Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 27,  2018

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

 

 

Nieuws van de week wordt ook wekelijks per e-mail verzonden. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Verslag ledenraadsvergadering 28 juni 2018

Afgelopen donderdag 28 juni 2018 kwam de ledenraad voor de derde keer dit jaar bijeen. Er stonden veel onderwerpen op de agenda en de belangrijkste thema's delen wij bij deze met u.

Toezicht en tuchtrecht
De ledenraad heeft de Verordening doorbelasting kosten toezicht en tuchtrecht vastgesteld, waarna deze naar de minister is gezonden ter goedkeuring. In deze verordening is geregeld dat het bedrag van ruim 1,6 miljoen euro over 2018 wordt doorbelast aan de leden van de KBvG.

Voorts heeft het bestuur een interne regeling opgesteld die informatie geeft over hoe het bestuur invulling geeft aan het bevorderen van normconform gedrag. De regeling is met de ledenraad besproken en door de raad met instemming ontvangen.

Verder is er gesproken over de rol van de KBvG en de rol van het BFT in het toezicht op de deurwaarder. De ledenraad was hier stellig in: elke doublure in toezicht moet worden voorkomen. Dat is het uitgangspunt van het overleg met het BFT over dit onderwerp.

Als sluitstuk van het thema toezicht en tuchtrecht is de geschillencommissie besproken die de PBO moet inrichten. Daarvoor zal een conceptverordening worden opgesteld. Het doel is om deze verordening op de najaars ALV aan de leden voor te leggen.

Onafhankelijkheid
De verordening is met het BFT geëvalueerd en de weg ligt nu open voor het opstellen van een nieuwe verordening. Die verordening zal de meer passende titel ‘Participatieverordening’ krijgen. Het concept daarvan wordt opgesteld en ook deze verordening zal in de najaars ALV op de agenda staan.

Ook op het gebied van de tariefafspraken speelt onafhankelijkheid een rol. In een separate verordening zullen grenzen gesteld worden aan de tariefvrijheid tussen de deurwaarder en zijn opdrachtgevers. Hiermee wordt inhoud gegeven aan de roep om het ambt en de onafhankelijkheid van de deurwaarder te borgen tegen te ver doorslaand koopmanschap van de deurwaarder. Ook het concept van deze verordening zal in de najaars ALV op de agenda staan.

Overig
De nieuwe vormgeving van het jaarverslag is besproken en goed gevallen in de ledenraad. Daarnaast zijn de inhoud van het curriculum voor de beroepsstage en een categoriewijziging in het PE Reglement besproken en goedgekeurd. Tot slot is het onderwerp blockchain aan de orde gekomen, waarover in een themabijeenkomst in het najaar verder gesproken kan worden.

De volgende ledenraadsvergadering is op 20 september 2018 in Assen. Dan staan de drie conceptverordeningen op de agenda. Het is dus een vergadering die de moeite waard is om te bezoeken! Als u die vergadering wilt bijwonen dan is het verzoek om uw aanwezigheid in dat geval tijdig door te geven aan het bureau van de KBvG via kbvg@kbvg.nl.

Vragen over het tekortschietende toezicht op deurwaarders

Lees hier verder

Wetgevingsnieuws

Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen

Lees hier verder het gewijzigd voorstel van wet

Knellende schuldenwetgeving

Schuldenproblematiek is een van de onderwerpen waarmee de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich bezighoudt. Om invulling te geven aan haar opdracht wil de commissie graag meer inzicht krijgen in eventuele tegenstrijdigheden en belemmeringen in het huidige juridisch kader rond schulden. Zij heeft daarom de lectoren Roeland van Geuns (Armoede Interventies, Hogeschool van Amsterdam), Tamara Madern en Nadja Jungmann (beiden Schulden & Incasso, Hogeschool Utrecht) gevraagd om een inventarisatie te maken van bekende knelpunten. Die inventarisatie hebben zij uitgevoerd samen met André Moerman van Schuldinfo en de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/Sociaal Werk Nederland). Lees hier het rapport.

