Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 22,  2018

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

 

 

Nieuws van de week wordt ook wekelijks per e-mail verzonden. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Modellen oproepingsbericht art. 113 Rv en 115 Rv

De Rechtspraak heeft modellen voor het oproepingsbericht, met procesinleiding en exploot, vastgesteld voor de digitale civiele vorderingsprocedure volgens artikel 113 Rv, voor de verzetprocedure (artikel 113 juncto artikel 143 Rv) en voor de zaken met een buitenlandse verweerder (artikel 113 juncto artikel 115 Rv). De modellen zijn tot stand gekomen in nauw overleg met vertegenwoordigers van de KBvG en de Orde van Advocaten. De verzetmodellen zijn recent aangepast. De nieuwe versies (met en zonder tegenvordering) staan hier.

Herhaalde oproep: medewerking gevraagd aan enquête over vooropleiding gerechtsdeurwaarders

Mr. dr. Irene Visser, docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, vraagt de gerechtsdeurwaarders mee te werken aan een enquête, die u via deze link kunt invullen. Met de enquête wil zij inzicht krijgen in de mening van gerechtsdeurwaarders over de vereiste vooropleiding. Momenteel is dat een HBO-opleiding, maar er wordt ook wel gepleit voor een WO-opleiding. De resultaten van de enquête worden gebruikt voor een artikel over de wenselijkheid van academische scholing van gerechtsdeurwaarders. Het invullen van de enquête duurt maximaal 10 minuten. Er zijn meerkeuzevragen (waarbij u een van de antwoorden kiest), maar ook open vragen. Daarbij moet een korte toelichting wo0rden gegeven op het door u gekozen antwoord. De enquête is anoniem. Indien u geïnformeerd wil worden over de uitslag ervan, kunt u bij de laatste vraag uw e-mailadres invullen (de enquête is dan niet meer anoniem). Indien u vragen of opmerkingen heeft over de enquête, dan kunt u contact opnemen via Irene.Visser@rug.nl.

Wetgevingsnieuws

Vragen over de publicatie Huurtoeslag voor mensen die beschermd wonen of huren via een instelling

Lees hier verder

Antwoord op vragen over documentatieverplichtingen voor huurwoningen met een huur rondom de liberalisatiegrens

Lees hier verder

Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen

Lees het verslag hier

Antwoord op vragen over het overmaken van de huurtoeslag aan woningcorporaties

Lees hier verder

Vragen over het bericht ‘Zelfstandige ondernemers met schulden kunnen vaak niet bij hun gemeente terecht’

Lees hier verder

Algemene verordening gegevensbescherming

Behandeling van het wetsvoorstel

Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie

Tweede nota van wijziging

Jurisprudentie

Brief niet ontvangen, rechtszaak verloren

De vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast (BTV) heeft een rechtszaak over nachtvluchten naar Rotterdam The Hague Airport verloren. Niet omdat de Raad van State het niet eens was met het standpunt van de omwonenden. De BTV vergat te voldoen aan de formaliteiten door een niet-ontvangen brief. Lees verder op rijnmond.nl.

Gerechtshof Amsterdam 13 februari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:487

Executiegeschil inzake ontruimingsvonnis dat kracht van gewijsde heeft en waartegen geen buitengewoon rechtsmiddel (m.n. herroeping) is ingesteld. Andere, strengere maatstaf van toepassing (onevenredigheidsmaatstaf ex art. 3:13 lid 2 BW) dan de maatstaf die in HR 22 april 1983, NJ 1984/145 (Ritzen/Hoekstra) aan de orde was. Lees verder op rechtspraak.nl.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 3 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:4166

 Hof beveelt weigerachtige schuldeisers in te stemmen met aangeboden schuldregeling. Aanbod uiterste waartoe appellant financieel in staat is. Niet waarschijnlijk dat appellant gift van € 50.000,- (die enkel voor gedwongen schuldregeling beschikbaar is) in wettelijke schuldsaneringsregeling of spaartraject van 3 jaar met zijn inkomen bijeen zal krijgen. Schuldeisers die hebben ingestemd met schuldregeling hebben voldoende belang bij effectuering. Vaststaat dat zij op korte termijn deel vordering betaald krijgen. Lees verder op rechtspraak.nl.

