Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 37,  2018

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

 

 

Nieuws van de week wordt ook wekelijks per e-mail verzonden. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Symposium Stichting Leerstoel 2 november aanstaande: Gerechtsdeurwaarder 2030

Op 2 november 2018 organiseert de Stichting Leerstoel Executie- en Beslagrecht een symposium. Het symposium heeft als titel ‘Gerechtsdeurwaarder 2030’ en wordt gehouden in het Van der Valk Hotel Utrecht.

In het symposium wordt vooruitgeblikt op de toekomst van het ambt. Hierbij worden vooral de volgende ontwikkelingen uitgelicht: afname in omvang van de beroepsgroep en de toenemende complexiteit en digitalisering van de beroepsuitoefening en bedrijfsvoering.
Doel van het symposium is om, aan de hand van een aantal thema’s, een visie op de toekomst van de beroepsgroep te formuleren. Er zal worden gesproken over de onafhankelijkheid van de ambtsuitoefening en daaraan mogelijk te verbinden uitbreiding van het (wettelijke) takenpakket. Ter inspiratie zal mede naar het buitenland worden gekeken. Uiteraard wordt daarbij aandacht besteed aan de inkadering van die werkzaamheden binnen de ambtelijke taakopvatting aldaar.
Een onderwerp dat in dit kader niet onbesproken kan blijven is wat deze ontwikkelingen gaan betekenen voor de toekomstige gerechtsdeurwaardersopleiding.

Het programma van die middag is als volgt: om 12.00 uur wordt u verwelkomd met een uitgebreid lunchbuffet, waarna om 13.00 uur het symposium begint. Na afloop, rond 17.00 uur, wordt u een borrel aangeboden.

M. Florijn (dagvoorzitter en voorzitter NVVK), prof. mr. A.W. Jongbloed, prof. mr. N.J.H. Huls, mw. dr. M.W.A. Odekerken MSC MA, mr. S.J.W. van der Putten, D.W.J. van Leeuwen en P. Gielen leveren een bijdrage aan deze middag.

Aan het symposium zijn 3 KBvG-opleidingspunten toegekend. De kosten voor deelname aan het symposium zijn 100 euro, exclusief btw. Komt u ook? U kunt zich aanmelden via kbvg@kbvg.nl.

Schorsing NVVK-lid

De KBvG werd erop geattendeerd dat een lid van de NVVK is geschorst. Leest u hier verder.

Wetgevingsnieuws

Inkomensgrenzen huurtoeslag vervallen

De Tweede Kamer debatteerde op 6 september 2018 met minister Ollongren (BZK) over het wetsvoorstel voor aanpassing van de huurtoeslag. De voorgestelde wijzigingen zijn het schrappen van de KAN-bepaling en het afbouwen van de inkomensgrenzen. Lees verder op Aedes.nl

Antwoord op vragen over het bericht ‘het overmaken van de huurtoeslag aan woningcorporaties’

Lees hier verder

Wet modernisering faillissementsprocedure

Wet van 27 juni 2018 tot wijziging van de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het moderniseren van de faillissementsprocedure

Stemmingen moties Brede Schuldenaanpak / Armoede

Lees hier verder

Evaluatie Bureau Financieel Toezicht (BFT)

Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van de Evaluatie Bureau Financieel Toezicht (BFT)

Evaluatie Bureau Financieel Toezicht (BFT) (SEO economisch onderzoek, 2018)

Advies Raad van State betreffende digitalisering

Raad van State advies digitalisering en wetgeving

Tuchtrecht

ECLI:NL:GHAMS:2018:3231

Klacht tegen toegevoegd gerechtsdeurwaarder. Klaagster verwijt de gerechtsdeurwaarder - kort gezegd - dat brieven van de gerechtsdeurwaarder structureel te laat bij haar worden bezorgd, dat de gerechtsdeurwaarder op 27 november 2015 niet bij haar aan de deur geweest en de brief van 27 november 2015 in de verkeerde brievenbus heeft achtergelaten alsmede dat bij narekening van de door de gerechtsdeurwaarder gedane opgave van de openstaande vordering een verschil van € 553,- in het voordeel van de gerechtsdeurwaarder is gebleken.
De kamer heeft in de bestreden beslissing de klachten van klaagster tegen de gerechtsdeurwaarder ongegrond verklaard. Het hof heeft de bestreden beslissing bevestigd. Lees verder op rechtspraak.nl

