Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 52,  2014

Inhoud

Colofon

Het Nieuws van de Week wordt samengesteld door de medewerkers van het bureau van de KBvG.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

Het Nieuws van de week wordt wekelijks per e-mail verzonden aan de leden en relaties van de KBvG. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Beslagregister gerechtsdeurwaarders van start !

Onlangs heeft de eerste gerechtsdeurwaarder de door hem gelegde derdenbeslagen aangemeld in het Beslagregister voor gerechtsdeurwaarders. Een mooie start, die plaatsvond op gerechtsdeurwaarderskantoor Snijder en met medewerking van een van de grootste softwareleverancier voor de gerechtsdeurwaarders, Eurosystems. Eind 2015 zijn naar verwachting alle gerechtsdeurwaarders aangesloten op het register.


Jan de Swart, gerechtsdeurwaarder in Den Haag en bestuurslid van de KBvG, is trots op de eerste uitwisseling van een gerechtsdeurwaarder met het beslagregister. “We hebben er hard aan gewerkt om dit in 2014 nog voor elkaar te krijgen”, aldus De Swart. “Het beslagregister is met behulp van een subsidie door de ministeries van Veiligheid en Justitie en SZW door ons gebouwd en ingericht. We wilden dit jaar iedereen aangesloten hebben, maar een dergelijk IT-project is ingrijpend, niet alleen wat de aanpassing van de automatisering betreft. Ook de werkprocessen op de gerechtsdeurwaarderskantoren moeten worden aangepast. We gaan dus zorgvuldig uitrollen in 2015 en als het dan eenmaal volledig up-and -running is, dan dragen de gerechtsdeurwaarders hun steentje bij aan het voorkomen van het oplopen van invorderingskosten en aan het waarborgen van de beslagvrije voet.”

KBvG bureau gesloten

Van woensdagmiddag 24 december 2014 tot en met vrijdag 2 januari 2015 is het bureau van de KBvG gesloten, mede in verband met een interne verbouwing. Het volgende Nieuws van de Week verschijnt dan ook weer op woensdag 7 januari 2015. Vanaf maandag 5 januari zijn wij u graag weer van dienst. Wij wensen u fijne kerstdagen, een goede jaarwisseling en een gelukkig en gezond 2015.

Beslagvrije voet per 1 januari 2015

Klik hier voor het overzicht.

2 januari 2015 gelijkgestelde dag

2 januari 2015 is een met een algemeen erkende feestdag ex artikel 3, eerste lid, van de Algemene termijnenwet, gelijkgestelde dag.

Verslag ledenraadsvergadering 18 december 2014

Donderdag 18 december 2014 kwam de ledenraad voor de laatste keer dit jaar bijeen. Op de agenda stond de bespreking van de aanvevelingen van de commissie Werkprocessen beslag op inkomsten. Ook is uitgebreid stilgestaan bij het eindrapport van de commissie Voorfinanciering. Besluitvorming over de adviezen van deze commissie volgt tijdens de eerste ledenraadsvergadering van 2015. De ledenraad heeft de commissie Meerjarenbeleid ingesteld en tenslotte heeft de ledenraad gesproken over het voorstel tot wijziging van de KBvG bestuursregel afwikkeling derdenbeslagen. Leden van de KBvG kunnen de vergaderstukken nalezen op het KBvGnet.

Termijnen indienen financiële gegevens 2014

Op 27 november 2014 heeft het Bureau Financieel Toezicht (BFT) een circulaire naar alle gerechtsdeurwaarders gestuurd over de indiening van jaarstukken en over de indiening van kwartaalcijfers en bewaarplichtoverzichten. De tekst van de e-mail is terug te vinden op de website van het BFT (klik hier).

Conform de wettelijke voorschriften dienen de jaargegevens (i.c. over het jaar 2014), zowel ten aanzien van het kantoorvermogen als van het privévermogen, binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar bij het BFT te worden ingediend.

Daarnaast staan hieronder ter herinnering de data, waarvoor u de cumulatieve financiële kwartaalgegevens en bewaarplichtoverzichten over 2014 per kantoor bij het BFT dient aan te leveren.
• 1e kwartaal vóór 1 mei 2015;
• 2e kwartaal vóór 15 augustus 2015;
• 3e kwartaal vóór 1 november 2015;
• 4e kwartaal vóór 1 februari 2016.

Uitstel ten aanzien van de indiening van financiële gegevens wordt niet verleend.

Modelrapportage voor accountants
In samenwerking met de werkgroep Controleprotocollen (COPRO) van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zijn nieuwe modellen ontwikkeld en op de site van het BFT geplaatst. Deze dienen door de accountant te worden gebruikt bij de in te dienen verslagstaten, om vervolgens aan het BFT te worden verstrekt.
Het BFT zal in 2015 nadrukkelijk aandacht geven aan het juiste en volledige gebruik van de voorgeschreven modellen. Klik hier voor de modellen.

