Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 46,  2018

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie

KBvG nieuws

ALV 23 november 2018

Op vrijdag 23 november a.s. vindt de ALV van de KBvG plaats. In het ochtenddeel van de vergadering staan onder meer de voorstellen voor de Verordeningen Grenzen Tariefmodellen en Deelneming in gerechtsdeurwaarderskantoren op de agenda. Daarnaast zullen de begroting voor 2019, de toelichting daarop en het heffingsreglement voor 2019 worden behandeld. Verder zullen de aanwezigen worden bijgepraat over lopende zaken en wordt er verslag gedaan vanuit de ledenraad. Last but not least zullen er ook twee plaatsvervangende ledenraadsleden worden benoemd:

De kandidaten voor de ledenraad
Voor de vacatures van plaatsvervangend ledenraadslid hebben zich twee kandidaten gemeld: Roger Velraad en John Hempel. Roger Velraad is waarnemend gerechtsdeurwaarder en kantoordirecteur bij Flanderijn Incasso en Gerechtsdeurwaarders te Maastricht en John Hempel is werkzaam als toegevoegd-gerechtsdeurwaarder bij Syncasso Gerechtsdeurwaarders te Rotterdam. Beide kandidaten zullen hun kandidatuur toelichten op de ALV. 

Het middagdeel: twee themadelen
In de middag zijn twee themadelen gepland. In het ene themadeel 'De gerechtsdeurwaarder van de toekomst' wordt de Schuldenwijzer gepresenteerd. De Schuldenwijzer is een nieuw platform waar burgers met schulden in één overzicht alle actuele informatie vinden over hun schulden. Michael Brouwer zal de schuldenwijzer presenteren en vertellen over de vele mogelijkheden die dit systeem biedt.

In het andere themadeel, getiteld 'Grensoverschrijdende digitale invordering en tenuitvoerlegging' wordt het UIHJ-project ENABLE gepresenteerd. In dit project is een inventarisatie gemaakt van de stand van zaken m.b.t. e-justice in 8 EU lidstaten: België, Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen, Griekenland, Portugal en Nederland. Jonathan van Leeuwen en Jos Uitdehaag presenteren de uitkomsten voor Nederland en hoe Nederland het doet in vergelijking met de overige lidstaten.

Aan het middagdeel zijn twee KBvG Opleidingspunten toegekend in de eerste categorie. Aanmelden voor de ALV en het middagdeel of één van beiden kan via kbvg@kbvg.nl.

UIHJ Flash: Meeting in Paris on 10 November 2018 with the President of the Republic of Congo

On 10 November 2018 in Paris, the President of the Republic of Congo, His Excellency Denis Sassou-Nguesso, granted a private audience to the President of the UIHJ, Marc Schmitz, and its First Vice-President, Mathieu Chardon Lees verder op uihj.com

Wetgevingsnieuws

Toename van werkende armen

Reactie op het verzoek over het toenemende aantal werkende armen in Nederland n.a.v. het verschenen SCP rapport

Antwoord op vragen over toename van werkende armen

Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten

Memorie van antwoord

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Brief van de minister voor Rechtsbescherming

Nota naar aanleiding van het verslag

Buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg

Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen

Voorlopig verslag

Aanpassingswet Wnra

Dit wetsvoorstel regelt de aanpassing van wetgeving in formele zin, die noodzakelijk is voor invoering en uitvoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Die initiatiefwet heeft ten doel de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk gelijk te stellen aan die van werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst in de private sector. Lees verder op recht.nl

Jurisprudentie

Rechtbank Midden-Nederland, 31-10-2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:5425

Aansprakelijkheid voor onrechtmatige beslaglegging onder de voorwaarde dat de vorderingen van gedaagden in een nog lopende Belgische procedure onherroepelijk en in het geheel zijn afgewezen. Bestuurdersaansprakelijkheid. Lees hier verder.

Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 17-09-2018, ECLI:NL:OGEABES:2018:32

Opheffing van op een schip gelegde beslagen. De eiseres heeft gesteld dat dit gerecht geen rechtsmacht toekomt. Het gerecht oordeelt dat hem wel rechtsmacht toekomt nu in dit geval sprake is van “andere vorderingen” als bedoeld in artikel 8 lid 2 Brussels Beslagverdrag 1952. De vraag wie eigenaar is van het schip, dient te worden beoordeeld naar het recht van de staat waarvan het schip de vlag voert, dus in casu naar Venezolaans recht. Het gerecht is verder van oordeel dat aan de hand van de in het geding gebrachte stukken een sterke indicatie bestaat dat de eiseres eigenaar is van het schip. De op het schip ten laste van de moedermaatschappij gelegde beslagen dienen te worden opgeheven. Het beroep van de gedaagden op de hoofdelijke aansprakelijkheid van eiseres voor de schulden van haar moedermaatschappij gaat het bestek van dit geding te buiten. De eiseres heeft voorts onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de door de gedaagden gepretendeerde vorderingen op haar ondeugdelijk zijn. Een belangenafweging leidt het gerecht niet tot een ander oordeel. Lees hier verder.

Gerechtshof Den Haag, 22-05-2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:3061

Internationaal beslagrecht (IPR). Vordering tot veroordeling van de beslaglegger om opheffing van conservatoir beslag gelegd in Suriname te bewerkstelligen. Beperkte rol Nederlandse rechter. Toetsingskader. Art. 24 sub 5 EEX-Verordening II niet van toepassing, evenmin reflexwerking. Lees hier verder.

