Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 26,  2018

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

 

 

Nieuws van de week wordt ook wekelijks per e-mail verzonden. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Relatieve bevoegdheid van de rechter bij bewindvoering

Het LOVCK heeft aan de KBvG het volgende aangegeven:
‘Relatieve competentie in zaken met een bewindvoerder als procespartij: In alle zaken tijdens een maatregel is de woonplaats van de rechthebbende bepalend voor de relatieve bevoegdheid.’ (artikel 1:12 BW)

Wetgevingsnieuws

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2018

Per 1 juli 2018 stijgt het wettelijk minimumloon. Bepaalde uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon, deze stijgen daarom mee. Lees verder op rijksoverheid.nl

Concept-wetsvoorstel elektronische publicatie algemene bekendmakingen

In dit concept-wetsvoorstel wordt de verplichting voor bestuursorganen om te publiceren in huis-aan-huis-bladen vervangen door een verplichting te publiceren in het officiële publicatieblad zoals het gemeenteblad of het provinciaal blad. Lees verder op recht.nl

Vragen over het bericht 'Het no cure no pay-verbod binnen de advocatuur moet worden opgeheven'

Lees hier verder

Verzamelwet SZW 2019

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Memorie van toelichting

Voorstel van wet

Besluit aanvullende maatregelen accountantsorganisaties

Lees hier verder

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW over de kabinetsreactie op rapporten over armoede onder kinderen

Lees hier verder

Per 1 juli 2018 gewijzigde bedragen in de Algemene Kinderbijslagwet

Lees hier verder

Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie

Brief van de minister voor Rechtsbescherming

Wet digitale overheid

Voorstel van wet en memorie van toelichting

Tuchtrecht

Gerechtshof Amsterdam 19 juni 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2069

Een enkele fout betekent niet zonder meer dat de gerechtsdeurwaarder tuchtrechtelijk laakbaar heeft gehandeld. Lees verder op rechtspraak.nl.

Gerechtshof Amsterdam 19 juni 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2018

Klacht tegen twee gerechtsdeurwaarders. De klacht bestaat uit tien onderdelen en bestaat onder meer uit het klachtonderdeel dat ten onrechte beslag is gelegd op de zorgtoeslag van klager naast het beslag op zijn uitkering.

De kamer heeft de klacht gegrond verklaard en de gerechtsdeurwaarders ieder afzonderlijk de maatregel van schorsing in de uitoefening van het ambt voor de duur van één week opgelegd. Het hof verklaart de klacht deels gegrond t.a.v. gerechtsdeurwaarder A en legt hem de maatregel van berisping met aanzegging op. Het hof verklaart de klacht deels gegrond ten aanzien van gerechtsdeurwaarder B en legt hem de maatregel van berisping op. Het klachtonderdeel dat ten onrechte beslag is gelegd op de zorgtoeslag naast het beslag op de uitkering is in casu gegrond. Lees verder op rechtspraak.nl.

Gerechtshof Amsterdam 19 juni 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2017

Klacht van de KBvG tegen een gerechtsdeurwaarder. In de kern verwijt de KBvG de gerechtsdeurwaarder dat hij als gerechtsdeurwaarder een collega gerechtsdeurwaarder heeft gefaciliteerd bij het uitwinnen van door de collega gerechtsdeurwaarder via zijn BV gekochte vorderingen. De kamer heeft de klacht gegrond verklaard en aan de gerechtsdeurwaarder de maatregel van berisping opgelegd. Het hof bevestigt de bestreden beslissing. Lees verder op rechtspraak.nl.

Gerechtshof Amsterdam 19 juni 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2011

Klager niet-ontvankelijk in hoger beroep, want te laat. Gerechtsdeurwaarder kan wel worden ontvangen in het hoger beroep. In de kern verwijt klager de gerechtsdeurwaarder dat hij niet is overgegaan tot betaling van een x bedrag aan klager, ondanks herhaaldelijke verzoeken daartoe van de advocaat van klager. De kamer heeft de gerechtsdeurwaarder de maatregel van geldboete opgelegd. Het hof verklaart de klacht van klager ongegrond. Lees verder op rechtspraak.nl.

Gerechtshof Amsterdam 19 juni 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2010

De kamer heeft de klacht ongegrond verklaard. Het hof verenigt zich met het oordeel van de kamer. Het hof voegt daaraan nog toe dat klager geen recht heeft op inzage in de opdracht aan de gerechtsdeurwaarder. Het hof gaat ervan uit, behoudens tegenbewijs dat niet is geleverd, dat deze openbaar ambtenaar voor zijn optreden over een voldoende last beschikt. Lees verder op rechtspraak.nl.

