Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 44,  2017

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie

KBvG nieuws

ALV 17 november 2017

Binnenkort ontvangen de leden van de KBvG de agenda voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 17 november a.s. In de ochtend vindt een huishoudelijk deel plaats, in de middag praten we onder leiding van het Nederlands Debat Instituut over de toekomst van het beroep. Meld u aan via kbvg@kbvg.nl !

Intrekking voorstel vergezelling gerechtsdeurwaarders door OvJ te beëindigen

De minister laat weten dat hij heeft geconstateerd dat vanuit verschillende fracties in de Kamer overwegende bezwaren bestaan tegen het voorstel om in het Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de versterking van het presterend vermogen van de politie (Kamerstukken II, 2013/14, 33 747, nr. 2) een wijziging (lees: het schrappen) van de begeleiding van de gerechtsdeurwaarder op te nemen. Hij zal het wetsvoorstel daarom intrekken. Zie ons persbericht over het onderwerp van maart 2014 (!).

Nieuwe versie beslagsyllabus gepubliceerd

Er is een nieuwe versie van de Beslagsyllabus gepubliceerd op rechtspraak.nl. Deze versie gaat per 1 november 2017, in. In deze nieuwe versie zijn de volgende (kleine) wijzigingen aangebracht:
- P. 7: onder 2. tekstuele aanpassing;
- p. 39: ‘de bevoegdheid bij beslag op schepen’ is aangepast.

ACM lanceert incasso toolkit

ACM heeft een toolkit gepubliceerd die moet helpen om snel zekerheid te geven over rechten bij incasso en hoe recht gehaald kan worden.

Wetgevingsnieuws

Kamervragen bankbeslag en bvv en versnelling verbreding beslagregister

De vaste Kamercommissie SZW heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van SZW over de Vaststelling van de begrotingsstaten. De vragen gaan onder andere over de beslagvrije voet bij bankbeslag (101 en 102) en over de versnelling van de verbreding van het beslagregister met overheidsorganisaties (103).

Antwoord minister op Kamervragen over het afsluiten van drinkwater

Lees hier verder.

Gesubsidieerde rechtsbijstand: eindrapport en notitie

De Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand doet verslag van haar werkzaamheden in het eindrapport "Andere Tijden". Cebeon rapporteert in een notitie over de uitkomsten van de aanvullende uitzoekpunten die zijn geformuleerd naar aanleiding van de (voorlopige) uitkomsten van het onderzoek Puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand.

Agenda

november

2

Congres HvA Het kan echt beter

3

Diploma uitreiking beroepsopleiding HU

6

Klankbordgroep Verbreding beslagregister

6

Afscheidsreceptie bewindspersonen SZW

7

NVVK studiedag

7

KBvG werkbezoek 'Zweedse Model'

7

Symposium IT-notaris

8

KBvG werkbezoek 'Zweedse Model'

9

KBvG werkbezoek 'Letse Model'

14

Actualiteitencongres Schuldhulpverlening

17

ALV en themabijeenkomst

20

Congres '25 jaar Nieuw Burgerlijk Wetboek'

20

Netwerkbijeenkomst SZW 2017

Actualiteiten

Incassobureaus dreigen met een huisuitzetting om zo de druk te verhogen

Het is altijd weer een schrikmomentje: een aanmaning op de mat. Maar gaat het wel om een terechte aansporing tot betalen? Veel incassobureaus doen maar wat. Zie Volkskrant.nl.

Lijst gepubliceerd geschorste en geschrapte advocaten

De algemeen secretaris is verplicht om op grond van artikel 8b van de Advocatenwet schriftelijk een lijst openbaar te maken met daarop de gegevens van advocaten die door de tuchtrechter zijn geschrapt of onvoorwaardelijk zijn geschorst en voor zover deze maatregel onherroepelijk is geworden.

‘Formulier derdenbeslag moet eenvoudiger’

Het formulier voor derdenbeslag kan en moet begrijpelijker. Dat concluderen Willem van Boom en Jouke Tegelaar (beiden Universiteit Leiden) uit een experiment waarin ze het wettelijk verklaringsformulier voor derdenbeslag vergeleken met twee eenvoudiger alternatieven. Lees hier verder.

Echtpaar in wanbetalersregeling houdt minder geld over voor aflossing schulden

Een echtpaar wordt door hun zorgverzekeraar aangemeld als wanbetaler. Aan het Zorginstituut/CAK moeten zij een bestuursrechtelijke premie betalen. Deze blijkt voor hen hoger dan in de Zorgverzekeringswet staat. De ombudsman benadrukt dat de bestuursrechtelijke premie is verlaagd met de bedoeling dat er meer financiële ruimte komt voor wanbetalers. Zodat zij hun schuld bij de zorgverzekeraar kunnen aflossen en uit de duurdere wanbetalersregeling kunnen komen. Hij vraagt het Zorginstituut/CAK om maatwerk. Lees hier verder.

Algemene voorwaarden insolventieregister en curatele- en bewindregister aangepast

De algemene voorwaarden van het Centraal Insolventie Register (CIR) en het Curatele- en bewindregister (CCBR) zijn aangepast. De nieuwe voorwaarden bepalen dat een afnemer van de registers mag afwijken van de gestelde bewaartermijn als hij vanwege zijn publiekrechtelijke taak verplicht is een langere bewaartermijn in acht te nemen. Het is de verantwoordelijkheid van de afnemer om hierover een afweging te maken. Lees hier verder.