Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 45,  2017

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie

KBvG nieuws

ALV 17 november 2017

Vrijdag jongstleden ontvingen de leden van de KBvG de agenda voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 17 november a.s. In de ochtend vindt een huishoudelijk deel plaats, waarbij onder andere twee ledenraadsleden gekozen moeten worden, in de middag praten we onder leiding van het Nederlands Debat Instituut over de toekomst van het beroep. Meld u aan via kbvg@kbvg.nl !

17 t/m 19 nov: Rechtspraaksystemen niet bereikbaar vanwege groot onderhoud

Van vrijdagavond 17 november tot en met zondag 19 november zijn vrijwel alle computersystemen van de Rechtspraak niet bereikbaar vanwege groot onderhoud. Dit betekent dat niet digitaal kan worden geprocedeerd en onder meer het uitsprakenregister en het curatele- en bewindregister niet beschikbaar zijn. Lees hier verder.

Wetgevingsnieuws

Uitvoeringswet EU-insolventie-verordening

Nota naar aanleiding van het verslag.

Jurisprudentie

ECLI:NL:RBAMS:2017:7735

KG executie op basis van hypotheekrecht van gronden bij Schiphol wordt geschorst omdat mede-aandeelhouder van de geëxecuteerde zich terecht op een contractuele bepaling beroept waarin is opgenomen dat niet wordt geëxecuteerd. Lees hier verder.

ECLI:NL:GHDHA:2017:2727

Nederlandse rechter bevoegd? Incoterm CPT. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBMNE:2017:5305

Doorlopend kredietovereenkomst wordt in 1995 gesloten. In 2006 wordt een betalingsregeling getroffen ter zake de betalingsachterstand. In 2013 en 2014 wordt aan de schuldenaar meegedeeld dat zij zich niet houdt aan haar betalingsverplichting en in september 2017 wordt een dagvaarding uitgebracht. De vordering ziet op de hoofdsom (€ 10.728,28) en op een bedrag van inmiddels € 13.903,14 aan rente. Uit de gedingstukken blijkt dat er gedurende de gehele periode niets is afgelost op de hoofdsom en dat het uitstaande rentebedrag ook telkens hoger wordt. Geoordeeld wordt dat hier sprake is van misbruik van bevoegdheid als bedoeld in artikel 3:13 BW. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBROT:2017:8373

Kort geding. Executiegeschil m.b.t. aan beslagverlof verbonden voorwaarde dat zekerheid moet worden gesteld. Vorderingen afgewezen omdat deze ertoe strekken de voorwaarde te wijzigen en dit zich niet verdraagt met het gesloten stelsel van rechtsmiddelen. Lees hier verder.

ECLI:NL:GHDHA:2017:3065

Onrechtmatige executie. Curator executeert een vonnis dat naderhand in hoger beroep wordt vernietigd. Is de bank (als pandhouder) aansprakelijk voor het handelen van de curator? Lees hier verder.

ECLI:NL:RBDHA:2017:12578

Executiegeschil. Uitleg reikwijdte exhibitiebevel. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBLIM:2017:10437

Kort geding. Executoriaal beslag op auto. Derde verzet zich tegen executie. Eigendom auto van geëxecuteerde of van derde. Lees hier verder.

ECLI:NL:GHSHE:2017:4705

Executiegeschil. Vraag of vordering waarvoor beslag is gelegd inmiddels is verjaard. Stuiting door betekening van een exploot aan het adres van een daklozenopvang. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBLIM:2017:10628

In kort geding gevorderde opheffing conservatoir leveringsbeslag ter zake van een appartementencomplex en in reconventie gevorderde veroordeling tot nakoming allebei afgewezen. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBAMS:2017:7723

Eex-vo art 29. In reconventie slechts gedeeltelijk bevoegd ivm eerder geschil in Italië. Lees hier verder.

ECLI:NL:GHARL:2017:8442

Executiegeschil: spoedeisend belang en opheffing alimentatiebeslag (artikel 479b Rv). Feitelijke of juridische misslag en/of noodtoestand.
Het gaat om executoriaal gelegde alimentatiebeslagen in de zin van artikel 479b e.v. Rv. De man heeft op grond van artikel 438 Rv onder meer opheffing van de gelegde beslagen gevorderd. Het hof wijst de vorderingen van de man af. Het hof is niet gebleken van feitelijke en/of juridische kennelijke misslagen. Ook is niet sprake van een noodtoestand. Het hof oordeelt tevens dat de vrouw geen afstand van haar vordering heeft gedaan en dat de man geen beroep op verrekening toekomt. Lees hier verder.

