Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 38,  2018

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

 

 

Nieuws van de week wordt ook wekelijks per e-mail verzonden. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Persoonsgegevens en BRP-bevraging: hoe gaat een gerechtsdeurwaarder daarmee om?

Wanneer een gerechtsdeurwaarder de betekening van een gerechtelijk stuk voorbereid, bevraagt hij de Basisregistratie Personen (BRP) om ervoor te zorgen dat de juiste persoon wordt aangeschreven. Dit doet hij op grond van de gegevens die door de schuldeiser worden verstrekt. De gerechtsdeurwaarder mag er vervolgens in beginsel van uitgaan dat de opgevraagde gegevens uit de BRP kloppen. Echter, indien hij over aanwijzingen beschikt dat er iets aan de hand is, waardoor de gegevens van de schuldeiser en de BRP niet met elkaar overeenstemmen, doet de gerechtsdeurwaarder verder onderzoek naar de juistheid van de adresgegevens. Hetzelfde geldt indien de feitelijke situatie aanleiding geeft tot twijfel. Ook dan kan er reden zijn een zelfstandig onderzoek te verrichten. Voor meer informatie, zie bijvoorbeeld hier, hier en hier.

De KBvG zoekt een office-manager

De KBvG zoekt een office manager (32-40 uur per week).
Solliciteren kan tot 1 oktober 2018.

Ledenraadsvergadering 20 september 2018

As. donderdag 20 september 2018 komt de ledenraad voor de vierde maal dit jaar bijeen. De ledenraad zal vergaderen in het Van der Valk Hotel te Assen. Er staan belangrijke zaken op de agenda, zoals een drietal verordeningen: de Verordening participaties in gerechtsdeurwaarderskantoren, de Verordening Grenzen Tariefmodellen en de Verordening Klachten en geschillenregeling gerechtsdeurwaarders. Verder staat de (her)verkiezing van de leden van de Commissie Toetsing, de verkiezing van bestuursleden, de gedragscode en de bestuursregel doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht op de agenda. Kortom, een volle agenda!  

Wilt u de ledenraadsvergadering als toehoorder bijwonen, laat dat dan weten! Aanmelden kan via kbvg@kbvg.nl. Wij houden daar dan rekening mee, zowel voor wat betreft het aantal beschikbare plekken als de lunch. Gezien de volle agenda zal de vergadering ditmaal aanvangen om 10.30 uur. De vergaderstukken zijn geplaatst op het KBvG net.

Twee vacatures voor plaatsvervangend ledenraadsleden

Er zijn twee vacatures voor plaatsvervangend ledenraadsleden. Als u zich daarvoor wilt kandideren, stuur dan een beknopte CV en motivatiebrief naar kbvg@kbvg.nl, de Vacaturecommissie zal u dan uitnodigen voor een gesprek. De ALV kiest de (plaatsvervangend) ledenraadsleden, hetgeen betekent dat de eerstvolgende verkiezing geagendeerd wordt voor de ALV op 23 november 2018.

Wetgevingsnieuws

Vragen over toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening

Lees hier verder

De brandbrief van rechters en officieren van Justitie

Lees hier verder

Wet centraal aandeelhoudersregister

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de afdeling advisering van de Raad van State

Gewijzigd wetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister

Verzamelwet SZW 2019

Nota van wijziging

Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten

Gewijzigd voorstel van wet

Vragen over financiële problemen door scheidingen en hypotheken

Lees hier verder

Antwoord op vragen over het bericht «Wetgeving rond internationale faillissementen is verouderd»

Lees hier verder

Faillissementsrecht

Brief van de minister voor Rechtsbescherming

Jurisprudentie

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 04-07-2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:5371

Artikel 475h Rv. De vaststellingsovereenkomst, waarbij afstand is gedaan van een vordering, kan aan de curator als beslaglegger worden tegengeworpen, omdat deze al mondeling tot stand was gekomen voordat het beslag was gelegd. Schending door curator van artikel 21 Rv, door bij dagvaarding niet te vermelden dat de curator akkoord was gegaan met de verdeling van in depot gehouden gelden. Lees hier verder.

Rechtbank Midden-Nederland, 22-08-2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:4349

Opheffing beslag op uitkering vanwege beslagvrije voet? Lees hier verder.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19-06-2018, ECLI:NL:GHARL:2018:5707

Kort geding. Overlijden procespartij, voortzetting. Opheffing conservatoir beslag. Beslaglegging gegrond op bestuurdersaansprakelijkheid. Veroordeling in de volledige proceskosten? Lees hier verder.

Rechtbank Overijssel, 08-08-2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:3373

Wie is contractspartij? Overeenkomst voor zichzelf of namens bv aangegaan? Lees hier verder. 

Rechtbank Limburg, 11-06-2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:5449

Kort geding. Ontruiming woning ivm overlast veroorzaakt door zoon. Lees hier verder. 

Gevolgen zuiver aanvaarden: schuld van de nalatenschap uit eigen vermogen voldoen

Erfgenamen hebben sinds 2016 de mogelijkheid om een nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden, als blijkt dat er een schuld is waarmee de erfgenamen eerder niet bekend waren. De Rechtbank Gelderland heeft geoordeeld dat hieronder niet de schuld valt waarmee de erfgenaam bekend had kunnen zijn. Lees verder op recht.nl

Toewijzing dwangakkoord? Toewijzing proceskosten!

