Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 41,  2018

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

 

 

Nieuws van de week wordt ook wekelijks per e-mail verzonden. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Vacatures in de ledenraad: praat en beslis mee over de toekomst van jouw ambt

Wil jij op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen binnen je beroep ? Wil je invloed uitoefenen op die ontwikkelingen en op de keuzes die de beroepsgroep maakt ? Meld je dan aan voor een functie binnen de KBvG. Wij zijn altijd op zoek naar leden die zich willen inzetten voor de beroepsgroep, bijvoorbeeld als ledenraadslid.

Wat doet de ledenraad?
De ledenraad bepaalt wat het beleid van de KBvG is. Dat klinkt formeel, maar dat betekent dat de ledenraad veel te zeggen heeft over de manier waarop het ambt vorm gegeven wordt. Waar gaan we heen, welke ontwikkelingen zijn belangrijk en welke hebben minder prioriteit, waar hebben we invloed op, hebben we meer regels nodig of is het bestaande normenkader voldoende? In de memo Functies en profielen staat meer informatie over het werk van een ledenraadslid.

Wat wordt er van een (plaatsvervangend) ledenraadslid verwacht?
De ledenraad van de KBvG vergadert elke twee maanden centraal in het land. Van een (plaatsvervangend) ledenraadslid wordt verwacht op die vergadering aanwezig te zijn en op de hoogte te zijn van de te behandelen stukken. Dat is de investering die qua tijd gevraagd wordt.

Ook van de plaatsvervangend ledenraadsleden wordt die investering verwacht, omdat er met regelmaat (ook tijdens een vergadering) een beroep wordt gedaan op de plaatsvervangers.

Kandidaat stellen?
Wil je meepraten en meebeslissen over de toekomst van jouw ambt? Laat dat weten via kbvg@kbvg.nl !

Wetgevingsnieuws

Vragen over toename van werkende armen

Lees hier verder

Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen

Tijdstip van inwerkingtreding

Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen

Jurisprudentie

Rechtbank Noord-Nederland, 12-09-2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:3850

Door derde af te leggen verklaringen na executoriaal derdenbeslag onjuist. Het verbeteren van de verklaring op grond van artikel 477a Rechtsvordering. Lees hier verder. 

Rechtbank Rotterdam, 27-08-2018, ECLI:NL:RBROT:2018:7129

Kort geding. Bevoegdheid voorzieningenrechter in verband met arbitraal beding. Vordering tot vrijgave van goederen (handelsvoorraad) onder conservatoir beslag bij bewaarder. Ordemaatregel op grond van belangenafweging en om patstelling te doorbreken. Geleidelijke vrijgave onder voorwaarden. Lees hier verder.

Rechtbank Oost-Brabant, 28-09-2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:4778

Presidentsrekesten, verlof beslag – verzoek om ten laste van ex-echtgenote beslag te leggen onder haar werkgever, tbv verhaal van een gemeenschappelijke schuld die tijdens huwelijk is ontstaan door onrechtmatig handelen van ex-echtgenoot. Afwijzing van dit verzoek ogv artikel 1:102 BW. Wel kan beslag worden gelegd onder werkgever van ex-echtgenoot. Lees hier verder. 

Rechtbank Limburg, 17-07-2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:6925

Vaststellen beslagvrije voet. Buitenland. Netto-inkomen, in dit geval behept met een beslag, is het uitgangspunt voor de berekening. Beslag door Spaanse Belastingdienst wordt niet als verrekenpost aangemerkt. Bij de berekening van de beslagvrije voet wordt uitgegaan van het netto-inkomen, behept met een beslag, teneinde de tweede en volgende beslagleggers in staat te stellen om daar bij hun berekening (van hetgeen waarop zij nog beslag kunnen leggen) rekening mee te houden. Dat verzoeker belasting aan de Spaanse belastingdienst dient te betalen komt voor zijn rekening en risico en kan dus niet als verrekenpost worden opgevoerd ten nadele van de beslagleggers. Lees hier verder.

Gerechtshof Den Haag, 31-07-2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2567

Kort geding omgang. Executiegeschil. Vraag of de moeder dwangsommen heeft verbeurd omdat zij een vonnis niet of onvoldoende heeft nageleefd. Juridisch criterium. Bevestigende beantwoording. Proceskostenveroordeling. Lees hier verder.

Rechtbank Amsterdam, 20-12-2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:9100

Procedure ex artikel 438 lid 4 Rv jo. artikel 3a lid 7 Gdw. Gerechtsdeurwaarder ziet zich bij de tenuitvoerlegging van arbitrale-vonnissen geconfronteerd met het bezwaar dat beslagleger weigert mee te werken aan de opheffing van de gelegde executoriale derdenbeslagen zoals door De Staat is gelast. Voorzieningenrechter oordeelt dat beslaglegger er niet in is geslaagd voldoende aannemelijk te maken dat de beslagen gelden een niet-publieke bestemming hebben en besluit dat beslaglegger de door haar gelegde executoriale derdenbeslagen dient op te heffen wegens strijd met de volkenrechtelijke verplichtingen van De Staat. Lees hier verder.

