Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 3,  2018

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie

KBvG nieuws

ECLI:NL:TGDKG:2017:181 kamer voor gerechtsdeurwaarders

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders heeft op 19 december jongstleden een beslissing uitgesproken, waarin zij overweegt dat de Bestuursregeling afwikkeling derdenbeslagen naar analogie ook geldt voor beslagen op roerende zaken.
Klager beklaagt zich er samengevat over dat de gerechtsdeurwaarder:
a: niet mee wil werken aan een regeling;
b: (onnodig) beslag heeft gelegd op voertuigen;
c: maar overbodige kosten blijft maken;
d: voor omzetderving heeft gezorgd en zich intimiderend heeft opgesteld door bij een beslaglegging op een doordeweekse dag met politie en verhuis¬wagen te verschijnen.
De voorzitter verklaart de klacht kennelijk ongegrond, waarop klager in verzet gaat.
De Kamer overweegt (onder andere):
De gerechtsdeurwaarder was in het geval van de klager uit oogpunt van zijn privacy, gehouden de beslagen bij afzonderlijke processen-verbaal te leggen, waarbij voor elk proces-verbaal het BTAG-tarief als executiekosten is opgevoerd. Er is in dit geval immers geen sprake van een gezamenlijke titel.
De kamer verwijst hiervoor naar de Bestuursregel afwikkeling derdenbeslagen van de KBvG. De kamer overweegt dat deze regeling naar analogie ook geldt voor beslagen op roerende zaken. Er is in deze situatie dan ook geen sprake van overbodige of onnodige kosten.

De Kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en het verzet tegen die beslissing wordt ongegrond verklaard.

Tussentijdse PE-overzichten 2017-2018

De tussentijdse PE-overzichten voor de periode 2017-2018 worden in de week van 15 januari.
U wordt gewezen op de bepalingen in de Verordening (2005) en het Reglement bevordering Vakbekwaamheid 2015 en meer in het bijzonder op:
1. de bepalingen ten aanzien van onderwijs dat gedurende een tijdvak meermalen ongewijzigd wordt onderwezen of gevolgd;
2. het vereiste dat tweederde van het aantal te behalen opleidingspunten behaald dient te worden voor onderwijs op juridisch en vakinhoudelijk gebied.
verzonden.
Mochten op uw overzicht cursussen ontbreken, dan verzoeken wij u dit per e-mail (kbvg@kbvg.nl) aan ons te melden. Wij verzoeken u daarbij aan te geven welke cursus ontbreekt, op welke datum deze is gevolgd, door welke instantie de cursus is gegeven en het aantal opleidingspunten dat voor deze cursus is verstrekt.

Tenuitvoerlegging buitenlandse civielrechtelijke vonnissen buiten verdrag en verordening

Het WODC heeft een rapport geschreven over de tenuitvoerlegging van buitenlandse civielrechtelijke vonnissen in Nederland buiten verdrag en verordening (art. 431 Rv).
Op grond van artikel 431 Rv kunnen buitenlandse civielrechtelijke vonnissen in Nederland niet ten uitvoer worden gelegd, als er geen verordening of verdrag van toepassing is. Het onderhavige rechtsvergelijkende onderzoek beoogt in kaart te brengen hoe wordt omgegaan met de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen. Lees hier verder.

Wetgevingsnieuws

Wijziging teneinde de afwikkeling van massaschade in een collectieve actie mogelijk te maken

Nota naar aanleiding van het verslag.

Vragen over achterstanden bij de digitalisering van de rechtspraak

Lees hier verder.

Wet herziening gerechtelijke kaart

Het eindrapport van de commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart wordt aangeboden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Tuchtrecht

ECLI:NL:TGDKG:2017:219 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Betekening naar Belgisch en Nederlands recht was juist. Dat aan de echtgenote is betekend met wie klager in onmin leefde, maakt dat niet anders aangezien klager ingeschreven stond op dat adres. Lees hier verder.

