Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 48,  2018

Inhoud

Colofon

Het Nieuws van de Week wordt samengesteld door de medewerkers van het bureau van de KBvG.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

Het Nieuws van de week wordt wekelijks per e-mail verzonden aan de leden en relaties van de KBvG. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

CJIB Strabis dwangbevel

In de komende week wordt de registratie van de “de sector kanton” verwijderd van het Strabis dwangbevel. De locatie van de desbetreffende rechtbank zal blijven staan. De reden van deze wijziging is de problematiek in de aanlevering van deze informatie. CJIB heeft ervoor gekozen om liever niets te vermelden dan iets dat niet correct zou kunnen zijn. Alvorens de wijziging door te voeren is overleg gepleegd met verschillende deurwaarderskantoren en ondanks het feit dat deze wijziging niet de schoonheidsprijs verdient, ziet CJIB dit voor nu als de meest werkbare oplossing.

Marktconsultatie gerechtsdeurwaardersdiensten

Het CJIB en IUC-Noord zijn gestart met het voorbereiden van een aanbesteding van gerechtsdeurwaardersdiensten in 2019. Voor de nieuwe aanbesteding is het CJIB voornemens om (nagenoeg) al haar financiële vorderingen op de markt te gaan zetten. Vooruitlopend op een mogelijke aanbesteding wordt een MARKTCONSULTATIE georganiseerd. Het doel van de marktconsultatie is om, vrijblijvend en zonder verplichtingen, informatie uit te wisselen met gerechtsdeurwaarders ten aanzien van de aanbesteding. Lees hier meer over deze consultatie.

ALV en middagprogramma 23 november jl.- kort verslag

Op vrijdag 23 november jl. vond de ALV van de KBvG plaats in Utrecht. Bestuursvoorzitter Wilbert van de Donk heette alle aanwezigen welkom en sprak in zijn openingstoespraak zijn zorgen uit over het tariefstelsel. Hij trok een parallel met het zorgstelsel waar ten gevolge van de marktwerking en concurrentie de kerntaak ondergeschikt lijkt te worden aan de financieringsvraag. Naar aanleiding van de input die vanuit de commissie Herijking Btag aan de beroepsgroep is gevraagd, trekt de heer Van de Donk de invloed van de KBvG in Den Haag breder. Op tal van onderwerpen kan men niet om de visie en input van de beroepsgroep heen.

Na het vaststellen van de notulen van de ALV van 1 juni 2018 werden John Hempel, gerechtsdeurwaarder bij Syncasso Rotterdam en Roger Velraad, toegevoegd gerechtsdeurwaarder bij Flanderijn & Van Eck Rotterdam bij acclamatie verkozen tot plaatsvervangend ledenraadslid.

Aansluitend aan de eensgezinde vaststelling van de door de penningmeester Hans Mik opgemaakte begroting 2019 en het heffingsreglement 2019, werd het voorstel voor een Verordening Deelneming in gerechtsdeurwaarderskantoren, na enige discussie, met 67 stemmen voor en 49 stemmen tegen van een positief advies voorzien. Ook over het voorstel Verordening Grenzen aan tariefmodellen werd goed gediscussieerd: deze werd uiteindelijk met een nipte meerderheid van een positief advies voorzien. Van de aanwezige leden stemden 59 voor en 56 tegen.
Het traditiegetrouwe verslag van de portefeuillehouders van het bestuur over de actualiteiten binnen hun portefeuille werd opgevolgd door een verslag vanuit de ledenraad door ledenraadsvoorzitter Michaël Brouwer.

Na de lunch volgde een middagprogramma met een presentatie over ENABLE, het door de EU gefinancierde UIHJ-onderzoek naar grensoverschrijdende digitale invordering en tenuitvoerlegging. Jos Uitdehaag, Project Manager van het ENABLE Project en Jonathan van Leeuwen, expert voor de UIHJ en de UEHJ presenteerden de uitkomsten voor Nederland en lichtten toe hoe Nederland het doet in vergelijking met de overige participerende lidstaten.

Daarna volgde een presentatie over Schuldenwijzer – de Gerechtsdeurwaarder van de Toekomst, door ledenraadsvoorzitter Michaël Brouwer en SNG-projectmanager Paul Valentijn. Schuldenwijzer is een nieuw platform waar burgers met schulden, schuldhulpverleners en gerechtsdeurwaarders in één overzicht alle actuele informatie vinden over de totale schuldsituatie.

De ALV werd als altijd afgesloten met een gezellige borrel. De volgende ALV vindt plaats op 24 mei 2019.