Parket bij de Hoge Raad 4 mei 2018, ECLI:NL:PHR:2018:462

Incident in cassatie; incidentele vordering tot zekerheidstelling op voet van art. 235 Rv jo. art. 418a Rv; maatstaf. Lees verder op rechtspraak.nl.

Rechtbank Rotterdam 9 mei 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:4001

Toewijzing verzoek dwangakkoord. 1 weigerende crediteur die 98% vertegenwoordigt. Verzoek toegewezen gelet op maximale inspanning verzoekster en jarenlange pogingen door (en namens) verzoekster om tot een regeling met de weigerende crediteur te komen. Lees verder op rechtspraak.nl.

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 9 mei 2018, ECLI:NL:OGEAA:2018:269

Kort geding, executiegeschil, uitleg hypotheekakte(n), doorhaling hypotheek. Lees verder op rechtspraak.nl.

Rechtbank Rotterdam 16 mei 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:3846

Erfdienstbaarheid van voetpad. Vordering tot incasso van dwangsommen niet verjaard, omdat termijn eerst is gestuit en later de executie door de voorzieningenrechter is geschorst. Dit wettelijke beletsel voor tenuitvoerlegging heeft schorsing van de verjaring tot gevolg (art. 611g Rv; vgl. HR 29 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW1259). Of dwangsommen zijn verbeurd moet worden beoordeeld in de context waarin die dwangsommen zijn opgelegd, en welk belang deze dwangsommen moesten dienen. Geen dwangsommen verbeurd nu normaal verbruik niet door heersend erf wordt verhinderd. Lees verder op rechtspraak.nl.

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 18 mei 2018, ECLI:NL:OGEAC:2018:92

Beslaglegging inzake geschil tussen ConocoPhillips en PDVSA verstekverlening immuniteit van executie goederen bestemd voor openbare dienst. Lees verder op rechtspraak.nl.

Rechtbank Limburg 22 mei 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:4750

Art. 254 lid 1 Rv. Geen spoedeisend belang in kort geding in conventie, wel in reconventie. Naar het voorshandse oordeel van de voorzieningenrechter is voldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is van een overeenkomst van bewaarneming (art. 7:600 BW). Lees hier verder.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:4629

Bijdrageplicht in gemeenschapsschuld die jegens één van de ex-echtgenoten na de ontbinding van de huwelijksgemeenschap is verjaard, en jegens de ander is blijven bestaan. Deelbare rechtsverhouding. Lees verder op rechtspraak.nl.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:4636

Incidentele vordering tot niet-ontvankelijkverklaring omdat geen herstelexploot is uitgebracht nadat geïntimeerde bij appelexploot is opgeroepen te verschijnen op de verkeerde locatie van het hof. Geïntimeerde is verschenen (bij advocaat) op de goede locatie van het hof. Daarbij heeft hij niet meteen een beroep gedaan op niet-ontvankelijkheid van appellant. Het hof wijst de incidentele vordering dan ook af omdat geïntimeerde niet in zijn belangen is geschaad. Lees verder op rechtspraak.nl.

HR 25 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:773

Procesrecht, beslagrecht. Conservatoir beslag. Art. 700 lid 3 Rv; eis in hoofdzaak tijdig ingesteld? Beoordeling tijdstip aanhangigheid buitenlandse procedure aan de hand van het desbetreffende buitenlandse recht. Bekendheid beslagdebiteur met aanhangigheid vereist? Lees verder op rechtspraak.nl.

Eis in hoofdzaak kan aanhangig zijn voordat beslagdebiteur ervan weet

Voor het antwoord op de vraag wanneer ‘een eis in de hoofdzaak is ingesteld’ als bedoeld in art. 700 lid 3 Rv, is niet bepalend wanneer de wederpartij (de beslagdebiteur) van het instellen van de eis in de hoofdzaak op de hoogte is (gesteld). Beslissend is het moment waarop de procedure in de hoofdzaak aanhangig is. Aan het ingesteld zijn (aanhangig zijn) van de eis in de hoofdzaak staat niet in de weg dat de proceshandeling een ‘ex parte’-karakter heeft. Lees verder op recht.nl

Rechtbank: verwijderverzoek van accountant aan Google terecht afgewezen

Google heeft een verwijderverzoek van een tuchtrechtelijk aangesproken en in berichtgeving met voor – en achternaam genoemde registeraccountant terecht afgewezen. Volgens de rechtbank Amsterdam wegen de privacybelangen van de accountant ‘niet op tegen het belang dat het publiek heeft om kennis te kunnen nemen van de door Google beschikbaar gestelde informatie’. Lees verder op advocatie.nl

