Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 19,  2018

Inhoud

Colofon

Het Nieuws van de Week wordt samengesteld door de medewerkers van het bureau van de KBvG.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

Het Nieuws van de week wordt wekelijks per e-mail verzonden aan de leden en relaties van de KBvG. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Elk exploot is een ambtshandeling: bevestiging standpunt door ledenraad

In art. 3:37 lid 2 BW is beschreven dat indien is bepaald dat een verklaring schriftelijk moet worden gedaan, zij, voor zover uit de strekking van die bepaling niet anders volgt, ook bij exploot kan geschieden. De vraag die bij dit artikel rijst is of het uitbrengen van dat exploot dan ook als ambtshandeling moet worden gezien, hetgeen immers de ministerieplicht maar ook de nodige bevoegdheden (BRP-bevraging) met zich meebrengt. Het antwoord op die vraag luidt “ja”, aldus de KBvG notitie uit 2016, getiteld ‘Elk exploot is een ambtshandeling’.

De notitie is de afgelopen weken bijzonder actueel geweest en is op de ledenraadsvergadering van 26 april jl. uitvoerig door ledenraad en bestuur besproken. In die actualiteit is de vraag gerezen wat op dat moment de aanleiding was voor het schrijven van die notitie. Het antwoord is tweeledig: de inleiding in arbitragezaken leverde veel vragen op en daarnaast had de minister - in het kader van de behandeling van de gewijzigde Gerechtsdeurwaarderswet - een aantal ambivalente uitspraken gedaan naar aanleiding van het verzoek om verruiming van het aantal ambtshandelingen. Een nog veel eerdere aanleiding betrof de uitspraak van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders van 8 februari 2011 (ECLI:NL:RBAMS:2011:YB0533), waar de tuchtkamer het exploot en de ambtshandeling van elkaar onderscheidde. Die onduidelijkheid heeft er uiteindelijk toe geleid dat er een commissie is ingesteld om zich te buigen over art. 3:37 lid 2 BW: de uitkomst daarvan is u bekend.

Op de ledenraadsvergadering werd, ter bevetsigign en verdere onderbouwing van het standpunt, een uitspraak aangehaald van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uit 2013. In die zaak koos een bank ervoor de verjaring bij aangetekend schrijven te stuiten in plaats van bij exploot. Helaas woonde betrokkene niet meer op het onderhavige adres en dat leidde ertoe dat de vordering was verjaard. Dat de bank er niet voor heeft gekozen te stuiten bij exploot kan betrokkene volgens het Hof niet worden tegengeworpen (ro. 5.7). Het onderscheid is hier glashelder: wat was de meerwaarde van het deurwaardersexploot geweest als daarbij de BRP niet bevraagd had mogen worden? Het resultaat was dan immers hetzelfde geweest: de vordering was niet gestuit en dus verjaard.

Het standpunt van zowel bestuur als ledenraad blijft in deze kwestie onveranderd: elk exploot is een ambtshandeling. Wordt de gerechtsdeurwaarder gevraagd een dergelijke handeling te verrichten, dan geldt daarvoor de ministerieplicht en kan hij de BRP raadplegen.

Wetgevingsnieuws

Vragen over het bericht «Privacywet of niet, Kadaster deelt privégegevens»

Lees hier verder

Antwoord op vragen over het bericht ‘Spreekuurrechter stopt, ondanks succes’

Lees hier verder

Antwoord op vragen over initiatieven voor laagdrempelige rechtspraak in de buurt

Lees hier verder

Jurisprudentie

Geldt een WhatsApp-bericht als schriftelijke overeenkomst voor koop van woning?

Artikel 7:2 BW bepaalt dat de koop van een woning door een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf schriftelijk moet worden aangegaan. Kan via een WhatsApp-bericht aan dit schriftelijkheidsvereiste worden voldaan? Lees verder op recht.nl

Het Weens Koopverdrag: uitsluiten of niet?

