Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 17,  2018

Inhoud

Colofon

Het Nieuws van de Week wordt samengesteld door de medewerkers van het bureau van de KBvG.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

Het Nieuws van de week wordt wekelijks per e-mail verzonden aan de leden en relaties van de KBvG. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

KBvG Privacyhandboek

De datum nadert waarop de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking treedt. De KBvG werkt ondertussen hard aan het privacyhandboek voor gerechtsdeurwaarders. In dit overzicht ziet u welke documenten gereed zijn en ter beschikking zijn gesteld en welke documenten in de komende weken volgen. Let wel: deze planning is een inschatting.

Ledenraadsvergadering 26 april 2018

Agendapunten en bijwonen vergadering
Op de agenda van de as. ledenraadsvergadering staan belangrijke onderwerpen. Onder meer de doorbelasting van de kosten van toezicht en tuchtrecht, de Verordening Onafhankelijkheid, de schuldenproblematiek en e-Court komen aan de orde.

De vergadering is openbaar en er kan een ruime tribune worden ingericht voor bezoekers. Wilt u de ledenraadsvergadering als toehoorder bijwonen, laat dat dan weten! Aanmelden kan via kbvg@kbvg.nl. Wij houden daar dan rekening mee, zowel voor wat betreft het aantal beschikbare plekken als de lunch. De vergadering vindt plaats in Zwolle en begint om 13.00 uur. U bent dan vanaf 12.00 uur van harte welkom, de broodjes staan dan klaar. De vergaderstukken kunt u terugvinden op het KBvG net.

Wilt u een voorstel of onderwerp agenderen?
Benader dan een bestuurs- of ledenraadslid. Op basis van de Verordening Ledenraad KBvG kunnen voorstellen namelijk alleen geagendeerd worden door bestuurs- of ledenraadsleden. Voor de volledigheid hierbij de spelregels:

• U kan een bestuurs- of ledenraadslid verzoeken om een voorstel te agenderen;
• In het geval een voorstel niet door een bestuurs- of ledenraadslid wordt ingediend, kan het ter vergadering enkel ter kennisgeving worden aangenomen. Er vindt dan dus geen inhoudelijk behandeling van het voorstel plaats;
• Voorstellen moeten ten minste vijftien dagen voor de dag van de vergadering schriftelijk door het bestuurs- of ledenraadslid bij de voorzitter worden ingediend;
• Voorstellen die later worden ingediend kunnen alleen worden behandeld met goedkeuring van een volstrekte meerderheid van de ter vergadering aanwezige ledenraadsleden. Deze voorstellen kunnen slechts aangenomen worden met ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Zie voor de overige regelgeving de Verordening Ledenraad KBvG.

Vacatures plaatsvervangende ledenraadsleden
Tenslotte: er zijn drie vacatures voor plaatsvervangend ledenraadsleden. Bent u geïnteresseerd, wilt u meedenken over het beleid, stuur dan een beknopte CV en motivatiebrief naar kbvg@kbvg.nl. De Vacaturecommissie nodigt u dan uit voor een gesprek. De ALV kiest de plaatsvervangend ledenraadsleden op de ALV op 1 juni 2018.

23rd International Congress of the UIHJ

Van 1 t/m 4 mei vindt het 23e Internationale Congres plaats van de UIHJ, deze keer in Bangkok. Leest u hier het programma. Aan de workshops die gehouden worden tijdens het congres, zijn 10 PE-punten toegekend. Mocht u voor het bijwonen van de workshops PE-punten wensen, dan dient u daarvoor de presentielijsten te tekenen.

