Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 21,  2018

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

 

 

Nieuws van de week wordt ook wekelijks per e-mail verzonden. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Brede schuldenaanpak en het KBvG wetsvoorstel bankbeslag en beslagvrije voet

Staatssecretaris Van Ark van SZW heeft haar brief over de brede schuldenaanpak gezonden aan de Tweede Kamer. Het is een mooi actieplan geworden. In de brief worden 40 acties opgesomd waarmee het kabinet de komende periode mensen met schulden wil helpen. Het kabinet werkt daarbij samen met tientallen partijen om de schuldenproblematiek van verschillende kanten aan te pakken. Een van die partijen is de KBvG. De KBvG presenteert op 1 juni a.s. een wetsvoorstel om één van de in het oog springende knelpunten op te lossen: het van toepassing laten zijn van een beslagvrije voet bij een bankbeslag. In het middagdeel van de ALV wordt het advies van de KBvG aan de wetgever gepresenteerd.

ALV KBvG 1 juni 2018

Op vrijdag 1 juni a.s. vindt de ALV van de KBvG plaats. In het ochtenddeel van de vergadering staat het voorstel voor de Verordening doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht op de agenda en ook het Financieel verslag over 2017 en het jaarverslag. Er worden drie plaatsvervangende ledenraadsleden benoemd en de aanwezigen worden bijgepraat over lopende zaken.

In het middagdeel wordt het nieuwste KBvG preadvies, getiteld 'Bestaansminimum en bankbeslag - bescherming van de schuldenaar bestendigd' gepresenteerd. Er wordt toegelicht hoe naar de mening van de KBvG een beslagvrije voet bij een bankbeslag kan worden toegepast en hoe het wetsvoorstel van de KBvG dienaangaande luidt. Na een korte pauze wordt het KBvG Privacyhandboek gepresenteerd, waar in de afgelopen maanden hard aan is gewerkt. Tijdens de presentatie is er ruimte voor het stellen van vragen.

Aan het middagdeel zijn twee KBvG Opleidingspunten toegekend. Aanmelden kan via kbvg@kbvg.nl.

Wetgevingsnieuws

Vragen over het bericht «Mkb kan uitzondering op nieuwe strenge privacywet wel vergeten»

Lees hier verder

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Besluit van 16 mei 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. Verslag

Regeling tot aanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli 2018

De bedragen, genoemd in artikel 8, eerste lid, onder a, b en c, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag worden met ingang van 1 juli 2018 onderscheidenlijk als volgt vastgesteld:
a. € 1.594,20;
b. € 367,90;
c. € 73,58.
Lees hier verder

Antwoord op vragen over het bericht «Waarom de strijd tegen het UWV je kapot kan maken – en hoe het anders kan»

Lees hier verder

Vragen over het manifest van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland en het verlaten van het rechtshulpoverleg

Lees hier verder

Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie

Nota naar aanleiding van het nader verslag

Verbeteringen in enkele wetten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Nota van wijziging

Nota naar aanleiding van het verslag

Tuchtrecht

ECLI:NL:TGDKG:2018:61 kamer voor gerechtsdeurwaarders

De gerechtsdeurwaarder heeft het gelegde derdenbeslag niet binnen de wettelijke termijn van acht dagen aan klager betekend. Klacht gegrond met maatregel van waarschuwing. Lees hier verder

ECLI:NL:TGDKG:2018:60 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Klaagster maakt bezwaar tegen het bankbeslag en de daarbij in rekening gebrachte kosten. De beslagvrije voet bij het gelegde beslag onder de belastingdienst is ten onrechte op nihil gesteld. De gerechtsdeurwaarder heeft onvoldoende voortvarend gehandeld nadat klaagster hem hierop heeft gewezen. De gerechtsdeurwaarder heeft in strijd met artikel 8 van de Verordening Beroeps- en Gedragsregels Gerechtsdeurwaarders gehandeld. Klacht gedeeltelijk gegrond, maatregel van berisping. Lees hier verder

ECLI:NL:TGDKG:2018:59 kamer voor gerechtsdeurwaarders

De gerechtsdeurwaarder heeft niet tijdig gereageerd op e-mailberichten. Klacht gegrond, geen maatregel. Lees hier verder

Jurisprudentie

Niet aannemelijk dat in café viermaal langs Eredivisie werd ‘gezapt’ precies toen gerechtsdeurwaarder langs kwam

Café maakt inbreuk op auteursrechten Eredivisie: met ingebrachte processen-verbaal van is gerechtsdeurwaarder voldoende aannemelijk gemaakt dat eredivisiewedstrijden zijn vertoond zonder licentie. Lees verder op Boek9.nl.