Jurisprudentie

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 juni 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:5451

Het hof stelt vast dat het door geïntimeerden overgelegde afschrift van het exploot van de dagvaarding niet de datum van betekening bevat. Op het exploot dat door appellanten aan het hof is overgelegd, staat deze datum daarentegen wel vermeld. Daardoor staat vast dat dit exploot binnen de appeltermijn is betekend. In artikel 46 lid 2 Rv is echter bepaald dat voor degene voor wie het exploot is bestemd, het afschrift geldt als het oorspronkelijke exploot. Het afschrift dient te voldoen aan de vereisten die ook aan het exploot worden gesteld. Gelet op die regel is de appeldagvaarding, door het niet vermelden van de datum van betekening op het afschrift van het exploot dat aan geïntimeerden is verstrekt, in beginsel nietig. Het hof is echter van oordeel dat geïntimeerden door dit gebrek niet onredelijk in hun belangen zijn geschaad, omdat zij in het geding zijn verschenen en in het geding is vastgesteld op welke datum de appeldagvaarding is betekend. Geïntimeerden zijn dus niet bemoeilijkt in het verweer dat zij in het geding willen voeren (zie HR 16 februari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ2593). Lees verder op rechtspraak.nl.

Raad van State: hele bruto-inkomen bepalend voor hoofdelijke omslag

Het hele bruto-inkomen van een advocaat is bepalend voor de te betalen bijdrage aan de Nederlandse Orde van Advocaten, en niet enkel de inkomsten die samenhangen met de advocatuur. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 20 juni beslist. Het moeten verstrekken van het bruto-inkomen vormt bovendien geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Lees verder op advocatie.nl

Huuropzegging in faillissement: de positie van medehuurders

In dit artikel wordt de huuropzegging na datum faillissement besproken. Indien de verhuurder een huurovereenkomst met één huurder heeft gesloten, is het wettelijk kader over het algemeen redelijk eenvoudig. Recentelijk heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag wat er gebeurt als de curator de huurovereenkomst opzegt op het moment dat er meerdere huurders zijn die niet allemaal failliet zijn. De opzegging door de curator blijkt in zo’n geval niet automatisch gevolgen te hebben voor de rechtsverhouding tussen de verhuurder en de niet-failliete huurder(s). Lees verder op recht.nl

Executoriale verkoop van aandelen door de pandhouder

De executoriale verkoop van aandelen door pandhouders dient plaats te vinden volgens de algemene regels van artikel 3:250 e.v. BW. In voorkomende gevallen moet artikel 2:198 lid 6 BW in acht genomen worden. Een statutaire regeling ten aanzien van vervreemding en overdracht van aandelen zal vaak meebrengen dat openbare verkoop niet mogelijk, of niet zinvol is. In een dergelijk geval kan de pandhouder de voorzieningenrechter verzoeken dat de aandelen dienen te worden verkocht op een afwijkende wijze. Lees verder op recht.nl

Terughoudendheid burgerlijke rechter in kort geding tegen Staat

De voorzieningenrechter overweegt in de onderhavige zaak dat hij terughoudendheid in acht moet nemen bij de beoordeling van de vorderingen gelet op, kort gezegd, de scheiding der machten. Daarbij komt dat in een kort geding slechts een voorlopig oordeel kan worden gegeven. Toewijzing van de vorderingen kan daarom alleen als de bepalingen overduidelijk in strijd zijn met hoger recht - wat niet het geval is. Lees verder op recht.nl

De risico's van het herroepen van een vonnis

Twee uitspraken over het herroepen van een vonnis. Wat zijn de risico's daarvan? Lees verder op recht.nl

Annuleringskostenbeding in algemene voorwaarden?

Annuleren kost geld: dat staat vaak in de algemene voorwaarden. Dit kan onredelijk bezwarend zijn, maar is dat meestal niet. Het zou desondanks consumentvriendelijker zijn een bedenktijd in contracten op te nemen. Lees verder op recht.nl

Agenda

juni

28

Ledenraadsvergadering

juli

2

Overleg KBvG en NVVK

3

Pactbijeenkomst MKB NL

10

Overleg KBvG en BFT

12

Overleg KBvG - LOVCK&T

13

Commissie toetsing

Actualiteiten

Overheidsinformatie eerder in openbaar archief

Overheidsinformatie moet na 10 jaar standaard overgebracht worden naar een toegankelijk archief. Nu staat daar nog 20 jaar voor. Zo wordt belangrijke – digitale - overheidsinformatie beter bewaard en blijft zij vindbaar en bruikbaar voor huidige en toekomstige generaties. Daarvoor pleit minister Slob (Archieven) in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder op rijksoverheid.nl