Wijziging Leidraad Invordering 2008

Lees hier verder

Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Diverse moties

Brief inzake diverse onderzoeken armoede en schulden

Bijzondere incassobevoegdheden en preferenties van een tiental overheden

Effecten van bijzondere incassobevoegdheden en overheidspreferenties

Onderzoek invordering schulden door Rijksoverheidsorganisaties

Tussentijdse evaluatie Subsidieregeling armoede en schulden

Tussentijdse evaluatie Europees Fonds voor Meest Behoeftigen

Vragen over de sterke rechtspositie van banken in het geval van insolventie

Lees hier verder

Vragen over de onverenigbaarheid van het ambt van rechter en het Kamerlidmaatschap

Lees hier verder

Wet op het notarisambt in verband met het inrichten van een fonds voor niet verhaalbare noodzakelijke kosten voor de continuïteit en kwaliteit van protocollen en voor de vergoeding van de kosten voor toezicht en tuchtrechtspraak

Besluit van 19 juni 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 25 april 2018 tot wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met het inrichten van een fonds voor niet verhaalbare noodzakelijke kosten voor de continuïteit en kwaliteit van protocollen en voor de vergoeding van de kosten voor toezicht en tuchtrechtspraak.

Wet digitale overheid

Nader rapport van de Raad van State inzake het voorstel van wet houdende algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en de generieke digitale infrastructuur.

Vragen over het bericht «het overmaken van de huurtoeslag aan woningcorporaties»

Lees hier verder

Antwoord op vragen over het bericht «Zelfstandige ondernemers met schulden kunnen vaak niet bij hun gemeente terecht»

Lees hier verder

Antwoord op vragen over schuldenaars onder schrikbewind

Lees hier verder

Jurisprudentie

Rechtbank Noord-Holland, 26 augustus 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:11554

Executiegeschil. Kennelijke misslag? Geen in redelijkheid te respecteren belang? Kennisneming informatie in strijd met mededingingsrecht? Belang om gegevens niet te delen met derden? Lees hier verder.

Rechtbank Noord-Holland, 27 juni 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:5475

Derdenbeslag. Inhoud buitengerechtelijke verklaring. Beslaglegger spreekt derde aan. Beslaglegger doet beroep op art. 477 lid 4 Rv en zegt overeenkomst tussen derde en beslagdebiteur op. Lees hier verder.

Gerechtshof Amsterdam, 7 november 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:4585

Appel van ECLI:NL:RBAMS:2015:5274. Deurwaarders-kortgeding op de voet van art. 438 lid 4 Rv. Executoriaal derdenbeslag ten laste van Irak onder Nederlandse vennootschappen. Immuniteit van executie. Beslaglegster heeft onvoldoende gesteld en aannemelijk gemaakt dat de mogelijke vorderingen van Irak worden gebruikt of zijn bestemd voor andere dan publieke doeleinden. Alsnog weigering van de door de deurwaarder verzochte voorziening. Lees hier verder.

Rechtbank Amsterdam, 20 juni 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:4303

Voor de door deurwaarder gemaakte executiekosten kan geen bevelschrift ex artikel 237 lid 4 Rv worden afgegeven, nu het geen nakosten in de zin van dat artikel betreft. Lees hier verder.

Rechtbank Noord-Nederland, 20 juni 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:2429

Executiegeschil. De vrouw heeft (loon)beslag laten leggen onder de man in verband met een achterstand in kinderalimentatie. De man vordert - onder meer - schorsing van de executie dan wel opheffing van het beslag. Volgens de man hebben partijen afgesproken dat de man niet langer om gezag zou vragen, terwijl de vrouw niet om betaling van kinderalimentatie zou vragen. De voorzieningenrechter beoordeelt een dergelijke afspraak – zou deze reeds bestaan - zonder meer nietig op grond van artikel 1:400 BW, ook als de afspraak tijdelijk was bedoeld. Bovendien is –zelfs als een dergelijke afspraak zou zijn toegelaten, hetgeen niet het geval is – niet gebleken dat partijen een dergelijke afspraak hebben gemaakt. Hoewel de beslagvrije voet onjuist is toegepast, heeft de man niet tevens om aanpassing verzocht. De voorzieningenrechter ziet derhalve geen aanleiding om hiertoe over te gaan. Volgt afwijzing. Lees hier verder.

Rechtbank Amsterdam, 26 juni 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:4561

Het beslag van bijna 165.000 euro dat Patta Exclusive sneakers heeft laten leggen op de bankrekening van S&H Productfulfilment, de voormalige logistieke dienstverlener van Patta, blijft liggen. Lees hier verder.