ECLI:NL:GHAMS:2018:3251

Klacht tegen een gerechtsdeurwaarder en een toegevoegd gerechtsdeurwaarder. Klaagster verwijt hen - in de kern - dat zij onzorgvuldig hebben gehandeld door een dagvaarding die niet voor hem bestemd was, in zijn brievenbus achter te laten. Voorts is klager, toen hij hierover met het kantoor van de gerechtsdeurwaarders belde, gevraagd naar een dossiernummer, terwijl de inhoud van de desbetreffende brief niet voor hem was bedoeld. De kamer heeft in de bestreden beslissing de klacht van klager gegrond verklaard en de gerechtsdeurwaarders de maatregel van berisping opgelegd. Klager heeft naar het oordeel van het hof voldoende eigen belang en is daarom ontvankelijk in zijn klacht. Het hof heeft de bestreden beslissing vernietigd en zowel de klacht tegen de toegevoegd gerechtsdeurwaarder als de klacht tegen de gerechtsdeurwaarder ongegrond verklaard. Lees verder op rechtspraak.nl

Jurisprudentie

HvJ EU 6 september 2018, zaaknummer C‑21/17,

Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006
tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure, en verordening (EG) nr. 1393/2007 van
het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de
kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in
handelszaken („de betekening en de kennisgeving van stukken”), en tot intrekking van
verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad, moeten aldus moeten worden uitgelegd dat
wanneer een Europees betalingsbevel wordt betekend aan of ter kennis gebracht van de
verweerder zonder dat het daarbij gevoegde verzoek om een bevel is gesteld in of vergezeld gaat van een vertaling in een taal die hij wordt geacht te begrijpen – zoals artikel 8, lid 1, van
verordening nr. 1393/2007 vereist – deze verweerder door middel van het in bijlage II bij
verordening nr. 1393/2007 opgenomen modelformulier naar behoren in kennis moet worden
gesteld van zijn recht om te weigeren het betreffende stuk in ontvangst te nemen.
Als aan dit vormvereiste niet is voldaan, moet de procedure overeenkomstig de bepalingen van
verordening nr. 1393/2007 worden geregulariseerd door het in bijlage II bij deze verordening
opgenomen modelformulier toe te zenden aan de betrokkene.
Alsdan brengt de procedurele onregelmatigheid bij de betekening of kennisgeving van het
Europese betalingsbevel, samen met het verzoek om een bevel, met zich mee dat dit bevel niet
uitvoerbaar is geworden en dat de voor de verweerder geldende termijn voor de indiening van
een verweerschrift geen aanvang kan hebben genomen, zodat artikel 20 van verordening
nr. 1896/2006 niet van toepassing kan zijn. Lees verder op InfoCuria - Jurisprudentie van het Hof van Justitie.

Rechtbank Gelderland 24 augustus 2018, zaaknr. 687655\CV EXPL 18-1508\493\34124 (niet gepubliceerd)

Incassokosten niet toegewezen, nu sommatiebrieven niet aangetekend verzonden zijn, waardoor niet vastgesteld kan worden dat gedaagde de sommaties daadwerkelijk heeft ontvangen

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 juni 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:5707

Kort geding. Overlijden procespartij, voortzetting. Opheffing conservatoir beslag. Beslaglegging gegrond op bestuurdersaansprakelijkheid. Veroordeling in de volledige proceskosten?

Rechtbank Limburg 22 augustus 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:7961

Incassozaak. Vordering strandt op basis van veel te gebrekkig stellen en vervolgens nalaten om gericht bewijs aan te bieden. Kostenveroordeling ten gunste van gedaagde wegens herhaald bezoek aan rolzitting Maastricht vanuit Heerlen.

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 22 augustus 2018, ECLI:NL:OGEAA:2018:507

Artikel 15 Haags Betekeningsverdrag 1965, Verenigde Staten.

Rechtbank Noord-Holland 29 augustus 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:7801

Voorlopige voorziening ex artikel 287 lid 4 Fw; schorsing tenuitvoerlegging beslag door schuldeiser vanwege bekendheid van schuldeiser met opgestarte schuldregeling, vóór dat zij het beslag legde

Rechtbank Den Haag 31 augustus 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:10910

Uitleg (artikel 15) AVG. Bekendheid met gegevens is geen grond voor het niet verstrekken van stukken. Daaruit volgt dat de betrokkene ook om een kopie kan vragen van stukken die al eerder (ooit eens) zijn verstrekt. 

