Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 40,  2018

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

 

 

Nieuws van de week wordt ook wekelijks per e-mail verzonden. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Praat en beslis mee over de toekomst van jouw ambt

Wil jij op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen binnen je beroep ? Wil je invloed uitoefenen op die ontwikkelingen en op de keuzes die de beroepsgroep maakt ? Meld je dan aan voor een functie binnen de KBvG. Wij zijn altijd op zoek naar leden die zich willen inzetten voor de beroepsgroep, bijvoorbeeld als ledenraadslid.

Wat doet de ledenraad?
De ledenraad bepaalt wat het beleid van de KBvG is. Dat klinkt formeel, maar dat betekent dat de ledenraad veel te zeggen heeft over de manier waarop het ambt vorm gegeven wordt. Waar gaan we heen, welke ontwikkelingen zijn belangrijk en welke hebben minder prioriteit, waar hebben we invloed op, hebben we meer regels nodig of is het bestaande normenkader voldoende? In de memo Functies en profielen staat meer informatie over het werk van een ledenraadslid.

Wat wordt er van een (plaatsvervangend) ledenraadslid verwacht?
De ledenraad van de KBvG vergadert elke twee maanden centraal in het land. Van een (plaatsvervangend) ledenraadslid wordt verwacht op die vergadering aanwezig te zijn en op de hoogte te zijn van de te behandelen stukken. Dat is de investering die qua tijd gevraagd wordt.

Ook van de plaatsvervangend ledenraadsleden wordt die investering verwacht, omdat er met regelmaat (ook tijdens een vergadering) een beroep wordt gedaan op de plaatsvervangers.

Kandidaat stellen?
Wil je meepraten en meebeslissen over de toekomst van jouw ambt? Laat dat weten via kbvg@kbvg.nl !

Wetgevingsnieuws

Wet omzetting aandelen aan toonder

Nota naar aanleiding van het verslag

Wet herziening gerechtelijke kaart

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over het eindrapport van de commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart en de kabinetsreactie daarop

Vragen over de toegang tot schuldsanering

Lees hier verder

Vragen over plannen van het Bureau Krediet Registratie (BKR) om studieschulden van studenten officieel te gaan registreren

Lees hier verder

Aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en vervallen maximale inkomensgrenzen

Behandeling van de wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen

Vragen over flitskredieten die worden aangeboden tegen woekerrentes

Lees hier verder

Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming

Memorie van toelichting

Tuchtrecht

Gerechtshof Amsterdam 18 september 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3436

 

Klacht tegen drie (toegevoegd) gerechtsdeurwaarders en een voormalig (toegevoegd) gerechtsdeurwaarder. Klager verwijt de gerechtsdeurwaarders dat zij niet hebben voldaan aan het bepaalde in art. 475 lid 1 sub c Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) aangezien een opgave van hetgeen hij aan de executant verschuldigd is, ontbreekt in de betekende titels. Daarnaast verwijt hij gerechtsdeurwaarders sub 4 en sub 3 dat zij niet hebben voldaan aan het bepaalde in art. 430 lid 3 Rv aangezien het proces-verbaal aanvankelijk niet aan hem is betekend. Ten slotte verwijt hij gerechtsdeurwaarder sub 1 dat hij op grond van een betwiste vordering heeft besloten tot het leggen van derdenbeslag op het loon van klager.

De kamer heeft de klacht ongegrond verklaard. Het hof verklaart klager niet ontvankelijk zijn nieuwe klacht en bevestigt de bestreden beslissing. In een alimentatiebeschikking wordt niet vastgelegd welk bedrag de gerechtsdeurwaarder moet executeren, maar uitsluitend wat de omvang is van de toekomstige verplichtingen. Of en in hoeverre die (toekomstige) verplichtingen zijn nagekomen, zal moeten blijken uit de opgave van de alimentatiegerechtigde c.q. de opdrachtgever aan de gerechtsdeurwaarder. Indien een opdracht, zoals in dit geval, het leggen van executoriaal beslag ter incasso van onbetaalde alimentatie inhoudt, bestaat de eigen verantwoordelijkheid van een gerechtsdeurwaarder erin dat marginaal dient te worden getoetst of de aan de gerechtsdeurwaarder verstrekte titel voldoende grond biedt voor het te leggen beslag. Een diepgravend onderzoek wordt van de gerechtsdeurwaarder niet verlangd.
 Lees verder op rechtspraak.nl

Gerechtshof Amsterdam 18 september 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3407

 

Klacht BFT tegen een gerechtsdeurwaarder. Het BFT verwijt de gerechtsdeurwaarder - samengevat - het volgende:

4.1. tekortkomingen in de administratie: a) een bewaringstekort, b) het presenteren van een te rooskleurig beeld van de financiële positie van het kantoor, c) onjuiste schuldenaarstarieven en verdeelkosten en d) onjuiste toepassing btw-regels;

4.2. niet voldaan aan de voorgeschreven liquiditeits- en solvabiliteitsratio;

4.3. handelen in strijd met artikel 475i Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (overschrijding wettelijke termijn voor overbetekening van derdenbeslagen);

4.4. niet-tijdige afwikkeling en afrekening van dossiers;

4.5. handelen in strijd met vereiste van proportionaliteit/kostenminimalisatie.

