Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 33,  2018

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

 

 

Nieuws van de week wordt ook wekelijks per e-mail verzonden. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Belastingdienst/SendSecure

Op verzoek van de Belastingdienst hebben we enige jaren geleden een uitwisseling van gegevens ingericht die bestaat uit het over en weer verzenden van Excel-bestanden. Die werkwijze was bedoeld als tijdelijke optie als opmaat voor de e-beslagen, maar helaas komt dat laatste nog niet van de grond. De Excel-bestanden kunnen echter de AVG-toets niet doorstaan, nu daar gebruik gemaakt wordt van tot personen identificeerbare persoonsgegevens (m.n. BSN). Daarom is hernieuwd overleg opgestart met (SNG en) de belastingdienst, en dat overleg heeft er toe geleid dat binnen afzienbare tijd de berichtgeving over en weer uitsluitend nog via SendSecure kan plaatsvinden. Alle redelijke of mogelijke alternatieven zijn in dat overleg uitgebreid onderzocht en om verschillende redenen (vooral het kostenaspect voor de gerechtsdeurwaarders) afgewezen. SendSecure bleek de enige (gangbare) oplossing, te meer omdat gerechtsdeurwaarders dit middel al (verplicht) gebruiken in de uitwisseling met het LDCR. Over de exacte uitwerking en het tijdpad volgt nog een nader bericht.

Twee vacatures in het bestuur van de KBvG

Op 1 oktober 2018 lopen de bestuurstermijnen af van de bestuursleden mevrouw Bakhuis-Van Kesteren en de heer Otter. Voor mevrouw Bakhuis-Van Kesteren is dat haar tweede en laatste bestuurstermijn, voor de heer Otter is dat zijn eerste termijn. De heer Otter heeft kenbaar gemaakt dat hij zich verkiesbaar zal stellen voor een tweede termijn. Dat laat onverlet dat er twee vacatures zijn!

Wat wordt er van een bestuurslid verwacht?
In de memo Functies en profielen leest u aanvullende informatie over de functie en het profiel van een bestuurslid.

Wat krijgt u daarvoor terug?
Een functie in het bestuur van de KBvG is leerzaam en veelzijdig. Het bestuur voert het beleid uit en heeft dagelijks te maken met vakinhoudelijke vraagstukken. De bestuursleden spreken met de ketenpartners over ontwikkelingen van het ambt, over gewenste en ongewenste wet- en regelgeving en over de toekomst van het beroep. Binnen het bestuur heerst een informele sfeer, er is nauw contact tussen de bestuursleden en met het bureau van de KBvG. Het lidmaatschap van het bestuur kost tijd, maar er staat veel tegenover. De bestuursleden ontvangen een vacatievergoeding voor hun werkzaamheden: op jaarbasis is dat € 24.767 of € 36.612 bruto, afhankelijk van de te vervullen functie in het bestuur.

Bent u geïnteresseerd? Wilt u zich kandidaatstellen als (toekomstig) bestuurslid? Stuur dan een beknopte CV en motivatiebrief naar kbvg@kbvg.nl, de Vacaturecommissie zal u dan op korte termijn uitnodigen voor een gesprek. Wilt u meer informatie over de bestuursfunctie, neem dan contact op met het bureau van de KBvG. De (nieuwe) bestuursleden worden gekozen op de ledenraadsvergadering van 20 september 2018.

Wetgevingsnieuws

Brede Schuldenaanpak/Armoede

VAO Brede Schuldenaanpak/Armoede. Lees hier verder.

Jurisprudentie

Hypotheekhouder mag ondanks bezichtigingsbeding woning niet betreden

Om de onderhandse verkoop bij executieveilingen te bevorderen is in artikel 3:267a BW het bezichtigingsbeding opgenomen. Uit het onderhavige oordeel van de voorzieningenrechter blijkt dat dit wetsartikel niet altijd werking heeft zonder toestemming van de bewoners. Lees verder op recht.nl

Dwangsom wegens niet voldoen aan inzageverzoek persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een dwangsom van € 48.000 aan een bank opgelegd omdat men weigerde aan een inzageverzoek van een rekeninghouder te voldoen. De gepubliceerde last onder dwangsom geeft een goed inzicht in hoe de AP omspringt met handhavingsverzoeken. Lees verder op recht.nl

Rechtbank Rotterdam, 23-05-2018, ECLI:NL:RBROT:2018:6658

Europees bankbeslag. Vo. (EU) Nr. 655/2014. Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1823. Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen. Verzoek om bankrekeninginformatie afgewezen, nu niet is gebleken dat de schuldenaar een bankrekening aanhoudt in een andere lidstaat (in dit geval Spanje). Lees hier verder.