Rechtbank Noord-Holland 5 september 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:7249

Beslissing kantonrechter na bevoegdheidsincident en oordeel rechtbank over kwalificatie overeenkomst als huur of gebruik. Kwalificatie als 230a of 290 bedrijfsruimte?

Rechtbank Limburg 7 september 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:8493

Eigenrichting.Verhuurder sluit huurder af van wifi- en tv-aansluiting en ontzegt haar de toegang tot de wasruimte zonder enige vooraankondiging. 

Gerechtshof Den Haag 11 september 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2250

Ontruiming huurwoning. Niet bewonen van de woning. Geen nutsvoorzieningen in stand gehouden, waardoor een leiding kapot is gevroren.

ECLI:NL:RBAMS:2018:5813

Ter opheffing van een conservatoir beslag is een bankgarantie gesteld. Daarin is de bepaling opgenomen dat de bankgarantie van kracht blijft totdat een vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. De voorzieningenrechter acht het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat de begunstigde van de bankgarantie zich op deze bepaling beroept, nu de rechter in eerste aanleg een substantieel gedeelte van de vordering heeft toegewezen, het toegewezen bedrag ook daadwerkelijk is betaald en er hoger beroep is ingesteld tegen het vonnis in eerste aanleg. De bankgarantie dient dan ook te worden verlaagd, naar rato van het betaalde bedrag. Lees verder op rechtspraak.nl

ECLI:NL:RBLIM:2018:8421

Vordering tot betaling van energierekening toegewezen. Omdat eiseres slordig en onzorgvuldig te werk is gegaan, waardoor onduidelijkheid bij gedaagde heeft kunnen ontstaan, worden de gevorderde rente, buitengerechtelijke kosten en proceskosten afgewezen. Lees verder op rechtspraak.nl

ECLI:NL:RBLIM:2018:8311

Veroordeling tot vergoeding van proceskosten valt niet onder schone lei. Artikel 26 juncto 299 FW niet van toepassing. Lees verder op rechtspraak.nl

ECLI:NL:GHARL:2018:4665

Kort geding. Promontoria vordert voorlopige voorzieningen die ertoe strekken dat zij pandrechten heeft op de vorderingen van E.F. Beheer op huurders van haar onroerende zaken. Veronderstellenderwijs wordt aangenomen dat Promontoria vorderingen van Van Lanschot heeft overgenomen. Spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen is onvoldoende aannemelijk gemaakt waar Promontoria hangende het hoger beroep in deze zaak conservatoire derdenbeslagen onder huurders van E.F. Beheer heeft gelegd. Afgezien daarvan geldt dat er onzekerheid bestaat omtrent het bestaan van het (gestelde) pandrecht op huurvorderingen van E.F. Beheer. Lees verder op rechtspraak.nl

ECLI:NL:RBMNE:2018:4103

Executiegeschil; redelijke uitleg arrest. Lees verder op rechtspraak.nl

ECLI:NL:RBAMS:2018:4188

Kort geding. Met toepassing van artikel 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt geoordeeld dat het belang van de bank bij de BKR-registratie minder zwaar weegt dan het belang van eiser bij het verwijderen van die registratie. Lees verder op rechtspraak.nl

Belastingaanslag via berichtenbox op MijnOverheid onvoldoende

De uitnodiging tot het doen van aangifte, de aanmaning daartoe en de aanslag mogen niet uitsluitend langs digitale weg bekend worden gemaakt. De aanslag is niet op de juiste wijze bekend gemaakt nu vaststaat dat deze niet per post ontvangen is. De rechtbank vernietigt de boete. Lees verder op recht.nl

Waarschuwing voor lid raad Oost-Brabant na schenden beroepsgeheim

Een lid van de raad van de orde Oost-Brabant heeft van de raad van discipline een waarschuwing gekregen voor het doorbreken van de geheimhoudingsplicht. De advocaat heeft hoger beroep ingesteld en blijft lid van de raad van orde. Lees verder op Advocatenblad.nl