De kamer heeft de klacht gedeeltelijk gegrond verklaard, de gerechtsdeurwaarder daarvoor de maatregel van berisping opgelegd en de klacht voor het overige ongegrond verklaard. Het hof heeft het BFT niet ontvankelijk verklaard in zijn nieuwe klacht en de bestreden beslissing omwille van de duidelijkheid in haar geheel vernietigd. Het hof heeft de klacht op alle voormelde onderdelen gegrond verklaard en de gerechtsdeurwaarder de maatregel van ontzetting uit het ambt opgelegd. Geen aanleiding om af te wijken van uitgangspunt dat in de tuchtrechtspraak bij schending van de bewaringsplicht in beginsel een ontzetting uit het ambt wordt uitgesproken. Dat de gerechtsdeurwaarder inmiddels ontslag is verleend, vormt geen beletsel voor het alsnog opleggen van de maatregel van ontzetting. Het hof bepaalt de termijn waarbinnen de gerechtsdeurwaarder niet tot waarnemer kan worden benoemd of aan een gerechtsdeurwaarder kan worden toegevoegd, op vijf jaar. Kostenveroordeling. Lees verder op rechtspraak.nl

Gerechtshof Amsterdam 18 september 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3406

 

Klacht KBvG tegen een gerechtsdeurwaarder. Geen positief toetsingsverslag. De KBvG verwijt de gerechtsdeurwaarder te handelen in strijd met artikel 21 van de Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit en met het Reglement KBvG Normen voor Kwaliteit.

De kamer heeft de klacht gegrond verklaard en de gerechtsdeurwaarder de maatregel tot betaling van een geldboete van € 2.000,- en de maatregel van schorsing voor de duur van vier maanden opgelegd. De gerechtsdeurwaarder heeft de gegrondheid van de klacht niet betwist. Zijn hoger beroep richt zich uitsluitend tegen de opgelegde maatregelen, met name de geldboete. Het hof heeft de bestreden beslissing omwille van de duidelijkheid in haar geheel vernietigd, de klacht gegrond verklaard en de gerechtsdeurwaarder de maatregel tot betaling van een (lagere) geldboete van € 1.500,- en de maatregel van schorsing voor de duur van vier maanden opgelegd. Dat aan de gerechtsdeurwaarder inmiddels ontslag is verleend, doet niet af aan het opleggen van de maatregel van schorsing. Nu de maatregel van schorsing thans geen effect sorteert, bepaalt het hof dat de schorsing zal ingaan zodra de gerechtsdeurwaarder weer in het ambt van gerechtsdeurwaarder wordt benoemd. Geen kostenveroordeling wegens bijzondere omstandigheden.
 Lees verder op rechtspraak.nl

Jurisprudentie

Gerechtshof Den Haag 31 juli 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2567

Kort geding omgang. Executiegeschil. Vraag of de moeder dwangsommen heeft verbeurd omdat zij een vonnis niet of onvoldoende heeft nageleefd. Juridisch criterium. Bevestigende beantwoording. Proceskostenveroordeling. Lees verder op rechtspraak.nl

Gerechtshof Den Haag 31 juli 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2566

Executele. Incasseren van een vordering welke deel uitmaakt van een gemeenschap tussen deelgenoten. Karakter ingestelde vordering: pro se of namens de deelgenoten gezamenlijk (artikel 3:170, 184 en 185 BW). Niet voldaan aan vereiste dat voor gedaagde duidelijk moet zijn tegen wie (in welke hoedanigheid) hij zich dient te verweren. Niet-ontvankelijk. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Rotterdam 27 augustus 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:8151

Conservatoir beslagverzoek. Horen na voorlopig verlof. Definitief verlof beperkt op grond van belangenafweging en gelet op beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit: beslag op volledige handelsvoorraad disproportioneel. Aan verlof bovendien beperkingen/voorwaarden verbonden een en ander met inachtneming van gelijktijdig tussen partijen gewezen kort geding vonnis. Tevens herbegroting vordering tot lager bedrag. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Rotterdam 27 augustus 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:7129

