Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 8,  2018

Inhoud

Colofon

Het Nieuws van de Week wordt samengesteld door de medewerkers van het bureau van de KBvG.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

Het Nieuws van de week wordt wekelijks per e-mail verzonden aan de leden en relaties van de KBvG. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Briefadres: rechtsgeldige betekening of niet?

Onlangs is er (wederom) een vonnis gewezen waarin wordt gesteld dat een briefadres in de BRP geldt als woonplaatskeuze in de zin van art. 1:15 BW. Er zou daarom ten onrechte openbaar zijn betekend en de dagvaarding is nietig verklaard. De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders besloot echter contrair aan o.m. die uitspraak. De tuchtrechter overwoog: ‘de kans dat een voor een justitiabele bestemd exploot hem of haar eerder bereikt weliswaar groter kan zijn indien dit wordt betekend aan een briefadres, maar stelt vast dat betekening aan een briefadres geen wettelijke basis heeft.’

Binnen de rechtspraak zijn de meningen verdeeld over de betekening aan een briefadres. Dat heeft ertoe geleid dat de Commissie cassatie in het belang der wet het vraagstuk op 6 oktober 2017 bij de procureur-generaal heeft aanbevolen als zijnde een vraagstuk dat zich naar het inzicht van de commissie leent voor het instellen van een vordering tot cassatie in het belang der wet. Onlangs ontvingen wij van de Hoge Raad bericht dat over de precieze tijdsplanning op dit moment helaas nog geen mededelingen kunnen worden gedaan.

Uitspraken betekening op briefadres rechtsgeldig, zie onder meer hier en hier.
Uitspraken betekening op briefadres niet rechtsgeldig, zie onder meer hier en hier.

Betekenen aan een adres in onderzoek

De KBvG ontving van één van haar leden het bericht dat een openbaar uitgebrachte dagvaarding nietig is verklaard, omdat niet is betekend aan het in onderzoek staande woonadres. Het onderzoek van de gemeente was nog niet afgerond.

Het standpunt van de KBvG is dat het exploot aan het in onderzoek staande adres moet worden betekend. Immers, het vermoeden van de woonplaats blijft geldend totdat (eiser) bekend raakt met een andere woon- of verblijfplaats (van gedaagde). Dat is (slechts) anders wanneer de gerechtsdeurwaarder bijvoorbeeld constateert dat het pand afgebrand is, duidelijk leeg staat of uit eigen wetenschap kan verklaren dat gedaagde niet ter plaatse woont omdat er bijvoorbeeld is ontruimd. Zie onder meer de volgende uitspraak hieromtrent van het Gerechtshof Amsterdam.

Indexering met terugwerkende kracht tarief informatieverzoek EU bankbeslag

Per abuis is bij de wijziging van het Btag per 1 januari 2018 het tarief in artikel 2, eerste lid, onderdeel x, van het besluit niet geïndexeerd. Met deze regeling wordt betreffend tarief alsnog met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 geïndexeerd.

9 t/m 11 maart: Rechtspraaksystemen niet bereikbaar door groot onderhoud

Van vrijdagavond 9 maart tot en met zondag 11 maart zijn vrijwel alle computersystemen van de Rechtspraak niet bereikbaar vanwege groot onderhoud. Dit betekent dat niet digitaal kan worden geprocedeerd en onder meer het uitsprakenregister en het curatele- en bewindregister niet beschikbaar zijn. Ook het overgrote deel van de faxnummers van de Rechtspraak is niet bereikbaar. Lees hier verder.

Wetgevingsnieuws

Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018

Lees het voorstel van wet, de memorie van toelichting en het advies van de Raad van State

Antwoord op vragen over achterstanden bij de digitalisering van de rechtspraak

Lees hier verder

Schuldenindustrie en manifest Schuldvrij!

Verslag van het dertigledendebat over een schuldenindustrie en het manifest Schuldvrij!

vragen over het bericht dat Amsterdam minima een korting op de energierekening wil geven

Lees hier verder

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Nota naar aanleiding van het verslag

Nota van wijziging

Antwoord op vragen over het verplichtgestelde pensioenfonds voor notarissen

Lees hier verder

Scheiding begroting Justitie en Raad voor de rechtspraak

Behandeling van het voorstel van wet, teneinde een heldere scheiding aan te brengen tussen de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en die van de Raad voor de rechtspraak

EU-voorstel: E-privacyverordening COM

Brief van de eerste vice-voorzitter en het lid Gabriel van de Europese Commissie

Rechtsbijstand

Verslag van een rondetafelgesprek

Jurisprudentie

Gerechtshof Amsterdam 13 februari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:539

Beroepschrift wel of niet tijdig ingediend? Niet tijdig ingediend, maar overschrijding van de appeltermijn is verschoonbaar. Klaagster ontvankelijk in haar hoger beroep tegen de beslissing van de kamer (waarbij de klachten tegen de toegevoegd gerechtsdeurwaarder ongegrond zijn verklaard). Lees hier verder.

Rechtbank Midden-Nederland 7 februari 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:488

De kantonrechter is niet bevoegd om de verhuurder te machtigen om de woning te betreden zonder toestemming van de huurder. De gerechtsdeurwaarder is bevoegd de woning te betreden tegen de wil van de huurder, in de gevallen die in de wet zijn bepaald. Lees hier verder.

Rechtbank Noord-Holland 7 februari 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:1110

Schorsing executie (ontruimingsvonnis). Woningbouwvereniging treft betalingsregeling na verstekvonnis. Regeling wordt nagekomen. Meer afgelost dan afgesproken. Misbruik van bevoegdheid om te ontruimen, als huurder begin van nieuwe maand huur niet heeft voldaan. Lees hier verder.

