Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 39,  2018

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

 

 

Nieuws van de week wordt ook wekelijks per e-mail verzonden. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Werkveldconferentie Eerlijke Griffierechten

24 september 2018 organiseerde de KBvG samen met o.m. VVCM, VCMB, MKB NL en DBnu de Werkveldconferentie Eerlijke Griffierechten. Deze conferentie behandelde het vraagstuk van de te hoge griffierechten voor lage vorderingen. Kamerleden, vertegenwoordigers vanuit het werkveld en een viertal prominente sprekers wisselden met elkaar van gedachten over oplossingen voor de hoge griffierechten. Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst leest u via deze website en klik hier voor het persbericht.

Verslag vanuit de ledenraad

Donderdag 20 september 2018 vergaderde de ledenraad over een veelheid aan zaken. Zo is Paul Otter herkozen als bestuurslid, is Rinus van Etten herkozen als vicevoorzitter van het bestuur en gekozen als lid van de Commissie Toetsing normen voor kwaliteit, en zijn  Hugo Hollander, Thea Berkhout en Frans Engelage herkozen als lid van diezelfde commissie. De bestuurstermijn van Chris Bakhuis-Van Kesteren loopt af op 1 oktober a.s. en daarmee eindigt ook haar deelname aan de Commissie Toetsing. Chris is bedankt voor haar toewijding, inzet en enthousiasme.

Verder zijn de begroting, de toelichting en het heffingsreglement voor 2019 door de ledenraad van een positief advies voorzien. Datzelfde geldt voor de verordeningen Grenzen Tariefmodellen en Participatie in gerechtsdeurwaarderskantoren (behoudens een paar amendementen). Deze verordeningen staan op de agenda van de ALV op 23 november a.s.

De Verordening Klachten- en geschillenregeling gerechtsdeurwaarders is ook behandeld maar nog niet gereed voor toezending aan de leden. De bestuursregel die de doorberekening van de kosten van het toezicht en tuchtrecht aan de leden van de KBvG regelt, is ook besproken.

De ledenraad heeft overigens besloten dat de vergaderingen in het vervolg weer centraal in het land zullen plaatsvinden. De volgende ledenraadsvergadering is op 1 november 2018 in Amersfoort. U kunt de vergadering bijwonen voor zover deze openbaar is. U kunt uw aanwezigheid doorgeven aan het bureau van de KBvG.

KBvG en MKB Nederland spreken met de vaste kamercommissie Justitie & Veiligheid

De KBvG sprak onlangs op initiatief van MKB Nederland en samen met andere leden van de organisatie, met de vaste kamercommissie Jusititie en Veiligheid. MKB-Nederland verenigt 130 brancheverenigingen en in totaal 170.000 mkb-bedrijven en ondernemers. Veiligheid en Justitie zijn belangrijke thema’s voor ondernemers. In deze brochure leest u de speerpunten van MKB-Nederland. Het gaat niet alleen om het tegengaan van criminaliteit, zoals cybercrime en ondermijning, door goede samenwerking, informatie-uitwisseling en ondersteuning van ondernemers. Ook zijn betere regels rond auteursrecht, privacy, verpanding en de toegang tot de rechter van groot belang voor ondernemers. Daarnaast zijn er nog vele branche-specifieke regels rond bijvoorbeeld kansspelen, lijkbezorging, autoverhuur en -heling, beveiliging en wapens, etc. Op al deze regels zou standaard een MKB-toets toegepast moeten worden, zodat geborgd is dat deze ook in de praktijk toepasbaar zijn.

Wetgevingsnieuws

Het Europees scorebord voor justitie stelsels 2018 (EJS)

Brief regering

EU Justice Scoreboard 2018

Verzamelwet SZW 2019

Tweede nota van wijziging

Internetconsultatie regeldruk

Deel uw ervaringen met regeldruk

Het terugdringen en verbeteren van regels bespaart ondernemers en bedrijven tijd en geld. Kamerleden van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) willen weten hoe de regeldruk nu wordt ervaren en wat er beter kan. Daarom roept de commissie ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb), zzp’ers en starters op om hun ervaringen te delen.