Kort geding. Bevoegdheid voorzieningenrechter in verband met arbitraal beding. Vordering tot vrijgave van goederen (handelsvoorraad) onder conservatoir beslag bij bewaarder. Ordemaatregel op grond van belangenafweging en om patstelling te doorbreken. Geleidelijke vrijgave onder voorwaarden. Lees verder op rechtspraak.nl

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 september 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:7959

Is het stil pandrecht op vorderingen openbaar gemaakt? Ontvangst ‘openbaarmakingsbreif’ betwist. Bestaan (rest)vordering van pandhouder betwist. Bewijslevering op beide punten. Lees verder op rechtspraak.nl

Parket bij de Hoge Raad 7 september 2018, ECLI:NL:PHR:2018:1018

Goederenrecht. Procesrecht. IPR. Geschil over eigendom van een niet-geregistreerde boot; plaats van ligging ten tijde van de levering, art. 10:127 lid 5 BW; ambtshalve toepassing conflictenrecht; passeren essentiële stelling?; kwalificatie fiduciaverbod. Lees verder op rechtspraak.nl

Parket bij de Hoge Raad 7 september 2018, ECLI:NL:PHR:2018:1034

Verbintenissenrecht. Is het in de vaststellingsovereenkomst overeengekomen ‘procedeerverbod’ geschonden en leidt dit -indien dat het geval is- tot de verschuldigdheid van schadevergoeding bestaande uit de volledige proceskosten? Lees verder op rechtspraak.nl

Gerechtshof Den Haag 11 september 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2475

Huur, executiegeschil. De door appelante aangevoerde persoonlijke omstandigheden zijn niet in het eerdere hoger beroep tegen het bodemvonnis aangevoerd. Voorts geldt dat ook indien de door verhuurder betwiste stelling van appellante dat onder de door haar geschetste omstandigheden haar belangen zwaarder wegen dan die van verhuurder en dat verhuurder misbruik van bevoegdheid heeft gemaakt door het vonnis in hoger beroep te executeren, dit niet kan leiden tot toewijzing van haar vordering. De ontbinding van de huurovereenkomst is immers onherroepelijk. Lees verder op rechtspraak.nl

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 september 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:8379

Vordering van (voormalig) huurder tot afgifte van roerende zaken nog aanwezig in bedrijfspand na inval politie i.v.m. aanwezigheid hennepkwekerij. Verhuurder beroept zich terecht op retentierecht. Lees verder op rechtspraak.nl

Hoge Raad 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1786

Cassatieprocesrecht. Art. 30c lid 1 Rv; art. 407 lid 3 Rv. Niet-ontvankelijkheid. Procesinleiding niet ingediend langs elektronische weg. Geen advocaat bij de Hoge Raad aangewezen in procesinleiding. Lees verder op rechtspraak.nl

Hoge Raad 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1810

Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Verbintenissenrecht; huurrecht. Uitleg van art. 6:265 lid 1 BW. Voorwaarden voor ontbinding van wederkerige overeenkomst. Verhouding tussen hoofdregel en tenzij-bepaling. Rechtspraak Hoge Raad. Gelden bijzondere eisen voor ontbinding van een huurovereenkomst van sociale woonruimte? Lees verder op rechtspraak.nl

Hoge Raad 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1782

Procesrecht. Kort geding. Proceskostenveroordeling eerste aanleg voldoende belang voor hoger beroep. Is aanbod wederpartij om af te zien van inning van door haar gemaakte proceskosten in eerste aanleg en hoger beroep voldoende om belang aan rechtsmiddel te ontnemen? Lees verder op rechtspraak.nl

Hoge Raad 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1775

Procesrecht. Exhibitievordering (art. 843a Rv). Bedrijfsgeheimen. Bewijsbeslag. Maatstaf voor aannemen van rechtsbetrekking in de zin van art. 843a Rv bij gesteld onrechtmatig verkrijgen en gebruiken van bedrijfsgeheimen. Relevantie van nog niet toepasselijke Richtlijn (EU) 2016/943 over bescherming bedrijfsgeheimen. Onvoldoende concrete omschrijving bedrijfsgeheimen, schending van art. 6 EVRM en recht op hoor en wederhoor? Door het hof aan verlof tot inzage verbonden voorwaarden. Tweeconclusieregel; goede procesorde. 'Hoofdzaak' in de zin van art. 1019c lid 2 Rv; termijn van art. 700 lid 3 Rv. Is verlof mogelijk voor het laten opstellen van een gedetailleerde beschrijving van productieprocessen van vermeende inbreukmaker? Art. 1019b lid 1 Rv en 1019d lid 1 Rv; voorontwerp van wet tot aanpassing van het bewijsrecht. Lees verder op rechtspraak.nl