Hoge Raad geeft invulling aan criterium 'duidelijk grensoverschrijdend belang' bij aanbestedingen in dienstensector

De Hoge Raad heeft in drie uitspraken waarin de vraag centraal staat wanneer bij een aanbesteding in de dienstensector sprake is van een ‘duidelijk grensoverschrijdend belang’, invulling gegeven aan dit criterium. Als aan het criterium is voldaan, moet openbaar worden aanbesteed. Een hoge omzet die met de opdracht kan worden behaald is hierbij van betekenis. Lees hier verder.

Vernietiging vonnis wegens ontbrekende pleitnota?

Het gebeurt regelmatig dat in een vonnis of arrest verwezen wordt naar een bijlage, die niet blijkt te zijn aangehecht. Zo ook in deze zaak: de ter terechtzitting in hoger beroep door de raadsvrouwe overgelegde pleitnota ontbrak bij de aan de Hoge Raad gezonden stukken, wat leidde tot vernietiging van de uitspraak en terugverwijzing naar het hof. In twee eerdere, vergelijkbare zaken werd evenwel niet vernietigd. Wat was het verschil tussen die zaken? Lees verder op recht.nl

Advocaat probeert PO-punten te incasseren zonder cursus te volgen: berisping

Vlak voor het begin van een cursusdag de presentielijst tekenen, er van tussen gaan en pas aan het slot weer komen opdagen om de benodigde opleidingspunten te incasseren? Het is een advocaat uit Diemen die dit kunstje probeerde te flikken recentelijk op een dekenbezwaar en een berisping van de Raad van Discipline komen te staan. Lees verder op advocatie.nl

Rechtbank Rotterdam, 9 mei 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:3725

Voorlopige voorziening op de voet van art. 223 Rv tot schorsing executie verstekvonnis afgewezen. De onderbouwing van de incidentele vordering is zelfs te summier om een vordering tot zekerheidsstelling op te kunnen baseren. Lees hier verder. 

Rechtbank Limburg, 8 mei 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:4386

Verzoek tot opheffing, opschorting en/of vermindering van verbeurde dwangsommen op grond van art. 611d Rv. Geen sprake van onmogelijkheid om aan hoofdveroordeling te voldoen. Lees hier verder.

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 11 mei 2018, ECLI:NL:OGEAC:2018:74

Vordering tot afgifte van bij bewijsbeslag gekopieerde gegevens en tegenvordering tot gedeeltelijke vernietiging daarvan. Tussenvonnis met beslissingen over de selectie van gegevens ter uitvoering van ter zitting gemaakte afspraken. Lees hier verder. 

Gerechtshof Den Haag, 27 maart 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1185

Executiegeschil. Opheffing executoriaal beslag op een woning, onder meer gelegd wegens te veel betaalde alimentatie. Geen belang meer nu het beslag in het kader van verkoop en overdracht van de woning is opgeheven. Lees hier verder.

Agenda

mei

25

Klankbordgroep 'Businesscase gegevensuitwisseling beslag'

28

Bijeenkomst samenwerkingspartners schuldhulpverlening

31

Overleg KBvG en BFT

31

KBvG bestuur

juni

1

ALV KBvG

7

NVVK Raad van advies

Actualiteiten

Omzet en winst advocaten blijven achter door prijsdruk

De omzet- en winstgroei van advocaten waren in 2017 lager dan het gemiddelde in andere beroepsgroepen in de specialistische zakelijke dienstverlening. Prijsdruk was een van de oorzaken hiervan. Dat komt naar voren in het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2018, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’. Lees verder op Advocatenblad.nl.

Verbijstering over ‘Duitse’ inval bij Groningse amateur-archeologen

De Duitse staat stuurde vorige week een deurwaarder, vergezeld door politie-agenten, naar drie leden van duikteam De Zeester uit Lauwersoog om WOI-voorwerpen uit de Duitse kruiser Mainz terug te eisen. Lees verder op Dagblad van het Noorden.

Scheidingsadvocaten starten als Private Judge

Vooral de afwikkeling van het vermogensrechtelijke deel van een scheiding is een lastige procedure, die leidt tot onzekerheid en hoge kosten. Twee familierechtadvocaten hebben een alternatief bedacht en gaan zich vanaf 1 september 2018 inzetten als Private Judge. Lees verder op Mr Online.

Rechters gaan praten over besturing rechtspraak

De huidige bestuurlijke inrichting van de rechtspraak zorgt bij gerechtsoverstijgende onderwerpen tot onduidelijkheid én onvrede. Daarom roept de NVvR hun leden op mee te denken over de vraag: hoe willen wij eigenlijk worden bestuurd? Lees verder op mr-online.nl

Grapperhaus zet mes in bestuurlijke boetes

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid is helemaal klaar met de hoogte van de bestuurlijke boete. Voor vergelijkbare delicten is de strafrechter gehouden aan een maximum maar kunnen bestuurlijke boetes veel hoger uitvallen. Grapperhaus gaat nu ‘bijsturen’. Lees verder op mr-online.nl