Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 10,  2018

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie

KBvG nieuws

Openbare Rijksaanbestedingskalender

De Rijksaanbestedingskalender bevat gegevens over Rijksaanbestedingen van Categoriemanagers die in de planning staan. Die gegevens worden elke 3 maanden ververst.

Met de Rijksaanbestedingskalender weten bedrijven welke Rijksaanbestedingen naar verwachting in de eerstkomende periode in de markt worden gezet. Dat geeft bedrijven tijd om zich hierop voor te bereiden. Zie deze website voor de kalender, met daarin ook de categorie 'gerechtsdeurwaarders'.

Uitstel beantwoording vragen over de verhaalspositie van het MKB bij onbetwiste geldvorderingen

De schriftelijke vragen van de leden Van Oosten en Worsdorfer over de verhaalspositie van het MKB bij onbetwiste geldvorderingen (ingezonden 7 februari 2018) kunnen niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Er wordt naar gestreefd de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Uitstel beantwoording vragen over e-Court

De vragen over e-Court kunnen niet worden beantwoord binnen de gestelde termijn. De Kamer heeft tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 januari 2018 gevraagd om een brief.  De antwoorden op de vragen worden meegenomen in die brief. Er wordt gestreefd om die brief voor 1 april 2018 aan de Kamer te doen toekomen.

Wetgevingsnieuws

Handelsregisterwet

Nota naar aanleiding van het verslag.

Bedrijfslevenbeleid, brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.

Evaluatie Wet op de Kamer van Koophandel.

Antwoord op vragen over de toenemende langdurige armoede in Nederland

Lees hier verder.

Tuchtrecht

ECLI:NL:TGDKG:2018:15 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Klacht (gedeeltelijk) gegrond. Maatregel: berisping. De gerechtsdeurwaarder heeft – wat de inhoud daarvan ook zou mogen zijn – helemaal niet gereageerd op de brieven van klager. Lees hier verder.

ECLI:NL:TGDKG:2018:14 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Klaagster is van mening dat de gerechtsdeurwaarder geen incassomaatregelen mag nemen, omdat er geen overeenkomst bestaat tussen haar de gerechtsdeurwaarder. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond. Lees hier verder.

ECLI:NL:TGDKG:2017:230 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Het vermelden van een geheim adres is in beginsel niet tuchtrechtelijk laakbaar, zo volgt uit de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 1 augustus 2017 (ECLI:NL:GHAMS:2017:3097). Lees hier verder.

ECLI:NL:TGDKG:2017:229 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Volgens klager heeft de gerechtsdeurwaarder zijn opdracht niet naar behoren uitgevoerd. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond. Lees hier verder.

ECLI:NL:TGDKG:2017:228 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Volgens klager had de gerechtsdeurwaarder niet mogen overgaan tot executie omdat het arrest van het gerechtshof niet juist zou zijn en cassatie tegen dat arrest is ingesteld. Daarnaast zou er genoeg reden zijn voor de gerechtsdeurwaarder om te twijfelen aan de executie van het vonnis. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond. Lees hier verder.

ECLI:NL:TGDKG:2017:227 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Volgens klager heeft de gerechtsdeurwaarder geweigerd zijn ministerieplicht uit te voeren en heeft de gerechtsdeurwaarder klager daarna onder druk gezet om zijn klacht (bij de kamer) in te trekken. De gerechtsdeurwaarder heeft in dit geval terecht geen gevolg geven aan zijn ministerplicht, voor zover hij daaraan gehouden was, aangezien tussen partijen geen overeenkomst van opdracht tot stand is gekomen. Maar als daar al sprake van zou zijn geweest was de door klager aangeleverde conceptdagvaarding niet geschikt voor het uitbrengen daarvan. En dat zou zo blijven aangezien klager niet in is gegaan op het aanbod van de gerechtsdeurwaarder om deze wel geschikt te maken. Bovendien had het uitbrengen daarvan moeten geschieden buiten het arrondissement waar de gerechtsdeurwaarder standplaats had, en ook dat mocht niet van de gerechtsdeurwaarder verlangd worden. Als blijkt dat klager en de gerechtsdeurwaarder er niet uit kunnen komen, en klager overweegt een klacht in te dienen tegen de gerechtsdeurwaarder, is het, gelet op de laagdrempeligheid van het tuchtrecht, niet passend om klager onder druk te zetten om af te zien van een klacht en daar anders (financiële) consequenties aan te verbinden. Een dergelijke uiting levert naar het oordeel van de kamer ongepaste druk op en is tuchtrechtelijk laakbaar. Lees hier verder.

