Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 49,  2017

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie

KBvG nieuws

Ledenraadsvergadering 21 december 2017

Op donderdag 21 december 2017 komt de ledenraad voor de vijfde en laatste keer dit jaar bijeen. De agenda bestaat (vooralsnog) uit twaalf punten. Onderwerpen die in elk geval op de agenda staan zijn de reguliere onderwerpen, zoals ingekomen stukken, verslagen vanuit de diverse KBvG commissies en een update in de lopende dossiers. Maar ook het reglement inzake de gegevensverstrekking 2018 staat op de agenda en de verkiezing van de nieuwe voorzitter van de ledenraad. Arjan Boiten zal na een voorzitterschap van vijf jaar het spreekwoordelijke stokje doorgeven. De ledenraad zal worden verzocht een nieuwe ledenraadsvoorzitter en zijn plaatsvervanger te kiezen voor een termijn van één jaar, met ingang van 1 januari 2018. Er hebben zich twee ledenraadsleden kandidaat gesteld. Wij berichten u na afloop van de ledenraad met een kort verslag van de vergadering en uiteraard met de bekendmaking van de nieuwe voorzitter van de ledenraad en zijn plaatsvervanger.

Presentatie Preadvies Barmhartigheid in het Burgerlijk Recht

In dit preadvies van de Vereniging voor Burgerlijk Recht beschrijven Prof. mr. J.W.A. Biemans en Prof. mr. A.G. Castermans hoe barmhartigheid binnen het privaatrecht tot uitdrukking komt bij thema's als armoedebestrijding, krediet, schulden en verhaal. De preadviseurs staan daarbij nadrukkelijk stil bij de rol die de KBvG-preadviezen spelen in het waarborgen van de middelen ten behoeve van het basale levensonderhoud van schuldenaren. De presentatie vindt plaats tijdens de najaarsvergadering van de Vereniging voor Burgerlijk Recht op vrijdag 8 december aanstaande om 14.00 uur, locatie: Ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag. Deelname (inclusief preadvies) alleen na aanmelding.

Onderzoek SZW naar effecten bijzondere incasso-instrumenten

Berenschot voert momenteel voor het Ministerie van SZW een onderzoek uit naar de effecten van bijzondere incasso-instrumenten en de preferentie van sommige soorten overheidsvorderingen. Bij bijzondere incassobevoegdheden gaat het onder andere om de bevoegdheid tot verrekening, het beslag op huur- en zorgtoeslagen en de overheidsvordering. De Belastingdienst, CJIB, UWV, DUO, SVB, LBIO, CAK, waterschappen en gemeenten hebben van de wetgever bijzondere incasso-bevoegdheden toebedeeld gekregen.
Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van wat de effecten zijn van de inzet van bijzondere incasso-bevoegdheden op schuldenaren, schuldhulpverlening en andere schuldeisers. Om de effecten goed in beeld te brengen, voert Berenschot een breed onderzoek uit. Het onderzoek bestaat onder andere uit een literatuuronderzoek, rondetafelbijeenkomsten, een enquête en diepte-interviews. De interviews zijn gehouden met de genoemde overheidsorganisaties, maar ook met experts en de partijen die de belangen vertegenwoordigen van de schuldhulpverlening, de incassobedrijven en de gerechtsdeurwaarders. De KBvG is één van de geïnterviewde partijen.
Om de tot nu toe met het onderzoek verkregen inzichten te verbreden en waar mogelijk te kwantificeren, start er vandaag een internetenquête onder de leden van de KBvG, de NVI (incassobureaus), en de NVVK (schuldhulpverlening). Met dit bericht vragen wij u deel te nemen aan deze enquête. Dit doen wij omdat ook voor onze branche de effecten van bijzondere bevoegdheden van overheidsschuldeisers een belangrijk onderwerp zijn.
Meewerken aan het onderzoek kan eenvoudig. Klik op deze link en de vragenlijst opent zich vanzelf. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. De vragenlijst kan tot en met woensdag 19 december 2017 ingevuld worden. Uw antwoorden zal Berenschot anoniem verwerken. Berenschot weet niet wie de antwoorden geeft en zal het Ministerie ook op naam geen inzage (kunnen) geven in de uitkomsten.
Mocht u vragen over het onderzoek of de vragenlijst hebben, neem dan per e-mail contact op met Berenschot: j.tenhoor@berenschot.nl.

Wetgevingsnieuws

Wet modernisering faillissementsprocedure

Nota van wijziging

Inwerkingtreding wijziging Besluit buitengerechtelijke kosten i.v.m. nadere normering buitengerechtelijke kosten bij tenuitvoerlegging dwangbevelen

Het Besluit van 25 oktober 2017 houdende wijziging van het Besluit buitengerechtelijke kosten in verband met de nadere normering van de regels inzake buitengerechtelijke kosten bij tenuitvoerlegging van dwangbevelen, treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Regeling zorgverzekering in verband met de wanbetalersbijdrage

Lees hier verder

Antwoord op vragen «Incassobureaus kopen schulden op om ze daarna met harde hand te innen»

Lees hier verder

Uitvoeringswet EU-insolventieverordening

Gewijzigd voorstel van wet

Tuchtrecht

ECLI:NL:GHAMS:2017:4920

Klacht tegen een gerechtsdeurwaarder. Klager verwijt de gerechtsdeurwaarder dat deze het exploot met opzet heeft gelaten aan het verkeerde adres, dat hij de envelop geopend heeft ontvangen en dat hij door een medewerker van het kantoor van de gerechtsdeurwaarder telefonisch onbeschoft te woord is gestaan. De kamer heeft de klacht op het eerste onderdeel gegrond verklaard en de gerechtsdeurwaarder de maatregel van berisping met aanzegging opgelegd. Het hof vernietigt de bestreden beslissing en verklaart de klacht op alle onderdelen ongegrond. Lees hier verder.