ECLI:NL:GHARL:2017:8021

Pauliana. Betaling van een advocatenrekening door een zustervennootschap die daarna failleert. De curator vernietigt deze betaling op grond van artikel 42 Fw (onder meer) stellende dat sprake is van een betaling om niet. Het hof volgt de curator hierin. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBDHA:2017:12398

Internationaal Privaatrecht. Verstekzaak. Onverschuldigde betaling door eisende partij, gevestigd te Thailand op Nederlandse bankrekening na valse e-mail (fraude). Nederlands recht toepasselijk op grond van art. 10 lid 1 jo. art. 4 lid 1 Rome II. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBOBR:2017:5666

Het betreft een executiegeschil met betrekking tot een vonnis van de voorzieningenrechter van 4 september jl. inzake een handelsnaamgeschil. De vraag in dit kort geding was of gedaagde terecht dwangsommen executeerde omdat eiseres volgens gedaagde een in het vonnis van 4 september 2017 opgelegd verbod zou hebben overtreden en een in dat vonnis opgelegd gebod niet zou hebben nageleefd. Aan de orde komt ook de vraag op welke wijze de rechter een in een eerder vonnis gegeven veroordeling op straffe van dwangsommen moet uitleggen. Proceskostenveroordeling conform artikel 1019h Rv, omdat het een executiegeschil betreft dat een vervolg is op een handelsnaamgeschil. Lees hier verder.

ECLI:NL:GHAMS:2017:4411

Klacht tegen een notaris. Het BFT verwijt de notaris dat hij i) per 31 december 2015 een negatieve bewaringspositie heeft van € 16.294,00, ii) het bewaringstekort in de periode van 31 december 2015 tot eind februari 2016 niet onverwijld heeft gemeld en na ontdekking niet terstond heeft aangevuld, en iii) niet voorafgaand aan een of meer overboekingen van de kwaliteitsrekening naar de (kantoor)rekening heeft vastgesteld of de bewaringspositie toereikend was. De kamer heeft de klacht gegrond verklaard en de notaris de maatregel van ontzetting uit het ambt opgelegd.
Het hof blijft ook voor deze zaak bij het in zijn beslissing van 30 mei 2017 (ECLI:NL:GHAMS:2017:1928) gegeven oordeel over een beslissing van de kamer die mede is gegeven door een ten tijde van de beslissing onbevoegd lid van de kamer en vernietigt de bestreden beslissing.
Het hof acht de klacht gegrond. Het is vaste rechtspraak dat een inbreuk op de bewaringsplicht in beginsel leidt tot een ontzetting uit het ambt (vgl. ECLI:NL:GHAMS:2015:5117 en ECLI:NL:GHAMS:2016:2783). Er zijn het hof in deze zaak geen omstandigheden gebleken die tot een afwijking van voormeld uitgangspunt zouden moeten leiden. Gelet op de ernst van de feiten en de omstandigheden van het geval is het hof van oordeel dat de maatregel van ontzetting uit het ambt passend en geboden is. Lees hier verder.

ECLI:NL:GHAMS:2017:4469

Klacht tegen een notaris. Klager verwijt de notaris onzorgvuldig handelen. De klacht bestaat uit een tiental klachtonderdelen die betrekking hebben op de inhoud van een volmacht en een akte van levering aandelen en de bij het opmaken daarvan gevolgde werkwijze. Verder ziet de klacht op de wijze van het verstrekken van informatie. De kamer heeft de klacht gegrond verklaard en de notaris de maatregel van schorsing voor de duur van een maand opgelegd.
Het hof verklaart de klacht grotendeels gegrond en legt de notaris de maatregel van schorsing voor de duur van zes maanden op. Het valt de notaris ernstig te verwijten dat in één van de bij het passeren van de akte gebruikte volmachten een wezenlijke voorwaarde is toegevoegd of gewijzigd en dat een daaruit voortvloeiende akte voor de notaris is verleden zonder dat hij zich er van heeft verzekerd dat deze toevoeging of wijziging in overeenstemming is met de wil van alle partijen onder wie klager. Uit de feiten en omstandigheden blijkt bovendien dat de notaris in het geheel geen regie heeft gevoerd over de onder zijn verantwoordelijkheid vallende activiteiten en werkzaamheden. Verder heeft de notaris verzaakt in de op hem rustende plicht om zijn cliënt te informeren. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBNNE:2017:4159

Beslagvrije voet voor zorgtoeslag. Geen strijd met artikel 45 Awir. Lees hier verder.
 

