Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 11,  2018

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie

KBvG nieuws

Nieuwe documenten KBvG Privacyhandboek

Afgelopen vrijdag zonden wij het werkdocument inventarisatie applicaties & opslaglocaties en het werkdocument inventarisatie gegevensuitwisseling aan alle leden (en de medewerkers die zich op de verzendlijst hebben laten plaatsen).

De verwerkingsverantwoordelijke (het gerechtsdeurwaarderskantoor) is verplicht een register van verwerkingen op te zetten (verwerkingsregister). Daarbij moet in detail worden aangegeven welke persoonsgegevens worden verwerkt, ten behoeve van welk doel, met welke grondslag en aan wie u deze gegevens eventueel doorgeeft. Het verwerkingsregister is de basis voor de risicoanalyse die moet worden uitgevoerd. De KBvG stelt in het Privacyhandboek in maart een model verwerkingsregister ter beschikking.
Het werkdocument inventarisatie applicaties & opslaglocaties kan worden gebruikt bij het verkrijgen van inzage over welke gegevens worden verwerkt en waar de data staat. Het zet aan tot nadenken over beveiligingsmaatregelen voor het beschermen van gegevens en hoe de leverancier daarbij ondersteunt.

Het werkdocument inventarisatie gegevensuitwisseling ondersteunt bij het verkrijgen van inzage over de partijen waarmee gegevens worden uitgewisseld. Deze informatie is straks nodig om het model verwerkingsregister verder te specificeren voor het kantoor.

Besluit benoeming en vergoeding leden Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

De Instellingsregeling Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders bepaalt dat er een Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders is en wat de taak van die commissie is. Ook bepaalt die regeling dat deze commissie bestaat uit een voorzitter en vijf andere leden en dat zij worden benoemd door de Minister voor Rechtsbescherming. Dit besluit geeft daar gevolg aan. Lees hier verder.

Uitspraak tuchtrechter over kopen van vorderingen door gerechtsdeurwaarders

De tuchtrechter heeft op 6 maart jl. in een hoger beroep, ingesteld door de KBvG, een belangwekkende uitspraak gedaan over het kopen van vorderingen door een gerechtsdeurwaarder. Het Hof van beroep oordeelde dat hoewel in de Gerechtsdeurwaarderswet geen (expliciet) verbod is opgenomen voor gerechtsdeurwaarders op het aangaan van contracten waarbij de (juridische dan wel economische) eigendom van vorderingen wordt verworven, dat uit artikel 2 KBvG Normen voor kwaliteit en het reglement genoegzaam blijkt dat het een gerechtsdeurwaarder niet betaamt om, hetzij zelf, hetzij —zoals in onderhavig geval — via een besloten vennootschap waarvan de gerechtsdeurwaarder enig bestuurder en enig aandeelhouder is, vorderingen te kopen. De gerechtsdeurwaarder had de door KBvG gestelde normen in acht moeten nemen en daarnaar moeten handelen. Hij had zich bewust moeten zijn van de indruk die hij met zijn handelwijze kon wekken en ook heeft gewekt bij derden. Het feit dat de gerechtsdeurwaarder de uitwinning van de vorderingen niet zelf verricht, maar heeft uitbesteed aan een ander (overigens bevriend) gerechtsdeurwaarderskantoor, maakt het voorgaande niet anders. De gerechtsdeurwaarder heeft — reeds door het kopen van de vorderingen— grond gegeven voor twijfel aan zijn onafhankelijkheid en ambtelijke onpartijdigheid.

Gelderland negeert vaste verhinderdata bij KEI-zittingen

De pilot met digitaal procederen in Gelderland toont onverwachte kinderziektes. Sommige rechters van de Rechtbank Gelderland doen alleen op één vaste dag in de week hun KEI-zittingen. Bij de dagbepaling houdt de rechtbank dan geen rekening met verhinderdata die partijen hebben opgegeven, blijkt uit ervaringen van verschillende advocaten. Lees hier verder.

Wetgevingsnieuws

Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Verslag van een rondetafelgesprek.

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Tweede nota van wijziging.

Gelden voor armoedebestrijding onder kinderen

Verslag van het debat over gemeenten die gelden voor armoedebestrijding onder kinderen niet uitgeven.

Tuchtrecht

ECLI:NL:TGDKG:2017:231 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Tussenbeslissing. Klacht wegens het niet naleven van artikel 21 van de verordening KBvG Normen voor kwaliteit. Behandeling aangehouden nu de gerechtsdeurwaarder te kennen heeft gegeven stappen te hebben gezet richting het verkrijgen van een positief toetsingsverslag, als bedoeld in voornoemd artikel. Lees hier verder.