Rechtbank Midden-Nederland, 08-08-2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:3763

Kort geding. Vader verzoekt de rechtbank om zijn zoon te veroordelen tot uitruiming. De zoon woont sinds zijn geboorte in 1990 bij zijn vader in een appartement. Ze hebben een slechte relatie die uitmondde in een geweldsincident. De vader heeft daarna een huisverbod opgelegd gekregen. Sindsdien woont de zoon alleen in de woning. De vader woont in de garage waar hij ook werkt. Daar heeft hij een matras neergelegd. De vader is huurder van de woning en de zoon heeft nooit medehuurderschap aangevraagd bij de verhuurder. Nu de vader niet langer wil dat zijn zoon bij hem inwoont heeft hij geen recht of titel om in de woning te verblijven. De voorzieningenrechter beslist dat de zoon de woning moet verlaten. Hij krijgt twee weken de tijd om een andere woonruimte te zoeken, in tegenstelling tot de gevorderde twee dagen. Lees hier verder.

Rechtbank Noord-Holland, 10-04-2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:7027

Kort geding. Vordering tot het verkrijgen van toegang van de bank tot het onderpand in verband met bezichtigingen. De bank heeft geen belang bij haar vordering voor zover zij beoogt een machtiging ex artikel 3:267a lid 3 BW te krijgen. In dit artikel wordt de hypotheekgever verplicht om belangstellenden de gelegenheid te geven de onroerende zaak te bezichtigen, zonder dat daarvoor een door de rechter af te geven machtiging is vereist. Voor zover de vordering moet worden aangemerkt als een vordering tot het geven van machtiging tot binnentreden van een woning zonder toestemming van de bewoners, overweegt de voorzieningenrechter dat de in artikel 3:267a BW opgenomen machtiging niet wegneemt dat het huisrecht en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de hypotheekgever bij het afdwingen van de bezichtigingsverplichting in het geding kan zijn. Artikel 3:267a BW in samenhang met artikel 12 Grondwet en artikel 2 Awbi levert geen bevoegdheid op voor de hypotheekhouder en/of belangstellenden om de onroerende zaak zonder toestemming van de bewoner te betreden. De vordering van de bank komt de voorzieningenrechter op dit punt onrechtmatig of ongegrond voor en wordt afgewezen. Overweging ten overvloede waarin alternatieven worden genoemd om alsnog te bewerkstelligen dat de onroerende zaak kan worden bezichtigd. Lees hier verder.

Rechtbank Noord-Nederland, 09-05-2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:2376

Executiegeschil. Executoriaal beslag uit hoofde van een proces-verbaal houdende een vaststellingsovereenkomst alsmede uit hoofde van een op grond van die vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen bindend advies. Na belangenafweging executoriaal beslag opgeheven. Lees hier verder.

Gerechtshof Amsterdam, 31-07-2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2736

Arbitraal vonnis ICC – met exequatur hier te lande – waarbij staat Irak is veroordeeld tot betaling van ruim € 38.000.000 aan Nederlandse vennootschap. Minister doet aanzegging ex art. 3a lid 2 Gerechtsdeurwaarderswet (Gdw) dat executoriale derdenbeslagen ten laste van Irak onder tiental Nederlandse vennootschappen strijdig zijn met volkenrechtelijke verplich¬tin¬gen Nederlandse Staat en moeten worden opgeheven. Kort geding op de voet van artikel 438 lid 4 Rv jº artikel 3a lid 7 Gdw. Immuniteit van executie? Voorzieningenrechter heft op grond hiervan beslagen op. Hof vernietigt en heft verplichtingen ex art. 3a lid 6 Gdw op. Beoordeling in kader art. 438 lid 4 Rv ex tunc, niet ex nunc. Herfstarresten HR brengen niet mee dat beslaglegger moet stellen en bewijzen dat niet onmiddellijke, maar uiteindelijke (ultieme) bestemming (beslagen) vorderingen andere dan publieke bestemming is. Gelet op stellingen beslaglegger en verweer Staat voorshands voldoende aannemelijk geworden dat vorderingen door Irak worden gebruikt of zijn bestemd voor andere dan publieke doeleinden. Lees hier verder. 

