Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 25,  2018

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

 

 

Nieuws van de week wordt ook wekelijks per e-mail verzonden. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Beslagvrije voet per 1 juli 2018

Klikt u hier voor het nieuwe normenoverzicht.

Klikt u hier voor de normenbrief, die uitleg geeft over de geactualiseerde normen.

Gewijzigde Regeling declaratie kosteloze exploten

De Rechtspraak heeft de afgelopen tijd gefaseerd toegewerkt naar een verbeterd proces voor de declaratie van door gerechtsdeurwaarders verrichte ambtshandelingen. Daarnaast heeft de recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam ertoe geleid dat de huidige regeling is herzien. De herziene versie van de regeling treedt in werking op 1 juli 2018 en wordt binnenkort gepubliceerd. Per datum inwerkingtreding van de herziene regeling trekt de Rechtspraak de op 9 juni 2017 in de Staatscourant (nr. 31483) gepubliceerde regeling in.

De belangrijkste wijzigingen in de regeling zijn de digitale indiening, het vervallen van het meezenden van de toevoeging en de nota en de verwerking van de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam: in het geval waarin blijkt dat de explootkosten niet (volledig) bij de schuldenaar geïncasseerd kunnen worden, kunnen de exploten alsnog bij het LDCR gedeclareerd worden. Ook wanneer die exploten niet in de voorgaande maand maar eerder zijn uitgebracht.

Voorts is het voornemen in de volgende regeling ook de ‘overige ambtshandelingen’ mee te nemen (denk daarbij onder meer aan publicatiekosten en ambtshandelingen in opdracht van gerechten) en uiteindelijk één loket bij de Rechtspraak voor de gerechtsdeurwaarders te realiseren. De volgende regeling wordt verwacht in oktober 2018.

AVG en schuldhulpverlening

Ons bereikte het bericht dat gerechtsdeurwaarderskantoren bij Kredietbank(en) vrijwel dagelijks verzoeken om machtigingen van cliënten te overleggen. Bij een meerderheid van de NVVK-leden is een machtiging echter niet aan de orde. De NVVK heldert enkele prangende vraagstukken op. Lees hier verder.

Preadvies Bankbeslag en beslagvrije voet: extra exemplaren beschikbaar

Het preadvies 'Bestaansminimum en bankbeslag. Bescherming van de schuldenaar bestendigd' werd tijdens de ALV van 1 juni jl. gepresenteerd en is vorige week verstuurd naar alle kantoren. Mocht u interesse hebben aan een extra exemplaar, stuur dan een e-mail met uw adresgegevens naar kbvg@kbvg.nl, onder vermelding van 'Preadvies'.

Verwerking loonbeslagen medewerkers van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal

Alle werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering van loonbeslagen en andere loonvorderingen ten aanzien van personeelsleden, werkzaam bij de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal worden vanaf 1 januari 2019 door P-Direkt (de salaris- en HR-administratie voor en door ministeries en diverse andere rijksoverheidsdiensten) uitgevoerd.Stuur uw correspondentie met betrekking tot loonbeslagen en overige loonvorderingen ten aanzien van die personeelsleden daarom vanaf 1 januari 2019 naar het volgende adres:P-Direkt, Team Loonbeslag, Postbus 16135, 2500 BC Den Haag. Lees hier verder.

Wetgevingsnieuws

Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen

Nota van wijziging

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over een recordaantal mensen bij schuldhulpverlening

Lees hier verder

Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan

Nota naar aanleiding van het verslag

Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam

Nader voorlopig verslag

Nader Rapport bestuurlijke boetestelsels

Lees hier verder

Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief inzake onderzoek uitgevoerd naar zwerfjongeren met schulden

Rapportage onderzoek zwerfjongeren en schulden

Wet modernisering faillissementsprocedure

Memorie van antwoord

Jurisprudentie

Rechtbank Rotterdam, 13 april 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:2690

Uitspraak Huurcommissie huurverlaging wegens gebreken. Dagvaarding binnen termijn 7:262 BW, maar op onjuist adres. Herstelexploot na die termijn. Gebrek kon hersteld worden. Gedaagde niet geschaad in belangen. Tijdig gedagvaard. Beoordeling gebreken. Lees hier verder.