Rechtbank Amsterdam 4 september 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:6926

Executiegeschil. Vervolg van hof Amsterdam 19 juli 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:4524. Vraag of dwangsommen zijn verbeurd doordat bepaalde documenten niet op de dag van betekening van dit arrest zijn verstrekt maar eerst acht dagen later, moet voorshands bevestigend worden beantwoord. De executie van de dwangsommen wordt naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid echter onaanvaardbaar geacht gelet op alle omstandigheden van het geval. Daarbij speelt een rol dat Upper Brook uit de documenten die zij op de dag van betekening van het arrest wel had ontvangen had kunnen afleiden welke stukken nog ontbraken doch een week heeft gewacht met het opvragen daarvan, dat van kwade trouw of enig belang aan de zijde van Palladyne c.s. om de gevraagde stukken niet direct te verstrekken niets is gebleken, terwijl ook niet is gesteld of gebleken dat Upper Brook enig (mogelijk) nadeel heeft geleden door de vertraging in de toezending van de stukken. Aan Upper Brook wordt verboden de dwangsommen te executeren. Lees hier verder.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 februari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:1443

Hoger beroep; verkoop aandelen voor een voorlopig vastgestelde koopprijs met herzieningsclausule; criterium schorsing in kort geding van executie notariële akte; betekening cessie in deurwaardersexploit nodig? Ligt verdere executie stil tot vereffening? Schuldeisersverzuim? Onjuiste berekening wettelijke rente; geen misbruik van bevoegdheid; belangenafweging. Lees hier verder.

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 18 januari 2018, ECLI:NL:OGEAA:2018:44

Grond voor een veroordeling tot betaling door de derde-beslagene van het bedrag waarvoor het beslag is gelegd, bestaat ingevolge artikel 477a, eerste lid, Rv indien de derde‑beslagene in gebreke blijft verklaring te doen. Lees hier verder.

Rechtbank Gelderland 31 januari 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:652

De kantonrechter is - anders dan het gerechtshof Den Haag, ECLI:NL:GHDHA:2017:1154 - van oordeel dat het doel en de strekking van artikel 45 lid 1 sub a Awir niet in de weg hoeven te staan aan dan wel strijdig hoeven te zijn met het verbinden van een beslagvrije voet aan de zorgtoeslag. Lees hier verder.

Rechtbank Oost-Brabant 14 februari 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:724

(...) De schade waarvan eiser vergoeding vordert bestaat uit schade ten gevolge van het beslag op de aan hem en zijn voormalige echtgenote toebehorende woning. Aangenomen kan worden (dat dit anders zou zijn is gesteld noch gebleken) dat eiser kort na het gelegde beslag op de woning (op 20 of 21 mei 2003) bekend is geraakt met dit beslag en met de omstandigheid dat hij ten gevolge van het gelegde beslag op de woning zijn woning niet zou kunnen verkopen. (...) Derhalve verandert het beslag niet van een rechtmatige daad in een onrechtmatige daad door de beslissing van de rechter over de eis in de hoofdzaak, dan wel over de beslaglegging, maar wordt het geacht van meet af aan onrechtmatig te zijn indien het achteraf blijkt ten onrechte te zijn gelegd. Lees hier verder. 

Nieuws van de Week verhuisd naar KBvG.nl

Het Nieuws van de week is met ingang van 22 juli 2020 verhuisd naar de website van de KBvG.

GDW.magazine, GDW.online en het KBvG Nieuws van de Week worden gratis toegezonden aan KBvG-leden, relaties en andere geïnteresseerden. Aanmelden kan via de KBvG website. Leden van de KBvG zijn automatisch aangemeld voor GDW Magazine en de nieuwsbrieven Nieuws van de Week en GDW Online.

Agenda

februari

21

Bijeenkomst Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak

23

Stuurgroep Privacyhandboek gerechtsdeurwaarders

23

Commissie Herijking Btag

26

Startbijeenkomst uitvoering Businesscase gegevensuitwisseling beslag

27

Bestuur stichting Leerstoel executie- en beslagrecht

maart

1

KBvG commissie Wetgeving

5

KBvG bestuursvergadering

8

KBvG werkgroep Privacyhandboek

8

NVVK Raad van Advies

8

Congres NVvR

13

KBvG communicatiecommissie

Actualiteiten

Nieuwe gedragsregels vastgesteld door de algemene raad van de NOvA

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten heeft de nieuwe gedragsregels vastgesteld. De richtlijnen voor de praktijkuitoefening gelden vanaf publicatie op maandag 19 februari. Lees hier verder.

‘Vonnissen moeten begrijpelijker’

Vonnissen kunnen en moeten begrijpelijker. Dat schrijft onderzoeker Marijke Malsch (Nederlands Centrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving – NSCR) in een overzichtsartikel in tijdschrift Trema. Lees hier en hier verder.

Eerste digitale civiele zaken afgerond

De eerste digitale civiele zaken binnen het project KEI zijn afgerond. De Raad voor de rechtspraak bevestigt op vragen van Mr. dat meerdere zaken in de arrondissementen Gelderland en Midden-Nederland tot een vonnis of een schikking hebben geleid. Lees hier verder.

Forse klap voor E-Court

Het digitale scheidsgerecht E-Court heeft een nieuwe forse klap te verduren gekregen. De kantonrechters hebben besloten voorlopig geen executoriale titels meer te verlenen voor arbitrale vonnissen van E-Court. Daardoor missen deze vonnissen rechtskracht en kunnen dus niet door deurwaarders worden geëxecuteerd. Lees hier verder.