ECLI:NL:TGDKG:2017:221 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Beslissing op verzet. De kamer is het niet met de beslissing van de voorzitter eens. Verzet gegrond verklaard. Ten onrechte (tweede) adresverificatie verricht en in rekening gebracht. Klacht gegrond verklaard en maatregel van waarschuwing opgelegd. Hoger beroep ingesteld. Lees hier verder.

ECLI:NL:TGDKG:2017:220 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Tenuitvoerlegging vonnis. Klager stelt dat hij het verschuldigde bedrag overeenkomstig de gemaakte afspraak in termijnen heeft betaald en niet begrijpt niet waarom nu een hoger bedrag moet worden betaald. Getelde betalingsafspraak niet aannemelijk gemaakt. Niet de volledige in de dagvaarding vermelde kostenposten voldaan. Klager is gedagvaard en bij inmiddels onherroepelijk geworden vonnis veroordeeld. Het hoger te betalen bedrag is daarvan het gevolg. Klacht ongegrond verklaard. Hoger beroep ingesteld. Lees hier verder.

Jurisprudentie

ECLI:NL:RBROT:2017:10290

Kort geding. Erfrecht. Executiegeschil van één der erfgenamen tegen (onder meer) de executeur ter zake van vonnis kantonrechter tot ontruiming van een aantal verhuurde kamers in drie panden die tot de nalatenschap behoren. Afgewezen. Geen misslag of noodtoestand. Erfrechtelijk geschil speelt hier niet. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBGEL:2017:6615

Verdeling executieopbrengst; rangregeling; executoriale titel vereist of is verklaring voor recht voldoende? verjaring vordering? Lees hier verder.

ECLI:NL:RBOVE:2017:4805

Eiseres is bevoegd om uit hoofde van de akte van 16 maart 2007 ten laste van gedaagde executoriaal derdenbeslag te laten leggen. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBOVE:2017:4812

Woningstichting verhuurt woonruimte aan gedaagde en heeft in kort geding ontruiming daarvan gevorderd. Aanleiding daarvoor zijn klachten van geluidhinder van omwonenden geweest. Gedaagde heeft gemotiveerd betwist dat er sprake is van onrechtmatige, ernstige en structurele overlast die een ontruiming zou rechtvaardigen. De procedure is tussentijds enige tijd aangehouden in verband met een mediation-traject tussen gedaagde en haar directe buren. Dit heeft niet tot een oplossing geleid. Daarna is de behandeling hervat en heeft er opnieuw een zitting plaatsgevonden. In de tussenliggende periode van ongeveer vijf maanden zijn er geen nieuwe klachten bij de woningstichting binnen gekomen. Geoordeeld naar de situatie op het moment van de uitspraak, is niet gebleken van voldoende spoedeisendheid om tot toewijzing van de vordering te kunnen komen. De vordering wordt derhalve afgewezen. Lees hier verder,

ECLI:NL:RBDHA:2017:15634

Aansprakelijkheid Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en Stichting Voorzieningsfonds voor de KNB voor schade gedupeerden als gevolg van fouten notarissen? Notarissen tuchtrechtelijk en civielrechtelijk aansprakelijk voor fouten in vervolg op storting gelden door gedupeerden op kwaliteitsrekening ten behoeve van vastgoedinvesteringen. In arbitrale procedure is beslist dat beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar notarissen terecht dekking heeft geweigerd. Notariskantoor is failliet gegaan. KNB en Stichting niet aansprakelijk jegens gedupeerden. Geen onrechtmatig handelen KNB betreffende totstandkoming polisvoorwaarden, bemoeienis met en timing en de inhoud van de arbitrageprocedure. Geen onrechtmatig handelen Stichting ten aanzien van weigering uitkering aan gedupeerden. Discretionaire bevoegdheid, geen aanspraak op uitkering. Geen strijdigheid met gelijkheidsbeginsel of andere beginselen van behoorlijk bestuur, voor zover van toepassing. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBLIM:2018:73

In kort geding ontruiming van de woning bevolen omdat huurster voortdurend overlast veroorzaakt en alternatieve middelen (zoals gesprekken en begeleiding) niet tot een ander gedrag hebben geleid. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBDHA:2018:93

Kort geding, intellectueel-eigendomsrecht, octrooi. Executiegeschil in verband met overdracht octrooien. Lees hier verder.

