Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 23,  2018

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

 

 

Nieuws van de week wordt ook wekelijks per e-mail verzonden. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

ALV en middagprogramma 1 juni jl.- kort verslag

Op vrijdag 1 juni jl. vond de algemene ledenvergadering van de KBvG plaats. Bestuursvoorzitter Wilbert van de Donk heette alle aanwezigen welkom op de nieuwe vergaderlocatie in Utrecht en pleitte in zijn openingstoespraak voor het betrekken van de griffierechtendiscussie in het debat over de brede schuldenaanpak. De gerechtsdeurwaarder kan vanuit een juiste waardering van zijn rol een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van schuldenproblematiek, zo vervolgde Wilbert van de Donk zijn overtuigende pleidooi.

Na het vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering van 17 november 2017 werden Barbara ter Kuile, gerechtsdeurwaarder bij Buik en van der Horst te Leiden en Thomas Kijvekamp, toegevoegd gerechtsdeurwaarder bij GGN Tilburg bij acclamatie unaniem verkozen tot plaatsvervangend ledenraadslid.

Na de eveneens unanieme vaststelling van het door de penningmeester Hans Mik opgemaakte financiële verslag 2017, sprak de algemene ledenvergadering haar waardering uit voor het door bestuurslid Paul Otter fraai vormgegeven jaarverslag van datzelfde jaar. Het Voorstel Verordening Kostendoorberekening toezicht en tuchtrecht werd, na enige discussie, met 62 stemmen voor en 43 stemmen tegen van een positief advies voorzien.

Een verslag van de portefeuillehouders van het bestuur over de actualiteiten binnen hun portefeuille werd opgevolgd door een verslag vanuit de ledenraad door ledenraadsvoorzitter Michaël Brouwer. Michael Brouwer bespreekt de veranderende positionering van de gerechtsdeurwaarder binnen de markt en de samenleving en de duidelijke krimp van de beroepsgroep die daarmee samenhangt. Deze situatie vraagt om eensgezindheid van de beroepsgroep naar buiten, waarbij verschillen van inzicht moeten worden besproken binnen het platform van de PBO, en niet publiekelijk in de media, aldus Michaël Brouwer.

Na de lunch volgde een middagprogramma met een presentatie van alweer het vierde KBvG-preadvies ‘Bestaansminimum en Bankbeslag. Bescherming van de schuldenaar bestendigd’, door bestuurslid Oscar Jans en bureaumedewerker Masha Cazemier. Het preadvies bevat een (concept-)wetsvoorstel dat een beslagvrij bedrag bij een bankbeslag ten laste van natuurlijke personen garandeert, maar ook de balans aanbrengt met de positie van de concurrente schuldeiser.

Daarop volgde een presentatie over de implementatie van de AVG door Bart van Gerven, auditor bij Aqturion. Hij stelde daartoe in samenwerking met een werkgroep, bestaande uit leden van de KBvG en medewerkers van kantoren, een Privacyhandboek voor gerechtsdeurwaarders samen, dat van een uitgebreide toelichting werd voorzien.

De ALV werd als altijd afgesloten met een gezellige borrel. De volgende ALV vindt plaats op 23 november 2018: u bent van harte uitgenodigd!

Presentation of the New Board of the UIHJ 2018-2021

At the term of the 23rd International Congress of Judicial Officers held in Bangkok (Thailand) from 2 to 4 May 2018, tMarc Schmitz (Belgium) has been elected President of the UIHJ. Read more on uihj.com

Brochure m.b.t. derdenbeslag vanuit Rabobank (Beslagendesk)

Rabobank Beslagendesk heeft een brochure ontwikkeld voor deurwaarders waarbij zij informatie verstrekken over haar processen. Op deze manier probeert de Rabobank de efficiëntie m.b.t. het verwerken van een derdenbeslag te vergroten. De brochure kunt u vinden op www.rabobank.nl/beslag.

Wetgevingsnieuws

Antwoord op vragen over het financiële fiasco rondom het Haagse Institute for Global Justice (IGJ)

Lees hier, hier en hier verder

Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018

Gewijzigd voorstel van wet, met o.a. de Gerechtsdeurwaarderswet:
De Gerechtsdeurwaarderswet wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 35, zesde lid, wordt “de griffier” vervangen door “de secretaris”.
B
Artikel 43, zesde lid, zesde volzin, vervalt.
C
De tweede en derde volzin van artikel 78, eerste lid, komen te luiden:
De kosten die samenhangen met de uitoefening van het bij of krachtens deze wet
geregelde toezicht en ten laste komen van de Staat worden door de KBvG vergoed aan de
Staat. De KBvG vergoedt eveneens de kosten die samenhangen met de uitoefening van de
bij of krachtens deze wet geregelde tuchtrechtspraak en ten laste komen van de Staat.

Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming

Nota naar aanleiding van het verslag

Rechtsstaat en Rechtsorde

Verslag van een algemeen overleg

Antwoord op vragen van het lid Den Boer over de berichten 'Debacle met digitale rechtspraak was voorzienbaar' en 'Digitalisering blijft steken'

Lees hier verder

Antwoord op vragen over de sterke rechtspositie van banken in het geval van insolventie

Lees hier verder

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het mogelijk maken van Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam

Memorie van antwoord

Antwoord op vragen over het bericht «Privacywet of niet, Kadaster deelt privégegevens»

Lees hier verder

Jurisprudentie

Aanlokkelijk aanbod NRC met i-Phone? Bewindregister biedt bescherming!

Een onder bewind gestelde sluit een NRC-abonnement af inclusief levering van een i-Phone. De bewindvoerder wist van niets. Pas na een vonnis komt hij achter de nieuwe schuld. Het bewindregister biedt uitkomst. NRC had kunnen weten dat betrokkene onder bewind stond. De bewindvoerder gaat in verzet tegen het vonnis en de rechtbank Noord-Holland oordeelt als volgt. Lees verder op schuldinfo.nl

Zolang steunvorderingen nog niet zijn betaald, is voldaan aan het pluraliteitsvereiste

Als, in het hoger beroep tegen een faillietverklaring, een derde heeft toegezegd de steunvorderingen te zullen voldoen als de vernietiging wordt uitgesproken, bestaan de steunvorderingen dus nog ten tijde van de beslissing van de appelrechter op de faillissementsaanvraag en is dan dus nog steeds voldaan aan het pluraliteitsvereiste. Lees verder op recht.nl

Executoriale verkoop van een pand en ontruiming van oorspronkelijke eigenaren

In geval van hypotheekachterstand is de hypotheekverstrekker gerechtigd om de onroerende zaak executoriaal te verkopen. Stel dat de oorspronkelijk eigenaar ondanks de executieverkoop besluit om te blijven zitten, mag hij dan ontruimd worden? Lees verder op recht.nl

Gemeenschappelijk HvJ Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Betekeningskosten - vervallen hoger beroep. Lees hier verder.

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 16 mei 2018, ECLI:NL:OGEAA:2018:304

KG. Ontruiming. Afgewezen. De deurwaarder heeft, op verzoek van en/of in opdracht van eiser met behulp van een sleutelmaker, de door gedaagde van eiser gehuurde woning binnengetreden, ter bezichtiging/inspectie van die woning, zonder toestemming van gedaagde. De deurwaarder in kwestie heeft op ontoelaatbare en (vermoedelijk) strafbare wijze de privacy van gedaagde geschonden, hetgeen valt te kwalificeren als huisvredebreuk. Lees hier verder.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 29 mei 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2291

Executoriale veiling van een schip. Gestelde verkoop aan vader van de schuldenaar. Ontvangen betalingen. Verhaalsmogelijkheden van schuldeisers. Beroep op pauliana gehonoreerd. Vonnis bekrachtigd. Lees hier verder.

Parket bij de Hoge Raad, 4 mei 2018, ECLI:NL:PHR:2018:465

Verbintenissenrecht. Beroepsaansprakelijkheid advocaat. Heeft het hof art. 6:265 lid 1 BW correct toegepast door te oordelen dat twee vastgestelde tekortkomingen (van een advocaat in zijn juridische dienstverlening aan cliënten) geen algehele ontbinding rechtvaardigen, maar enkel, voor wat betreft één tekortkoming, een partiële ontbinding? Lees hier verder.

Rechtbank Noord-Holland, 1 juni 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:4596

Voorlopige voorziening ex artikel 287 lid 4 Fw afgewezen. Niet voldaan aan voorwaarden eerder afgegeven voorlopige voorziening. Huur over de maanden april en mei niet tijdig voldaan.

Minnelijk traject niet opgestart na afgeven beschikking. Lees hier verder. 