Rechtbank Den Haag, 24 mei 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:7592

Kort geding. Opheffing executoriaal beslag. Vrouw heeft geen in redelijkheid te respecteren belang bij handhaving van het (tien jaar eerder gelegde) beslag. Lees hier verder.

Ontruiming, betaling huurachterstand én boete in kort geding

Een bijzonder vonnis van de voorzieningenrechter, die een contractuele boete wegens te late huurbetalingen (bedrijfsruimte) toewijst in kort geding. De rechter is er vanwege herhaaldelijke betalingsachterstanden van de huurder kennelijk zodanig van overtuigd wat in de bodemprocedure zal worden beslist, dat de ontruiming, betaling van de gehele betalingsachterstand alsmede de boete bij voorlopige voorziening wordt toegewezen. Lees verder op recht.nl

Agenda

juli

10

Overleg KBvG en BFT

12

Overleg KBvG - LOVCK&T

13

Commissie toetsing

Actualiteiten

Nol Vermolen president rechtbank Zeeland-West-Brabant

Mr. A.J.R.M. (Nol) Vermolen is bij Koninklijk Besluit benoemd als voorzitter van het gerechtsbestuur van de rechtbank Zeeland-West-Brabant per 1 juli 2018. President Nol Vermolen (62) was al lid van het gerechtsbestuur van deze rechtbank. Lees verder op rechtspraak.nl

Besluit treedt niet in werking omdat het niet naar de bewindvoerder is gestuurd

De gemeente stuurt een beslissing waarbij ze de uitkering vanwege het toepassen van de kostendelersnorm verlaagt, naar de onderbewindgestelde en niet naar de bewindvoerder. Dit terwijl de gemeente wel op de hoogte was van de onderbewindstelling. Maanden later krijgt de bewindvoerder het wijzigingsbesluit in handen en dient hij een bezwaarschrift in. De gemeente verklaart het bezwaar niet ontvankelijk, maar de rechtbank en in hoger beroep de Centrale Raad van Beroep oordelen anders. Zij komen tot het verstrekkende oordeel dat het wijzigingsbesluit niet in werking is getreden omdat het niet naar de bewindvoerder is gestuurd. Lees verder op schuldinfo.nl

Rechters mogen niet meer de politiek in

Het ambt van rechter is onverenigbaar met het lidmaatschap van de Eerste of Tweede Kamer en dat moet wettelijk worden vastgelegd. Dat vinden de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, de Presidentenvergadering en de Raad voor de rechtspraak. Zij hebben Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, in een gezamenlijke brief over dit standpunt geïnformeerd. Lees verder op mr-online.nl

Raad verheugd over wettelijke ruimte voor effectievere rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak is verheugd over een wetsvoorstel van minister Dekker (Rechtsbescherming) dat ruimte biedt om te experimenteren met andere procedures voor het voeren van een rechtszaak. Dat staat in een advies van de Raad (pdf, 582,8 KB) over het wetsvoorstel Experimentenwet rechtspleging. Rechters zijn op zoek naar manieren om de rechtspraak effectiever en toegankelijker te maken, zodat problemen van mensen kunnen worden opgelost. Wettelijke regels staan daarbij soms in de weg. Lees verder op rechtspraak.nl

KNB: ‘Online oprichting bv mét notariële waarborgen’

Zowel de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) als de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) heeft een reactie ingezonden op het Richtlijnvoorstel digitalisering oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen van de Europese Commissie. De KNB en de GCV staan achter de voorgestelde digitalisering, mits fraudepreventie en rechtszekerheid goed geregeld zijn. De beroepsorganisatie en de GCV wijzen op de toegevoegde waarde van de notaris bij de oprichting van een bv of nv. Lees verder op knb.nl

‘Uitermate teleurstellend’: Raad voor de rechtspraak stopt digitalisering handelszaken

De landelijke uitrol van verplicht digitaal procederen in civiele handelszaken (met een belang van minstens 25.000 euro) is definitief van de baan. Dit heeft de Raad voor de rechtspraak bekendgemaakt. Ook het systeem voor digitale procedures in asiel- en bewaringszaken wordt niet verder ontwikkeld. ‘Uitermate teleurstellend voor de balie,’ reageert landelijk deken Bart van Tongeren. Lees verder op advocatie.nl