Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 46,  2017

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie

KBvG nieuws

Geslaagd werkbezoek KBvG aan Zweedse en Letse collega's

Afgelopen week hebben wij uitgebreid van gedachten gewisseld met onze Zweedse en Letse collega's. De titelverschaffing bij onbetwiste vorderingen, het bankbeslag, het borgen van het bestaansminimum, de preferenties en last but not least de schuldhulpverleningsindustrie passeerden allemaal de revue. Een voorzichtige conclusie is alvast dat wij het in NL veel efficienter en overzichtelijker kunnen inrichten, waardoor ook onnodige en oplopende kosten kunnen worden vermeden. De informatie waar onze collega's toegang tot hebben (belastingdienst, RDW, inkomensgegevens etc.) is in hun ogen vanzelfsprekend, in onze praktijk verre van ...

De KBvG maakt een rapport van de bevindingen en zal daarin ook aanbevelingen opnemen. Onafhankelijk van dat rapport volgt ons advies over het bankbeslag en de beslagvrije voet ook begin volgend jaar. Wordt vervolgd.

Besluit tenuitvoerlegging beslissingen tuchtrechter

Op grond van de artikelen 43b, eerste lid, Gdw levert de beslissing van de tuchtrechter tot het opleggen van een geldboete of een proceskostenveroordeling een executoriale titel op, die met toepassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) ten uitvoer kan worden gelegd. De feitelijke inning van de gelden geschiedt door het Landelijk Dienstencentrum van de Rechtspraak (LDCR). Er is besloten de uchtrechtelijke geldboeten binnen de Rechtspraak te innen, omdat het CJIB zijn werkprocessen zo heeft ingericht dat grote hoeveelheden zaken langs geautomatiseerde weg worden afgedaan. De inning van tuchtrechtelijke boetes en proceskostenveroordeling binnen de tuchtrechtspraak leent zich daar, vooral vanwege het geringe aantal zaken waarin deze worden opgelegd, niet voor. LDCR is hier beter op toegerust.

De proceskostenveroordeling in het tuchtrecht van de juridische beroepen is niet beperkt tot de kosten van de wederpartij, maar kan ook de kosten van tuchtrechtelijk geding zelf omvatten.  Het bedrag van de opgelegde geldboete komt ten bate van de Staat (artikel 43, zesde lid, Gdw).

Klik hier voor het besluit. Klik hier voor het Advies van de Raad van State.

Wetgevingsnieuws

Verzamelwet SZW 2018

Lees vanaf bladzijde 39 hoe het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt gewijzigd.

Herijking faillissementsrecht

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg

Besluit buitengerechtelijke kosten in verband met de nadere normering van de regels inzake buitengerechtelijke kosten bij tenuitvoerlegging van dwangbevelen

Lees hier verder.

Vragen over het bericht «Bijstandsproef is nep experiment»

Lees hier verder.

Jurisprudentie

ECLI:NL:RBGEL:2017:5785

Executotiale verkoop van in beslag genomen participaties in een commanditaire vennootschap. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBLIM:2017:10909

Executiegeschil. Partijen zijn in een eerdere procedure een vaststellingsovereenkomst overeengekomen die is neergelegd in een proces-verbaal. Eiser komt zijn deel van de afspraken niet na en gedaagde zegt ontruiming aan. Eiser wil tenuitvoerlegging proces-verbaal voorkomen.
Voorshands niet voldoende aannemelijk dat eiser bij de totstandkoming vaststellingsovereenkomst heeft gedwaald. Het te executeren proces-verbaal berust niet op een juridische of feitelijke misslag. Geen noodtoestand. Voorzieningenrechter ziet wel aanleiding om de ontruimingstermijn te verlengen met vier weken. Lees hier verder.

ECLI:NL:GHDHA:2017:2919

Kort geding. Vordering tot opheffing conservatoire beslagen. Beslagen goederen sinds uitspraak in eerste aanleg openbaar verkocht. Ontbonden (Engelse) vennootschap ontvankelijk in hoger beroep? Belang bij hoger beroep; proceskostenveroordeling. Lees hier verder.

