Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 30,  2018

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

 

 

Nieuws van de week wordt ook wekelijks per e-mail verzonden. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

LDCR: Declaratie van kosteloze exploten

Onlangs heeft de KBvG opnieuw gesproken met het LDCR over de declaratie van kosteloze exploten. Daarbij zijn een aantal zaken besproken die wij graag bij u onder de aandacht brengen.

Herstelexploten: Vooropgesteld komt een fout van de gerechtsdeurwaarder voor zijn eigen rekening. Alle overige herstelexploten komen dan wel in aanmerking voor vergoeding. Is er sprake van een fout gemaakt door de advocaat, meld dat dan expliciet bij de declaratie.

Onvolledige toevoegingsnummers: Een groot aantal declaraties wordt afgewezen wegens een fout in het toevoegingsnummer. Zoals reeds eerder gemeld kunnen dat verschrijvingen zijn tussen nummers en letters (denk aan o vs 0), maar ook onvolledige toevoegingsnummers zijn daarvan een oorzaak. Het verzoek is in het softwaresysteem, dan wel bij volledige handmatige verwerking in de Excel-geleidelijst, een blokkade op te nemen voor incomplete toevoegingsnummers (niet meer of minder dan 7 karakters: 1 cijfer, 2 letters, 4 cijfers). Daarmee kan een groot aantal onnodige afwijzingen worden voorkomen.

Tijdens het overleg is ook gesproken over de declaratie van vergeefse exploten, anders dan de exploten die zijn aangewezen in artikel 4 Btag. Zo komen bijvoorbeeld vergeefse 2a-exploten normaliter voor rekening van de eiser, terwijl die eiser nou juist in deze gevallen op basis van een toevoeging procedeert en die kosten niet kan voldoen. Het LDCR onderzoekt nu of elk vergeefs exploot in aanmerking kan komen voor vergoeding.

Nieuwe faxvoorziening Rechtbank Rotterdam

De Rechtbank Rotterdam is bezig het faxproces te digitaliseren via het systeem Faxination. Via Faxination is het mogelijk digitaal faxen te versturen en te ontvangen. Faxination vervangt binnen de rechtbank de analoge faxapparaten (veelal via telefoonlijnen). In de komende periode schakelen alle griffies van de rechtbank Rotterdam over op dit systeem.

Ervaring leert dat het digitaal faxen in sommige gevallen niet probleemloos verloopt. In deze brief staat wat u kunt doen om probleemloos gebruik te maken van Faxination. Informatie over Faxination kunt u ook vinden op de website www.rechtspraak.nl op de pagina van de rechtbank Rotterdam.

Gegevensverstrekking 2018

In het kader van het indienen van de gegevens bij het CBS deze maand, bij deze nog eenmaal een aantal zaken op een rijtje:

Inloggegevens
Heeft u de inloggegevens niet ontvangen, neem dan contact op met het CBS Contact Center via (045) 570 64 00, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Indienen en bestandsformat
Bij de inloggegevens ontvangt u ook de route naar het indieningsportaal. Het eerder toegezonden Datamodel moet worden geüpload in dat portaal. In de eerste tab van het bestand staat een toelichting, waarin onder meer is vermeld dat de bestanden in Excel, csv of xml kunnen worden geüpload.

Moet ik nog gegevens verstrekken aan het BFT?
Met de inwerkingtreding van het Reglement Gegevensverstrekking door de leden van de KBvG 2018 is het reglement uit 2017 komen te vervallen. Met het vervallen van dat reglement bestaat de plicht voor het verstrekken van die gegevens aan het BFT dus niet meer. Vanzelfsprekend blijven de overige verplichtingen jegens het BFT op grond van de Gerechtsdeurwaarderswet wél bestaan.

De gegevens kunnen worden geleverd aan het CBS sinds 1 juli 2018 en moeten uiterlijk 31 juli 2018 zijn ingediend.

Veldtest persoonlijke alarmeringssystemen

De KBvG is voor een realistische test van persoonlijke alarmeringssystemen op zoek naar zes (toegevoegd) gerechtsdeurwaarders, die:

- hoofdzakelijk exploten uitbrengen;
- werken/wonen in de regio Almere/Utrecht/Amersfoort;
- bereid zijn drie maanden drie verschillende systemen (elke maand één systeem) te testen, drie instructiebijeenkomsten en een eindevaluatiebijeenkomst bij te wonen.

Persoonlijke alarmeringssystemen zijn of een app op je smartphone en/of een losse alarmknop, waarmee direct verbinding kan worden gemaakt met een 24/7 bemande alarmcentrale. Bij het geven van de melding luistert de centralist het geluid uit en afhankelijk daarvan meldt hij door aan de politie. De systemen hebben weliswaar een gps-locatiesysteem, maar alle systemen geven aan dat grote gebouwen problematisch zouden kunnen zijn.

