Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 50,  2017

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie

KBvG nieuws

TV-programma Opgelicht, herziening preferente positie overheid en modernisering beslag- en executierecht

Misschien heeft u het gemist dinsdagavond 12 december jl.: de uitzending van het AVROTROS tv-programma 'Opgelicht', met Arjan Boiten in een voorlichtende rol. De uitzending kunt u hier terugzien.

Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg (CDA) was ook te gast: zij gaf aan dat het CJIB schuldeisers in strafrechtelijke veroordelingen veel beter terzijde moet staan, zodat deze schuldeisers krijgen waar ze recht op hebben.

De gerechtsdeurwaarders willen dat schuldeisers in civiele zaken dezelfde verhaalsmogelijkheden krijgen als de overheid en dat de preferente positie van de overheid herzien wordt. Het argument dat de gelden die de overheid met preferentie int ten goede komen van alle burgers, weegt niet persé op tegen het individuele belang van de gerechtigde van een kinderalimentatievordering of het belang van bijvoorbeeld een MKB ondernemer om niet failliet te gaan.

Vandaag besteedt NRC overigens ook aandacht aan de naleving van civiele vonnissen. Zoals de deurwaarders vaak zeggen: een civiel vonnis is geen waardebon. In dat kader moeten de wettelijke bevoegdheden die gerechtsdeurwaarders hebben om een vonnis ten uitvoer te leggen, worden uitgebreid. De KBvG spreekt met het ministerie van Justitie en Veiligheid over de modernisering van het beslag- en executierecht en zal dit daarin meenemen.

Tarieven ambtshandelingen per 1 januari 2018

De indexering van het Btag per 1 januari 2018 is bekend, deze is 0,7225%. Op de website van de KBvG is het overzicht weer gepubliceerd.

Antwoord op vragen over de rechterlijke uitspraak dat een schuldeiser een rekening niet volledig mag plukken

Lees onder andere het antwoord op vraag 2: Wat is uw reactie op de uitspraak van gerechtsdeurwaarder Wilbert van de Donk: «zolang er geen wettelijke regeling is voor het bankbeslag blijft de onduidelijkheid bestaan»? 

Blog: Incasseren van ongenoegen

Gerechtsdeurwaarders stonden centraal in het promotieonderzoek van criminologe / rechtssociologe Marjolein Odekerken, dat onlangs uitkwam. Een van haar bevindingen is dat gerechtsdeurwaarders soms zelf conflicten uitlokken met hun gedragingen. Lees de recente blog van Paul Otter.

Wetgevingsnieuws

Vragen over het bericht ‘Incasso-oplichting blijft ongemoeid’

Lees hier verder, o.a.: Hoe verklaart u dat incassobureaus jarenlang onterecht kosten in rekening kunnen brengen bij hun schuldenaren, oplopend tot wel 500 euro? Waarom is er niet ingegrepen?
En:
Waarom zijn de aangiften tegen betreffende deurwaarders niet in behandeling genomen?

Indexering van bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, het Besluit proceskosten bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken

Lees hier verder

Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

Lees hier verder.

Wet continuïteit ondernemingen I

Verslag van een nader schriftelijk overleg

Jurisprudentie

ECLI:NL:RBROT:2017:9686

Vervolg op ECLI:NL:RBROT:2017:7111; Bevoegdheidsincident; Europees Betalingsbevel (EBB); Beoordeling of de borgstellingsovereenkomsten die aan de vordering in de hoofdzaak ten grondslag liggen zijn gesloten door een consument voor een gebruik dat als niet-bedrijfsmatig of niet-beroepsmatig kan worden beschouwd in de zin van de EBB-Vo. Het begrip ‘consumentenovereenkomst’ in de zin van de EBB-Vo is ruimer dan het begrip ‘consument’ in de zin van EEX II-Vo (Brussel Ibis-Vo), maar bij de uitleg van de term ‘niet-bedrijfsmatig of beroepsmatig’ in de zin van de EBB-Vo moet wel rekening worden gehouden met de jurisprudentie van het Hof van Justitie over het begrip ‘consument’. De rechtbank oordeelt dat de borgstellingsovereenkomsten die aan de vordering in de hoofdzaak ten grondslag liggen niet als ‘consumentenovereenkomst’ kunnen worden aangemerkt. De bevoegdheid van de rechtbank moet daarom worden bepaald aan de hand van EEX II-Vo. Lees hier verder.

