Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 49,  2018

Inhoud

Colofon

Het Nieuws van de Week wordt samengesteld door de medewerkers van het bureau van de KBvG.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

Het Nieuws van de week wordt wekelijks per e-mail verzonden aan de leden en relaties van de KBvG. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Internetconsultatie m.b.t. wijziging Besluit Verklaring derdenbeslag en wijziging Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

Dit besluit vloeit voort uit het wetsvoorstel herziening beslag- en executierecht. Het besluit vereenvoudigt onder meer het verklaringsformulier waarop de derde-beslagene moet invullen wat hij verschuldigd is. Het besluit maakt daarnaast mogelijk dat de verklaring elektronisch kan worden afgelegd. Tevens worden de kosten gemaximeerd die aan de schuldenaar kunnen worden doorberekend door de derde-beslagene voor de afgifte van de verklaring en afwikkeling van het beslag. Klik hier voor de internetconsultatie.

Uitbetalingen van kosteloze exploten rond de jaarafsluiting van het LDCR

Het LDCR betaalt nota’s inzake kosteloze exploten doorgaans binnen één maand uit. Door de jaarafsluiting kan het LDCR de uitbetaling alleen garanderen voor nota’s aangeleverd tot 1 december 2018. Nota’s aangeleverd na 1 december jl. worden pas na 8 januari 2019 betaalbaar gesteld omdat medio december het jaar bij het LDCR afgesloten wordt. Het LDCR verwacht na 8 januari 2019 maximaal 2 weken nodig te hebben om alles uit te kunnen betalen. De bestanden kunnen overigens wel gewoon worden aangeleverd aan het LDCR. Uitbetaling zal dan weliswaar niet meer plaatsvinden in 2018, maar wel zo spoedig mogelijk in 2019.

Wetgevingsnieuws

Het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders

Verslag

Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen

Memorie van antwoord

De staat van het notariaat

Lees hier verder

Vragen over het bericht dat de Belastingdienst gebruik gaat maken van externe inhuur voor bezwaarbehandeling bij de inkomensheffing

Lees hier verder

Een betalingsherinnering door overheden

Lees hier de vragen

Antwoord op vragen over armoede in Nederland en weken alleen gekookte rijst

Lees hier verder

Antwoord op vragen over de toename van het aantal daklozen

Lees hier verder

Antwoord op vragen over de gevolgen van een faillissement van een energieleverancier voor consumenten

Lees hier verder

Btw op grensoverschrijdende digitale diensten

Lees hier verder

Antwoord op vragen over het gebruik van gegevens uit registers van de Kamer van Koophandel voor telemarketing

Lees hier en hier verder

Mededeling over per 1 januari 2019 gewijzigde bedragen in enkele wetten, besluiten en regelingen

Lees hier verder

Antwoord op vragen over de positie van een naast geassocieerde/zakelijke relatie van een PEP in samenhang met de wijziging van de UBO-regeling

Lees hier verder

Vragen over het onrechtmatig handelen door een voormalig rechter en de Raad voor de rechtspraak

Lees hier verder

Vragen over de rechterlijke uitspraak dat de inkomensgrens voor sociale huur omhoog kan

Lees hier en hier verder

Evaluatie Wet uniformering loonbegrip

Brief van de minster van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Jurisprudentie

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 27-11-2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:4898

Procesrecht. Een kantonrechter mag aan het enkele feit dat de eisende partij geen conclusie van repliek heeft genomen, niet de conclusie verbinden dat de vordering van de eisende partij afgewezen moet worden. Lees hier verder.

Rechtbank Den Haag, 27-11-2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:13938

Intellectuele eigendom. Voorlopig deskundigenonderzoek. M.b.t. eventuele schending bedrijfsgeheimen: verzoek onvoldoende concreet. Wel voldoende concreet m.b.t. eventuele auteursrechtinbreuk. Verzoekster heeft bewijsbeslag laten leggen. De deurwaarder heeft niet de vereiste selectie uit digitale bestanden gemaakt. De deskundige wordt verzocht alsnog de selectie te maken. Het deskundigenonderzoek ziet op vergelijking van broncodes. Verzoekster krijgt geen inzage in rapport nu nog niet is vastgesteld dat zij recht heeft op inzage in de gegevens onder het bewijsbeslag. De deskundige zal enkel aan verzoekster melden of hij een redelijke kans aanwezig acht dat sprake is van auteursrechtinbreuk. Lees hier verder.

Rechtbank Amsterdam, 29-11-2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:8550

Bij tussenbeschikking in een conservatoir beslagverzoek is een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. De vraag betreft de nadere uitleg van het Radlingerarrest over de toepasselijkheid van de richtlijn 93/13/EEG van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. De vraag luidt kort gezegd als volgt. Hoe dient de cumulatieve werking van meerdere boetebedingen die zijn verbonden aan diverse tekortkomingen van uiteenlopende aard te worden uitgelegd, indien slechts aanspraak wordt gemaakt op één boete uit hoofde van één tekortkoming. Lees hier verder.