Procederen op grond van lastgeving: kan de lastgever nog ingrijpen?

Bij procesvertegenwoordiging op grond van lastgeving in eigen naam/middellijke procesvertegenwoordiging kunnen procedurele bevoegdheidsvragen rijzen in het geval dat de lastgever het niet eens is met de wijze waarop zijn belangen worden behartigd door de lasthebber.
Kan de lastgever gedurende de procedure de lastgeving beëindigen en zelf de procedure voeren? Wat kan de lastgever ondernemen in het geval de lasthebber in eigen naam de verkregen executoriale titel niet wil overdragen of uitvoeren? En kan de lastgever hoger beroep instellen of heeft hij die bevoegdheid afgestaan aan de lasthebber? Lees verder op recht.nl

Geen dwangsom voor belanghebbende die tijd rekt

Als een belanghebbende in een fiscaal geschil ruim de tijd neemt om cruciale gronden van bezwaar en bewijsmiddelen aan te leveren, dan heeft hij geen recht op een dwangsom. Lees verder op recht.nl

Agenda

augustus

24

Commissie Toetsing

30

Vacaturecommissie

Actualiteiten

Het retentierecht en faillissement

In dit artikel wordt aandacht besteed aan de driehoeksverhouding tussen retentor, curator en hypotheekhouder. Naast een algemeen kader waarin het retentierecht zowel in als buiten faillissement wordt besproken, staan de auteurs stil bij de patstellingen die in faillissement kunnen ontstaan als de teruggehouden zaak belast is met een zekerheidsrecht. Bij verschillende patstellingen wordt aandacht besteed aan mogelijke praktisch oplossingen en de juridische context van deze mogelijke oplossingen. Lees verder op recht.nl

Steeds meer academische aandacht voor rechtspraak

Met de benoeming van Marc de Werd tot hoogleraar Rechtspleging aan de Universiteit van Amsterdam is het aantal vergelijkbare leerstoelen in Nederland opgelopen tot negen. Er is steeds meer aandacht voor de academische aspecten van rechtspleging en rechtspraak. Lees verder op mr-online.nl

All-in-one printer met fax eenvoudig te hacken

De printers met faxfunctie die bij menig advocatenkantoor op de gang staan vormen een veiligheidsrisico. Dat blijkt uit onderzoek van software-aanbieder Check Point. Kwetsbare plekken in het faxprotocol geven hackers toegang tot de apparaten en het netwerk. Lees verder op Advocatenblad.nl

België: Zuhal Demir: “Deurwaarders moeten mensen met schulden beter begeleiden naar hulpverlening”

Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir (N-VA) is voorstander van eenvoudigere invorderingsprocedures bij gerechtsdeurwaarders voor mensen met schulden, maar wil tegelijkertijd extra bescherming invoeren voor mensen in financiële moeilijkheden. Ze reageert daarmee op een rapport over de toekomst van de functie van gerechtsdeurwaarder, dat door twee onafhankelijke experts is opgesteld in opdracht van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Lees hier verder.

'Prostituees op de Wallen kampen met flinke schulden'

Vrouwen op de Wallen kampen met schulden, die kunnen oplopen van tien- tot zelfs dertigduizend euro. Een raam huren is duur, waardoor sommigen aan een klant netto slechts vijftien euro overhouden. Lees hier verder.

Belgie: Kosten voor deurwaarders te hoog en ondoorzichtig

De tarieven voor gerechtsdeurwaarders zijn in ons land overdreven complex en niet transparant. Er is ook nood aan goedkopere procedures om de schulden van consumenten in te vorderen. Voor de kleinste schulden zou dat moeten kunnen gebeuren zonder gerechtskosten en met zo weinig mogelijk extra kosten. Lees verder op tijd.be