Voor de testmaand krijgt u voor elk systeem eerst een instructie. Op verschillende tijdstippen in de maand wordt u gevraagd een alarm te geven. Daarna vult u een evaluatieformulier in over de verwerking van de betreffende melding.

Deelname aan de veldtest is kosteloos voor de deelnemers. Doel van de test is de KBvG-leden een aanbeveling van een betrouwbaar systeem (of systemen) te doen, waarna de leden zelf kunnen beslissen wel of niet tot het gebruik ervan over te gaan. De streefdatum voor de aanvang van de test is begin september 2018. Wilt u meewerken aan dit onderzoek, meld u dan aan bij het Bureau van de KBvG via kbvg@kbvg.nl.

Wetgevingsnieuws

De regeling tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft is gepubliceerd

De regeling tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft in verband met het onder bepaalde omstandigheden vrijstellen van het verlenen van uitstel van betaling van een bestaande vordering tot betaling van een geldsom, is gepubliceerd.

De aanvankelijke eis dat bij een betalingsregeling uitsluitend de WIK-kosten en/of wettelijke rente mocht worden berekend is losgelaten. Op vragen van de KBvG en de NOvA is aangeven dat de gerechtsdeurwaarder ook de hogere contractuele rente (lees: de originele bepalingen uit de overeenkomst) mag blijven vorderen.

Voorop staat dat de betalingsregeling an sich geen kosten mag veroorzaken. Dat is bij de gerechtsdeurwaarders al verboden op grond van de Bestuursregel Regelingskosten. Kortom: de gerechtsdeurwaarder is voor zijn normale werkzaamheden niet Wft-vergunningsplichtig.

Bezichtigingsbeding ex art. 3:267a BW met toepassing van art. 550 Rv

Artikel 267a, derde lid, komt te luiden: 3. De hypotheekhouder kan in geval van weigering de bezichtiging doen plaatsvinden met toepassing van artikel 550 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De KBvG is nog in gesprek met het ministerie van Justitie & Veiligheid over het Btag-tarief voor deze actie. Lees hier de volledige Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018.

Consultatierapport wijzigingsregeling in verband met het vrijstellen van het verlenen van uitstel van betaling beschikbaar

Consultatie van de concept-regeling tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft waarin onder bepaalde omstandigheden personen die uitstel van betaling verlenen van een bestaande vordering tot betaling van een geldsom worden vrijgesteld. Lees hier de resultaten en bevindingen van de consultatie.

Reactie op consultatie wetsvoorstel herziening beslag- en executierecht

De KBvG is geconsulteerd voor het concept wetsvoorstel herziening beslag- en executierecht. Lees hier onze volledige reactie. 

Jurisprudentie

Rechtbank Noord-Holland, 18-07-2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:5738

Luchtvaartzaak. Incident. Verzet tijdig ingesteld? Luchtvaartmaatschappij voert aan dat de verzettermijn niet is ingegaan nu het verstekvonnis niet is betekend aan een bestuurder van de rechtspersoon. De kantonrechter oordeelt dat de kennisneming van het vonnis door een natuurlijk persoon, werkzaam bij de rechtspersoon op de vestigingslocatie, in het maatschappelijk verkeer heeft te gelden als daad van de rechtspersoon zelf. Luchtvaartmaatschappij niet-ontvankelijk. Lees hier verder.

Gerechtshof Amsterdam, 17-07-2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2439

Eindbeslissing. Klacht tegen een toegevoegd gerechtsdeurwaarder. Betekening exploot van verstekvonnis heeft volgens klaagster niet plaatsgevonden. De gerechtsdeurwaarder betwist die stelling. De stelling van klaagster is in hoger beroep ook niet komen vast te staan. Het hof bevestigt de beslissing van de kamer (ongegrond). Lees hier verder.

Rechtbank Den Haag, 07-06-2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:8759

Afwijzing verzoek tot weigering van de tenuitvoerlegging van een Franse uitspraak. Lees hier verder.

Rechtbank Amsterdam, 05-07-2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:4623

Verhuizing naar België brengt geen grote inkomenswijzigingen met zich mee. Beslagvrije voet op € 0,00 gezet onder verwijzing naar 475e Rv. Zonder nadere motivering verwezen naar kantonrechter voor vaststelling beslagvrije voet. Lees hier verder. 