Oproep
De Kamerleden van de commissie EZK zijn benieuwd naar uw ervaringen. Hoeveel tijd bent u als ondernemer in de praktijk kwijt door bestaande en nieuwe regels? Bent u bekend met initiatieven van de overheid om de regeldruk te verminderen, zoals de mkb-toets? Of heeft u zelf wellicht suggesties om de regeldruk te verminderen of te verbeteren? De Kamerleden horen het graag van u.
Op donderdag 1 november 2018 vergadert de commissie EZK met staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) over regeldruk voor ondernemers. Uw ervaringen met de uitwerking van regels zijn waardevolle achtergrondinformatie voor de Kamerleden bij deze vergadering.

Uw reactie
Bent u ondernemer uit het midden- en kleinbedrijf, een zzp’er of bezig met het starten van een bedrijf? Deel uw ervaringen met de Kamerleden. Dat kan door uiterlijk 15 oktober 2018 de enquête in te vullen.

Vragen over het bericht dat financiële bijsluiters niet geschikt zijn voor consumenten

Lees hier verder

Implementatiebesluit richtlijn betaalrekeningen

Implementatiebesluit richtlijn betaalrekeningen

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Implementatiebesluit richtlijn betaalrekeningen

Antwoord op vragen over het bericht dat het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) opnieuw privégegevens lekt

Lees hier verder

Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten

Brief van de minister van Financiën over het ontwerp-Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten

Brief regering; Ontwerp Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten

Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten

Antwoord op vragen over het bericht dat honderden advocaten de afgelopen jaren zijn gestopt

Lees hier verder

Jurisprudentie

EHRM 26 juli 2018, nr. 35778/11, (Dridri/Germany)

Aanwezigheidsrecht - Dagvaarding uitsluitend via openbare bekendmaking, terwijl nieuw (buitenlands) adres van de verdachte bekend was bij de nationale rechter. Schending artikel 6 lid 1 en 3 EVRM.

Royement en hervatting van een civiele procedure

Als een schuldeiser een vordering instelt tegen een schuldenaar en de procedure wordt geschorst, gevolgd door doorhaling op de rol, hoe lang mag de eiser dan wachten voor hij de procedure weer hervat? Lees verder op recht.nl

Kantonrechter: kantoor moet toevoegingsgeld betalen aan advocaat

De toevoegingsvergoedingen werden – achteraf bezien ten onrechte – gestort op de rekening courant van het advocatenkantoor, en de Raad voor Rechtsbijstand vorderde dat geld later door middel van verrekening terug van de individuele advocaat die de vergoeding had aangevraagd. Vervolgens weigert het kantoor na beëindiging van het dienstverband van de advocaat het verrekende bedrag aan haar te betalen. Ongerechtvaardigde verrijking, aldus de Rechtbank Midden-Nederland. Lees verder op Advocatie.nl

Rechtbank Rotterdam, 19-09-2018, ECLI:NL:RBROT:2018:7926

Is een overeenkomst tot stand gekomen tot koop van een bedrijfspand? Nee: een makelaar is slechts een bemiddelaar en kan de achterman niet binden. Is de wederpartij schadeplichtig wegens afgebroken onderhandelingen? Nee: ‘verkoper’ had al meermaals zijn prijs laten zakken en ‘koper’ maakte pas zeer laat in de onderhandelingen een financieringsvoorbehoud. Lees hier verder.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 06-09-2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:3686

Personen- en familierecht; huwelijksvermogensrecht; wettelijke algehele gemeenschap van goederen; schuld van de vrouw die in de gemeenschap valt of van haar B.V.? Lees hier verder.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 18-09-2018, ECLI:NL:GHARL:2018:8314

Non-concurrentiebeding tussen A en B met betrekking tot cliënten uit de portefeuille van B. B verkoopt portefeuille aan C. A gaat daarna vijf cliënten uit de portefeuille weer bedienen. B gaat failliet. Curator vordert boete wegens overtreding non-concurrentiebeding. Als gevolg van de verkoop behoren de vijf cliënten in kwestie niet meer tot de portefeuille van B. A is dus geen cliënten van B (opnieuw) gaan bedienen. Dat het beding tussen A en B ook de strekking had te gelden bij verkoop van de portefeuille door B is niet voldoende onderbouwd. Lees hier verder.

