Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 45,  2018

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

 

 

Nieuws van de week wordt ook wekelijks per e-mail verzonden. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Symposium Stichting Leerstoel Executie- en Beslagrecht: ‘Gerechtsdeurwaarder 2030’

Op vrijdag 2 november jl. vond in Utrecht het symposium van de Stichting Leerstoel Executie- en Beslagrecht plaats. De blik was dit keer gericht op de toekomst van het ambt. Het thema van het symposium was 'Gerechtsdeurwaarder 2030'.  Marco Florijn, voorzitter van de Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, trad op als dagvoorzitter.

Het eerste gedeelte van het symposium bood een podium aan drie sprekers: prof. mr. N.J.H. (Nick) Huls -emeritus hoogleraar Rechtssociologie Universiteit Leiden, mw. dr. M.W.A. (Marjolein) Odekerken MSC MA – onderzoeker bij Onderzoek Marjolein (zelfstandig) en het Verwey-Jonker Instituut en mr. S.J.W. (Sjef) van der Putten – hoofdredacteur van het recent verschenen Compendium Beslag- en Executierecht. Nick Huls bepleitte een terugkeer naar kernwaarden als integriteit en neutraliteit, die onder de marktwerking te lijden hebben gehad.  Marjolein Odekerken zag voor de toekomst een verdienmodel met een focus op oplossingen als betalingsregelingen, en voorziet een duidelijk accent op sociale- en communicatievaardigheden in de toekomstige gerechtsdeurwaardersopleiding. Sjef van der Putten achtte een verdergaande wettelijke bescherming van de schuldenaar onwenselijk, nu daarmee de tanden uit het executierecht worden gehaald. De juiste balans tussen bescherming en tenuitvoerlegging kan volgens hem worden gevonden in onder andere een uitbreiding van de informatiebevoegdheden van de gerechtsdeurwaarder en de geldende (tucht-)rechtspraak.

Na de pauze werd de blik op de ontwikkelingen over de landsgrenzen gericht. Sprekers waren D.W.J. (Jonathan) van Leeuwen – Adviseur van de president van de UIHJ en de UEHJ in Nederland en P. (Patrick) Gielen - Adviseur van de president van de UIHJ en de UEHJ in België. Jonathan van Leeuwen besprak de verschillende mogelijkheden en ontwikkelingen in het buitenland over de inzet van het proces-verbaal van constatering. Ook de toekomstige Europese data-uitwisseling op de gebieden van wetgeving, adresgegevens en inkomsten werd besproken. Het onderzoek daarnaar krijgt op dit moment vorm in het EU-project ENABLE. Een presentatie van dit project maakt ook onderdeel uit van het middagprogramma op de ALV van 23 november aanstaande. Patrick Gielen startte met een presentatie van de nieuwe benoemingswijze van Belgische gerechtsdeurwaarders en de rol van de benoemingscommissie daarin. Vervolgens werden twee digitale procedures besproken: de lopende pilot e-Betekening en de nieuwe digitale procedure invordering onbetwiste geldschulden in B2B-zaken.

Tijdens de gezellige en drukbezochte borrel kon worden teruggeblikt op een geslaagd symposium waarbij de aanwezigen vanuit verschillende invalshoeken aan het denken zijn gezet over de toekomst van de gerechtsdeurwaarder. 

Verslag ledenraadsvergadering 1 november 2018

Afgelopen donderdag 1 november 2018 kwam de ledenraad voor de vijfde maal dit jaar bijeen. Naast de reguliere agendapunten heeft het bestuur verslag gedaan van haar werkzaamheden, waarbij onder meer de procedure tegen de Staat en de nieuwe aanbesteding van het CJIB zijn besproken. De penningmeester heeft de huidige wijze van doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht nader toegelicht en daarna is door de ledenraad over de wijze van doorbelasting voor de komende jaren gedebatteerd.

Tot slot heeft de voorzitter van het bestuur een plan gepresenteerd over de wijze waarop het bestuur voornemens is de regelgeving van de KBvG te evalueren en heeft de voorzitter van de ledenraad het initiatief van de Schuldenwijzer gepresenteerd. Laatstgenoemd initiatief zal tevens worden gepresenteerd op aanstaande ALV van 23 november 2018.

De volgende ledenraadsvergadering is op 20 december 2018 te Breukelen. U kunt de vergadering bijwonen voor zover deze openbaar is. Het verzoek is of u uw aanwezigheid tijdig doorgeeft aan het bureau van de KBvG, zodat er gezorgd kan worden voor voldoende zitplaatsen.

UIHJ Flash

Sochi was the venue of the IX International Theoretical & Practical Conference of Enforcement Bodies, hosted by the Federal Bailiffs Service of the Russian Federation. With over 66 delegations, travelling from 40 countries, this was a truly International event which UIHJ was very proud to support. Lees hier verder.