ECLI:NL:TGDKG:2018:19 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Klacht gegrond. Maatregel: geldboete en schorsing. Klacht wegens het niet naleven van artikel 21 van de verordening KBvG Normen voor kwaliteit. De gerechtsdeurwaarder beschikt vanaf 22 oktober 2016 niet over een positief toetsingsverslag. De gerechtsdeurwaarder is bij tussenbeslissing van 10 oktober 2017 in de gelegenheid gesteld een nieuwe toetsing te laten uitvoeren. Terwijl het nieuwe (positieve) toetsingsverslag ter accordering bij het bestuur van de KBvG lag, is inmiddels o.a. duidelijk geworden dat de gerechtsdeurwaarder zijn kantoor aan een ander gerechtsdeurwaarderskantoor heeft overgedragen. Nu het bestuur van de KBvG heeft overwogen dat geen positief toetsingsverslag kan worden afgegeven aan een kantoor dat niet meer bestaat, blijft het gegeven dat de gerechtsdeurwaarder niet beschikt over een positief toetsingsverslag. Gelet op de overige omstandigheden rondom de gerechtsdeurwaarder heeft de kamer aanleiding gezien naast de boete, ook een schorsing op te leggen. Lees hier verder.

ECLI:NL:TGDKG:2018:18 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Klacht (gedeeltelijk) gegrond. Maatregel: berisping. De gerechtsdeurwaarder heeft, geheel tegen de geldende afspraak in, gelden (inhoudingen) té lang onder zich gehouden. Lees hier verder.

ECLI:NL:TGDKG:2018:17 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Klacht gegrond. Maatregel: geldboete conform de door het Gerechtshof vastgestelde norm. Onvoldoende studiepunten behaald. Lees hier verder.

ECLI:NL:TGDKG:2018:16 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Klacht ongegrond. In reactie op algemene vragen (van zowel klager als de gerechtsdeurwaarder) heeft de kamer benadrukt dat het tuchtrecht, in het algemeen naar aanleiding van een concrete klacht, onderzoekt of een beroepsbeoefenaar in overeenstemming met de voor hem gestelde norm heeft gehandeld. In deze zaak ontbreekt de voorwaarde van een concrete klacht en kan klachtwaardig handelen niet worden vastgesteld. Lees hier verder.

Deurwaarder legt dubbel beslag en maakt onnodig kosten

Een deurwaarder legt tegelijkertijd beslag op loon en de voorlopige teruggaaf belastingen. Aangezien voor beide beslagen een beslagvrije voet geldt, levert dit geen extra beslagafdracht op en kost het alleen maar extra geld. De deurwaarder voerde voor deze werkwijze allerlei argumenten aan waarom voor de zekerheid extra beslag is gelegd: zo zijn eerdere betalingsregelingen niet nagekomen en zou de schuldenaar zo maar z’n baan kunnen verliezen. De Kamer voor gerechtsdeurwaarders ging hier in mee, maar het Hof Amsterdam oordeelt anders en legt de deurwaarder een berisping op. Lees hier verder.

Jurisprudentie

Hoger beroep staat open tegen beslissing tot verlenging schuldsaneringsregeling

De mogelijkheid om de termijn van de schuldsaneringsregeling te verlengen is er voor gevallen waarin na ommekomst van de reguliere termijn geen schone lei kan worden verleend, maar de verwachting gerechtvaardigd is dat dit op termijn wel mogelijk zal zijn. Als de reguliere termijn al verstreken is en de rechtbank beslist dat de looptijd van de regeling wordt verlengd omdat verzoekster mogelijk succesvol zal zijn in haar strijd tegen het terugvorderingsbesluit, is sprake van een appellabele beslissing. Lees hier verder.

Gerechtshof Amsterdam 6 maart 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:763

Klacht van de KBvG tegen een gerechtsdeurwaarder. In de kern verwijt de KBvG de gerechtsdeurwaarder dat hij als gerechtsdeurwaarder via zijn BV vorderingen heeft gekocht en uitgewonnen. De kamer heeft de klacht gegrond verklaard en aan de gerechtsdeurwaarder de maatregel van berisping opgelegd. Het hof legt in aanvulling op de bestreden beslissing de gerechtsdeurwaarder - naast de maatregel van berisping - de maatregel op tot betaling van een geldboete van 10.000 euro. Lees hier verder.

Gerechtshof Amsterdam 06 maart 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:762

Klacht tegen een gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder heeft een vonnis ten uitvoer gelegd, terwijl niet was voldaan aan de in dat vonnis omschreven voorwaarden. Daarnaast heeft de gerechtsdeurwaarder ten onrechte het door klager betaalde bedrag niet in depot gehouden in afwachting van een ander vonnis. De kamer heeft het tweede onderdeel van de klacht (alsnog) gegrond verklaard en aan de gerechtsdeurwaarder de maatregel van berisping opgelegd. Het hof verklaart beide klachtonderdelen ongegrond. Lees hier verder.