Jaar voorwaardelijk en tachtig uur taakstraf wegens lastercampagne tegen curator

De rechtbank Limbrug heeft een man veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf en tachtig uur taakstraf wegens 'wederrechtelijke en stelselmatige inbreuk' op de persoonlijke levenssfeer van een curator. De man, die het niet eens is met de wijze waarop de curator een faillissement heeft afgehandeld, stuurde gedurende vijf jaar smadelijke brieven aan cliënten en instanties en publiceerde ook over de curator op internet. Lees verder op Advocatie.nl

Agenda

september

12

Financiële commissie

14

Jaarcongres Schulden & Armoede 2018

17

Werkgroep KEI procesrecht

18

Toegankelijkheid van het recht - Lectorale rede door Ineke van den Berg

19

Bestuurlijk overleg BFT

20

Ledenraad

21

Commissie toetsing

25

Communicatiecommissie

26

KBvG en SamTes

27

Commissie Grenzen tariefmodellen gerechtsdeurwaarders

Actualiteiten

Tijdelijke verhuizing Dienst Noardwest Fryslân

De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (kortweg: Dienst Noardwest Fryslân) werkt van 1-09-2018 tot 01-02-2019 vanuit diverse kantoren wegens een verbouwing aan het Smouthûs in Franeker.
Voor beslaglegging kan men tijdens deze periode terecht in het Martinihûs, Sint Martiniplantsoen 12, 8801 LK Franeker.
Telefoonnummer: 0517-380 200
E-mail: contact@sozawe-nw-fryslan.nl

Minister Grapperhaus naar rechter om cao-acties politie te dwarsbomen

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) stapt naar de rechter om de aangekondigde politie-acties voor komend weekend afgezwakt te krijgen. Dat heeft het ministerie gisteravond laten weten.

Juristen laten weinig heel van werkwijze e-Court

Kritiek op e-Court was er al vanaf het begin. De procedure was dan wel snel en goedkoop, maar niet transparant. Alle juridische bezwaren zijn nu op een rij gezet: een recht op een eerlijk proces en de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de arbiters zijn niet gegarandeerd. En: e-Court beschermt consumenten onvoldoende. E-court zelf wijst in een reactie alle kritiek van de hand. Lees verder op mr-online.nl

Ombudsman voor gerechtsdeurwaarders van start vanaf 6 september 2018 (Belgie)

De ombudsman voor de gerechtsdeurwaarders is uniek ten opzichte van deze van de andere juridische vrije beroepen. Een gerechtsdeurwaarder staat immers altijd in een vorm van een “driehoeksverhouding” tussen de schuldeiser en de schuldenaar. Hij treedt op als neutrale tussenpersoon tussen beiden. Hoewel een ombudsman zich volgens de letter van de wet enkel moet richten op klanten, staat de ombudsman voor gerechtsdeurwaarders voor eenieder open, zowel schuldeiser als schuldenaar. Lees hier en hier verder

Stand van zaken digitaal toezicht op professionele bewindvoerders

Inmiddels wordt in meer dan 50.000 bewindszaken digitaal gecommuniceerd met de rechtbank. De afgelopen tijd was er veel nieuws rondom de digitalisering van de rechtspraak. Daardoor ontvangt de Rechtspraak veel vragen over digitale bewindszaken en of deze nog wel doorgang vinden. Om meer duidelijkheid te geven staan hieronder enkele veelgestelde vragen en antwoorden. Lees verder op rechtspraak.nl

AR-lid stapt op na tuchtrechtelijke maatregel

NOvA-bestuurslid Ruben Alderse Baas (35) treedt terug uit de algemene raad nadat hij een waarschuwing heeft gekregen van het Hof van Discipline. Alderse Baas zegt op te stappen in het belang van de NOvA. Lees verder op Advocatenblad.nl

Uit het ambt ontzette notaris mag aan de slag als advocaat-stagiaire

Een notaris die tien jaar geleden door het Gerechtshof Amsterdam uit het ambt is ontzet, mag aan de slag als advocaat-stagiaire. Dat heeft het Hof van Discipline op 3 september beslist. Het Hof wijst er op dat er tien jaren zijn verstreken sinds de beslissing van het Gerechtshof, en dat de (kandidaat)notaris vóór die beslissing achtien jaar heeft gewerkt zonder tuchtrechtelijk verleden. Ook werkt hij al twee jaar zonder problemen als juridisch medewerker bij een advocatenkantoor. Lees verder op Advocatie.nl