Wetgevingsnieuws

Naar een maatschappelijk effectievere rechtspraak

Lees hier de brief van de minister voor Rechtsbescherming, met o.a.: "Daarnaast komt rechtspraak binnenkort met een visiedocument «Rechtspraak en schulden». Daarin zullen maatregelen staan die de rechtspraak – deels in samenwerking met andere partijen – zal ontwikkelen om de problematiek rond schulden te verlichten. De verwachting is dat hieruit nieuwe pilots en andere initiatieven zullen voortvloeien. Zo heeft de Raad voor de rechtspraak mij laten weten dat in het visiedocument in elk geval aandacht zal zijn voor een betere informatievoorziening voor burgers met schulden. Ook wil de rechtspraak bevorderen dat zowel de schuldeisers als debiteuren op de zitting verschijnen, zodat onder regie van de rechter naar oplossingen gezocht kan worden. Tot slot zal de rechtspraak pleiten voor een voor schuldenaren en schuldeisers eenvoudigere en minder kostbare incassoprocedure, die in goede waarborgen voorziet voor rechtsbescherming. Op dit moment onderzoekt mijn ministerie al de mogelijkheden voor een eenvoudiger incassoprocedure."

Antwoord op vragen over de toegang tot de WSNP voor private schuldhulpverleners

Lees hier verder

Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Voortgang van de totstandkoming van het register met informatie over uiteindelijk belanghebbenden (UBO-register)

Wijziging van richtlijn 2014/59/EU wat betreft de rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde

Lees hier verder

Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen

Lees hier verder

Kamervragen Uitvoeringswet AVG beantwoord

Ook het midden- en kleinbedrijf moet op 25 mei 2018 voldoen aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de Eerste en Tweede Kamer over de uitvoeringswet van de AVG. Hieruit blijkt ook dat de geheimhoudingsplicht van de notaris vóór het inzagerecht van betrokkenen gaat. Lees verder op KNB.nl

Resultaten onderzoek naar verschillende scenario’s voor het verlagen van griffierechten voor MKB-ers en de (financiële) gevolgen hiervan

Leest u hier de resultaten

Vragen over het bericht «Spreekuurrechter stopt, ondanks succes»

Lees hier verder

Antwoord op vragen over de herziening van het stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand

Lees hier verder

Wet herziening gerechtelijke kaart

Lees hier de brief van de minister voor Rechtsbescherming

Schriftelijke reactie over het dreigende negatieve eigen vermogen van de rechtspraak en mogelijke oplossingen

Lees hier de brief van de minister voor Rechtsbescherming

Het mogelijk maken van Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam

Voorlopig verslag van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Algemene verordening gegevensbescherming

Memorie van antwoord- Uitvoeringswet

Advies Raad van State - Aanpassingswet

Voorstel van wet - Aanpassingswet

Memorie van toelichting - Aanpassingswet

Jurisprudentie

De mondelinge uitspraak in civiele procedures

De Hoge Raad heeft zich voor het eerst uitgesproken over de nieuwe regels over mondelinge uitspraken in civiele procedures ex artikel 30p Rv. De Hoge Raad maakt duidelijk dat deze regeling een zelfstandige optie is voor eenvoudiger zaken, naast de bestaande praktijk van een ‘kop-staart-uitspraak’ (met kort daarna een uitspraak waarin de gronden zijn uitgewerkt). Een belangrijke uitspraak voor de procespraktijk. Lees verder op recht.nl

Rechtbank Amsterdam, 16 april 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:2444

Een man kwam volgens de wettelijke regeling te laat in verzet tegen een verstekvonnis uit 2016 dat hij zorgverzekeraar Menzis geld moet betalen. Toch kan hij alsnog verweer voeren. Lees hier verder.

Rechtbank Rotterdam, 4 april 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:3235

Europees bankbeslag. Gedeeltelijke afwijzing verzoek bankrekeninginformatie. Vo. (EU) Nr. 655/2014 van 15 mei 2014. Modelformulieren. Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1823 van de Commissie van 10 oktober 2016. Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen. Beschikking of vonnis? Lees hier verder.

Hoge Raad beantwoordt vragen over (de gevolgen van) defungeren van een rechter

Een vonnis kan in beginsel niet worden uitgesproken op naam van een rechter die is gedefungeerd, indien na dit defungeren nog wijzigingen worden aangebracht in de tekst van dat vonnis. Dat geldt in beginsel ook indien het gaat om wijzigingen van ondergeschikte aard. Een uitzondering kan worden aanvaard voor kennelijke fouten die zich lenen voor eenvoudig herstel als bedoeld in artikel 31 Rv.
Een vonnis in burgerlijke zaken is nietig op grond van artikel 5 lid 2 RO indien dit in een meervoudige kamer is gewezen door drie ambtenaren met rechtspraak belast, van wie een of meer niet zijn aan te merken als rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast als bedoeld in artikel 40 lid 1 RO. Als het hof de nietigheid van het eindvonnis van de rechtbank heeft uitgesproken, moet de zaak naar dezelfde rechtbank worden terugverwezen en aldaar worden behandeld door andere rechters. Lees verder op recht.nl

Nieuws van de Week verhuisd naar KBvG.nl

Het Nieuws van de week is met ingang van 22 juli 2020 verhuisd naar de website van de KBvG.

