Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 48,  2017

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie

KBvG nieuws

Wijziging faxnummers rechtbank Limburg

De KBvG ontving het volgende bericht van de rechtbank Limburg:
Met ingang van 27 november gaat rechtbank Limburg over op een andere manier van het verwerken van faxen. Hierdoor wijzingen enkele faxnummers of komen nummers zelfs te vervallen.
Op de website van rechtbank Limburg kunt u de correcte faxnummers per team terugvinden.
Om de overgang geleidelijk te laten verlopen, blijven de oude faxnummers nog een tijd doorgeschakeld staan naar de nieuwe nummers.

Wetgevingsnieuws

Vragen over het artikel «Zo maken we het basisinkomen werkelijkheid»

Lees hier verder.

Voorstel van wet teneinde een heldere scheiding aan te brengen tussen de begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en die van de Raad voor de rechtspraak

Nota naar aanleiding van het verslag.

Antwoord op vragen over incassobureaus die de rechtbank misbruiken om hun klanten te intimideren

Lees hier verder.

Intrekking van een aantal wetsvoorstellen

Lees hier verder.

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2018

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden en tabellen behorend bij antwoorden feitelijke vragen begroting Justitie en Veiligheid 2018.

Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity

Verslag van een schriftelijk overleg over gedeeltelijke inwerkingtreding Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity.

Tuchtrecht

ECLI:NL:TGDKG:2017:169 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Beslag op huurpenningen van het appartement dat volgens het kadaster in eigendom is van [x]. Niet gebleken of onderbouwd is dat de gerechtsdeurwaarder eerder dan na het gelegde beslag op de hoogte is gebracht van de omstandigheid dat niet [x] maar klager de verhuurder van het appartement was. Klager heeft niet onderbouwd dat de huurder onevenredig en onbeschoft onder druk is gezet door de gerechtsdeurwaarder. Klacht ongegrond. Lees hier verder.

ECLI:NL:TGDKG:2017:173 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Klager verwijt de gerechtsdeurwaarder dat hij na het ingediende herstelplan niet voldoende pro actief heeft gehandeld om de negatieve ratio’s aan te pakken. Gesteld noch gebleken is dat de gerechtsdeurwaarder, anders dan dat er een negatieve bedrijfsvoering bestond, overigens tuchtrechtelijk laakbaar heeft gehandeld. Uit de overgelegde producties blijkt dat de gerechtsdeurwaarder steeds openheid van zaken heeft gegeven. Het BFT heeft geen feiten of omstandigheden gesteld waaruit kan worden afgeleid dat de gerechtsdeurwaarder met de door hem verrichte acties onvoldoende actief en voortvarend heeft gehandeld, zoals hem wordt verweten. Klacht ongegrond. Lees hier verder.

ECLI:NL:TGDKG:2017:171 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Geen reactie op betalingsvoorstel klager. De kamer overweegt dat het weliswaar netter zou zijn geweest indien de gerechtsdeurwaarders op de e-mail van klager van 11 april 2016 hadden gereageerd, maar is van oordeel dat het voor klager met de e-mail van de gerechtsdeurwaarders van 11 april 2016 voldoende duidelijk had kunnen en moeten zijn dat van klager alleen nog een betaling werd verwacht en dat niet meer op nadere voorstellen zou worden ingegaan. Lees hier verder.

ECLI:NL:TGDKG:2017:170 kamer voor gerechtsdeurwaarders

De kamer acht het tuchtrechtelijk laakbaar dat de gerechtsdeurwaarder de ontvangen gelden gelijk aan de opdrachtgever heeft doorgestort, zonder bij de werkgever te verifiëren hoe hoog het totaal beslagen bedrag was. De gerechtsdeurwaarder heeft hiermee het risico genomen dat er mogelijk een tweede beslaglegger was die zich niet had kunnen melden. Klacht gegrond, geen maatregel. Lees hier verder.