ECLI:NL:TGDKG:2017:226 kamer voor gerechtsdeurwaarders

De gerechtsdeurwaarder wordt verweten verbeurde dwangsommen te hebben laten verjaren. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond. Lees hier verder.

ECLI:NL:TGDKG:2017:225 kamer voor gerechtsdeurwaarders

De beslagvrije voet en executiehandelingen tijdens of in de loop van een schuldsaneringstraject. De kamer is het eens met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond. Lees hier verder. 

ECLI:NL:TGDKG:2017:224 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Onvoldoende studiepunten behaald. Klacht gegrond. Geldboete opgelegd conform de door het Gerechtshof vastgestelde norm. Lees hier verder.

ECLI:NL:TGDKG:2017:223 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Onvoldoende studiepunten behaald. Klacht gegrond. Geldboete opgelegd conform de door het Gerechtshof vastgestelde norm. Lees hier verder.

Jurisprudentie

Rechtbank Amsterdam 13 december 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:9305

Vordering op grond van artikel 843a Rv na bewijsbeslag toegewezen. Formele (bevoegdheids)verweren falen. Lees hier verder.

Gerechtshof Den Haag 6 maart 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:352

Kosten gedwongen ontruiming pand; causaal verband; toerekening. Lees hier verder.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27 februari 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:803

Beslagrecht. Onrechtmatig? Lees hier verder.

Rechtbank Den Haag 2 februari 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:2377

Executiegeschil. Loonbeslag. Verschuldigdheid dwangsommen. Lees hier verder.

Gerechtshof Amsterdam 27 februari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:614

Klacht tegen een gerechtsdeurwaarder. Volgens klager heeft hij het door hem verschuldigde volgens een met de gerechtsdeurwaarder gemaakte afspraak in termijnen betaald naar aanleiding van de sommatie en moet hij ten onrechte een hoger bedrag betalen. De kamer heeft de klacht ongegrond verklaard. Het hof verklaart klager niet-ontvankelijk in de in hoger beroep nieuw aangevoerde klacht en bevestigt de bestreden beslissing. Lees hier verder.

Agenda

maart

8

KBvG werkgroep Privacyhandboek

8

NVVK Raad van Advies

8

Congres NVvR

13

KBvG communicatiecommissie

15

DB KBvG en DB SNG

19

Overleg KBvG en HU

21

KBvG en Raad voor de rechtspraak: schuldenproblematiek en rechtspraak

23

Commissie Toetsing KBvG Normen voor kwaliteit

23

Commissie herijking Btag

26

KBvG stuurgroep Privacyhandboek

26

Overleg KBvG/SNG/SZW/UWV

26

JenV netwerkbijeenkomst

Actualiteiten

UWV koerst af op strop van zeker 122 miljoen

Het UWV slaagt er niet in minstens 122 miljoen euro te incasseren aan sinds 2013 onterecht verstrekte uitkeringen en opgelegde boetes. De strop kan oplopen tot 228 miljoen, schat de uitkeringsinstantie. Lees verder op Telegraaf.nl.

Nieuwe richtbedragen kostenveroordeling 2018

Het hof en de raden van discipline hebben een nieuwe Richtlijn Kostenveroordeling 2018 gepubliceerd. Deze was nodig door een wetswijziging en geldt voor klachten ingediend op of na 1 januari 2018. Voor oudere klachten blijft de Tijdelijke Richtlijn Kostenveroordeling 2015-2017 gelden. Lees hier verder.

Advocaat met lak aan regels 2,5 jaar na beëdiging alweer geschrapt

Een in november 2015 beëdigde advocaat trok zich niets aan van de verplichtingen die het vak in Nederland met zich meebrengt. Zo was hij niet verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid, had geen kantoorhandboek- of klachtenregeling en behaalde hij geen opleidingspunten. Ook negeerde hij de deken. Reden voor de Raad van Discipline om hem van het tableau te schrappen, amper 2,5 jaar na zijn beëdiging. Lees hier verder.