Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 36,  2018

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

 

 

Nieuws van de week wordt ook wekelijks per e-mail verzonden. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Ledenraadsvergadering op 20 september 2018

Op donderdag 20 september 2018 komt de ledenraad weer bijeen. De vergadering vindt plaats in Assen. De agenda en vergaderstukken zijn binnenkort te vinden op het KBvG-net. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen!

Verordening doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht gepubliceerd

De verordening doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht aan de leden van de KBvG is gepubliceerd in de Staatscourant en treedt met ingang van 1 oktober in werking. Het bestuur werkt aan de nadere regels over de wijze waarop de melding aan de KBvG wordt gedaan en wat het bedrag van de heffing is per registratie van een exploot in het repertorium.

Aantal KBvG leden per 3 september 2018

Een overzicht van het aantal leden van de KBvG per september 2018:
781 leden, 571 mannen (73,1%) en 210 vrouwen (26,9%)

315 Gerechtsdeurwaarders (40,3%)
433 Toegevoegd gerechtsdeurwaarders (55,4%)
22 Beroepsstagiairs (2,8%)
11 Opleidingsstagiaires (1,4%)

Van 315 gerechtsdeurwaarders zijn er 275 man (87,3%) en 40 vrouw (12,7%)
Van 433 toegevoegd gerechtsdeurwaarders zijn er 276 man (63,7%) en 157 vrouw (36,3%)
Van 22 beroepsstagiaire zijn er 17 man (77,3%) en 5 vrouw (22,7%)
Van 11 opleidingsstagiaires zijn er 3 man (27,3%) en 8 vrouw (72,7%)

Er zijn 219 gerechtsdeurwaarderskantoren.

Wetgevingsnieuws

Wet centraal aandeelhoudersregister

Nijboer en Alkaya verdedigen in het vervolg het voorstel, na het vertrek uit de Kamer van de leden Groot en Gesthuizen.

Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap

Brief van de minister voor Rechtsbescherming

Rapport Werking Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap, Besluit kwaliteitseisen cbm en Regeling beloning cbm

Gemeentelijke herindelingen

Er zijn/worden een heel aantal gemeenten samengevoegd; bijvoorbeeld: De Wet tot samenvoeging van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen treedt in werking met ingang van 15 september 2018. Lees meer in het Staatsblad.

Antwoord op vragen over de sterke rechtspositie van banken in het geval van insolventie

Lees hier verder

Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Brief van de Staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijsrelaties en de minister van Justitie en Veiligheid

Nederlandse Digitaliseringsstrategie

Jurisprudentie

Gerechtshof Amsterdam, 28-08-2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3208

Eindbeslissing. Klacht tegen twee gerechtsdeurwaarders. Klaagster verwijt de gerechtsdeurwaarders dat deze niet ertoe zijn overgegaan op het bankbeslag een beslagvrije voet toe te passen. De kamer heeft in de bestreden beslissing de maatregel van berisping opgelegd. Het hof bevestigt de beslissing van de kamer. Lees hier verder.

Rechtbank Rotterdam, 08-08-2018, ECLI:NL:RBROT:2018:6806

Incident tot niet-ontvankelijkheid. Tweede exploot met aanzegging nieuwe rechtsdag. Gedaagde heeft zich ten onrechte op het standpunt gesteld dat het tweede exploot als een herstelexploot heeft te gelden. Eiser heeft het tweede exploot immers uitgebracht met de uitdrukkelijke vermelding van intrekking en buiten-effectstelling van het eerste exploot. Door eiser is derhalve een nieuw geding aanhangig gemaakt. De rechtbank ziet daarom geen grond voor niet-ontvankelijkheid van eiser. De incidentele vordering zal worden afgewezen. Lees hier verder.

Gerechtshof Amsterdam, 28-08-2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3210

Klacht tegen een gerechtsdeurwaarder. Volgens klager heeft de gerechtsdeurwaarder zijn zorgplicht geschonden doordat hij bankbeslag heeft gelegd, terwijl hij bekend was met de slechte financiële situatie van klager. De kamer heeft de gerechtsdeurwaarder de maatregel van berisping opgelegd. Het hof bevestigt de bestreden beslissing mbt de maatregel en veroordeelt de gerechtsdeurwaarder tot betaling van het griffierecht (50,- euro) en de kosten van behandeling van de klacht in hoger beroep (3.000,- euro). Lees hier verder.