ECLI:NL:GHARL:2018:236

In eerste aanleg is in kort geding de opheffing van conservatoir beslag uitgesproken. Hiertegen wordt een spoedappel aanhangig gemaakt. Tevens wordt een incidentele vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging ex art. 351 Rv ingesteld. De rolraadsheer heeft om proceseconomische redenen bepaald dat geen afzonderlijke behandeling van het incident zal plaatsvinden voorafgaand aan de beslissing in het spoed kort geding, omdat appellante met de gevorderde schorsing niet kan bereiken wat haar voor ogen staat. Lees hier verder.

ECLI:NL:GHARL:2018:224

Executiebeslag. Uitleg vaststellingsovereenkomst. Kort geding. Executie pas geëindigd na afdracht van netto-opbrengst van de executie aan de beslaglegger. Tekst vaststellingsovereenkomst (waarin te leveren materialen zijn benoemd) en omstandigheden waaronder deze is tot stand gekomen geven geen steun aan de stelling dat niet in die overeenkomst genoemde materialen toch hebben te gelden als ingevolge die overeenkomst te leveren materialen. Voor bewijslevering is geen plaats nu het om een kort geding gaat. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBLIM:2018:136

Geval van lichtvaardig - althans op gebrekkig incassodossier berustend - procederen over een gecedeerde vordering in telecomzaak. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBLIM:2018:140

Opvallende schending van art. 21 Rv door schuldeiser Direct Pay. Beweerde ‘eigenaar’ van een incassodossier in een telecomgeschil schiet daarmee - na eerdere ‘winst’ bij vonnis in verstek (door ongelukkig toeval aan de kant van gedaagde veroorzaakt) alsnog in eigen voet. Veroordeling tot vergoeding van ‘reële’ proceskosten. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBDHA:2018:229

De moeder heeft een executiegeschil aanhangig gemaakt. Ze wil de beslissing om haar dochter van zestien jaar oud uit huis te plaatsen in hoger beroep aanvechten. De gezinsvoogd is echter gemachtigd om gedurende dit hoger beroep de dochter al uit huis te plaatsen. De voorzieningenrechter wijst de vordering af, zodat de beschikking van de kinderrechter ten uitvoer gelegd kan worden. Lees hier verder.

Agenda

januari

19

Stuurgroep Privacyhandboek gerechtsdeurwaarders

19

Overleg ketenoptimalisatie Raad voor de rechtspraak

23

Overleg ministeries preadvies bankbeslag en bvv

25

Afscheidssymposium Ineke van den Berg

26

Commissie Toetsing KBvG Normen voor kwaliteit

26

Stuurgroep Privacyhandboek gerechtsdeurwaarders

29

Overleg KBvG en J&V

31

KBvG en Nationale Ombudsman inzake rapport UWV

februari

1

KBvG werkgroep Privacyhandboek

2

Stuurgroep Privacyhandboek gerechtsdeurwaarders

5

KBvG bestuursvergadering

Actualiteiten

‘Advocaat moet ook bij afwezigheid mails lezen’

Afhaalbericht van een aangetekend stuk van de Raad van Discipline gemist, waarin stond dat de advocaat van het tableau was geschrapt? Dan is de termijnoverschrijding om hoger beroep aan te tekenen niet verschoonbaar, stelt het Hof van Discipline. Zeker als er ook een herinneringsmail is verstuurd. Lees hier verder.

Rechtbank: KNB niet aansprakelijk voor schade door sjoemelende notarissen

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Stichting Voorzieningenfonds van de KNB zijn niet aansprakelijk te houden voor een schadepost van 1,2 miljoen euro die een groep vastgoedinvesteerders leed als gevolg van sjoemelende notarissen en een failliet notariskantoor. Dit blijkt uit een op 11 januari gepubliceerde uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 27 december. Lees hier verder.