Jurisprudentie

ECLI:NL:RBOVE:2017:4337

Samenvatting: Kort geding. Geen opheffing van conservatoire (derden)beslagen. Bestuurdersaansprakelijkheid. Hoewel thans niet onomstotelijk vastgesteld kan worden dat eiser c.s. persoonlijk een ernstig verwijt kunnen worden gemaakt, bestaan er naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende aanknopingspunten die maken dat die conclusie, afhankelijk van de precieze feiten en omstandigheden die verder in een bodemprocedure duidelijk moeten worden, niet denkbeeldig is. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Garlo’s Pies voldoende concrete feiten en omstandigheden gesteld op grond waarvan niet onaannemelijk is dat in de bodemprocedure zal worden geoordeeld dat eiser c.s. wisten of redelijkerwijze hadden behoren te begrijpen dat Unifreezing haar verplichtingen jegens Garlo’s Pies niet zou nakomen en dat Unifreezing geen verhaal zou kunnen bieden. Ook een belangenafweging leidt er niet toe dat de beslagen moeten worden opgeheven. Lees hier verder.

ECLI:NL:OGEAA:2017:910

Civiel. Kort Geding. Omvang beslag: ook in Aruba geldt dat een derdenbeslag onder een bank slechts het op het moment van beslaglegging aanwezig saldo treft. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBNNE:2017:4449

Vordering Botec tot opheffing derdenbeslagen toegewezen. Voorshands is namelijk niet aannemelijk geworden dat Oranje Nutrition een vordering op Botec heeft. Bovendien dient de belangenafweging in voordeel van Botec uit te vallen. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBGEL:2017:6085

Kort geding. Vordering tot opheffing conservatoir beslag tot levering. Vraag of via bemiddeling door makelaar tussen partijen rechtsgeldige koopovereenkomst tot stand is gekomen. Geen schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid gewekt. Beslag opgeheven. Lees hier verder.

ECLI:NL:HR:2017:2992

IPR en arbitrage. Erkenning en tenuitvoerlegging van Russisch arbitraal vonnis na vernietiging van dat vonnis door Russische overheidsrechter? Reikwijdte van rechterlijke beoordelingsruimte. Uitleg van art. V lid 1, aanhef en onder e, Verdrag van New York, aan de hand van art. 31-33 Weens Verdragenverdrag. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBGEL:2017:6088

Kanton. Geldvordering. Direct Pay wordt in de proceskosten veroordeeld, omdat zij (zelfs) bij dagvaarding heeft nagelaten stukken over te leggen die de vordering tot betaling van buitengerechtelijke kosten inzichtelijk maken. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBGEL:2017:6089

Incident; gevorderde aanhouding procedure op grond van artikel 30 Brussel I bis Verordening toegewezen, samenhangende vorderingen, gerechten verschillende lidstaten, verwijzing naar parkeerrol. Lees hier verder.

ECLI:NL:HR:2017:3017

Faillissementsrecht. Verrekening vordering opdrachtgever met verpande vorderingen van gefailleerde opdrachtnemer. Art. 53 Fw. Komt pandhouder beroep op art. 6:136 BW toe? Onzekerheidsexceptie (art. 6:37 BW). Hoor en wederhoor. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBOBR:2017:6041

IPR. De rechtbank is o.g.v. art. 8 onder 1 EEX-Vo II bevoegd t.a.v. de Belgische gedaagde, ook indien gezamenlijke behandeling met de vordering tegen de Nederlandse gedaagde door een faillissement niet meer mogelijk is. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBLIM:2017:11448

(Buiten)Gerechtelijke incasso van vordering ziektekostenverzekeraar stuit af op pas na dagvaarding bekendgemaakte betalingsregeling. Partijen verschillen van opvatting over de inhoud van die regeling en de wijze van nakoming, maar eisende partij faalt in het leveren van bewijs ten aanzien van haar lezing van de gang van zaken. Bewijsaanbod verder niet specifiek genoeg geoordeeld. Negeren van art. 21 Rv wordt eisende partij mede kwalijk genomen. Lees hier verder.
 

