Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 16,  2018

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie

KBvG nieuws

Oproepingsbericht zonder zittingsplaats

In het NvdW van 7 februari jl. hebben wij u bericht over een technische fout in oproepingsberichten 112 Rv. De Rechtspraak laat ons nu het volgende weten: de zittingsplaats is helemaal uit het oproepingsbericht gehaald. Er was namelijk een fout in het systeem waardoor de ingevoerde zittingsplaats niet getoond werd. Gekozen is om de zittingsplaats helemaal uit het oproepingsbericht te halen. In het oproepingsbericht wordt nu alleen getoond bij welke rechtbank de zaak wordt behandeld. In de procesinleiding die onderdeel uitmaakt van het oproepingsbericht staat de zittingsplaats vermeld.

E-Court

De minister voor Rechtsbescherming heeft een brief gestuurd, met de stand van zaken m.b.t. e-court. In de brief wordt oa. aangegeven: De KBvG stelt zich op het standpunt dat aangezien het arbitrage-geding met een exploot wordt ingeleid, de zorgvuldige beroepsuitoefening van de gerechtsdeurwaarder bevraging van het Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) vereist. Over deze interpretatie treed ik met de KBvG en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nader in overleg.

Ook de vragen over e-court zijn beantwoord, u leest ze hier en hier.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De KBvG werd door een gerechtsdeurwaarder geattendeerd op het volgende.
Er is een risico van dekkingsverlies bij het overstappen naar een andere verzekeraar. Veelal geldt bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering een 'claims made principe' dat inhoudt dat het schadeveroorzakend feit en de schadeclaim beide in de looptijd van de verzekering moeten vallen. Bij het eindigen van een verzekering is een uitlooprisico van toepassing. Daarvan is sprake wanneer de claim wordt ingediend na eindigen van de verzekering. Bij de nieuwe verzekering zal een inlooprisico moeten worden verzekerd voor claims die betrekking hebben op de looptijd van de vorige verzekering. Dat inlooprisico kan niet of maar beperkt worden verzekerd.
De betreffende gerechtsdeurwaarder werd aangesproken voor schade veroorzaakt door een vermeende onduidelijke regelingsbevestiging die pas na 7 jaren werd geclaimd en weer 5 jaren daarna tot een veroordelend vonnis leidde. In de tussentijd was de gerechtsdeurwaarder van verzekeraar gewisseld en (hoewel altijd verzekerd te zijn geweest) valt door die overstap de schade buiten de dekking van beide verzekeringen.

Haags Betekeningsverdrag

Ook Andorra heeft zich aangesloten bij het HBV.

Wetgevingsnieuws

KEI

Onderzoek en vervolg programma KEI

Quick scan Review KEI

Brief van de Raad voor de rechtspraak over reset digitalisering van de Rechtspraak

Informatie over de nieuwe voorzitter van het Bestuurlijk Ketenberaad

Vragen en antwoorden over digitale toegankelijkheid in plaats van automatisering

Vragen over de berichten «Debacle met digitale rechtspraak was voorzienbaar» en «Digitalisering blijft steken»

Lees hier verder

Scheiding begroting Justitie en Raad voor de rechtspraak

Voortzetting van de behandeling

Europese wetgeving voor consumenten moet massaclaims mogelijk maken

De Europese Commissie komt met een wetsvoorstel dat het voor EU-burgers mogelijk maakt om collectief een schadevergoeding te kunnen eisen. Daarnaast stelt de Commissie een aantal veranderingen voor om online winkelen transparanter te maken. Het herroepingsrecht voor consumenten moet bijvoorbeeld straks ook gelden voor online diensten waarbij betaald wordt met data. Lees verder op recht.nl

Vragen over initiatieven voor laagdrempelige rechtspraak in de buurt

Lees hier verder

Wet continuïteit ondernemingen I

Brief van de minister voor Rechtsbescherming

Reactie kabinet op de bevindingen van de SER en de Kinderombudsman m.b.t. kinderen in armoede

Brief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Jurisprudentie

ECLI:NL:GHDHA:2018:632

Verplicht lidmaatschap voor accountants van de NBA is niet strijdig met verdragsrecht/regelgeving; geen onrechtmatige daad Staat. NBA is geen vereniging in de zin van art. 11 EVRM. Lees hier verder.

Gerechtshof Den Haag, 3 april 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:562

Inbeslaggenomen levende have; aantal schapen; rechtmatigheid van inbeslagname (vervoer, opvang); verkoopveiling: fokdieren verkocht als slachtvee; onrechtmatige daad; redelijke opbrengst; 119 Sv, 6:162 BW. Lees hier verder.

Gerechtshof Amsterdam, 10 april 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:1161

Tussenbeslissing. Klacht tegen twee gerechtsdeurwaarders. Klaagster verwijt de gerechtsdeurwaarders dat deze niet ertoe zijn overgegaan op het bankbeslag een beslagvrije voet toe te passen, hoewel klaagster de gerechtsdeurwaarders daarom heeft verzocht en hun daartoe alle benodigde gegevens heeft verstrekt. De kamer heeft de gerechtsdeurwaarders de maatregel van berisping opgelegd. Het hof ziet aanleiding om partijen (nog) schriftelijk te laten reageren op stukken. Elke verdere beslissing is aangehouden. Lees hier verder.