Rechtbank Den Haag, 15 juni 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:7184

Kort geding. Vordering tot opheffing van conservatoir beslag op (mogelijk zeer waardevol) schilderij is afgewezen. Gedaagde stelt dat hij op grond van een door partijen ondertekende verklaring aanspraak heeft op de helft van de eigendom van een schilderij en dat hij een geldvordering op eiser heeft. Om deze vorderingen zeker ter stellen heeft gedaagde conservatoir beslag op het schilderij gelegd. Eiser wil dat het beslag wordt opgeheven, omdat de verklaring volgens hem over een ander schilderij gaat en gedaagde geen aanspraak kan maken op het schilderij waar nu beslag op is gelegd. Partijen nemen zulke tegengestelde standpunten in, dat in een kort geding niet beoordeeld kan worden wie van partijen gelijk heeft. Om dat te kunnen beoordelen is verdergaand onderzoek nodig. Dat onderzoek moet in een bodemprocedure worden gedaan. Gedaagde heeft er belang bij dat het conservatoir beslag wordt gehandhaafd, om zijn mogelijke vordering zeker te stellen. Dit belang weegt op tegen het belang van eiser bij opheffing van het beslag. Lees hier verder.

Gerechtshof Amsterdam, 12 juni 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:1945

Korte gedingen. Huur woonruimte. Ernstige en structurele overlast. Gedragsaanwijzing en, na overtreding daarvan, veroordeling tot ontruiming. Vermoedelijk bestaande psychiatrische problematiek staat daaraan niet in de weg nu hulpverlening wordt geweigerd. Lees hier verder.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 12 juni 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2500

Executiegeschil. Teveel betaalde partneralimentatie. Juridische misslag nu terugbetalingsverplichting gebaseerd is op echtscheidingsbeschikking terwijl deze eerst geldt na inschrijving van de beschikking in de registers voor de burgerlijke stand. De beschikking voorlopige voorziening behoudt tot die tijd zijn werking. Lees hier verder. 

Rechtbank Overijssel, 30 maart 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:1983

Executiegeschil. Afwijzing vorderingen. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBOVE:2018:2037

De rechtbank Overijssel wijst een arbitrale uitspraak van e-Court af om prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad. De voorzieningenrechter oordeelt dat de zaak die e-Court indiende bij de rechtbank ongeschikt is omdat niet is gebleken dat de arbiter onpartijdig en onafhankelijk was.
De arbiter deed uitspraak in een incassogeschil tussen de oprichtster van e-Court en haar moeder met hun zorgverzekeraar. De oprichtster is op dit moment de directrice van de administrateur van e-Court. In deze arbitragezaak bleek niet dat de arbiter van e-Court onafhankelijk of onpartijdig was. Daarmee is deze uitspraak in strijd met de openbare orde en de eigen gedragscode van e-Court. Lees hier verder

Wob niet van toepassing op stukken uit dekenaal klachtdossier

De Wet openbaarheid van bestuur is niet van toepassing op stukken uit het klachtdossier van een deken, waaronder het dekenstandpunt. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 13 juni beslist, overeenkomstig eerdere jurisprudentie. De Advocatenwet bevat ‘een bijzondere en uitputtende openbaarmakingsregeling’ waarvoor de Wob als algemene openbaarmakingsregeling moet wijken. Lees verder op advocatie.nl

Agenda

juni

20

MKB ALV

22

Commissie Toetsing

26

Communicatiecommissie

28

Ledenraadsvergadering

juli

2

Overleg KBvG en NVVK

3

Pactbijeenkomst MKB NL

10

Overleg KBvG en BFT

Actualiteiten

‘Oppassen met rechtspraak door robotrechter’

Voorzichtigheid met rechtspraak met behulp van een computer is geboden, concludeert Bas van Zelst, hoogleraar Geschiloplossing (Universiteit Maastricht) Bas van Zelst op basis van een onderzoek. ‘Een robotrechter oordeelt anders dan mens’, stelt hij. Van Zelst is tevens advocaat bij Van Doorne. Lees verder op mr-online.nl

Proef spreekuurrechter voorlopig stopgezet

De proef met de spreekuurrechter lijkt voorlopig te stoppen, zo blijkt uit motie van de Tweede Kamer. Maar e-Court kan daarentegen verder. Lees verder op mr-online.nl

Succesvolle proef De Videorechter op weg naar structurele dienst

De proef met De Videorechter van de rechtbank Noord-Nederland, waarbij bewindzaken via een videoverbinding in het gemeentehuis door betrokkenen bij te wonen zijn, wordt wegens succes verlengd tot het einde van het jaar.  Dit heeft het bestuur van de rechtbank na evaluatie van de proef besloten. Lees verder op rechtspraak.nl

Goedkeuring van het afwijkend huurbeding

Een onderzoek naar de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de geldende maatstaf al naar gelang de onderliggende rechtsverhouding tussen partijen verschilt. Lees verder op recht.nl

Rechtszaak inkomensgrens eindelijk inhoudelijk behandeld

Al jaren loopt de rechtszaak van vier woningcorporaties tegen de Europese Commissie. De zaak werd aangespannen na de invoering van de strengere inkomensgrens voor sociale huurwoningen. De inhoudelijke behandeling begint op 20 juni 2018. Lees verder op aedes.nl