Verrekening in concernrelaties en arbitrage­procedures

Uit dit arrest van de Hoge Raad volgt een tweetal praktische tips met betrekking tot verrekening. Het arrest illustreert ten eerste dat het vereiste van wederkerig schuldenaarschap in dit verband kan worden weggecontracteerd. Ten tweede maakt de Hoge Raad uit dat de verwerping van een verrekeningsverweer in een arbitrageprocedure gezag van gewijsde heeft. Lees verder op recht.nl

Agenda

mei

31

Overleg KBvG en BFT

31

KBvG bestuur

juni

1

ALV KBvG

7

NVVK Raad van advies

15

Voorjaarsvergadering Nederlandse Vereniging voor Procesrecht

18

Bestuursvergadering

19

SZW bijeenkomst Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak

Actualiteiten

Zelfbenoemde ‘werkgroep’ binnen de strijdkrachten regelt illegale inbeslagnames

Gekleed als The Expendables nemen medewerkers van de marechaussee, de politie Haaglanden en de douane op eigen houtje en met veel bombarie militair materieel in beslag. Deze ‘werkgroep’ stuurt nepbrieven van Defensie, geeft zichzelf valselijk uit als opsporingsambtenaar en legt aantoonbaar onjuiste verklaringen af. Ze kunnen jarenlang ongestoord hun gang gaan, ook al krijgen ze veel klachten aan hun broek. Lees verder op ftm.nl.

Samen naar de eKantonrechter kan niet meer

Laagdrempelige procedures voor burgers, dan was het streven van het nieuwe kabinet. Maar een van die experimenten is al beëindigd: de eKantonrechter. Lees verder op mr-online

LOSR start tuchtzaak tegen deurwaarders om e-Court

De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/Sociaal Werk Nederland) heeft een klacht ingediend bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. De LOSR stelt dat een aantal deurwaarderskantoren onrechtmatig kosten in rekening heeft gebracht voor de oproep om voor e-Court te verschijnen. Lees verder op advocatenblad.nl.

Rechtspraak gereed voor de AVG

De Rechtspraak is klaar voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Privacy van betrokkenen bij de rechtspraak is van groot belang. In een zaaksdossier staan vaak bijzondere en gevoelige persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor een goede rechtspleging. Het is van belang dat betrokkenen in rechtszaken zonder terughoudendheid hun verhaal kunnen doen en niet bang hoeven te zijn dat de informatie in verkeerde handen valt. De Rechtspraak behandelt persoonsgegevens daarom vertrouwelijk en beveiligt die gegevens conform de bepalingen uit de AVG en – als het om strafzaken gaat – de Richtlijn gegevensbescherming politie en justitie. Lees verder op rechtspraak.nl

En: PG bij de Hoge Raad toezichthouder verwerking persoonsgegevens door gerechten en het parket bij de Hoge Raad. Lees verder op rechtspraak.nl

De omvang van cassatiestukken in civiele zaken

Het verschijnsel van steeds dikker wordende cassatiedossiers betekent dat raadsheren niet meer het gehele dossier gelezen krijgen en zelfs niet meer voldoende toekomen aan grondige bestudering van cassatiestukken. Daarmee komt het fundamentele recht van procespartijen om zich te laten horen én om gehoord te worden in gevaar. Lees verder op recht.nl

Rabobank-advocaten werken niet meer onder misleidende naam Witte & Partners

De advocaten in loondienst van de Rabobank werken niet langer onder de omstreden moniker Witte & Partners. De naam van dit fictieve advocatenkantoor is niet meer en werd begin dit jaar zonder tamtam veranderd in het transparantere Rabobank Advocaten, zo ontdekte de website Follow The Money afgelopen weekend. Lees verder op advocatie.nl

Aparte privacy- en securitykamer voor ICT-ruzies

De Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA), het onafhankelijke geschilleninstituut dat sinds 1989 actief is in de behandeling van ICT-conflicten, heeft een nieuwe faciliteit voor het oplossen en beslechten van privacy- en securityconflicten geïntroduceerd. Daartoe heeft de SGOA een gespecialiseerde ‘Privacy- en Security Kamer’ in het leven geroepen. Lees verder op mr-online.nl