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de helpdesk van DiginBFT (diginbft@bureauft.nl).

Wetgevingsnieuws

Wijziging Rv ivm bekendmakingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats

Klik hier voor het Nota naar aanleiding van het verslag.

Antwoord op kamervragen over mensen die onvindbaar zijn voor schuldeisers

Staatssecretaris Klijnsma antwoord op kamervragen van Kamerlid Potters (VVD) over het bericht in een uitzending van de NCRV dat steeds meer mensen onvindbaar zijn voor schuldeisers.

Amendementen Schouw wetsvoorstel Mediation

Kamerlid Schouw (D66) stelt een aantal amendementen voor.

Wijziging in de belastingheffing per 1 januari 2015

17 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financiën staan de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2015.

KB overgangsrecht kostendelersnorm

Klik hier voor het besluit van 11 december 2014 tot wijziging van het Besluit van 4 juli 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten, de Wet hervorming kindregelingen en de Invoeringswet Participatiewet (Stb. 271).

Inwerkingtreding Verzamelwet V&J en wijziging Vo EEX

Klik hier voor het Besluit en de Nota van toelichting, waarin onder meer de toelichting dat de onderdelen van de Verzamelwet die nog niet in werking treden, bepalingen betreffen die wijziging aanbrengen in voorschriften met betrekking tot de aanhef van dwangbevelen, grossen, vonnissen en andere documenten die een executoriale titel verschaffen. Deze onderdelen strekken ertoe de archaïsche aanhef «In naam des Konings» of in «In naam der Koningin» die voor de desbetreffende documenten is voorgeschreven, te wijzigen in een hedendaags equivalent («In naam van de Koning»). De desbetreffende onderdelen zullen op een later moment in werking worden gesteld teneinde betrokken partijen (rechtspraak, notariaat en gerechtsdeurwaarders) de gelegenheid te bieden om zich voor te bereiden op het gebruik van de nieuwe aanhef, nu formulieren voor dwangbevelen, grossen en dergelijke waarop de oude aanhef is gedrukt, na inwerkingtreding van de desbetreffende wetswijzigingen niet langer bruikbaar zullen zijn.

Verordening op de advocatuur

De Verordening op de advocatuur vervangt bestaande verordeningen, regelingen en reglementen van de NOvA. Op de website van de Nova is een overzicht gepubliceerd van regels zoals die per 1 januari 2015 gelden.

Jurisprudentie

Executie KG inzake eigenbeslag

Met dank aan Edzard Velduizen, tk-gerechtsdeurwaarder van gerechtsdeurwaarderskantoor Van Beest, Knol & Vermeulen, via deze link een uitspraak van de kort geding rechter in Rotterdam over een door de wederpartij gelegd "eigen beslag", waarbij gesteld is en de Voorzieningenrechter bevestigd heeft dat het beslag dient te worden opgeheven omdat alle omstandigheden meewegende het beslag is gelegd met als doel de executie van het reeds gewezen vonnis te frustreren.

Nieuws van de Week verhuisd naar KBvG.nl

Het Nieuws van de week is met ingang van 22 juli 2020 verhuisd naar de website van de KBvG.

GDW.magazine, GDW.online en het KBvG Nieuws van de Week worden gratis toegezonden aan KBvG-leden, relaties en andere geïnteresseerden. Aanmelden kan via de KBvG website. Leden van de KBvG zijn automatisch aangemeld voor GDW Magazine en de nieuwsbrieven Nieuws van de Week en GDW Online.

Agenda

december

24

Bureau KBvG sluit om 15.00 uur i.v.m. kerstavond

25

1e Kerstdag

26

2e Kerstdag

29

Bureau KBvG gesloten

30

Bureau KBvG gesloten

31

Oudjaarsdag - Bureau KBvG gesloten

januari

1

Nieuwjaarsdag - Bureau KBvG gesloten

2

Bureau KBvG gesloten (gelijkstelling met een algemeen erkende feestdag)

12

KBvG Bestuursvergadering

Actualiteiten

KEI: les uit ICT-debacles overgeslagen

De digitalisering van de rechtspraak verloopt volgens de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) niet vlekkeloos. Een belangrijke aanbeveling van de parlementaire onderzoekscommissie Elias, die ICT-debacles bij de overheid onderzocht, wordt in de wind geslagen. Lees verder op Advocatenblad.nl.

Eisen schuldhulp verschillen enorm per gemeente

Gemeenten verschillen sterk in de beoordeling van een aanvraag voor schuldsanering. Dat meldt het KRO-NCRV-programma Reporter Radio op basis van een onderzoek van de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK). Lees verder op Nos.nl.