Wanneer één of meer schuldeisers niet instemmen met een schuldregeling kan de rechter worden gevraagd om de schuldregeling op te leggen. Bij een toewijzing van het verzoek kan de weigerende schuldeiser in de proceskosten worden veroordeeld. Zo kwam de rechtbank Midden-Nederland tot het oordeel dat PB Tankcollect in de proceskosten moest worden veroordeeld omdat ze alleen bereid is te onderhandelen bij een aanbod van 50% of hoger. Lees verder op schuldinfo.nl

Agenda

september

19

Bestuurlijk overleg BFT

20

Ledenraad

21

Commissie toetsing

25

Communicatiecommissie

26

KBvG en SamTes

27

Commissie Grenzen tariefmodellen gerechtsdeurwaarders

oktober

4

NVvR Jaarcongres

5

KNB Jubileumcongres

9

KBvG expertmeeting KEI

Actualiteiten

Rechtspraak blij met aandacht voor rechtspraak die mensen verder helpt

De Rechtspraak is blij met de aandacht van het kabinet voor maatschappelijke effectieve rechtspraak, waarbij het recht wordt ingezet om alledaagse problemen van mensen echt op te lossen. In de vandaag gepresenteerde Prinsjesdagstukken zegt het kabinet samen met de Rechtspraak te willen werken aan nieuwe vormen van rechtspraak die dit mogelijk maken. Lees verder op rechtspraak.nl

Vanaf 24 september is het de Week van de Rechtspraak

Rechtbanken en gerechtshoven vieren volgende week de Week van de Rechtspraak. Van 24 tot en met 28 september worden door het hele land activiteiten georganiseerd die laten zien welk werk rechters en raadsheren dagelijks doen. De week richt zich speciaal op jongeren. Lees verder op rechtspraak.nl

Gemeentes terughoudend over rechtsbijstand op locatie

Met de Advocatenbus wil advocaat-ondernemer Roy van Kerkhof uit Gilze in de omgeving van Breda laagdrempelige rechtsbijstand op locatie bieden. Gemeentes weigeren naar zijn zeggen echter mee te werken aan een samenwerking of standplaats. Lees verder op Advocatenblad.nl

‘Kabinet helpt rechtbanken uit de geldnood’

De 40 miljoen euro die de rechterlijke macht volgend jaar tekort komt, legt het kabinet bij. De rechtbanken hoeven daardoor volgend jaar nog niet te bezuinigen, zeggen Haagse bronnen aan het ANP. Lees verder op mr-online.nl

Research Memorandum “Motieven van burgers om (niet) naar de rechter te gaan”

Op 13 september is het Research Memorandum “Motieven van burgers om (niet) naar de rechter te gaan” op Rechtspraak.nl gepubliceerd. Hier kunt u een toelichting op het rapport lezen en het rapport downloaden.

Nationale ombudsman doet vervolgonderzoek naar invordering

De Nationale ombudsman gaat onderzoek doen naar de manier waarop overheidsinstanties schulden innen bij burgers. Het onderzoek is een vervolg op het rapport In het krijt bij de overheid uit 2013. Hierin formuleerde de ombudsman spelregels voor overheidsinstanties die als schuldeiser optreden. Lees verder op nationaleombudsman.nl

Schuldhulpverlening van gemeenten nog niet op orde

Nog steeds vallen te veel mensen tussentijds uit bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Ook krijgen zelfstandigen geen of onvoldoende hulp als zij schulden hebben. Gemeenten motiveren toewijzende en afwijzende beslissingen onvoldoende en te weinig op papier. De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, ziet in zijn onderzoek 'Een open deur? Het vervolg' (2018/070) dat gemeenten de schuldhulpverlening verbeteren, maar heeft toch nog zorgen over de toegang daartoe. 'Het moet sneller en beter. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat schulden, zeker voor gezinnen met kinderen, schadelijk zijn. Gemeenten moeten zich dat aantrekken.' Lees verder op nationaleombudsman.nl

De erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen na de Brexit

Vlak voordat het EEX-verdrag in 1968 werd gesloten, werd een ander executieverdrag gesloten tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk: een verdrag uit 1967, dat min of meer vergeten lijkt te zijn. Het werd met het EEX-verdrag wat betreft de EU opzijgezet, maar zal herleven indien bij een 'harde' Brexit alle Europese afspraken met het VK zouden komen te vervallen. Lees verder op recht.nl

Zaak starten bij de Rotterdamse regelrechter vanaf nu mogelijk

Vanaf september 2018 is het voor bedrijven en burgers mogelijk om – in het kader van een pilot – een civiel geschil aan de Rotterdamse regelrechter voor te leggen. De Rotterdamse regelrechter is een initiatief van de rechtbank Rotterdam, locaties Rotterdam en Dordrecht. De regelrechter onderzoekt samen met partijen in een goed gesprek of ze er onderling uit komen. Lukt dat niet? Dan hakt de regelrechter alsnog de knoop door. Het blijft dus wel een rechtszaak. Lees verder op rechtspraak.nl

Koning bezoekt 175-jarige Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Zijne Majesteit de Koning is vrijdag 5 oktober 2018 aanwezig op het jubileumcongres ‘Notaris, met recht het mooiste beroep’ van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Dit vanwege het 175-jarig bestaan van de beroepsorganisatie. Het congres vindt plaats in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Lees verder op knb.nl

Rechters en officieren klagen nood bij politiek

De rechtspraak bevindt zich in zwaar weer, schrijft de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak aan de politiek. Lees verder op Advocatenblad.nl

Hoe de dalende instroom in de Wsnp - bij onverminderde schuldenproblematiek – te keren?

Sinds 2011 is de instroom in de in de wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp) bijna gehalveerd. Dit terwijl de schuldenproblematiek onverminderd omvangrijk is. Reden voor mr. Engberts, rechter te Arnhem en voormalig voorzitter Recofa, om een open brief aan minister Dekker te schrijven. Lees verder op schuldinfo.nl