Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 9,  2018

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie

KBvG nieuws

Verordening Beroepsstage en permanente educatie gepubliceerd

De Verordening Beroepsstage & Permanente Educatie KBvG is gepubliceerd in de Staatscourant. Het is een gedeeltelijk nieuwe verordening en deels een wijziging van de Verordening bevordering vakbekwaamheid KBvG. De verordening treedt in werking per 1 april 2018.

De verordening is opgesteld omdat de beroepsstage relatief nieuw is. Op 1 juli 2016 trad een deel van de destijds gewijzigde Gerechtsdeurwaarderswet in werking. Een van de wijzigingen betrof een overgangsregeling voor de toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder naar de toegevoegd gerechtsdeurwaarder. Voordien was het zo dat men na het afronden van de opleiding tot toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder werd benoemd en bleef of eventueel later tot gerechtsdeurwaarder werd benoemd. Na de wetswijziging zijn er drie varianten gekomen, te weten de kandidaat-gerechtsdeurwaarder, de toegevoegd gerechtsdeurwaarder en de gerechtsdeurwaarder. Een onderdeel van de wijziging is dat de kandidaat-gerechtsdeurwaarder na het afronden van de opleiding (inclusief opleidingsstage van één jaar) nog één jaar stage loopt, echter dan niet meer aangesloten bij de Hogeschool Utrecht maar dan op het kantoor waar de kandidaat werkzaam is, dat is de beroepsstage ex art. 25 lid 2 GDW. Na het afronden van de beroepsstage kan de verklaring als bedoeld in artikel 5 onder c worden aangevraagd bij het Bureau van de KBvG en een verzoek bij de Minister worden ingediend. De kandidaat-gerechtsdeurwaarder wordt dan toegevoegd gerechtsdeurwaarder.

Op grond van lid 4 van het artikel moesten er echter bij verordening regels worden gesteld met betrekking tot de inrichting van de stage, de beoordeling van de werkzaamheden van de kandidaat-gerechtsdeurwaarder, verdere kwalificaties in het kader van de beroepsbekwaamheid en de rechten en verplichtingen van de kandidaat-gerechtsdeurwaarder en de gerechtsdeurwaarder aan wie hij is toegevoegd. Dat heeft geleid tot de Verordening Beroepsstage & Permanente Educatie KBvG en het daarbij behorende reglement.

In dat kader is ook opnieuw gekeken naar de Verordening bevordering vakbekwaamheid KBvG (hierna: Vo Vkb) waarin de permanente educatie nu is geregeld. De Vo Vkb wordt gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Verordening Beroepsstage & Permanente Educatie KBvG ingetrokken.

De artikelen van de Vo Vkb zijn in de nieuwe Verordening Beroepsstage & Permanente Educatie KBvG als volgt gewijzigd of overgenomen:

Art. 5 (art. 1 Vo Vkb): In lid 1 is ‘kantoormanagement’ vervangen door ‘ondernemerschap van de gerechtsdeurwaarder’ en geheel nieuw is lid 2.
Art. 6 (art. 2 Vo Vkb): Gewijzigd leden 1 en 2, leden 3, 4 en 5 zijn verwijderd of verplaatst.
Art. 7 (art. 3 Vo Vkb): Leden 1, 3 en 4 zijn nieuw.
Art. 8 Geheel nieuw.
Art. 9 (art. 2 Vo Vkb): Leden 4 en 5 van art. 2 Vo Vkb zijn omgezet en gewijzigd in de leden 1 en 2.
Art. 10 (art. 3 Vo Vkb): Enkel de eerste zin van lid 3 van art. 3 Vo Vkb is overgenomen en aangevuld als lid 2, lid 1 is nieuw.
Al de overige artikelen uit de Vo Vkb komen te vervallen.

Eerste documenten Privacyhandboek opgeleverd aan de leden

De KBvG stuurgroep en werkgroep privacy zijn inmiddels onder leiding van Bart van Gerven druk bezig met het samenstellen van het privacyhandboek. De KBvG leden hadden de toezegging gekregen dat er tussentijds documenten ter beschikking gesteld zouden worden. Onlangs zijn de volgende documenten beschikbaar gesteld:
- Memo Stappenplan AVG voor gerechtsdeurwaarderskantoren: in dit memo is een concreet stappenplan opgenomen waarin staat aangegeven welke stappen u in de komende maanden zou moten nemen;
- Beslisboom inrichting privacy functie
- Functieomschrijving privacy coördinator;
- Functieomschrijving functionaris Gegevensbescherming.

Er wordt gewerkt aan een dossier op het KBvG intranet, waar de documenten geplaatst worden.

Wetgevingsnieuws

Diverse onderwerpen schuldenbeleid

Lees hier verder.