Het Weens Koopverdrag wordt vaak expliciet uitgesloten in overeenkomsten en algemene voorwaarden. Is dit echter wel noodzakelijk en in welke gevallen is het wel nuttig het Weens Koopverdrag toe te passen? Lees verder op recht.nl

Reikwijdte art. 65 Fw

Een ontslagverzoek als bedoeld in art. 73 Fw valt binnen het bereik van art. 65 Fw. Hieruit volgt dat de rechtbank de rechter-commissaris diende te horen, alvorens op voet van art. 73 Fw over ontslag van de curator te beslissen. Lees verder op recht.nl

ECLI:NL:GHSHE:2018:1978

Renvooiprocedure. Beslag op toekomstige vordering. Reikwijdte artikel 475 lid 1 Rv. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBLIM:2018:2844

Misbruik van parkeervoorziening door met auto uit te rijden zonder te betalen. Abonnement gold voor andere parkeergarage. Q-Park hanteert tarief verloren kaart en vraagt tevens aanvullende schadevergoeding op basis van parkeerovereenkomst en algemene voorwaarden (subsidiair onrechtmatige daad). De diverse verweren worden niet valide geacht en verworpen, ook ten aanzien van buitengerechtelijke kosten. Lees hier verder.

ECLI:NL:GHSHE:2018:1982

Heeft de curator een vordering op de voormalig bestuurder uit hoofde van een schriftelijke geldlening of is destijds sprake geweest van een uitbetaling van een netto provisiebedrag? Lees hier verder.

ECLI:NL:RBLIM:2018:4039

Erkenning verschuldigdheid hoofdsom. Verweer tegen de bijkomende kosten. Geen verplichting voor schuldeiser om betalingsregeling te treffen. Artikel 6:29 BW. Lees hier verder.

ECLI:NL:OGEAA:2018:252

Kort Geding. Het is niet mogelijk om een niet langer bestaande (rechts)persoon in rechte te betrekken. Ten overvloede en bij wijze van dienstverlening wijst het Gerecht eisers (mede op de voet van artikel 118 Rv) op het bepaalde in artikel 3:28 BW in verbinding met 3:29 BW ter zake van waardeloze inschrijvingen. Eisers dienen in een zogeheten E.J. procedure (waarbinnen ook een voorlopige voorziening kan worden verzocht) met betrekking tot voormeld beslag het Gerecht te verzoeken om een verklaring in de zin van het eerste lid van artikel 3:29 BW. Lees hier verder.

ECLI:NL:OGEAA:2018:247

Civiel, betekeningsvoorwaarden van het Haags Betekeningsverdrag 1965, Frankrijk dure procedure, internationale kennisgeving van het verzoek. Lees hier verder.

ECLI:NL:GHAMS:2018:322

Huur woonruimte. Executiegeschil ex art. 438 Rv i.v.m. dreigende ontruiming. Maatstaf voor feitelijke of juridische misslag. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBNNE:2018:1645

Eiseres is eigenaar van een woning, waar zij met haar voormalige partner heeft samengewoond. Na het einde van de (affectieve) relatie vordert eiseres ontruiming van haar woning. Omdat haar voormalige partner inmiddels onder bewind is gesteld, heeft eiseres de bewindvoerder  gedagvaard. De voormalige partner had uit hoofde van die relatie een recht van gebruik en bewoning, hetgeen een vermogensrecht in de zin van artikel 3:6 BW vormt, en wel omdat het de rechthebbende materieel voordeel beoogt te verschaffen. De voorzieningenrechter verwijst in dit verband naar het arrest van de Hoge Raad van 7 maart 2014 (ECLI:NL:HR:2014:525). Nu alle goederen onder bewind zijn gesteld en de bewindvoerder bij de vervulling van zijn taak de rechthebbende in en buiten rechte op grond van artikel 1:441 lid 1 BW vertegenwoordigt, is eiseres ontvankelijk in haar vordering jegens de bewindvoerder. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBMNE:2018:1922

Verstekzaak. Verhuurder vordert bij wijze van voorlopige voorziening ontruiming van de gehuurde woning. Medehuur voldoende aannemelijk met als gevolg hoofdelijke veroordeling huurders. Buitengerechtelijke incassokosten afgewezen. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBAMS:2018:2442

Kort geding. Ontruiming toegewezen. Beroep op 7:269 BW (bescherming onderhuurder zelfstandige woonruimte) slaagt niet. Lees hier verder.