Rechtbank Midden-Nederland, 4 april 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:1164

Vordering teruggave spullen. Conservatoir beslag gelegd wegens openstaande geldleningen. Beslagverbod art. 447 Rv. Bed, beddengoed, kleding, voedsel, medicatie en administratie moet terug, omdat verhaal hierop niet mogelijk is. Lees hier verder.

Rechtbank Amsterdam, 5 april 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:2017

Vordering van een aantal SCM-vennootschappen ter opheffing van door Raga gelegde conservatoire beslagen afgewezen. Vordering waarvoor beslag is gelegd is niet summierlijk ondeugdelijk. Ook is het beslag niet onnodig en is in het beslagrekest niet in strijd met de waarheidsplicht van artikel 21 Rv gehandeld. Lees hier verder.

Parket bij de Hoge Raad, 23 maart 2018, ECLI:NL:PHR:2018:262

Procesrecht. Geldt appelgrens van art. 332 lid 1 Rv ook in een executiegeschil in kort geding? Lees hier verder.

Rechtbank Noord-Holland, 12 april 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:3086

Rechter beoogt executieperikelen bij nakoming skype-regeling te voorkomen door stappenplan op te leggen. Lees hier verder.

Aankondiging overeenkomst te willen opzeggen is geen rechtsgeldige opzegging

Afnemer heeft aan leverancier opdracht verleend voor levering van een computerservice. Leverancier heeft de FENIT-voorwaarden overhandigd. Daarin staat een opzegtermijn van drie maanden. Afnemer liet op enig moment weten dat zij wenste te eindigen, alsmede (enkele maanden later) een e-mail om op te zeggen. Leverancier beschouwde noch de aankondiging, noch de e-mail als geldige opzegging en bracht de opzegtermijn in rekening. De arbiter wijst dit toe. Lees verder op recht.nl

Raad van State: burger moet fouten kunnen maken

Net als in Frankrijk zou het ons parlement moeten overwegen een wet in te voeren die burgers het recht geeft fouten te maken ‘zonder dat dit onmiddellijk als overtreding of fraude wordt gezien.’ Lees verder op mr-online.nl

Agenda

april

18

Overleg KBvG en Cvdg

19

Klankbordgroep in kader van 'Businesscase gegevensuitwisseling beslag'

20

Overleg KBvG en HU inzake opleiding nieuwe stijl

22

KBvG Auditorenmiddag

25

KBvG en J&V herziening beslag- en executierecht

26

Commissie Toetsing KBvG normen voor kwaliteit

26

Ledenraad

27

Koningsdag - Bureau KBvG gesloten

30

KBvG Werkgroep Privacyhandboek

Actualiteiten

Eerste KEI-zaak eindigt in schikking

De eerste zaak ingediend onder KEI-Rechtsvordering is in der minne geregeld. Dat meldt advocaat Hajo Coumou, die in deze zaak op 1 september 2017 de eerste procesinleiding digitaal indiende. Lees verder op Advocatenblad.nl

‘Veel-klagers hebben ontwrichtende invloed op tuchtcolleges advocatuur’

Een toegenomen klaagcultuur en het fenomeen ‘veel-klagers’ worden door de tuchtcolleges voor de advocatuur steeds meer als ontwrichtend ervaren. Hof van Discipline-voorzitter Tjeerd Zuidema noemt dit punt van zorg in zijn voorwoord op het vandaag gepubliceerde jaarverslag van het hof en de raden van discipline over 2017. Lees verder op Advocatie.nl

'Je recht halen is voor velen niet te betalen'

Steeds meer mensen zien af van een gang naar de rechter omdat ze het niet kunnen betalen. Daarom moeten de kosten om een rechtszaak te voeren, de griffierechten, drastisch omlaag. Dit bepleit Frits Bakker (voorzitter van de Raad voor de rechtspraak) in zijn jaarbericht dat volgende week maandag als onderdeel van het jaarverslag van de Rechtspraak verschijnt. Lees verder op rechtspraak.nl

Verjaring bestuursrechtelijke geldschulden: versoepeling van eisen aan aanmaning

Vooral bij dwangsommen speelt verjaring een belangrijke rol. De verjaringstermijn is namelijk slechts één jaar na het verbeuren van de dwangsom. Regelmatig blijkt pas bij de Raad van State dat de bevoegdheid tot invordering al enige tijd verstreken is. Sinds 2014 is een versoepeling merkbaar aan de eisen die aan rechtsgeldige aanmaning gesteld worden. Lees verder op recht.nl

Rechtbank Noord-Nederland pleit voor doorontwikkeling concept Spreekuurrechter

Het experiment met de Spreekuurrechter bij rechtbank Noord-Nederland wordt in mei 2018 afgerond. Een onderzoeksbureau brengt momenteel de ervaringen van de diverse deelnemers in kaart en bekijkt welke elementen van het concept zich lenen voor toekomstige toepassing. De rechtbank pleit voor doorontwikkeling elders in het land. Lees verder op rechtspraak.nl

Digitale procedures Rechtspraak blijven gewoon in gebruik

Minister Dekker (voor Rechtsbescherming) heeft afgelopen vrijdag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij zijn zorgen uit over de digitalisering van de Rechtspraak. De Raad voor de rechtspraak heeft begrip voor deze zorgen en is in gesprek met de minister over de ontstane situatie en de gevolgen voor de toekomst. Lees verder op rechtspraak.nl