Rechtbank Limburg, 01-10-2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:9357

Executiegeschil. Eiser stelt dat de onder hem in executoriaal beslag genomen roerende zaken niet executoriaal mogen worden verkocht, omdat deze niet (meer) zijn eigendom zijn, maar thans eigendom zijn van zijn zonen. De voorzieningenrechter oordeelt dat eiser geen belang heeft bij zijn vordering, nu, gesteld dat zijn stelling juist is, niet hij maar zijn zonen schade lijden als gevolg van de voorgenomen executoriale verkoop. Eiser heeft ook niet onderbouwd zijn stelling waarom hij jegens zijn zonen aansprakelijk zou zijn als het tot een executie komt. Lees hier verder.

Wie betaalt de tandarts?

Ben je net meerderjarig geworden, word je geconfronteerd met een incassobureau. Je ouders hebben de tandartsrekening niet betaald terwijl ze wel een vergoeding van de zorgverzekeraar hebben ontvangen. Dit overkwam Janny. Ze hield voet bij stuk en verwees Famed, de organisatie die de tandartsrekening int, naar haar ouders. Echter, zonder succes. Ze wordt gedagvaard en de rechtbank Rotterdam oordeelt dat ze toch zelf de rekening moet betalen. Lees verder op schuldinfo.nl

Agenda

oktober

11

NVVK Raad van advies

12

commissie Toetsing KBvG Normen voor kwaliteit

15

KBvG Bestuur

16

KBvG regiobijeenkomst in Amsterdam

18

Sessie integere buitengerechtelijke incassomarkt

18

SZW projectgroep verbreding beslagregister

19

Commissie Herijking Btag

23

KBvG regiobijeenkomst in Eindhoven

26

Bureau KBvG gesloten

Actualiteiten

Hoge Raad Herfstlezingen

In navolging van de succesvolle eerste reeks Hoge Raad Lentelezingen, organiseert de Hoge Raad dit najaar een serie Herfstlezingen. Deze reeks lezingen zal tot de winter van 2018 op de eerste of tweede donderdag van de maand plaatsvinden. Ook deze keer spreken verschillende gastsprekers vanuit hun expertisegebied over aan het recht gerelateerde thema’s, waarbij wederom het monumentale schilderij ‘Hoge Raad’ van Helen Verhoeven centraal staat. Dit keer zijn de subthema’s: het (staats)recht in de maatschappij, vrije denkers en de betekenis van vrouwen voor de ontwikkeling van het recht. Lees verder op rechtspraak.nl

‘Christelijke biechtleer aan basis van ons recht’

De christelijke biechtleer heeft een grote invloed gehad op de wijze waarop de koop of verhuur van een gebrekkige zaak in het wereldlijke recht werd afgehandeld. Dat stelt promovendus Niels de Bruijn in zijn proefschrift Latent defect or excessive price? Lees verder op mr-online.nl

Verzekeraars merken weinig van ingrepen in rechtsbijstand

Rechtsbijstandsverzekeraars staan niet te trappelen om in het gat te springen dat een forse versobering van de gesubsidieerde rechtsbijstand zou opleveren. Die indruk wekken de woordvoerders en directies van rechtsbijstandsverzekeraars die Mr. de afgelopen week heeft gesproken. Ook eerdere ingrepen in de sociale rechtshulp zouden niet hebben geleid tot het afsluiten van meer rechtsbijstandsverzekeringen. Lees verder op mr-online.nl

Motieven van rechtzoekenden om (niet) naar de civiele rechter te stappen

Wat zijn de motieven van burgers om naar de civiele rechter te stappen? Het gangbare beeld van de tamelijk zelfredzame homo juridicus die informatie verzamelt, zich voorbereidt en een rationele afweging maakt, moet worden aangevuld met twee andere typen rechtzoekenden: de 'rechtvaardigheidzoeker' en de 'ontgoochelde'—die de keus voor een rechtsgang op andere gronden maken. Lees verder op recht.nl

Raad van State hanteert nieuwe dicta in haar wetgevingsadviezen

Per 1 oktober 2018 gebruikt de Afdeling advisering van de Raad van State nieuwe dicta om aan te geven wat haar eindoordeel is over wetsvoorstellen en andere soorten regelgeving. Niet alleen het aantal is teruggebracht, ook de dicta zijn vereenvoudigd. Lees verder op recht.nl

Nederland geeft veel uit aan rechtsbijstand

Nederland staat van alle Europese landen op een tweede plek als het gaat om uitgaven voor rechtsbijstand van overheidswege. Gemiddeld geeft de overheid 1.270 euro per zaak uit. Alleen Het Verenigde Koninkrijk scoort hoger. Dat blijkt uit een rapport dat de Raad van Europa heeft uitgebracht. Lees verder op mr-online.nl

Koning Willem-Alexander ontvangt eerste exemplaar jubileumboek KNB

Koning Willem-Alexander heeft vrijdag 5 oktober het eerste exemplaar van het jubileumboek van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in ontvangst genomen uit handen van voorzitter Nick van Buitenen. De notariële beroepsorganisatie bestaat dit jaar 175 jaar en dit is vrijdag gevierd met een feestelijk congres in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Lees verder op knb.nl