Agenda

november

8

KBvG werkbezoek 'Zweedse Model'

9

KBvG werkbezoek 'Letse Model'

14

Actualiteitencongres Schuldhulpverlening

17

ALV en themabijeenkomst

20

Congres '25 jaar Nieuw Burgerlijk Wetboek'

20

Netwerkbijeenkomst SZW 2017

22

ALV VNO-NCW-MKB Nederland

22

Conseil permanent UIHJ

23

Conseil permanent UIHJ

24

Conseil permanent UIHJ

24

Commissie toetsing

24

Auditorenmiddag

Actualiteiten

Incassokosten: de kunst van het sommeren

Als een verhuurder aanspraak wil maken op buitengerechtelijke kosten, dan moet hij hiertoe aanmanen. Sommatiebrieven moeten echter aan wettelijke eisen voldoen. Lees hier verder.

Schadevergoeding of teruglevering na verjaring: de eerste jurisprudentie

De Hoge Raad introduceerde in februari 2017 de mogelijkheid om na bevrijdende verjaring een schadevergoeding, of teruglevering te vorderen. Het was onduidelijk wat de gevolgen van dat arrest zouden zijn. Nu is een eerste vonnis verschenen. Lees hier verder.

De afspraak vorderingen niet te verpanden of over te dragen

In dit vonnis stond de volgende clausule in algemene voorwaarden centraal: “Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever is het de opdrachtnemer niet toegestaan vorderingen die de opdrachtnemer ingevolge een overeenkomst met de opdrachtgever heeft of zal verkrijgen […] aan derden te cederen, te verpanden of anderszins te bezwaren of over te dragen.” Heeft dit beding goederenrechtelijke, of uitsluitend verbintenisrechtelijke werking? Lees hier verder.

Jurist ontwikkelt zich tot geschiloplosser

Krijgt de jurist een opleiding die teveel op de inhoud is gericht? Denkt hij in zijn latere loopbaan teveel in conflictsituaties in plaats van in oplossingen? Deze vragen stonden centraal tijdens het debat ‘De jurist van de toekomst’ dat de rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam (UvA) dinsdag organiseerde. Lees hier verder.

‘Afwijken van tuchtrechter? Goed motiveren’

Tuchtrechtelijke onzorgvuldigheid leidt volgens de Hoge Raad niet automatisch tot civielrechtelijke aansprakelijkheid, maar de civiele rechter moet een afwijking van het oordeel van de tuchtrechter wel begrijpelijk motiveren. “De civiele rechter moet daar in elk geval goed voor gaan zitten,” concludeert advocaat Jorrit Kraaijkamp (Dentons Boekel) in een blog over een arrest van de Hoge Raad van 22 september. Lees hier verder.

Geldprijs winnen tijdens schuldsanering: alles voor schuldeisers

In de laatste maanden van haar schuldsaneringstraject wint een vrouw een groot geldbedrag in een loterij. De vrouw besluit een deel (15 procent) van het prijzengeld uit te geven, de rest draagt zij af aan haar bewindvoerder. Dit leidt tot verlenging van de schuldsanering met 2 jaar. Lees hier verder.

Verplicht lidmaatschap VvE nietig, maar verhuurbeding blijft gelden

Eigenaren van vakantiewoningen in een recreatiepark verzetten zich tegen een in de leveringsakte opgenomen centraal verhuurbeding. In de akte is een verplicht lidmaatschap opgenomen van de VvE, die ten behoeve van haar leden een centrale verhuurbemiddelingsovereenkomst aangaat met een derde (Landal). Het lidmaatschap van de vereniging is opzegbaar, maar de binding aan het centrale verhuurbeding duurt voort. Dat is pas anders als de beheersvereniging langer dan 5 jaar niet optreedt tegen schending van het beding. Lees hier verder.