GDW.magazine, GDW.online en het KBvG Nieuws van de Week worden gratis toegezonden aan KBvG-leden, relaties en andere geïnteresseerden. Aanmelden kan via de KBvG website. Leden van de KBvG zijn automatisch aangemeld voor GDW Magazine en de nieuwsbrieven Nieuws van de Week en GDW Online.

Agenda

april

25

KBvG en J&V herziening beslag- en executierecht

26

Commissie Toetsing KBvG normen voor kwaliteit

26

Ledenraad

27

Koningsdag - Bureau KBvG gesloten

30

KBvG Werkgroep Privacyhandboek

mei

10

Hemelvaartsdag: Bureau KBvG gesloten

11

Bureau KBvG gesloten

14

KBvG bestuursvergadering

15

KBvG en CBS inzake gegevensverstrekking

Actualiteiten

‘KEI is niet een grote flop’

De digitalisering van de rechtspraak een grote flop? Volgens ICT-leveranciers valt dat mee. Ook in de advocatuur is lang niet iedereen negatief. “De problemen zijn serieus, maar veel loopt al goed.” Lees verder op mr-online.nl

Rechtbank ontslaat schuldsaneringsbewindvoerder

Rechtbank Limburg heeft afgelopen week een schuldsaneringsbewindvoerder ontslagen omdat hij - naar aanleiding van een melding bij de rechter-commissaris van onze rechtbank - heeft erkend dat hij geld, afkomstig van boedelrekeningen in diverse schuldsaneringsregelingen, heeft vergokt. De rechtbank heeft hier ook aangifte van gedaan. Lees verder op rechtspraak.nl

Invoering UBO-register uitgesteld

Het UBO-register zal niet eerder worden ingevoerd dan in de loop van 2019. Dit blijkt uit een brief van minister van Financiën Wopke Hoekstra aan de Tweede Kamer. Eerder leek invoering in de loop van 2018 aannemelijk. Het uitstel hangt samen met wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn. Lees verder op KNB.nl

Liquidatietarief per 1 mei 2018

In overleg tussen de NOvA, het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel, Kanton & Toezicht (LOVCK&T) en het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel hoven (LOVC-hoven) is het liquidatietarief met ingang van 1 mei 2018 geïndexeerd. Lees verder.

Voorjaarsvergadering Nederlandse Vereniging voor Procesrecht

Op 15 juni 2018 vindt de Voorjaarsvergadering plaats van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, met als onderwerp “Inspraak in de rechtspraak; de rol van derden in de procedure”. Klik hier voor een toelichting op het programma.

Dekker pleit voor experimenteerruimte Rechtspraak

De ministerraad heeft vrijdag op advies van minister Dekker ingestemd met het plan om de rechterlijke macht meer te laten experimenteren met flexibele vormen van rechtspraak. De kosten en complexiteit van procedures zorgen nu voor een te hoge drempel. Lees verder op Advocatenblad.nl, mr-online.nl en rechtspraak.nl

'Verbeterde betalingsmoraal' zorgt voor minder rechtszaken

Het aantal zogenoemde kanton handelszaken is in 2017 flink gedaald. Er werden vorig jaar 81.000 minder van dat soort zaken aangebracht dan een jaar eerder. Kanton handelszaken gaan vaak over niet betaalde rekeningen, zoals voor een zorgverzekering of telefoonabonnement. De daling komt onder meer door een 'verbeterde betalingsmoraal' na de economische crisis, de toegenomen beschikbaarheid van bemiddeling zoals mediation, blijkt uit het jaarverslag van de Rechtspraak. Lees verder op Nu.nl.