Johan Rijlaarsdam nieuwe algemeen deken

De Rotterdamse advocaat Johan Rijlaarsdam wordt de nieuwe algemeen deken van de Nederlandse Orde van Advocaten. Het college van afgevaardigden van de NOvA heeft woensdag ingestemd met de voordracht door de algemene raad. Lees verder op advocatenblad.nl

Geen specialist maar vakbekwaam

In het nieuwe publieke zoekregister van de NOvA worden advocaten niet gepresenteerd als specialist op een bepaald rechtsgebied. Advocaten kunnen zich registeren op die rechtsgebieden waarin ze ‘vakbekwaam’ zijn. Lees verder op advocatenblad.nl

‘Onafhankelijke rechtspraak in buitenland belangrijk voor Nederlandse burgers en bedrijven’

‘Als Nederlandse burgers in het buitenland zijn, willen ze dezelfde rechten hebben als de mensen in dat land.’ Kees Sterk, lid van de Raad voor de rechtspraak en onlangs verkozen tot voorzitter van de Europese rechterskoepel ENCJ, legt in een korte video uit waarom het belangrijk is dat Nederland zich inzet voor een onafhankelijke rechtspraak in andere landen. Lees verder op rechtspraak.nl

Nieuwe beroepsopleiding mogelijk niet op tijd af

De nieuwe beroepsopleiding advocatuur, die in maart 2020 van start moet gaan, is mogelijk niet op tijd klaar. Uitwerking van BA2020 kan meer tijd vergen dan er beschikbaar is, bleek woensdag tijdens de periodieke vergadering van het college van afgevaardigden van de NOvA. Lees verder op advocatenblad.nl

Henk Naves nieuw lid Raad voor de rechtspraak

Henk Naves is voorgedragen als nieuw rechterlijk lid van de Raad voor de rechtspraak. Dit maakte de ministerraad zojuist bekend. Naves wordt per 1 september lid van de Raad. Tot die tijd blijft hij zijn huidige functie als president van de rechtbank Amsterdam vervullen. Lees verder op rechtspraak.nl

Thom de Graaf nieuwe vicepresident Raad van State

D66-Senator Thom de Graaf (61) wordt de nieuwe vicepresident van de Raad van State. Dat maakte minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken vrijdag bekend. Lees verder op advocatenblad.nl

‘Ketenregie moet KEI weer vlottrekken’

Dat er bij KEI een ‘reset’ plaatsvindt, is volgens advocaten en gerechtsdeurwaarders onvoldoende. Zij maken zich zorgen over de herstart. Er is relatief veel aandacht voor de interne automatisering en te weinig voor de samenwerking binnen de keten. Een Regiebureau Rechtsketen moet KEI vlottrekken. Lees verder op mr-online.nl

Verzoeken om informatie: van artikel 843a Rv naar artikel 15 AVG

Het feit dat ons rechtssysteem geen fishing expeditions of discovery kent, betekent niet dat er geen mogelijkheid bestaat om informatie te verkrijgen waarover je zelf niet beschikt. De meest bekende optie is wellicht een verzoek op grond van artikel 843a Rv. Een beduidend eenvoudigere, nieuwe manier om informatie te verkrijgen is echter een inzageverzoek op grond van artikel 15 van de AVG. Lees verder op recht.nl

KNB lanceert nieuwe publiekswebsite notaris.nl

Eigentijdser, praktischer en herkenbaarder: zo ziet de vernieuwde publiekswebsite van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) eruit. Naast laagdrempelige informatie is er nu ook meer ruimte voor praktische tools. Lees verder op knb.nl

Rechters willen meer ‘concentratiewerkplekken’

Rechters en officieren van justitie willen betere werkplekken, zodat de kwaliteit van hun werk omhoog kan. Er zijn te veel flexplekken en te weinig ‘concentratieplekken’. Lees verder op mr-online.nl

Advocaat voorwaardelijk drie maanden geschorst in acht klachtzaken

Fouten in processtukken, confraternele correspondentie inbrengen, processtukken niet tegelijk opsturen naar de rechter en de wederpartij: deze en andere klachten zijn een Noord-Nederlandse advocaat op een voorwaardelijke schorsing van drie maanden komen te staan. Naast één voorwaardelijke schorsing op basis van acht beslissingen krijgt de advocaat acht kostenveroordelingen à 1.000 euro aan zijn broek. Lees verder op advocatie.nl