Rechtbank Rotterdam, 27-11-2018, ECLI:NL:RBROT:2018:9770

Europees bankbeslag. Verzoeker heeft nog geen executoriale titel. Afwijzing beslagverlof omdat geen zekerheid (door de voorzieningenrechter bepaald op 30 %) is gesteld. Lees hier verder.

Gerechtshof Amsterdam, 06-11-2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4155

Verzoek tot erkenning en tenuitvoerlegging buitenlands arbitraal vonnis. Tussenbeschikking. Bevoegdheid gerechtshof. Uitleg overgangsrecht. Aanhouding wegens procedure bij Engelse high court. Lees hier verder.

Rechtbank Noord-Holland, 08-11-2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:9623

Executie van in hoger beroep vernietigde uitspraak. Dat de deurwaarder desdesondanks per abuis toch beslag legt, kan niet worden opgevat als een overtreding van het verbod om tot executie over te gaan. Lees hier verder.

Hoor en wederhoor in appel

Geïntimeerde vermeerdert bij MvA haar eis en voert tevens een nieuwe stelling aan ter toewijzing van haar vordering. Het hof staat de eisvermeerdering toe en wijst voorts de vermeerderde eis toe mede op basis van de nieuwe stelling.
De HR oordeelt dat het hof het beginsel van hoor en wederhoor heeft geschonden doordat het (i) appellant niet in de gelegenheid heeft gesteld zich uit te laten over de vermeerderde eis en (ii) is uitgegaan van de juistheid van de nieuwe stelling van geïntimeerde zonder de appellant de gelegenheid te geven daarop te reageren. Lees verder op recht.nl

Verplichte overdracht domeinnaam

Volgens de HR geldt als uitgangspunt dat degene die zich als domeinnaamhouder heeft laten registeren, alleen gedwongen kan worden de domeinnaam aan een ander over te dragen als hij daartoe rechtens verplicht is. Die plicht kan berusten op een overeenkomst of hieruit voortvloeien dat registratie of gebruik van de domeinnaam jegens die ander onrechtmatig is, zoals wanneer daardoor inbreuk wordt gemaakt op een merkrecht van die ander. Lees verder op recht.nl

Agenda

december

5

3e Bijeenkomst - veldtest persoonlijke alarmeringssystemen

12

Overleg categoriemanagement gdw

13

21e APS Jaarconferentie De Aanpak van Problematische Schulden

13

Vergadering Gegevensverstrekking KBvG/CBS

14

Commissie toetsing

17

Overleg communicatiecommissie

20

KBvG Ledenraad

24

Bureau KBvG gesloten

Actualiteiten

Henk Naves voorgedragen als voorzitter Raad voor de rechtspraak

Henk Naves is door het kabinet voorgedragen bij de Koning als voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. De 59-jarige Naves is sinds 1 september lid van de Raad. Hij volgt 1 januari 2019 Frits Bakker op als voorzitter. Naves wordt voorzitter in een periode waarin er veel op de Rechtspraak en op de Raad afkomt. De verdere digitalisering en de financiële situatie van de Rechtspraak vormen belangrijke uitdagingen. Lees verder op rechtspraak.nl

Wijzigingen Benelux merkenrecht 2018 / 2019

In 2018 heeft een aantal veranderingen plaatsgevonden in het Benelux merkenrecht en per 2019 verandert er meer. Deze wijzigingen zijn van belang voor de dagelijkse praktijk. Lees verder op recht.nl

GCV adviseert over wetsvoorstel langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders

De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) kan zich vinden in de uitgangspunten van het wetsvoorstel langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders. Wel heeft zij nog enkele suggesties. In haar advies beperkt de GCV zich tot de voorgestelde wijzigingen in Boek 2 BW. Lees verder op knb.nl

Regeling toezicht trustkantoren roept vragen op bij GCV

De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) stemt in met de vrijstellingen die zijn opgenomen in het voorstel voor de Regeling toezicht trustkantoren 2018. Wel heeft de commissie nog enkele vragen over de vrijstelling voor besturen van stichting administratiekantoren (STAK’s). Lees verder op knb.nl

Flinke subsidiekorting NVvR nagenoeg een feit

De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) wordt naar verwachting weer flink gekort op subsidie. Het bestuur houdt er ernstig rekening mee vanaf 2018 jaarlijks 190.000 euro minder subsidie in het laatje komt. Dit jaar kreeg de vereniging nog 645.000 euro van het ministerie van Veiligheid & Justitie. Lees verder op mr-online.nl