Wetgevingsnieuws

Indexering van bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, het Besluit proceskosten bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken

Lees hier verder

SZW concept jaarplanning 2019

Bekijk hier de agenda

Beveiliging werkgeversportaal en datalekken UWV

Lees hier verder

Structurele problemen bij het CAK

Lees hier verder

Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2019

Lees hier verder

Wetswijziging gedwongen bezichtiging bij executieverkoop van woningen treedt in werking

Bij wet van 15 juni 2018 (Stb 2018, 228, in het bijzonder Artikelen VII en XL) is de deurwaarder zelfstandig, zonder rechterlijke machtiging, bevoegd om ter effectuering van het bezichtigingsbeding binnen te treden. Het wordt mogelijk om, na aanzegging van de gedwongen verkoop van een woning, deze te bezichtigen, ook tegen de wil van de bewoner.  In aansluiting hierop is hieraan een ambtstarief als bedoeld in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag) gekoppeld. De wet treedt in werking op 1 januari 2019. Lees verder op overheid.nl.

Lijst van vragen Belastingdienst

Lijst van vragen inzake de 22e halfjaarsrapportage Belastingdienst

Lijst van vragen over het Jaarplan 2019 Belastingdienst (met vraag 8:Per wanneer is de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet voor de Belastingdienst uitvoerbaar? Is de implementatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet ook mogelijk zonder de stroomlijning van de  invorderingsregelgeving belastingen en toeslagen? Op welke specifieke problemen stuit de
inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet?)

Antwoord op vragen over het bericht dat bezorgde rechters de noodklok luiden over de financiering van de rechtspraak en de te hoge werkdruk

Lees hier verder

Openstaande vorderingen in het kader van de uitvoering van de bijstandsregelingen

Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kinderen in armoede

Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de tussentijdse evaluatie van de inzet van extra middelen voor de bestrijding van armoede onder kinderen

Eerste evaluatie van de bestuurlijke afspraken tussen SZW en VNG over kinderen in armoede

Evaluatie Subsidieregeling kansen voor alle kinderen

Verkenning naar eenduidige indicatoren kinderarmoede

Vierde anti-witwasrichtlijn

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg

Advies over verbetering van het bekostigingssysteem van de rechtspraak

Advies

Brief van de minister voor Rechtsbescherming over de bekostigingssystematiek van de rechtspraak

Rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde

Wet van 17 oktober 2018 tot wijziging van de Faillissementswet ter implementatie van richtlijn (EU) 2017/2399 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot wijziging van richtlijn 2014/59/EU wat betreft de rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde (PbEU 2017 L 345)

Verzamelwet SZW 2019

Lees hier de verzamelwet en het tijdstip van inwerkingtreding

Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Brief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en lees hier en hier verder

Jurisprudentie

Rechtbank Midden-Nederland, 21-11-2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:5692

Faillissementspauliana (artikel 42 Fw). Geen wetenschap van benadeling crediteuren. De vordering van de curator wordt afgewezen. Eisvermeerdering bij pleidooi (Peeters/Gatzen-vordering) wordt niet toegestaan wegens strijd met de goede procesorde. Lees hier verder.

Rechtbank Gelderland, 23-11-2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:5004

Voorzieningenrechter bepaalt dat geen retentierecht op het zeilschip bestaat. Gevorderde opheffing conservatoir beslag afgewezen. Lees hier verder.

Rechtbank Den Haag, 09-11-2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:13750

Kort geding. Executiegeschil betreffende een inmiddels onherroepelijk vonnis. Aan de vraag of sprake is van (juridische of feitelijke misslag) wordt dan niet meer toegekomen. Toetsingscriterium of sprake van misbruik bevoegdheid (nog) marginaler toepassen. Geen ‘noodtoestand. Lees hier verder.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 22-11-2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:4857

Op 2 februari 2017 conservatoir derdenbeslag gelegd door belanghebbende ten laste van appellante onder haar moedervennootschap geintimeerde, ter verzekering van verhaal van vorderingen belanghebbende jegens appellante; op 17 augustus 2017 door appellante ten laste van geintimeerde executoriaal beslag gelegd op aandelen die geintimeerde houdt in belanghebbende, tot zekerheid van de betaling van de vordering van appellante op geintimeerde; Verzoek van appellante (ex artikel 474g Rv) tot verkoop en overdracht van in (executoriaal) beslag genomen aandelen door rechtbank afgewezen; in hoger beroep bekrachtigd door het hof, onder aanvulling van de gronden: beroep gedaan op verzuim aan de zijde van de schuldeiser appellante in relatie tot de verplichting van (schuldenaar) geintimeerde die daar tegenover staat; voor de veroordeling tot nakoming is verzuim niet vereist, hetzelfde geldt voor de veroordeling tot betaling van wettelijke handelsrente; ook het sturen van een factuur als zodanig leidt niet tot verzuim als bedoeld in artikel 6:82 BW; geen sprake van ingebrekestelling als bedoeld in artikel 6:82 BW; op de datum van het derdenbeslag (2 februari 2017) verkeerde geintimeerde niet in verzuim als bedoeld in artikel 6:81 BW; dat betekent echter niet dat daarom appellante ten opzichte van geintimeerde in (schuldeisers) verzuim verkeert (conform HR 13 april 2012, ECLI:NL:HR:2012;BV2629) ; geintimeerde als derde-beslagene wel gehouden het beslagene onder zich te houden ex artt. 720 jo 475h lid 1 Rv; appellante is niet bevoegd de executie voort te zetten. Lees hier verder.