Parket bij de Hoge Raad 23 februari 2018, ECLI:NL:PHR:2018:187

Bewijsbeslag; exhibitievordering art. 843a Rv; hoe moet in dit kader worden omgegaan met bedrijfsgeheimen gelet op de inmiddels in werking getreden richtlijn bescherming bedrijfsgeheimen? Lees hier verder. 

Rechtbank Rotterdam 5 februari 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:1934


Kort geding. Hypotheekbank (1e hypotheekhouder) wil verhypothekeerd onroerend goed onderhands verkopen (met machtiging eigenaar). Verkoopprijs is hoger dan getaxeerde executiewaarde. Weigering van conservatoir beslaglegger (welk beslag inmiddels executoriaal is geworden, en wiens vordering voor een gering deel voldaan zou worden na de onderhandse verkoop), om beslag door te halen levert misbruik van bevoegdheid op. Verkoopprijs is redelijk. Mogelijkheid hogere opbrengst niet aannemelijk. Bij executie dreigt juist lagere opbrengst. Voorzieningenrechter weegt ook de financiële belangen van eigenaar en 2e hypotheekhouder (die geen partij zijn) mee. Lees hier verder.

Gerechtshof Amsterdam 6 maart 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:765

1. De gerechtsdeurwaarder heeft nodeloos kosten gemaakt door ook onder de Belastingdienst beslag te leggen naast het leggen van loonbeslag onder de werkgever van klager.

2. De gerechtsdeurwaarder heeft bij het beslag op de voorlopige teruggave de beslagvrije voet ten onrechte op nihil gesteld.

3. De gerechtsdeurwaarder heeft zich verscholen achter haar ministerieplicht en de opdrachtgever onvoldoende geïnformeerd over de nadelen die zijn verbonden aan het leggen van het tweede beslag.

4. De gerechtsdeurwaarder heeft ten onrechte haar ministerie verleend bij de opdracht tot de tweede beslaglegging.

De kamer heeft de klacht op onderdeel 2 gegrond verklaard en de maatregel van berisping opgelegd. De klacht is voor het overige ongegrond verklaard.

Het hof vernietigt de bestreden beslissing. Het hof verklaart de klacht op onderdelen 1 en 2 gegrond en legt de maatregel van berisping op; het hof verklaart de klacht voor het overige ongegrond. Lees hier verder.

Rechtbank Noord-Holland 6 maart 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:804

Executiegeschil. Opheffing eigen beslag. Maatstaf? Berust het te executeren vonnis klaarblijkelijk op een juridische of feitelijke misslag, of doet de executie een noodtoestand ontstaan op grond van na het geven van de beschikking voorgevallen of gebleken feiten? Niet voldaan aan stelplicht. Voorzieningenrechter heft het beslag op. Lees hier verder.

Rechtbank Noord-Holland 7 maart 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:1735

Stil pandrecht en beslag. Zolang stil pandhouder geen mededeling van haar pandrecht heeft gedaan aan de panddebiteur heeft beslaglegger belang bij het beslag op de stil verpande vordering. Lees hier verder.

Agenda

maart

15

DB KBvG en DB SNG

19

Overleg KBvG en HU

21

KBvG en Raad voor de rechtspraak: schuldenproblematiek en rechtspraak

23

Commissie Toetsing KBvG Normen voor kwaliteit

23

Commissie herijking Btag

26

KBvG stuurgroep Privacyhandboek

26

Overleg KBvG/SNG/SZW/UWV

26

JenV netwerkbijeenkomst

28

Werkbezoek minister Dekker en staatssecretaris Van Ark aan CJIB en Syncasso

30

Goede Vrijdag

april

2

2e paasdag: bureau KBvG gesloten

Actualiteiten

Streep door samen­stellings­verklaring bij kwartaalcijfers

De algemene verplichting tot het overleggen van een samenstellingsverklaring bij de kwartaalcijfers van notariskantoren wordt afgeschaft. Dat heeft het Bureau Financieel Toezicht (BFT) aangegeven in een overleg met het bestuur van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Dit zorgt voor een aanzienlijke administratieve lastenverlichting voor het notariaat. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft aangegeven de wens tot afschaffing te ondersteunen. Lees hier verder.

Bescherming van persoonsgegevens: acht Europese landen vergeleken

De verschillen in de mate van bescherming van persoonsgegevens roept de vraag op in welk land persoonsgegevens (en daarmee een belangrijk deel van iemands privacy) het beste zijn beschermd en hoe goed de bescherming van persoonsgegevens in Nederland is geregeld in vergelijking met andere landen. Lees hier verder.

The Hague Hearing Centre geopend

Het nieuwe Haagse internationale centrum voor arbitrage en mediation, The Hague Hearing Centre, opende woensdag de deuren. Lees hier verder.