ECLI:NL:GHARL:2017:9669

Bevoegdheid hypotheekhouder tot executie bankhypoheek; rechtspraak of hypotheekakte na uitwinning kan dienen als executoriale titel in de zin van artikel 430 Rv (HR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY4889 en HR 26 juni 10992, NJ 1993/449) niet van toepassing. Zorgplicht bank niet geschonden. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBLIM:2017:10779

Geschil tussen ex-echtgenoten over betaling van ieders aandeel in de schulden en lasten met betrekking tot een tweetal woningen behorende tot de voormalige huwelijksgemeenschap. Vordering tot opheffing van een door de vrouw ten laste van de man gelegd executoriaal beslag op kunstwerken van de man die zich bevinden bij een verhuisbedrijf. Voorzieningenrechter oordeelt dat het gelegde beslag misbruik van recht oplevert: door het gelegde beslag wordt het de man, die niet over liquide middelen beschikt, onmogelijk gemaakt de kunst ter veiling te verkopen om zodoende aan liquide middelen te geraken, er is een ander vermogensbestanddeel (het aandeel van de man in de overwaarde van een woning) waarop de vrouw beslag kan leggen en het beslag kan leiden tot een executoriale verkoop door een deurwaarder waarbij de kunstwerken aanzienlijk minder zullen opbrengen dan indien deze vrijwillig op een kunstveiling kunnen worden verkocht. Beslag opgeheven en verbod opgelegd om opnieuw beslag te leggen op de kunstwerken. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBAMS:2017:7391

Bevoegdheidsincident in een IE zaak. Op grond van artikel 31 lid 2 EEX-vo komt de rechtbank tot het oordeel dat de Nederlandse rechter geen internationale rechtsmacht toekomt. Op grond van de forumkeuze in de overeenkomst tussen partijen is het Landgericht Stuttgart bevoegd. Op grond van de indicatietarieven wordt voor dit eenvoudige incident € 1.000,00 aan salaris advocaat toegewezen. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBLIM:2017:10844

Incasso van een door cessie verkregen vordering van telecomprovider ten opzichte van jongere consument strandt op gebrek aan bewijs ten aanzien van de persoon die in een Maastrichtse telefoonwinkel contract (koop duur mobiel toestel plus abonnement voor 24 maanden) aanging. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBROT:2017:8850

Geen vernietiging arbitraal vonnis. Arbitragebeding (GIW) geldend en in dit (oude) geval niet onredelijk bezwarend. Voldoende motivering en geen strijd met openbare orde of goede zeden. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBROT:2017:8807

Wie is (hoofdelijk) aansprakelijk voor de terugbetaling van het door schuldeiser aan erflater en aan zijn ex-echtgenote uitgeleende bedrag? De ex-echtgenote, de echtgenote en/of de kinderen? Lees hier verder.

ECLI:NL:RBROT:2017:8818

Verzoek om schorsing geding toegewezen op grond van art. 225 lid 1 aanhef en onder c Rv door rechtsopvolging onder bijzondere titel. Verzoek om hervatting van het geding afgewezen, aangezien niet voldaan aan in lid 1 onder a en b genoemde vereisten van art. 227 Rv. Verzoeken gedaan in de loop van een incident inzake proceskostenzekerheid (art. 224 Rv). Lees hier verder.

Agenda

november

17

ALV en themabijeenkomst

20

Congres '25 jaar Nieuw Burgerlijk Wetboek'

20

Netwerkbijeenkomst SZW 2017

22

ALV VNO-NCW-MKB Nederland

22

Conseil permanent UIHJ

23

Conseil permanent UIHJ

24

Conseil permanent UIHJ

24

Commissie toetsing

24

Auditorenmiddag

30

EJN Meeting Service of documents

december

1

EJN Meeting Service of documents

4

KBvG bestuursvergadering

Actualiteiten

Autoriteit Persoonsgegevens: in 10 stappen voorbereid op de AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een stappenplan gemaakt, om organisaties te helpen zich voor te bereiden op de wetswijzigingen. Lees hier verder.

‘Nieuwe vormen van rechtspraak kunnen mensen verder helpen’

‘Mensen hebben recht op rechtspraak die er toe doet.’ Dit zei Frits Bakker (voorzitter van de Raad voor de rechtspraak) (...) tijdens het Gerbrandy-debat in Den Haag. Eén van de onderwerpen die avond was de ‘experimenteerbepaling’. Deze in het regeerakkoord opgenomen term zegt dat rechters ruimte krijgen om nieuwe en effectievere procedures te onderzoeken. Bakker is ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan een toegankelijke rechtspraak met meer maatschappelijke impact. Lees hier verder.