Cliënt moet na afwijzing bezwaar schade verhalen

Als een cliënt van een belastingadvieskantoor meent dat hij schade heeft geleden als gevolg van een fout advies, kan hij het advieskantoor aansprakelijk stellen. Hij moet dit wel doen binnen vijf jaar nadat de omvang van de schade bekend is. Op het moment dat de inspecteur de geadviseerde constructie ook na een bezwaarschrift niet accepteert, begint de termijn te lopen. Lees verder op recht.nl

Persoonlijke aansprakelijkheid curator

De curator van een gefailleerde huurder staat toe dat een derde – in strijd met het verbod van onderverhuur in de huurovereenkomst en zonder instemming van de verhuurder – gebruik maakt van het gehuurde winkelpand. Dit vormt een ‘actieve’ schending door de curator van een voortdurende verplichting van de gefailleerde huurder tot nalaten zoals bedoeld in het arrest Credit Suisse/Jongepier q.q. De curator had op dit punt geen beleidsvrijheid. Dit betekent dat hij (in beginsel) persoonlijk aansprakelijk is. Lees verder op recht.nl

Beroep op verjaring in casu naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar

Een rechter heeft geprocedeerd tegen een advocaat die in een interview verklaarde dat die rechter met advocaten heeft gebeld over een zaak. In de procedure komt vast te staan dat de rechter over dat contact heeft gelogen. Daarop vordert de advocaat op grond van onrechtmatige daad schadevergoeding van de rechter. De rechter verweert zich met een beroep op verjaring. De HR bekrachtigt het oordeel van het hof: een beroep op verjaring, waaronder begrepen een beroep op het niet stuiten van een verjaring, kan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. Lees verder op recht.nl

Agenda

november

29

Commissie toetsing

29

Auditorenmiddag

29

Permanent Council of the UIHJ

29

Expertmeeting Schuldenwijzer

30

Permanent Council of the UIHJ

december

3

Bestuursvergadering

5

3e Bijeenkomst - veldtest persoonlijke alarmeringssystemen

12

Overleg categoriemanagement gdw

13

21e APS Jaarconferentie De Aanpak van Problematische Schulden

13

Vergadering Gegevensverstrekking KBvG/CBS

14

Commissie toetsing

17

Overleg communicatiecommissie

Actualiteiten

Dekker: minder procedures, hogere toevoegingen

Verlaging van het aantal juridische procedures, maakt het mogelijk de vergoeding voor toevoegingen te verhogen. Dat zei minister Dekker voor Rechtsbescherming (VVD) donderdag in de Tweede Kamer tijdens het debat over de begroting voor 2019. Lees verder op advocatenblad.nl

Coalitie wil ‘klare taal’ in vonnissen

Meer mensen moeten vonnissen kunnen begrijpen en daarom moeten rechters eenvoudiger formuleren, vindt D66-Kamerlid Maarten Groothuizen. Hij diende donderdag in de Tweede Kamer een motie voor ‘klare taal’ in de rechtspraak in, gesteund door coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie. Lees verder op advocatenblad.nl

Advocaat geschrapt na moordpoging

De Haagse Raad van Discipline heeft een advocaat, die in 2010 betrokken was bij een poging tot moord, van het tableau geschrapt. Het Gerechtshof Amsterdam had de advocaat in 2015 veroordeeld tot drie jaar cel. De Hoge Raad trok daar dit jaar vier maanden van af. Lees verder op mr-online.nl

Geen geld? Dan hoeft arbitrage niet

Een arbitrageclausule is binnen het familierecht niet geldig als één van de twee partijen geen geld heeft om de kosten van arbitrage te betalen. Dat blijkt uit een recent vonnis van de rechtbank Midden-Nederland waarop advocaat Louis Zonnenberg (Banning) de aandacht heeft gevestigd. Lees verder op mr-online.nl