ECLI:NL:GHARL:2017:10755

Huur woonruimte. Ten onrechte ontbinding en ontruiming nu huurachterstand grotendeels onder Wsnp valt. Verhuurder heeft geen informatieplicht aan saneringsbewindvoerder. Geen schending van art. 7:252 BW. Lees hier verder.

ECLI:NL:GHSHE:2017:5389

Digitale 14-dagen brief, incassokosten. Lees hier verder.

ECLI:NL:GHAMS:2017:5034

Kort geding. Huur bedrijfsruimte. Gemengde huur-/exploitatieovereenkomst met betrekking tot restaurant. Omzetafhankelijke vergoeding. Vordering tot ontruiming vanwege grote achterstand in betaling huur/exploitatievergoeding. Hoewel die achterstand (mede) heeft kunnen ontstaan doordat verhuurder/eigenaar jarenlang niet om afrekening heeft gevraagd, is de wanbetaling toch dermate ernstig dat in de bodemzaak ontbinding van de huurovereenkomst valt te verwachten en de ontruimingsvordering in kort geding toewijsbaar is. Lees hier verder.

ECLI:NL:GHARL:2017:5589

Schorsing tenuitvoerlegging. Machtiging woning te gelde te maken. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBLIM:2017:11908

Campingeigenaar gaat op basis van een geldige titel uit hoofde van een eerder gevoerd kort geding over tot ontruiming van een standplaats met daarop een stacaravan. De huurder stelt dat de campingeigenaar onrechtmatig heeft gehandeld en daarom schadeplichtig is. De huurder is zelf van de camping vertrokken en heeft hiermee voldaan aan de veroordeling tot ontruiming, aldus de huurder. De kantonrechter oordeelt dat de vordering tot ontruiming tevens inhoudt dat de stacaravan moest worden verwijderd. Op grond van de redelijkheid en billijkheid rustte op de campingeigenaar de plicht om bij de ontruiming van het gehuurde rekening te houden met de gerechtvaardigde belangen van de huurder. Van schending van die belangen is geen sprake, zodat de vordering wordt afgewezen. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBOBR:2017:6380

Executiegeschil. Ontruiming watermolen. Niet aannemelijk dat de gemeente - mede gelet op de belangen aan de zijde van eisers die door de executie zullen worden geschaad - geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij gebruikmaking van haar bevoegdheid tot tenuitvoerlegging over te gaan. Vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van het vonnis van de kantonrechter afgewezen. Lees hier verder.

ECLI:NL:GHDHA:2017:3464

Arrest na verwijzing door Hoge Raad. Beroepsfout advocaat door verjaring bevoegdheid tenuitvoerlegging vonnis uit 1982 niet te stuiten. Omvang schade. Lees hier verder.

Agenda

december

14

20ste APS Jaarconferentie ‘De Aanpak van Problematische Schulden’

19

Vacaturecommissie

21

Ledenraad

22

Commissie Toetsing

29

Bureau KBvG gesloten

januari

1

Nieuwjaarsdag

Actualiteiten

Uitvoeringswet EU-insolventie-verordening

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet die Verordening (EU) 2015/848 over insolventieprocedures in de Faillissementswet implementeert. De verordening verbetert de uitvoering van insolventieprocedures binnen de interne markt o.a. door uitbreiding van het toepassingsgebied tot herstructureringsprocedures ter voorkoming van een faillissement en uitbreiding van de regels voor de samenloop van een hoofdprocedure en territoriale (secundaire) insolventieprocedures. Lees hier verder.

Veel vertrouwen in Nederlandse rechtspraak

Nederlanders hebben onverminderd vertrouwen in de rechtspraak. Dit blijkt uit De sociale staat van Nederland 2017, een onderzoeksrapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. 44 procent van de Nederlanders heeft veel of zeer veel vertrouwen in de rechtspraak. Vergeleken met andere instituties is dat een hoog percentage. Lees hier verder.

Carla Sieburgh (HR): ‘Prejudiciële vragen beter inkleden’

Nederlandse rechters zijn de onwennigheid van het Europese recht voorbij. Maar aan de invloed daarvan en van de mensenrechten op het nationale privaatrecht moet nog het nodige gebeuren. Aldus Carla Sieburgh, sinds kort raadsheer in de civiele kamer van de Hoge Raad, in een interview in het nieuwe nummer van Mr. Lees hier verder.