Roldag 2 januari 2019 civiel/kanton

Het overzicht van de roldag 2 januari 2019 civiel is gepubliceerd op rechtspraak.nl.
Voor de rechtbank Noord-Holland (locatie Alkmaar en Haarlem) geldt ook voor handel dat er geen nieuwe zaken, maar alleen lopende zaken rolzitting hebben op 2 januari.

Wetgevingsnieuws

Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Verslag van een rondetafelgesprek

Brief aan de Nationale ombudsman over afronding van de verkenning naar digitale berichten aan overledenen

Lees hier verder

Antwoord op vragen over het bericht dat advocaten Dekker ‘klassenjustitie’ verwijt

Lees hier verder

De toename van het aantal daklozen

Lees hier verder

Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming

Verslag

De klus- en deeleconomie als aanleiding voor het moderniseren van de regelgeving.

Lees hier verder

Bedrijfslevenbeleid

Brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Jaarbericht Staat van het MKB 2018

Jurisprudentie

Rechtbank Rotterdam, 12-10-2018, ECLI:NL:RBROT:2018:8488

Verzet tegen vonnis ontbinding en ontruiming; ontruiming heeft reeds plaatsgevonden; verzettermijn verstreken; beroep op artikel 6 EVRM slaagt in beginsel maar ook dan is verzettermijn verstreken. Lees hier verder. 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 30-10-2018, ECLI:NL:GHARL:2018:9481

Tussentijd hoger beroep; motiveringplicht op grond van artikel 476a en b Rv. Lees hier verder.

Gerechtshof Amsterdam, 06-02-2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:410

Conservatoir beslag op aandelen in een te Amsterdam gevestigde NV. Geen misleiding van de voorzieningenrechter die verlof gaf tot het leggen van het beslag. Niet is summierlijk gebleken van ondeugdelijkheid van de vordering. Niet is onzorgvuldig gehandeld bij de beslaglegging. Ook belangenafweging baat de beslagene in casu niet. De eerste rechter heeft terecht geweigerd het beslag op te heffen en een verbod aan de beslaglegger te geven. Art. 705 lid 2 Rv. Lees hier verder.

Rechtbank Amsterdam, 26-09-2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:6764

Verzoek artikel 43 lid 1 Verordening (EG) nr. 44/2001 (EEX-Vo). Verzoek wordt toegewezen. Erkenning en tenuitvoerlegging vonnis valt niet onder temporele bereik van de EEX-Vo. Uitzondering van artikel 66 lid 2 EEX-Vo niet van toepassing. Lees hier verder.

Rechtbank Limburg, 17-10-2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:9930

De regel van Ritzen-Hoekstra (ECLI:NL:HR:1983: AG4575) geldt ook voor een verstekvonnis. Het enkele feit dat dit vonnis is gewezen zonder dat inhoudelijk verweer naar voren is gebracht, betekent nog niet dat in een executiegeschil (alsnog) een inhoudelijke toets dient plaats te vinden. Bij een verstekvonnis kan echter wel eerder dan bij een op tegenspraak gewezen vonnis de conclusie worden getrokken dat naderhand is gebleken van feiten, die - waren ze eerder bekend geweest - naar verwachting tot een andere uitspraak zouden hebben geleid, omdat immers in verstekzaken in beginsel de vordering en hetgeen daaraan ten grondslag is gelegd slechts summierlijk worden getoetst, doorgaans op eenzijdig door de eiser aangevoerde gronden en zonder dat een partijdebat heeft plaatsgevonden. De Ritzen-Hoekstra maatstaf laat in het hier aan de orde zijnde geval van een verstekvonnis ook ruimte om in andere dan de twee specifiek door de Hoge Raad in zijn arrest genoemde gevallen (juridische of feitelijke misslag dan wel nood-toestand) de tenuitvoerlegging te schorsen of te verbieden, in het bijzonder op de grond dat sprake is van misbruik van bevoegdheid (artikel 3:13 BW). Van misbruik kan sprake zijn in het geval waarin de tenuitvoerlegging plaatsvindt op basis van een verstekvonnis en er, naar het oordeel van de voorzieningenrechter, rekening moet worden gehouden met de serieuze mogelijkheid dat de kantonrechter de veroordeling van opposant tot ontruiming van het gehuurde niet zou hebben uitgesproken indien hij in de procedure die heeft geleid tot het vonnis van 25 oktober 2017 was verschenen en de in het onderhavige executiegeschil opgeworpen argumenten als verweer had aangevoerd. Lees hier verder.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 30-10-2018, ECLI:NL:GHARL:2018:9532

In eerste aanleg is de huurder onder meer veroordeeld tot betaling van de huurachterstand. Hangende hoger beroep heeft de huurder schorsing van de uitvoerbaarheid bij voorraad gevraagd. Die incidentele vordering is afgewezen, omdat het belang van de schuldeiser in dit geval zwaarder weegt dan dat van de schuldenaar. Verder is gevorderd dat het hof de verhuurder verbiedt om het faillissement van de huurder aan te vragen. Die vordering acht het hof niet toewijsbaar op de voet van art. 351 Rv en ook niet als andere incidentele of provisionele vordering. Lees hier verder.