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 24-10-2018, ECLI:NL:OGEAC:2018:276

Aangezegde executieverkoop door bank; misbruik van bevoegdheid?; geen schorsing. Lees hier verder. 

Gerechtshof Amsterdam, 13-03-2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:937

Appel van ECLI:NL:RBAMS:2014:4503. Door de bank bedongen bevoegdheid tot verrekening. Gebruik maken van die bevoegdheid was naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Anders dan de eerste rechter oordeelde, hebben de kredietnemers daardoor onverschuldigd betaald. Tijdelijk verbod aan de bank over te gaan tot executoriale verkoop van de privé woning van de kredietnemers. Lees hier verder.

Rechtbank Noord-Nederland, 25-09-2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:3788

Dwangakkoord. Bank weigert het aanbod verzoeker. KBNL stelt dat AVG (algemene verordening persoonsgegevens) haar verbiedt medische gegevens aan schuldeiser te verstrekken. Bank betwist dit, gaat akkoord met verzoek dwangakkoord, maar vraagt oordeel rechtbank over reikwijdte AVG. Mag KBNL bijzondere persoonsgegevens verwerken en verstrekken aan in kader voorbereiden gerechtelijke procedure? Lees hier verder.

Heeft een schuldeiser recht op medische informatie?

Bij een voorstel tot afkoop van schulden, willen schuldeisers doorgaans zicht hebben op de verdiencapaciteit van de schuldenaar. Is het aanbod het maximaal haalbare? Zou betrokkene misschien kunnen werken om zo meer af te lossen? De rechtbank Noord-Nederland heeft zich uitgelaten over de vraag of verwacht kan worden dat ook medische informatie aan de schuldeiser wordt verstrekt en of de AVG hiervoor een belemmering vormt. Lees verder op schuldinfo.nl

Beëindiging gemengde huur- en zorgovereenkomst contractueel beperkt

Bij een gemengde huur- en zorgovereenkomst waarin het verzorgingselement overheerst kan beëindiging van de zorgovereenkomst leiden tot beëindiging van de huurovereenkomst. In deze uitspraak sneed de verhuurder zich in zijn eigen vingers, door die beëindigingsmogelijkheid (waarschijnlijk onbewust) contractueel te beperken. Lees verder op recht.nl

Agenda

november

14

Werkconferentie Financieel Paspoort

16

Expertsessie verkennend onderzoek incassomodellen in Europa

19

Verbetering positie werknemer bij overgang van onderneming in faillissement

20

Innovatiecongres J en V

21

ALV MKB Nederland

22

Bestuurlijk overleg NVVK - KBvG

23

Bureau KBvG gesloten

23

ALV

Actualiteiten

Najaarsvergadering van de NVvP

Op 23 november 2018 vindt de Najaarsvergadering plaats van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, met als onderwerp “de Experimenteerwet rechtspleging”. Lees hier verder.

Optiekwinkel in Steenwijk ontruimd door gerechtsdeurwaarder, maar wat komt er nou bij een ontruiming kijken?!

Een optiekwinkel aan de Oosterstraat in Steenwijk is woensdagmiddag ontruimd onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder en hulpofficier van Justitie. Nadat bleek dat de eigenaar niet aanwezig was bij het pand moest er een slotenmaker aan te pas komen om de deur te forceren. Lees verder op nieuwsoverijssel.nl

In de oorlog ontslagen notarissen krijgen eerherstel

Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, heeft vier in de oorlog ontslagen notarissen eerherstel verleend. Zij zijn destijds door de bezetter oneervol ontslagen vanwege hun Joodse achtergrond of hun rol in het verzet. Lees verder op knb.nl

Tegenlicht-rechters vrezen voor de toekomst van de rechtspraak

De groep rechters en raadsheren verenigd onder de naam Tegenlicht hebben vandaag een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer. Ze zijn bezorgd over de kwaliteit van uitspraken, de werkomstandigheden en ze vrezen voor de toekomst van de onafhankelijke rechtspraak. Lees verder op advocatenblad.nl

Aandeelhoudersregistratie bedrijven vaak onvolledig

Bedrijven hebben hun aandeelhoudersregistratie vaak niet op orde. De registratie is veelal niet actueel, onvolledig, onjuist of zelfs kwijt. Dit blijkt uit een peiling van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Lees verder op mr-online.nl

Kantoren willen geen landsadvocaat op toerbeurt

Ook al stuurt de landsadvocaat jaarlijks een factuur van meer dan 20 miljoen euro naar de Staat, andere kantoren staan niet te trappelen om ook een keer de landsadvocaat te mogen leveren. Hoe vaak de landsadvocaat wordt ingeschakeld weet de Staat overigens niet, zo bleek uit een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur door Mr. Lees verder op mr-online.nl

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Contouren stelselherziening gesubsidieerde rechtsbijstand

Politiek verdeeld over plannen Dekker

Rechtsbijstand: rol voor paralegals en commerciële kantoren

Herziening rechtsbijstand: Triage en rechtshulppakket

NOvA: besluit kabinet nieuw dieptepunt

Kabinet stemt in met herziening rechtsbijstand

NVJSA benoemt zorgelijke trends binnen gesubsidieerde rechtsbijstand