Jurisprudentie

ECLI:NL:RBNNE:2017:4536

verzoek tenuitvoerlegging arbitraal vonnis (1075 Rv oud/Verdrag van New York). Niet verstrekken van integrale vertaling van dat vonnis (maar slechts het dictum) levert gelet op de omstandigheden van het geval niet een zodanig vormverzuim op dat het verzoek niet ontvankelijk moet worden verklaard. Ten aanzien van het verzoek is overigens niet gebleken dat dat misbruik van recht oplevert. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBNNE:2017:4541

Opheffing executoriaal beslag. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBMNE:2017:5910

Vordering tot opheffing beslag- afgewezen. Lees hier verder.

ECLI:NL:GHARL:2017:10456

Toewijzing beslagkosten en achterstallige huur. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBGEL:2017:6199

Kanton. Geldvordering. Consument vordert terugbetaling van de waarde van de mobiele telefoons die in het kader van de met KPN afgesloten overeenkomsten (mobiele telefonie abonnementen) aan hem zijn verstrekt. Overeenkomsten zijn niet van kracht geworden, nu daarin geen prijs is bepaald voor de mobiele telefoons zoals bedoeld in artikel 7A:1576 BW oud (HR 13 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1385 en HR 12 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:236). Aanvang verjaringstermijn ten aanzien van onverschuldigde betaling ex artikel 3:309 BW. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBNNE:2017:4484

Verbintenissenrecht: Stalling zeilboot op de wal in jachthaven. Geen prijs afgesproken. Redelijk tarief verschuldigd. Retentierecht. Vergoeding verschuldigd tijdens uitoefening retentierecht verminderd omdat jachthavenexploitant betaling van bovenmatige vergoeding eiste. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBGEL:2017:6233


Kanton. Huur. Uitleg boetebepaling zoals opgenomen in de algemene bepalingen huurovereenkomst kantoorruimte. Matiging van de boete. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBGEL:2017:6234

Procesrecht. Incident vrijwaring. Overgangsrecht KEI, lacune. Hoofdzaak op papier dan ook vrijwaring op papier. Vanwege referte aanstonds vonnis in het incident op de voet van art. 232 Rv (oud). Lees hier verder.

ECLI:NL:RBGEL:2017:6235

Kanton. Koop op afstand. Gedaagde betwist de bestelling en de ontvangst van detoxformule. De kantonrechter wijst de vordering af, omdat niet is komen vast te staan dat de handtekening op het leverbewijs de handtekening van gedaagde is. Geen bewijslevering, want ook op grond van artikel 6:230m lid 1 BW zou de vordering worden afgewezen. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBDHA:2017:14290

Verzet tegen uitgesproken faillissement wordt gegrond verklaard, ook al is hoofdvordering niet geheel voldaan. Partijen hebben een betalingsregeling afgesproken waardoor gefailleerde niet langer in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen. Lees hier verder.

ECLI:NL:GHAMS:2017:4860

Geschil tussen ex-samenwoners. Verkoop voormalig gezamenlijke woning. Spoedeisend belang? Belangenafweging tussen belang vrouw, die in de woning woont met de vier kinderen van partijen, en belang man die in financiële problemen verkeert en wil worden toegelaten tot WSNP. Lees hier verder.

Agenda

december

6

Vereenvoudiging beslag- en executierecht (ministerie Justitie en Veiligheid)

7

Berenschot (onderzoek SZW): bijeenkomst voor de casuïstiekbesprekingen

8

Bestuurlijk overleg KBvG en UWV

8

Boekpresentatie 'Barmhartigheid in het Burgerlijk Recht'

11

College van Deskundigen Schuldhulpverlening

11

Overleg commissie Grenzen tariefmodellen gerechtsdeurwaarders

12

Overleg cie Gegevensverstrekking met softwarebouwers en CBS

12

Overleg communicatiecommissie

14

20ste APS Jaarconferentie ‘De Aanpak van Problematische Schulden’

19

Vacaturecommissie

21

Ledenraad

22

Commissie Toetsing

Actualiteiten

Wetgeving die experimentele procedures mogelijk maakt snel in de steigers

Minister Dekker (Rechtsbescherming) streeft ernaar om medio 2018 een conceptwetsvoorstel klaar te hebben waarmee de rechter ruimte krijgt om te experimenteren met eenvoudige procedures. Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, is blij met de vaart die de minister wil maken met deze – voor de Rechtspraak belangrijke – wetgeving. Lees hier verder.

Beroepsopleiding: wel toets, geen assessment

De algemene raad van de NOvA wil toekomstige advocaten wel een ingangstoets laten afnemen, maar geen assessment. Dat staat in het plan voor de toekomstige beroepsopleiding, BA2020, dat wordt voorgelegd aan het College van Afgevaardigden. Lees hier verder.

Presentatie notariële visie op blockchain

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) presenteerde 29 november voor een volle zaal met ondernemers uit verschillende sectoren de notariële visie op ‘blockchain verandert de wereld’. De bijeenkomst in de Kamer van Koophandel in Amsterdam werd geleid door KNB-bestuurslid Bart Versteeg en manager ICT & Procesoptimalisatie Bernadette Verberne. Lees hier verder.

‘Laat notarissen zoeken op natuurlijke personen in het Handelsregister’

Notarissen moeten in het Handelsregister kunnen zoeken op natuurlijke personen. Dit schrijft de KNB aan de Tweede Kamer. Met deze brief reageert de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) op het wetsvoorstel Wijziging van de Handelsregisterwet dat in maart bij de Tweede Kamer is ingediend en recent in behandeling is genomen. Lees hier verder.