ECLI:NL:GHARL:2018:4176

Opvolgende ontbindingen na aanbesteding.
Gemeente besteedt incasso van moeilijk inbare vorderingen aan. Aantal blijkt na selectie niet 1275 maar 280 debiteuren. Pranger heeft overeenkomst terecht ontbonden voor het resterende boven de 280 debiteuren. Gemeente ontbindt onterecht enige tijd later de overeenkomst ten aanzien van de 280 debiteuren. Schadestaatverwijzing. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBAMS:2018:2982

Beslag op het saldo van een en/of-rekening ter voldoening van een vordering op de rekeninghouder die in de onderlinge verhouding tot de andere rekeninghouder niet gerechtigd is tot dit saldo. Lees hier verder.

Voorwaardelijke schorsing voor excessief declareren

Het Hof van Discipline heeft een advocaat dertien weken voorwaardelijk geschorst. De advocaat maakte zich schuldig aan excessief declareren en gaf zijn cliënt geen inzicht in urenspecificaties. Lees verder op advocatenblad.nl

Advocaat geschorst én geschrapt

Het Hof van Discipline heeft een advocaat voor 26 weken geschorst én geschrapt van het tableau. De advocaat zette zich niet genoeg in voor zijn cliënt, maakte beroepsfouten en reageerde niet op dekenverzoeken. Lees verder op advocatenblad.nl

Nieuws van de Week verhuisd naar KBvG.nl

Het Nieuws van de week is met ingang van 22 juli 2020 verhuisd naar de website van de KBvG.

GDW.magazine, GDW.online en het KBvG Nieuws van de Week worden gratis toegezonden aan KBvG-leden, relaties en andere geïnteresseerden. Aanmelden kan via de KBvG website. Leden van de KBvG zijn automatisch aangemeld voor GDW Magazine en de nieuwsbrieven Nieuws van de Week en GDW Online.

Agenda

mei

10

Hemelvaartsdag: Bureau KBvG gesloten

11

Bureau KBvG gesloten

14

KBvG bestuursvergadering

15

KBvG en CBS inzake gegevensverstrekking

18

Commissie Herijking Btag

22

Commissie Toetsing KBvG normen voor kwaliteit

22

KBvG Auditorenmiddag

25

Klankbordgroep 'Businesscase gegevensuitwisseling beslag'

28

Bijeenkomst samenwerkingspartners schuldhulpverlening

Actualiteiten

Einde lijkt in zicht voor algemene praktijk

Als het aan de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) ligt, komt er een einde aan de algemene praktijk. Het voornemen leidt tot discussie. ‘Het is de eigen verant­woordelijkheid van de advocaat.’ Lees verder op advocatenblad.nl

KNB wijst Tweede Kamer op mogelijkheden premarital mediation

Het notariaat ziet mogelijkheden in premarital mediation. Bij die vorm van mediation praten stellen voordat ze gaan trouwen of samenwonen over een aantal essentiële zaken, zoals verdeling van arbeid en zorg. Om deze vorm van mediation aantrekkelijk en toegankelijk te maken, zouden de kosten fiscaal aftrekbaar kunnen worden gemaakt. Dit schrijft (pdf, 295 kB) de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) aan leden van de Tweede Kamer voor het algemeen overleg personen- en familierecht op 16 mei. Lees verder op knb.nl

Meeste ontzettingen vorig jaar in regio Amsterdam

De kamers voor het notariaat hebben vorig jaar in totaal 485 klachten binnengekregen. De meeste kwamen binnen bij de kamer Arnhem-Leeuwarden, namelijk 189. Dit blijkt uit het jaarverslag van de vier kamers voor het notariaat. Lees verder op knb.nl

Europese Commissie wil online registratie van bedrijven mogelijk maken

Het moet mogelijk worden in de Europese Unie online een bedrijf te registreren. Dit staat in een voorstel van de Europese Commissie, het zogenoemde Vennootschapsrecht Pakket. Hierin staan nieuwe regels voor het vennootschapsrecht. Het voorstel moet digitalisering en grensoverschrijdende herstructureringen in het vennootschapsrecht makkelijker maken. Lees verder op knb.nl

Minister Dekker overweegt inzet ‘MKB’-rechter

Er is behoefte aan een ‘MKB-rechter’ die in samenspraak met partijen probeert een geschil zo goed mogelijk en finaal op te lossen. Dat is een van de experimenten die minister Dekker (Rechtsbescherming) wil opzetten. De procedure voor de MKB-rechter brengt de voordelen van het kort geding en de bodemprocedure samen. Lees verder op mr-online.nl