Vragen over toegang WSNP voor private schuldhulpverleners

Lees hier verder

Wet modernisering faillissementsprocedure

Gewijzigd voorstel van wet

Vragen over het bericht «Huishouden meer kwijt aan waterschapslasten»

Lees hier verder.

Antwoord op vragen over het bericht dat energiebedrijven experimenteren met prepaid energie

Lees hier verder.

Jurisprudentie

Rechtbank Noord-Holland 7 februari 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:933

Kort geding, huurachterstand. Geslaagd beroep op verrekening. Eisvermeerdering. Geen opheffing eigenbeslag. Lees hier verder.

Rechtbank Noord-Holland 7 februari 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:910

Afwijzing verzoek conservatoir beslag. Noodzaak conservatoire maatregelen onvoldoende onderbouwd. Ook vrees voor verduistering onvoldoende onderbouwd. Ten slotte ook geen "keiharde" vordering. Lees hier verder.

Rechtbank Rotterdam 19 januari 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:1265

Verhuurder gaat over tot executie van verstekvonnis waarin ontruiming is toegewezen, nadat groot deel van huurachterstand en kosten betaald was. Misbruik van bevoegdheid. Verhuurder heeft daardoor onrechtmatig gehandeld en is aansprakelijk voor de schade. Lees hier verder.

Gerechtshof Den Haag 15 december 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3576

Beslagverlof verleend onder voorwaarde dat zekerheid wordt gesteld (701 Rv). Kan de verzoeker/beslaglegger hoger beroep instellen tegen de aan het verlof verbonden voorwaarde? Lees hier verder.

Parket bij de Hoge Raad 9 februari 2018, ECLI:NL:PHR:2018:145

Conservatoir derdenbeslag; termijn instellen hoofdzaak, uitleg art. 700 lid 3, laatste zin, Rv; hoofdzaak in buitenland aanhangig; ex parte indiening van ‘amended claim form’ bij Engelse rechter te beschouwen als instellen hoofdzaak in zin art. 700 lid 3 Rv? Lees hier verder.

Rechtbank Midden-Nederland 4 december 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:6795

Kort geding; opheffen conservatoir beslag; artikel 705 Rv; summierlijk van ondeugdelijkheid van het door beslaglegger ingeroepen recht gebleken?; belangenafweging. Lees hier verder.

Rechtbank Limburg 16 februari 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:1616

Afwijzing vordering opheffing conservatoir beslag in kort geding. Spoedeisend belang ontbreekt. Het niet mededelen van een eerder beslag op een andere grondslag rechtvaardigt niet opheffing van het beslag. Lees hier verder.

Gem. HvJ Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba, 19 juli 2017, ECLI:NL:OGHACMB:2017:167

Dwangsom verbeurd. executierechter. uitleg verbod. Lees hier verder.

Gerechtshof Amsterdam 3 oktober 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:4064

Huurovereenkomst woonruimte. Kort geding. Executiegeschil. Ontruiming. Beschermingsbewind. Lees hier verder.

Agenda

maart

1

KBvG commissie Wetgeving

5

KBvG bestuursvergadering

8

KBvG werkgroep Privacyhandboek

8

NVVK Raad van Advies

8

Congres NVvR

13

KBvG communicatiecommissie

15

DB KBvG en DB SNG

19

Overleg KBvG en HU

Actualiteiten

‘Meer terughoudendheid bij verlof conservatoir beslag’

Verzoekschriften tot het leggen van conservatoir beslag moeten meer dan vroeger met terughoudendheid worden beoordeeld. Dat stelt de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland in een uitspraak die op 21 februari werd gepubliceerd. Lees hier verder.

Marieke Koek nieuwe president gerechtshof Den Haag

De Ministerraad heeft (...) ingestemd met de benoeming van Marieke Koek tot president van het gerechtshof Den Haag per 1 mei 2018. Op dit moment is Marieke Koek nog president van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Marieke Koek volgt daarmee de huidige president Leendert Verheij op, die op 1 april 2018 met pensioen gaat. Lees hier verder.

De reikwijdte van het inzagerecht in persoonsgegevens

Volgens artikel 35 Wbp heeft de degene wiens persoonsgegevens verwerkt worden het recht om aan de verwerker een verzoek tot inzage te doen. Maar betekent dit dat alle gegevens zonder meer verstrekt moeten worden? Lees hier verder.

Hogere deskundigheidseisen voor toevoegingen

Advocaten die toevoegingszaken doen, moeten vanaf dit jaar voldoen aan hogere deskundigheidseisen. Bijzondere curatoren moeten in de toekomst ook aan bepaalde eisen voldoen voordat ze door de rechter kunnen worden benoemd. Dat heeft de Raad voor Rechtsbijstand bepaald. Lees hier verder.