Rechtbank Midden-Nederland, 13-09-2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:4438

Verklaringsprocedure (derdenbeslag) ex artikel 477a lid 2 Rv. Lees hier verder. 

Rechtbank Limburg, 12-09-2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:12914

Eiseres vordert de schorsing te bevelen van de aangezegde verkoop van een Mercedes waarop beslag is gelegd. Volgens eiseres is niet zij, maar haar zoon de eigenaar van de Mercedes waarop door gedaagde beslag is gelegd. Op grond van art. 3:303 BW komt zonder voldoende belang niemand een rechtsvordering toe. Er veronderstellenderwijs van uitgaand dat eiseres niet de eigenaar is van de Mercedes waarop beslag is gelegd, heeft zij - zoals gedaagde terecht heeft aangevoerd - geen belang bij de door haar ingestelde vordering. Volgt afwijzing vordering. Lees hier verder.

Het einde van samenhangende overeenkomsten

In het scenario dat één van twee samenhangende overeenkomsten tot een einde is gekomen, kan niet met de enkele verwijzing naar de samenhang tussen de overeenkomsten worden geoordeeld dat de andere overeenkomst ook tot een einde is gekomen. Lees verder op recht.nl

Herroeping geen middel tegen faillissement

Het is onmogelijk om door middel van herroeping een faillissementsuitspraak van tafel te krijgen. Dit rechtsmiddel verdraagt zich niet met het stelsel van de Faillissementswet. Lees verder op recht.nl

Agenda

september

26

KBvG en SamTes

27

Commissie Grenzen tariefmodellen gerechtsdeurwaarders

oktober

4

NVvR Jaarcongres

5

KNB Jubileumcongres

9

KBvG expertmeeting KEI

11

NVVK Raad van advies

12

commissie Toetsing KBvG Normen voor kwaliteit

15

KBvG Bestuur

16

KBvG regiobijeenkomst in Amsterdam

Actualiteiten

NVvR heeft na een jaar weer een voorzitter

Rechter Nathalie van Waterschoot is de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. De functie was een jaar vacant. Lees verder op mr-online.nl

Raad voor Rechtsbijstand publiceert ‘nulmeting’

Advocaten en mediators zijn redelijk tevreden over de kwaliteit van het Juridisch Loket: ze geven gemiddeld een 6,4. Loketklanten beoordelen de dienstverlening van het Juridisch Loket met een 7,8 en de deskundigheid met een 7,9. Ook zijn ze goed te spreken over de kwaliteit van toevoegingsadvocaten. Lees verder op mr-online.nl

WVO Advocaten zet burger op stoel van rechter

Onder de naam WVO Tribunaal laat het Gelderse kantoor WVO Advocaten burgers meebeslissen over rechtszaken. Om de twee weken wordt een (reeds afgeronde) rechtszaak behandeld. Via de kantoorsite kan iedereen dan vonnis wijzen. Lees verder op mr-online.nl

Research Memorandum “Evaluatie van de pilot Spreekuurrechter”

Op 24 september is het Research Memorandum “Evaluatie van de pilot Spreekuurrechter” op Rechtspraak.nl gepubliceerd. Hier kunt u een toelichting op het rapport lezen en het rapport downloaden. 

Netwerkdagen Kredietbank Amsterdam

De Kredietbank Amsterdam nodigt u uit voor de netwerkdagen 2018.
Wanneer: Donderdag 4 oktober en donderdag 18 oktober
Tijden: Aanvang 12:30 uur en einde 17:00 uur
Locatie: Pakhuis De Zwijger
Interessant voor: Schuldhulpverlening, schuldeisers (overheid en bedrijfsleven), incassokantoren, gerechtsdeurwaarders, bewindvoerders en andere geïnteresseerden in het onderwerp.