Ondernemingskamer beveelt onderzoek naar gang van zaken SRK Rechtsbijstand

Naar het beleid en de gang van zaken bij SRK Rechtsbijstand heeft de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam woensdag een onderzoek gelast. Ook heeft de Ondernemingskamer een tijdelijke commissaris bij SRK benoemd. Lees verder op advocatenblad.nl

Utrechtse verhuurster mag huurders niet uit hun kamers zetten

Twee huurders die in hetzelfde pand twee kamers huren bij een Utrechtse verhuurster mogen niet uit hun kamers gezet worden. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland vandaag in een kort geding bepaald. Het gaat om een verstekvonnis omdat de verhuurster – de gedaagde partij – niet aanwezig was bij de zitting. Lees verder op rechtspraak.nl

Agenda

november

7

2e Bijeenkomst - veldtest persoonlijke alarmeringssystemen

12

Vacaturecommissie

12

KBvG regiobijeenkomst in Wolvega

13

KBvG regiobijeenkomst in Nieuwerkerk a/d IJssel

14

Werkconferentie Financieel Paspoort

16

Expertsessie verkennend onderzoek incassomodellen in Europa

19

Verbetering positie werknemer bij overgang van onderneming in faillissement

20

Innovatiecongres J en V

21

ALV MKB Nederland

22

Bestuurlijk overleg NVVK - KBvG

23

Bureau KBvG gesloten

23

ALV

Actualiteiten

Rechtspraak wil einde KEI-pilots en KEI-Rv

De Raad voor de Rechtspraak wil dat de wijzigingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering rond het verplicht digitaal procederen worden teruggedraaid. Nu geldt bij de rechtbank Gelderland en Midden-Nederland een ander procesrecht dan in de rest van het land en dat is ‘onwenselijk’. Ook komt er wat de Rechtspraak betreft een einde aan de KEI-pilots in die arrondissementen. Dat blijkt uit een interne nieuwsbrief van de Rechtspraak. Lees verder op advocatenblad.nl

‘Vervanging van de rechter niet wenselijk’

De rechter wordt steeds vaker vervangen door andere instanties en dat brengt verschillende risico’s mee, waarschuwt Marijke Malsch, onderzoeker van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Lees verder op mr-online.nl

Actualiteiten Procesrecht 2018

De sectie Litigation and Insurance van advocatenkantoor CMS verzorgt de actualiteitenrubriek van het Tijdschrift voor de Procespraktijk. Lees verder op recht.nl

Open dag van de Rechtspraak in Leeuwarden

Op zaterdag 17 november 2018 zetten het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en de rechtbank Noord-Nederland de deuren van het paleis van justitie en het gerechtsgebouw in Leeuwarden wagenwijd open! In het kader van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 organiseren we een open dag om het publiek een kijkje te geven in de wereld van de rechtspraak. Het paleis van justitie en het gerechtsgebouw zijn die dag van 10:00 uur tot 16:00 uur opengesteld voor het publiek. Hieronder een greep uit de activiteiten. Lees verder op rechtspraak.nl

120 uur werkstraf geëist tegen Asser deurwaarder die geld verduisterde

Voor verduistering is tegen een 64-jarige oud-gerechtsdeurwaarder uit Assen een werkstraf van 120 uur geëist. Volgens de officier van justitie heeft de man zich ook schuldig gemaakt aan 'knevelarij'. Dit betekent dat de man bij schuldeisers kosten in rekening bracht die hij niet had mogen opvoeren. Lees verder op rtvdrenthe.nl

Kiosk Hertenkamp moet echt weg, deurwaarder ingeschakeld

De kiosk aan de Hertenkamp in Epe staat er nu nog, maar de kans is groot dat het karakteristieke gebouwtje volgende week weg is. De gemeente bevestigt dat een deurwaarder is ingeschakeld. Eigenaar John van Barneveld heeft nog drie dagen de tijd de kiosk zelf te verwijderden. Doet hij dat niet, zal de deurwaarder met de 'politie en een sterke arm komen'. Dat laat de advocaat van Van Barneveld weten. Lees verder op omroepgelderland.nl

Gemeente start pilot voor sneller opsporen van schulden

Door de gemeente Nijkerk wordt per 1 januari 2019 gestart met een pilot om mensen met schulden sneller op te kunnen sporen. Het gaat om een periode van twee jaar. Lees verder op stadnijkerk.nl

Geens' hervorming van deurwaardersambt schiet tekort (Belgie)

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil het beroep van gerechtsdeurwaarder moderniseren. Hij bestelde daarvoor een rapport bij twee experts. Knack nam hun blauwdruk voor de hervorming onder de loep. 'Vragen aan de oude rotten in het vak om de regelgeving te moderniseren die op hen van toepassing is, is als vragen aan criminelen om het strafwetboek te moderniseren. Lees verder op knack.be