Opdrachtnemer die geld bestemd voor derde achterhoudt: causaal verband en bewijslast

Een opdrachtnemer hield de van de opdrachtgever ter doorbetaling aan een derde ontvangen geldbedragen voor zichzelf. De Hoge Raad vindt nieuwe regels omtrent zowel het causaal verband tussen de schade en de tekortkoming, als de bewijslastverdeling. Lees verder op recht.nl

Ex-Loyens & Loeff-partner krijgt 2,5 jaar cel voor miljoenenfraude bij goede doelen

Voormalig Loyens & Loeff-partner/fiscalist René V. is vrijdag door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot dertig maanden cel – waarvan tien maanden voorwaardelijk – voor miljoenenfraude bij vier goededoelenstichtingen. Het Openbaar Ministerie had eind augustus vijf jaar gevangenisstraf geëist. Lees verder op Advocatie.nl

Amsterdamse advocaat per direct geschorst om slechte financiële staat kantoor

Een Amsterdamse advocaat is per direct voor onbepaalde tijd geschorst vanwege de slechte financiële staat van zijn kantoor. Er was in augustus sprake van een belastingschuld van 180.000 euro en een betalingsachterstand van ruim 20.000 euro aan salaris en vakantiegeld voor vier advocaten in loondienst, aldus de uitspraak van de Raad van Discipline Amsterdam. Verder doken er ‘slordigheden’ op in declaraties bij de Raad voor Rechtsbijstand. Lees verder op Advocatie.nl

Agenda

oktober

4

NVvR Jaarcongres

5

KNB Jubileumcongres

9

KBvG expertmeeting KEI

11

NVVK Raad van advies

12

commissie Toetsing KBvG Normen voor kwaliteit

15

KBvG Bestuur

16

KBvG regiobijeenkomst in Amsterdam

18

Sessie integere buitengerechtelijke incassomarkt

18

SZW projectgroep verbreding beslagregister

19

Commissie Herijking Btag

23

KBvG regiobijeenkomst in Eindhoven

Actualiteiten

Jebbink wraakt elf rechters Hoge Raad

De Amsterdams strafrechtadvocaat Willem Jebbink wraakt alle elf strafrechters van de Hoge Raad, omdat hij bezwaar maakt tegen het inzetten van de zogeheten ‘reservisten’ door de Hoge Raad. Lees verder op mr-online.nl

‘Advocatuur is geen luxeartikel’

Ze kan er somber van worden: de toekomst van de advocatuur. Volgens Theda Boersema, sociaal advocaat en lid van de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten, wordt het ambt steeds meer gezien als een overbodige luxe. Zeker door de politiek. “Sinds een jaar of tien wordt het beeld neergezet dat advocaten conflicten verergeren in plaats van ze op te lossen. Dat klopt niet, maar het beeld is niet te kantelen. Daarmee wordt de advocatuur tekortgedaan.” Lees verder op mr-online.nl

Lectorale rede: Toegankelijkheid van het recht met legal design?

Juridische professionals komen te werken in een omgeving waarin op andere wijzen diensten worden verleend en waar digitalisering en technologisering het leven van mensen beïnvloeden en sturen. Zij hebben andere kennis en vaardigheden nodig om te voldoen aan wat nu al van juridische professionals wordt verlangd. Biedt legal design hierbij mogelijkheden? Lees verder op recht.nl

Rechtbank Den Haag start met de wijkrechter voor toegankelijke rechtspraak

De rechtbank Den Haag start in samenwerking met de gemeente het project ‘De Wijkrechter’ in het Haagse stadsdeel Escamp. Het project duurt in ieder geval tot en met januari 2020. Het doel is de leefbaarheid in de wijk te verbeteren door conflicten tussen inwoners van het stadsdeel op te lossen. Daarvoor komt de wijkrechter naar partijen toe en zo wordt de rechtspraak toegankelijker. Lees verder op rechtspraak.nl

Ook gemachtigden ontvangen straks ontvangstbevestiging bezwaarschrift

De ombudsman vindt het niet behoorlijk dat nu uitsluitend aan advocaten en rechtsbijstandsverzekeraars een ontvangstbevestiging van ingediende bezwaarschriften bij Belastingdienst/Toeslagen wordt gestuurd. De Belastingdienst zal straks in principe aan alle indieners van bezwaarschriften een ontvangstbevestiging sturen. Lees verder op recht.nl

NOvA wil experiment no cure no pay verlengen

De NOvA wil het huidige experiment met no cure no pay in letselschade- en overlijdenszaken met nog eens vijf jaar verlengen. Dat bleek woensdag in Utrecht tijdens de periodieke vergadering van het College van Afgevaardigden. Lees verder op advocatenblad.nl