De netwerkdag is geprogrammeerd als drieluik, met een plenaire start, een workshopsessies en een netwerkmarkt waarbij een groot aantal organisaties zichzelf presenteren en waar u kunt napraten over het plenaire programma of de workshops die u hebt gevolgd.
Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn actualiteiten vanuit de Kredietbank Amsterdam, de invloed van wetswijzigingen op de dagelijkse praktijk, voorbeelden van organisaties die maatschappelijk verantwoord incasseren en het nieuwe schuldhulpverleningstraject Route 020. Bekijk het volledige programma en de inhoud van de workshops hier.

Tenietgaan van zekerheidsrechten door contractsoverneming

In dit artikel wordt beschreven in welke gevallen contractsoverneming leidt tot het tenietgaan van zekerheidsrechten, waarbij eerst de rechten van pand en hypotheek aan de orde komen en daarna de rechten uit borgtocht. Vervolgens komt aan de orde wat kan worden gedaan om te voorkomen dat zekerheden tenietgaan en in hoeverre een onbedoeld tenietgaan nog kan worden teruggedraaid. Dat bepaalde zekerheidsrechten kunnen vervallen door contractsoverneming, is een risico als partijen daar niet op bedacht zijn, maar biedt in sommige gevallen ook juist kansen. Lees verder op recht.nl

Eerste civielrechtelijke bestuursverboden opgelegd en gepubliceerd

Met de invoering van de Wet civielrechtelijk bestuursverbod is in 2016 de mogelijkheid gecreëerd om (voormalig) bestuurders van verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, nv's, bv's en stichtingen een bestuursverbod op te leggen voor de maximale duur van vijf jaar. Op 20 september 2018 zijn de eerste twee verboden ingeschreven in het daartoe door de Kamer van Koophandel bijgehouden register. Lees verder op recht.nl

Rechtbank Limburg organiseert Publieksacademie over schulden

Bijna 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens hebben problematische schulden of lopen het risico op dergelijke schulden. Daarvan zijn zo'n 200.000 mensen in beeld bij gemeenten en schuldhulporganisaties. Schulden hebben maatschappelijk de aandacht. De rechtbank Limburg organiseert daarom over dit actuele thema de Publieksacademie voor de Rechtspraak op dinsdag 9 en donderdag 11 oktober 2018. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtspraak introduceert Instagram-lespakket

Waarom in de ‘stoffige’ boeken duiken als je ook kan leren op de social media waar je het liefst de hele dag doorheen scrolt? De social media-campagne van De Week van de Rechtspraak (#WvdR) leert jongeren vanaf volgende week meer over het Nederlandse rechtssysteem op Instagram. Lees verder op rechtspraak.nl

‘Sommige langwerkende advocaten vastgeroest’

Advocaten die naar het einde van hun carrière gaan of al heel lang binnen een bepaald vakgebied werken, kunnen een risico vormen voor de kwaliteit. Dat concluderen ketenpartners in het onderzoek Nulmeting Stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand uitgevoerd door Lia CombrinkKuiters, Suzanne Peters en Mirjam van GammerenZoeteweij, onderzoekers van de Raad voor Rechtsbijstand. Lees verder op Advocatenblad.nl

Sociale advocatuur geschokt door plannen Dekker

De Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) zegt geschokt te zijn door de plannen van minister Dekker (Rechtsbescherming) rondom de sanering van de gefinancierde rechtsbijstand. ‘De minister rekent zich ten onrechte rijk.’ Lees verder op Advocatenblad.nl

Polen uit Europees rechtspraaknetwerk gezet

Het Europese Netwerk voor Raden van de Rechtspraak (ENCJ) heeft Polen geschorst als lid. De ENCJ zegt dat door recente hervormingen vraagtekens kunnen worden gezet bij de onafhankelijkheid van de Poolse rechterlijke macht. De Poolse Raad voor de Rechtspraak (KRS) voldoet daardoor niet meer aan de voorwaarden voor lidmaatschap van het Europese netwerk. Lees verder op mr-online.nl

‘Fiscus en rechtbanken schieten tekort bij toepassen erfrecht’

De belastingdienst en griffies van de rechtbanken laten steken vallen bij de toepassing van het erfrecht in Nederland. De belastingdienst laat jaarlijks tenminste 100 miljoen euro liggen, terwijl de griffies van rechtbanken burgers onnodig in de gevarenzone brengen. Dat schrijft de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN). Lees verder op mr-online.nl