Gerechtshof Amsterdam, 28-08-2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3207

Klacht tegen toegevoegd gerechtsdeurwaarder. Klaagster beklaagt zich erover dat zij opzettelijk is betrokken in een conflict tussen de schuldenaar en een haar onbekende derde. Zij is bedreigd met executoriale verkoop van haar eigendommen, terwijl voor die executoriale verkoop geen grondslag was. De kamer heeft de klacht ongegrond verklaard. Het hof bevestigt de beslissing van de kamer. Lees hier verder.

Rechtbank Den Haag, 28-08-2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:10393

Geen bevoegdheid kantonrechter bij beslissing in executiegeschillen, gemotiveerde afwijzing van het verzoek om over dit onderwerp een prejudiciële vraag te stellen. Lees hier verder.

Rechtbank Limburg, 28-08-2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:8143

In conventie: Executiegeschil (artikel 438 lid 2 Rv). Geen misbruik van het recht tot executie vastgesteld. Ten aanzien van het gelegde beslag is niet summierlijk gebleken van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht (artikel 705, lid 2 Rv). In reconventie: Ten aanzien van de vordering dat in kort geding wordt vastgesteld dat dwangsommen zijn verbeurd: Onder omstandigheden brengt een doelmatige procesvoering mee dat ook de voorzieningenrechter die in een eerder kort geding ook de dwangsom heeft opgelegd, op de daartoe strekkende vordering (die is gegrond op art. 611c Rv) het bedrag der verbeurde dwangsom(men) kan vaststellen. Deze uitspraak draagt dan wel een voorlopig karakter. Van de spoedeisendheid van de vordering is echter niet gebleken. In het door de deurwaarder aanhangig gemaakt kort geding op grond van artikel 438 lid 4 Rv: De formulering van de raadsman van geëxecuteerden in een tweetal brieven en e-mail gericht aan de deurwaarder mogen voor de deurwaarder een reden vormen daarin het opleggen van restricties te lezen, terwijl de rechtbank in de beschikking van 15 mei 2018 heeft bepaald dat de geëxecuteerden hun medewerking dienen te verlenen aan de executie. Het opleggen van restricties en voorwaarden past daar niet bij. De toon van de brieven past daar naar het oordeel van de voorzieningenrechter eveneens niet bij. De vermelding van de aangezegde aansprakelijkstelling werpt een belemmering voor de deurwaarder op om zijn werk vrijelijk uit te voeren. Lees hier verder.

Gerechtshof Amsterdam, 28-08-2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3209

Klacht tegen een gerechtsdeurwaarder. Verdere executie dwangsommen. Had gerechtsdeurwaarder volgens klaagster niet mogen doen. De kamer heeft de klacht ongegrond verklaard. Het hof bevestigt de beslissing van de kamer. Marginale toetsing. Lees hier verder.

De aanvang van de korte verjaringstermijn bij verjaring van vorderingen tot schadevergoeding

In dit artikel wordt een arrest van de Hoge Raad besproken waarin de aanvang van de korte verjaringstermijn van vorderingen tot schadevergoeding (artikel 3:310 BW lid 1 BW) centraal staat. Voor het antwoord op de vraag wanneer de verjaringstermijn van vorderingen uit onrechtmatige daad aanvangt, dient te worden gekeken naar het moment waarop de benadeelde schuldeiser daadwerkelijk in staat is geweest zijn vordering in te stellen. Een schuldeiser is hiertoe daadwerkelijk in staat als hij voldoende zekerheid heeft verkregen over het bestaan van de schade, de oorzaak van de schade of de hiervoor verantwoordelijke persoon. Voldoende zekerheid over de juridische beoordeling van de feiten en omstandigheden die betrekking hebben op de schade en de daarvoor aansprakelijke persoon is daarentegen niet vereist. Lees verder op recht.nl

Doorzenden persoonsgegevens tussen bestuursorganen rechtmatig?

Een zaak waarin een burger om inzage van zijn persoonsgegevens verzocht bij een gemeente. De rechtbank staat stil bij de vraag of het college van b&w de persoonsgegevens van betrokkene mocht doorsturen aan andere bestuursorganen. Lees verder op recht.nl

Procederen in hoger beroep: vlieg niet op de automatische piloot

Dwaling kan niet dienen als grondslag voor een geldvordering van de erfgenaam die de procedure aanhangig maakt. Een treffend voorbeeld van de stelling dat procederen in hoger beroep een vak apart is. Lees verder op recht.nl

Voorkom een duur feestje: check het bewindregister!