ECLI:NL:RBDHA:2017:13611

Moratorium (287b Fw.): verbod over te gaan tot ontruiming van de woning van verzoekster. Een in december 2013 verkregen ontruimingstitel. Aanzegging ontruiming nadat namens verzoekster in het minnelijk traject een voorstel aan de schuldeisers is gedaan. De rechtbank acht voldoende aannemelijk dat verzoekster de intentie heeft om daadwerkelijk tot een fatsoenlijke schuldhulpverlening te komen, waarvoor onder meer een stabiele (woon-) situatie van verzoekster nodig is. Onvoldoende is gebleken van zodanig zwaarwegende belangen van verweerster bij een woningontruiming die maken dat voorbij moet worden gegaan aan het belang van verzoekster. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBZWB:2015:9010

Verzoekschrift tot goedkeuring onderhandse verkoop ex artikel 3:268 lid 2 BW. Verweren t.a.v. executie en getaxeerde waarde. Subsidiair zelfstandig verzoek tot langere ontruimingstermijn. Verzoek onderhandse verkoop toegewezen. Zelfstandig tegenverzoek afgewezen. Overgang rechthebbende. Ontruiming op grond van artikel 525 lid 3 Rv op de wijze bepaald in artikel 556 Rv en 557 Rv. Geen ontruiming door of op verzoek van de bank. Lees hier verder.

Agenda

november

30

EJN Meeting Service of documents

december

1

EJN Meeting Service of documents

4

KBvG bestuursvergadering

6

Vereenvoudiging beslag- en executierecht (ministerie Justitie en Veiligheid)

7

Berenschot (onderzoek SZW): bijeenkomst voor de casuïstiekbesprekingen

8

Bestuurlijk overleg KBvG en UWV

8

Boekpresentatie 'Barmhartigheid in het Burgerlijk Recht'

11

College van Deskundigen Schuldhulpverlening

11

Overleg commissie Grenzen tariefmodellen gerechtsdeurwaarders

12

Overleg cie Gegevensverstrekking met softwarebouwers en CBS

12

Overleg communicatiecommissie

14

20ste APS Jaarconferentie ‘De Aanpak van Problematische Schulden’

19

Vacaturecommissie

Actualiteiten

Dekker: geen extra geld voor rechtsbijstand

Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming trekt geen extra geld uit voor de gefinancierde rechtsbijstand. In een brief aan de Tweede Kamer doet hij een beroep op alle betrokken organisaties om gezamenlijk het stelsel te verbeteren, binnen de bestaande financiële kaders. Lees hier verder.

Verjaring van vorderingen tot schadevergoeding: ruimte voor redelijkheid en billijkheid?

In gevallen waarin niet vast is komen te staan dat de benadeelde daadwerkelijk—en dit is serieus te nemen—niet in staat was om voor het einde van de verjaringstermijn een rechtsvordering in te stellen, dringt zich op dat er geen ruimte is voor de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid. Lees hier verder.

Betalingsvordering zorgaanbieder ontstaat bij voltooiing deelprestatie

De Hoge Raad heeft de (prangende) vraag beantwoord op welk moment een vorderingsrecht tot loonbetaling ontstaat van een zorgaanbieder die met een patiënt een geneeskundige behandelingsovereenkomst heeft gesloten. Is dit het moment waarop de geneeskundige behandeling geheel is afgerond, of al eerder? Lees hier verder.

‘Curator moet op PayPal letten’

Curator, let op of er een PayPal account in een failliete boedel zit. Zo ja, dan moet de failliete ondernemer de inloggegevens verstrekken. Dat advies geeft Adil Tariki, jurist van Damsté Advocaten & Notarissen. Lees hier verder.

‘Klachten over rechters beter afhandelen’

Aan de procedure rond klachten over rechters kleven talrijke nadelen. Een belangrijk bezwaar is dat klachten over rechters worden afgehandeld door andere, hogere rechters, waardoor de schijn van partijdigheid kan ontstaan. Daarom moet die klachtenprocedure op de schop, vindt Rob van Gestel, hoogleraar theorie en methode van regulering aan de Universiteit van Tilburg. Lees hier verder.