Niet vordering zelf, maar feitencomplex bepalend voor toepassing verjaringstermijn

De verjaringstermijn van artikel 7:23 lid 2 BW is ook van toepassing op een vordering gebaseerd op bedrog waaraan feiten ten grondslag liggen die ook een vordering uit non-conformiteit zouden kunnen dragen. De verjaringstermijn is slechts dan niet van toepassing, indien de vordering wegens bedrog is onderbouwd met feiten die zelfstandig, dus los van de feiten die de non-conformiteitsvordering kunnen dragen, bedrog opleveren. Lees hier verder.

Tijdelijke Richtlijn kostenveroordeling (notariaat) in werking getreden

Vanwege de nieuwe regels voor de kosten van de tuchtprocedure, die per 1 januari 2018 zijn ingegaan, hebben de kamers voor het notariaat een richtlijn opgesteld: de Tijdelijke Richtlijn kostenveroordeling kamers voor het notariaat. Uitgangspunt bij een gegrondverklaring is ‘kostenveroordeling, tenzij…’. Lees hier verder.

Nieuwe handelskamer: betere doorstroming zaken gerechtshoven

In de loop van het tweede kwartaal van dit jaar start de zogeheten Landelijke handelskamer hoven, waar juristen met intensieve begeleiding van raadsheren uitspraken schrijven in handelszaken (civielrechtelijke zaken die niet tot het terrein van het familierecht behoren). Met de oprichting van deze nieuwe handelskamer bundelen de 4 gerechtshoven hun krachten, wat de doorstroming van zaken moet verbeteren. Lees hier verder.

Prioriteit voor digitalisering civiel, vertraging voor bestuursrecht

De Rechtspraak geeft de komende tijd de hoogste prioriteit aan digitaal procederen in handelsvorderingen met verplichte procesvertegenwoordiging. Dit zal naar verwachting eind 2018 landelijk worden ingevoerd. Dit heeft de Raad voor de rechtspraak vandaag besloten. De digitalisering op het terrein van straf, gaat volgens planning door. Op het terrein van toezicht is in november 2017 de landelijke invoering van digitaal werken in bewindszaken gestart. Deze loopt volledig door in 2018. Lees hier verder.

De inwerkingtreding van de AVG: een dreigend rechtsvacuüm

Na de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zal de Wet bescherming persoonsgegevens komen te vervallen. Hierdoor ontstaat er mogelijk het probleem dat op 'zuivere interne situaties' opeens geen privacyrecht meer van toepassing is. De wetgever erkent het dreigende rechtsvacuüm. Lees hier verder.

Parket bij de Hoge Raad gaat conclusies eerder publiceren

Vanaf 1 januari van dit jaar publiceert het parket bij de Hoge Raad de conclusies van de advocaten-generaal in straf- en (grotendeels) in civiele zaken eerder dan op het moment van de uitspraak van de Hoge Raad. In de belastingzaken gebeurde dat al. Lees hier verder.

'Ook Nederlandse rechtsstaat vraagt inzet'

De wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht moeten meer dan nu samen pal voor de rechtsstaat gaan staan. De afbraak van de rechtsstaat in bijvoorbeeld Polen laat zien dat het zonder inspanning en goede wil van alle 3 de staatsmachten misgaat, en het is naïef om te denken dat onze rechtsstaat niet kwetsbaar is. Dit zei Frits Bakker (voorzitter Raad voor de rechtspraak) vandaag in zijn nieuwjaarstoespraak. Lees hier verder.

Senaat buigt zich weer over staat van de rechtsstaat

De Eerste Kamer bereidt opnieuw een debat voor met het kabinet over de staat van de rechtsstaat. Begin februari staat een deskundigenbijeenkomst gepland. Vier jaar geleden deed de Senaat eenzelfde exercitie. Lees hier verder.

100 Jaar Advocatenblad: Voor de bloei der advocatuur

Het Advocatenblad bestaat op maandag 15 januari precies een eeuw. Het blad heeft in die honderd jaar een flinke ontwikkeling doorgemaakt in vorm en inhoud. De doelstelling van toen staat nog altijd overeind: ‘Bijdragen tot het bestaan eener voor haar taak zoveel mogelijk berekende advocatuur’. Lees hier verder.