Een echtpaar organiseert een groot feest voor ruim 5000 euro. Maar wie betaalt de rekening? De ondernemer zelf zo oordeelt de kantonrechter van de rechtbank Overijssel. Betrokkenen stonden onder bewind en de ondernemer had dit kunnen weten. Ze stonden namelijk geregistreerd in het bewindregister. De uitspraak is in lijn met eerder gepubliceerde jurisprudentie. Het bewindregister biedt behoorlijke bescherming. Ondernemers wees gewaarschuwd. Lees verder op schuldinfo.nl

Agenda

september

10

Vergadering Stichting Leerstoel

10

Bestuursvergadering

11

Overleg KBvG en KNB

12

Financiële commissie

14

Jaarcongres Schulden & Armoede 2018

17

Werkgroep KEI procesrecht

18

Toegankelijkheid van het recht - Lectorale rede door Ineke van den Berg

19

Bestuurlijk overleg BFT

20

Ledenraad

21

Commissie toetsing

25

Communicatiecommissie

Actualiteiten

Rechtspraak toen en nu: Een ontmoeting in het Bossche Paleis van Justitie

Altijd al willen weten hoe het er vroeger aan toe ging in de rechtszaal? Ben je benieuwd hoe de straffen door de jaren heen zijn veranderd? Waren er 100 jaar geleden ook al vechtscheidingen? Op deze en vele andere vragen krijg je een antwoord in het Paleis van Justitie ’s-Hertogenbosch op dinsdagmiddag 25 september. In het kader van de Week van de Rechtspraak organiseren de rechtbank Oost-Brabant, het gerechtshof 's-Hertogenbosch en het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) dan een interactieve middag over de rechtspraak toen en nu. Lees verder op rechtspraak.nl

Opnieuw meer inschrijvingen voor beroepsopleiding

De beroepsopleiding voor advocaten is na de zomer van start gegaan met 468 advocaat-stagiairs. Dat is opnieuw een stijging ten opzichte van dit voorjaar toen zich 454 studenten inschreven, blijkt uit cijfers van de NOvA. Lees verder op advocatenblad.nl

Vijf jaar geëist tegen fiscalist L & L

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een onvoorwaardelijke celstraf van vijf jaar geëist tegen de 60-jarige fiscalist René V. van het advocaten- en fiscalistenkantoor Loyens & Loeff. Hij wordt ervan beschuldigd samen met zijn 68-jarige medeverdachte Peter G. 8,7 miljoen euro te hebben verduisterd van vier stichtingen voor goede doelen. Lees verder op mr-online.nl

Aantal toegevoegd notarissen met 20 procent toegenomen

Het aantal toegevoegd notarissen staat per 1 juli op 133. Dit zijn er 23 meer dan een jaar eerder. Een toename van 20 procent. Ruim twee derde hiervan is vrouw. De meeste toegevoegd notarissen vallen in de leeftijdscategorie 40 tot en met 49 jaar. Dit blijkt uit de factsheets leden van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) over het tweede kwartaal van 2018. Lees verder op knb.nl

Werkveld bepleit verlaging griffierechten

Een groot aantal organisaties die te maken hebben met griffierechten, vindt dat de stem van het werkveld voor de besluitvorming over de hoge griffierechten onvoldoende is gehoord. Zij organiseren de werkveldconferentie Eerlijke Griffierechten. Lees verder op mr-online.nl

Nog meer wijze raad voor Frits Bakker

Volgens hoogleraar rechtspleging Marc de Werd slagen rechters er niet goed in aan de politiek en het publiek uit te leggen wat rechtspraak is, wat daarvoor nodig is en wat het mag kosten. Voor Mr. analyseert hij de KEI-problematiek en de rol van de derde staatsmacht in onze rechtsstaat. Lees verder op mr-online.nl

Uitleg over geldtekort Rechtspraak

Diverse media berichtten de afgelopen tijd over de financiële situatie van de Rechtspraak. Om eventuele onduidelijkheid weg te nemen publiceert de Rechtspraak antwoorden op enkele veelgestelde vragen. Lees verder op rechtspraak.nl