Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 29,  2018

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

 

 

Nieuws van de week wordt ook wekelijks per e-mail verzonden. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

Wetgevingsnieuws

Wet tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders

De Wet op de ondernemingsraden wordt als volgt gewijzigd.

Antwoord op vragen over het bericht ‘Mkb kan uitzondering op nieuwe strenge privacywet wel vergeten’

Lees hier verder

Evaluatie van de Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering; Brief regering

Wanbetalersregeling

Jurisprudentie

Gerechtshof Amsterdam, 19 juni 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2217

Hoger beroep te laat ingesteld. Beschikking op huisadres niet in persoon betekend. Lees hier verder.

Hoge Raad, 24 november 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1894

Arubaanse zaak. Vexatoir beslag; beoordelingsmoment en voor beoordeling relevante omstandigheden. Geen vooruitlopen op schadestaatprocedure. Latere teruglevering beslagen perceel speelt geen rol. Lees hier verder.

Rechtbank Limburg, 08 juni 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:5433

Beslagvrije voet. Artikel 475e Rv. Voorzieningenrechter niet bevoegd tot vaststelling. Lees hier verder.

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 25 juni 2018, ECLI:NL:OGEAC:2018:163

Executoriaal loonbeslag, geen beslagvrije voet, afdracht verplichting niet nagekomen, afspraak met executerende deurwaarder, geen overeenkomst tot stand gekomen. Lees hier verder.

Rechtbank Gelderland, 06 juli 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:3089

Kort geding. Burengeschil. Recht van overpad. Eigenaar heersend erf legt dwangsomveroordeling ten uitvoer. Dwangsomovertreding niet aannemelijk gemaakt. Beslagen opgeheven en executie geschorst. Lees hier verder.

Kan de Nederlandse rechter een (quasi-)buitenlandse partij failliet verklaren?

Taxi The Hague is naar Engels recht ontbonden. Was de Nederlandse rechter bevoegd om het bedrijf failliet te verklaren, ondanks het feit dat haar statutaire zetel in het Verenigd Koninkrijk was gelegen? En kan de onderneming nog wel in Nederland failliet worden verklaard, nu zij naar Engels recht al is opgehouden te bestaan? Lees verder op recht.nl

Agenda

Actualiteiten

De Brauw-partner Martijn Snoep nieuwe bestuursvoorzitter ACM

Martijn Snoep, partner en voormalig managing partner van De Brauw Blackstone Westbroek, gaat het kantoor na 26 jaar verlaten om per 1 september de nieuwe bestuursvoorzitter te worden van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Dit is bekendgemaakt door het Ministerie van Economische Zaken, waar de ACM onder valt. Lees verder op Advocatie.nl

Belgie: Nutteloze kosten zijn ten laste van de partij die ze foutief veroorzaakt

Het Grondwettelijk Hof heeft zich op 28 juni 2018 uitgesproken over een beroep, ingesteld door de Orde van Vlaamse balies, tot vernietiging van artikel 81 van de wet van 25 december 2016 tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie. De bestreden bepaling wijzigde artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat de partij die in het ongelijk wordt gesteld in de kosten wordt verwezen. De toegebrachte wijziging vult aan dat de nutteloze kosten ten laste van de andere partij kunnen gelegd worden als zij die foutief heeft veroorzaakt. Lees hier verder.

Belgie: Wetsontwerp tot organisatie van het CAP en uitbreiding van de toegang tot het CBB goedgekeurd

Op 28 juni 2018 heeft de federale kamer het wetsontwerp houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest (nr. 3114) aangenomen. Lees hier verder.

Gerechtshof Den Haag: geen besloten zitting voor voormalig advocaat

Het gerechtshof in Den Haag heeft het verzoek van ex-advocaat Michiel Koot om zijn strafzaak met gesloten deuren te behandelen verworpen. Koot, die verdacht wordt van misbruik van derdengelden, acht zichzelf nog altijd gebonden aan zijn geheimhoudingsplicht als advocaat, en daarom zou hij in het openbaar niets kunnen zeggen. Het hof denkt daar anders over, zo bleek woensdag. Lees verder op Advocatie.nl

Amsterdamse advocaat geschrapt om contant aannemen 103.000 euro

De Amsterdamse advocaat Jozef Rammelt is door het Hof van Discipline van het tableau geschrapt wegens het aannemen van ruim een ton aan contanten van een cliënt. Dit gebeurde in de periode 2010-2013, toen de cliënt gedetineerd zat in Polen. Die diende een klacht in omdat hij nooit een factuur had gezien. Hierop volgde ook een dekenbezwaar, dat de advocaat uiteindelijk de kop heeft gekost. Lees verder op Advocatie.nl

Raad voor Rechtsbijstand negeert vonnis over specialisatie

Op zijn website stelt de Raad voor Rechtsbijstand dat advocaten geen gesubsidieerde rechtsbijstand mogen verlenen als de rechtbank een toevoeging gelast van een niet-gespecialiseerd advocaat. Daarmee gaat de raad voorbij aan een vonnis van Rechtbank Gelderland van april dit jaar. Lees verder op Advocatenblad.nl

WWFT 2018 in aantocht

Het wetsvoorstel ter implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn is op 10 juli 2018 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet introduceert nieuwe verplichtingen voor de notaris en andere instellingen die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) vallen. Lees verder op knb.nl

Uitleg van rechtshandelingen: kan het eenvoudiger?

De rechtspraak met betrekking tot de uitleg van rechtshandelingen wordt als complex ervaren. In dit artikel worden voorstellen tot vereenvoudiging en verduidelijking gedaan. Daarbij wordt onder meer ingegaan op de Haviltex-maatstaf, de cao-norm en de verschillende nuances op het gebied van de uitleg van onderhandelingen in rechtspraak van de Hoge Raad. Lees verder op recht.nl

Raad voor de rechtspraak: 'Pas regels wrakingsprocedure aan' en: NOvA: ‘Advocaten maken niet massaal misbruik van procesrecht’

De Raad voor de rechtspraak pleit voor een mogelijkheid om sommige wrakingsverzoeken vereenvoudigd te kunnen afdoen. Dat geeft de Raad samen met het College van procureurs-generaal aan in een brief aan minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker. Het aantal wrakingsverzoeken is de afgelopen 10 jaar toegenomen, terwijl het aantal gegrond verklaarde wrakingen relatief laag is. De Raad wil het gemakkelijker maken wrakingsverzoeken die, kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond zijn, sneller af te handelen zodat behandeling niet onnodig wordt vertraagd. Lees verder op rechtspraak.nl

 

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) verzet zich tegen het beeld dat advocaten massaal misbruik maken van het procesrecht, bijvoorbeeld middels het instrument wraking of het neerleggen van de verdediging. Dat stelt algemeen deken Bart van Tongeren in een brief aan Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van Procureurs-Generaal, en Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. Lees verder op Advocatenblad.nl

Kwijtschelding boetepremie

Per 1 augustus 2018 gelden nieuwe regels voor de wanbetalersregeling zorgverzekering. Dan zal ook kwijtschelding worden verleend van de zogenaamde eindafrekening van de bestuursrechtelijke premie wanneer de volledige schuld aan de zorgverzekeraar is betaald. Daarnaast kondigt minister Bruins voor Medische Zorg een regeling aan voor onder bewind gestelden. Lees verder op schuldinfo.nl