Rechtbank Midden-Nederland, 3 mei 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:6899

Ontvankelijkheid op grond van art 69 Fw. Schuldenaar kan ook voor persoonlijke belangen opkomen bij de rechter-commissaris. Gelijkstelling van artikel 8 EVRM met artikel 21 sub 3 Fw voor de toepassing van artikel 69 Fw. Lees hier verder.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 29 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:4829

Executiegeschil: verbeurde dwangsommen en beslaglegging. Lees hier verder.

Rechtbank Gelderland, 14 februari 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:2370

Verzet; tegenstrijdige forumkeuzebedingen, samenhang; onbevoegdheidsincident, exceptie van nietigheid dagvaarding en incidentele vordering tot het treffen van provisionele voorzieningen afgewezen. Lees hier verder.

Bewijzen vs. aannemelijk maken

De Hoge Raad heeft in februari 2018 twee beschikkingen gewezen op het gebied van het bewijsrecht in Wwz-zaken. Deze uitspraken zijn van belang voor het gehele burgerlijk procesrecht. Lees verder op recht.nl

Huwelijkse voorwaarden en afwijkende afspraken

Recent zijn er twee uitspraken gepubliceerd waarbij de vraag speelde of een vermogensrechtelijke afspraak ten tijde van het huwelijk, door partijen die op huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd, rechtsgeldig is indien deze afspraak niet in de vorm van een notariële akte (wijziging huwelijkse voorwaarden) is vastgelegd. Waarop dient men in een dergelijke situatie alert te zijn? Lees verder op recht.nl

Agenda

juni

7

NVVK Raad van advies

15

Voorjaarsvergadering Nederlandse Vereniging voor Procesrecht

18

Bestuursvergadering

19

SZW bijeenkomst Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak

20

MKB ALV

22

Commissie Toetsing

26

Communicatiecommissie

Actualiteiten

Meeste klachten notariaat in regio Arnhem-Leeuwarden

Bij de kamer voor het notariaat in Arnhem-Leeuwarden zijn vorig jaar de meeste klachten ingediend. In Den Haag kamen de minste klachten binnen. Lees verder op mr-online.nl

Geen spoedschorsing voor verdachte advocaat, wel extra toezicht

Een advocaat wordt verdacht van bedreiging, mishandeling en vernieling, maar dat is onvoldoende reden om hem met onmiddellijke ingang te schorsen. Dat heeft de Raad van Discipline in Den Bosch beslist. ‘Naar het oordeel van de Raad is in deze zaak niet gebleken van zodanig uitzonderlijke omstandigheden dat onmiddellijk ingrijpen noodzakelijk is en dat de gewone tuchtrechtprocedure niet kan worden afgewacht.’ Lees verder op advocatie.nl

Digitalisation of EU civil judicial cooperation

The European Commission is proposing to digitalise judicial cooperation for cross-border civil and commercial cases throughout the EU. The proposals will make it obligatory for courts to exchange documents electronically, and will promote the use of videoconferencing to hear witnesses based in other countries. Lees verder op recht.nl

Nederland voorzitter Europese rechtspraak

Nederland vervult de komende twee jaar het voorzitterschap van de organisatie van Europese Raden voor de rechtspraak. Tijdens de algemene vergadering van de in Lissabon, op 31 mei, werd de Nederlandse rechter Kees Sterk gekozen tot voorzitter. Sterk is sinds 2013 vicevoorzitter van de Raad voor de rechtspraak. Lees verder op mr-online.nl

Notarissen passeren minder huwelijkse voorwaarden

Het aantal huwelijkse voorwaarden dat echtparen bij de notaris afsluiten, neemt af. In het eerste kwartaal van 2018 zijn 30 procent minder huwelijkse voorwaarden gepasseerd dan dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit de factsheet Akten van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Lees verder op knb.nl

Advocaat over de schreef: seksistische, anti-semitische en neo-nazistische uitlatingen

De een is een ‘hoertype’, de ander een nazi, en dan zou hij zelf weer een ‘goede duitser’ geweest zijn in het derde rijk. Met Joodse mensen ‘wil hij geen enkele samenwerking’. Naar eigen zeggen voorzien van een IQ van 138: ‘Ik ben niet gek. (...) Ik zie de shit bij jullie op kantoor gebeuren.’ De Raad van Discipline hoopt dat een voorwaardelijke schoring van vier weken de advocaat weer in het gareel brengt. Lees verder op Advocatie.nl