Rechtbank Rotterdam, 05-07-2018, ECLI:NL:RBROT:2018:5493

Op grond van artikel 477a Rv veroordeling tot betaling van het bedrag waarvoor het beslag is gelegd als ware derde beslagene zelf schuldenaar. Lees hier verder.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17-07-2018, ECLI:NL:GHARL:2018:6558

Ontbinding incasso-overeenkomst. Is incassobureau toerekenbaar tekortgeschoten door te hoge incassokosten in rekening te brengen? Schuldeisersverzuim. Lees hier verder.

Rechtbank Gelderland, 22-06-2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:3276

Kort geding. Betreft de tenuitvoerlegging van een door het hof bekrachtigd vonnis. Uitleg veroordeling. Zinvol om veroordeling tot afgifte van bankrekeningafschriften te verduidelijken en vordering in dit kort geding (nogmaals) toe te wijzen. Ook bestuurder van onderneming zal worden veroordeeld mee te werken. Lijfsdwang afgewezen. Lees hier verder.

Rechtbank Oost-Brabant, 17-07-2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:3496

Kort geding. Executiegeschil. Geen aanleiding voor opheffing dwangsom op grond van artikel 611d Rv. Niet aannemelijk dat het onmogelijk was om aan veroordeling te voldoen. Lees hier verder.

Rechtbank Gelderland, 27-06-2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:3280

Rangregeling naar aanleiding van executie door eerste hypotheekhouder. Verdeling overwaarde. Hypotheekrecht (3e in rang) is nevenrecht dat bij cessie van gesecureerde vordering mee overgaat. Voorrang op de executie-opbrengst uit hoofde van het derde hypotheekrecht bestaat nog steeds, ook al is eerder in kort geding de executie door de derde hypotheekhouder tegengehouden. Hypotheekgever heeft onvoldoende gesteld om te kunnen aannemen dat de gesecureerde vordering teniet is gegaan door finale kwijting naar aanleiding van een vaststellingsovereenkomst. Lees hier verder.

Rechtbank Den Haag, 07-06-2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:7628

Beschikking op verzoek ex artikel 474g Rv; wijze van verkoop aandelen. Tevens beoordeling standpunt gedaagde dat er reden is voor opschorting van de executie. Dat standpunt wordt verworpen. Lees hier verder. 

Agenda

Actualiteiten

LOSR reageert op voorstel wetswijzigingen beslag- en executierecht

De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR), aangesloten bij Sociaal Werk Nederland, heeft gereageerd op het concept wetsvoorstel tot herziening van het beslag- en executierecht. De LOSR heeft vele malen aandacht gevraagd voor schending van het bestaansminimum bij de invordering van schulden. De LOSR is verheugd over de stappen die worden gezet om het bestaansminimum beter te waarborgen. Lees hier verder.

ACM waarschuwt voor incassobureau Pay Care

Mensen die te maken krijgen met incassobureau Pay Care moeten oppassen en rekeningen niet zomaar betalen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt voor de agressieve manier waarop het kantoor rekeningen int. Lees hier verder.

Deventer wil inwoners zonder financiële zorgen

Inwoners zonder financiële zorgen. Dat is het streven van het nieuwe uitvoeringsplan minimabeleid en schuldhulpverlening. De gemeente focust met dit plan van aanpak op financiële versterking voor minima. Eind 2016 stelde de gemeenteraad een nieuw ambitieus minima- en schuldhulpverleningsbeleid vast: iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving, zonder financiële problemen. Als er toch geldproblemen zijn, werken alle beleidsterreinen binnen de gemeente samen om deze zo snel mogelijk op te lossen. Bij het opstellen van het nieuwe plan van aanpak is gebruik gemaakt van de ervaringen van mensen met een laag inkomen. Lees hier verder.

België: Demir wil mensen met schulden drie maanden bescherming geven

Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir (N-VA) wil dat er voor mensen met financiële problemen een afkoelingsperiode van drie maanden komt waarin ze de tijd krijgen om met het OCMW een oplossing uit te werken. Dat schrijft Het Belang van Limburg. De maatregel maakt deel uit van haar plan om consumenten te beschermen tegen schuldeisers. Lees hier verder.

’Vaak geldproblemen door foute toeslagen’

Ondanks de aantrekkende economie belanden steeds meer mensen bij een instantie voor schuldhulpverlening. Het landelijke aantal is vorig jaar met 5 procent toegenomen tot 94.000. Lees hier verder.

Nationale ombudsman positief over voorgestelde herziening beslag- en executierecht

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, is positief over het wetsvoorstel tot herziening van het beslag- en executierecht. Dat heeft hij de minister van Rechtsbescherming, Sander Dekker, in een brief laten weten. Het wetsvoorstel voorziet in de invoering van een beslagvrij bedrag bij bankbeslag. Dat zorgt ervoor dat mensen met schulden niet onder het bestaansminimum komen. Hiervoor pleit de ombudsman al langer. Lees hier verder.