Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 10,  2019

Inhoud

Colofon

Het Nieuws van de Week wordt samengesteld door de medewerkers van het bureau van de KBvG.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

Het Nieuws van de week wordt wekelijks per e-mail verzonden aan de leden en relaties van de KBvG. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Betekening ex art. 1:14 en nasalaris

Betekening ex art. 1:14 BW
De KBvG attendeerde het LOVCK&T op een uitspraak waarin de dagvaarding nietig werd geoordeeld omdat deze ten aanzien van de (mede) gedagvaarde vennoten was betekend op het kantooradres van de vof en niet op het privéadres van de vennoten. De dagvaarding mag echter ten aanzien van vennoten van een vof vanzelfsprekend wel worden betekend op het kantooradres van de vof. E.e.a. is kortgesloten met het LOVCK&T.

Indexering nakosten
Voorts wordt met ingang van 1 maart 2019 door het LOVCK&T aanbevolen bij toewijzing in kantonzaken de nakosten te begroten op een half salarispunt van het in de hoofdzaak toegewezen salaris in rolzaken met een maximum van € 120,00.

Wetgevingsnieuws

Wetenschappers helpen gemeenten schulden en armoede te bestrijden

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) stellen drie miljoen euro beschikbaar om schulden en armoede te bestrijden. Binnen het kennisprogramma 'Vakkundig aan het werk' gaan wetenschappers samen met gemeenten de nieuwste wetenschappelijke inzichten gebruiken om burgers die kampen met armoede, schulden en sociale uitsluiting te helpen. Ze gaan verborgen armoede onderzoeken om mensen die hulp nodig hebben beter te bereiken. Ook komt er een evaluatie- en effectiviteitsonderzoek naar bestaande armoederegelingen en schuldhulpverlening om zo de kwaliteit te verbeteren. Lees verder op rijksoverheid.nl

Autorisatiebesluit voor het bestuur van de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders

Lees hier verder

Landelijk procesreglement civiele zaken rechtbanken en gerechtshoven KEI

Lees hier verder

Gewijzigde inkomensgrenzen, bedoeld in de Wet op de rechtsbijstand

Lees hier verder

Personen- en familierecht

Brief van de minister voor Rechtsbescherming

Tuchtrecht

ECLI:NL:TGDKG:2018:225 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Betaling teruggeboekt, na ontdekken fout doordat klacht was ingediend en niet tijdige beantwoording van een brief is tuchtrechtelijk laakbaar. Maatregel berisping opgelegd.

ECLI:NL:TGDKG:2018:224 kamer voor gerechtsdeurwaarders

De gerechtsdeurwaarder heeft een onjuiste e-mail van klaagster bij een aanvraag WSNP gevoegd. Daarvoor zijn excuses gemaakt.Een fout gemaakt door een gerechtsdeurwaarder is niet in alle gevallen tuchtrechtelijk laakbaar.

ECLI:NL:TGDKG:2018:226 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Over de vraag of kostgeld moet worden gezien als inkomen in de zin van art 475 d lid 6 Rv wordt verschillend gedacht. Niet kan worden gesteld dat het in het algemeen onjuist is om kostgeld als inkomen te zien bij het vaststellen van de beslagvrije voet.

Jurisprudentie

ECLI:NL:RBROT:2019:1699

Opheffingskortgeding. Art. 705 Rv. Toetsing beslagrekest aan art. 21 Rv (waarheidsplicht). Overeenkomst van Nederlands bedrijf met Iraans bedrijf voor door het Nederlandse bedrijf te verrichten werkzaamheden aan Iraanse (gas)pijpleidingen. Rechtskeuzebepaling voor Nederlands recht in de overeenkomst. Beslag gelegd in Nederland door Iraans bedrijf wegens beweerdelijke niet-tijdige nakoming door Nederlands bedrijf. Bij de beoordeling van de summierlijke ondeugdelijkheid ex art. 705 lid 2 Rv van de vordering waarvoor beslag is gelegd rijst de vraag of onder “governmental infringement” in de overmachtbepaling van de overeenkomst verstaan mogen worden de in 2018 afgekondigde Amerikaanse sancties tegen Iran die aan uitvoering van de onderhavige overeenkomst in de weg zouden kunnen staan. Deze vraag betreft de uitleg van een contractuele bepaling volgens de Haviltex-maatstaf. Daarvoor is in een (opheffings)kortgeding maar beperkt ruimte. Summierlijke ondeugdelijkheid van de vordering waarvoor beslag is gelegd wegens afwezigheid van verzuim van schuldenaar. Belangenafweging. Beslag opgeheven.

ECLI:NL:RBROT:2019:1281

Beroepsaansprakelijkheid advocaat. Niet tijdig actie ten aanzien van beslag op te leveren huis en advies om (betwist) bedrag waarvoor beslag was gelegd zonder garanties over te maken aan beslaglegger, die bedrag uiteindelijk niet meer kon terugbetalen.

ECLI:NL:RBROT:2019:1696

Verzet van éen gedaagde na verstekvonniss tegen meerdere gedaagden; onrechtmatige daad; schade; in verband met merkinbreuk.

ECLI:NL:GHARL:2018:11299

Verzoek tot het leggen van conservatoir beslag onder derden (bankgarantie) toegewezen.

ECLI:NL:GHARL:2019:1663

Bevoegdheidskwestie. Artikel 23 EVEX en artikel 31 EVEX. Het hof is van oordeel dat verzoeksters hebben ingestemd met forumkeuze voor de Zwitserse rechter. Het hof acht zich evenmin bevoegd op grond van art 31 EVEX, nu uit geldende jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie volgt dat dit artikel niet kan worden aangewend wanneer het verzoek met name is bedoeld om de proceskansen in te schatten (vgl. HvJ EU 28 april 2005, ECLI:EU:C:2005:255).

ECLI:NL:GHARL:2019:1776

Verjaring. Stuiting. Appellant stelt de verjaring te hebben gestuit met een e-mailbericht met bijlage van 30 juni 2013. Inhoudelijk is dat bericht aan te merken als een stuitingshandeling omdat eiser zich daarin voldoende duidelijk het recht op nakoming voorbehoudt. De ontvangst van het e-mailbericht met bijlage wordt echter gemotiveerd betwist. Appellant heeft bewijs van verzending en ontvangst aangeboden door middel van een deskundigenbericht. Zaak naar de rol verwezen voor uitlating van appellant over de vraag welk onderzoek appellant meent dat verricht kan en moet worden, daarbij rekening houdend met het op dit punt door de wederpartij gevoerde verweer.

ECLI:NL:RBAMS:2019:668

Gedwongen schuldregeling, ex art. 287a Fw, bij buitenlandse schuldeiser, rechtsmacht, bevoegd, IVO, EEX-Vo, Rome II-Vo

ECLI:NL:RBAMS:2019:1339

Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Kort gezegd is niet duidelijk op welke wijze een verzoek ex artikel 1062 Rv (een verzoek om een arbitraal vonnis ten uitvoer te mogen leggen) moet worden beoordeeld als het én om een arbitraal verstekvonnis gaat én gedaagde een consument is. In de beschikking van 25 januari 2019 heeft de voorzieningenrechter uiteengezet, alvorens te beslissen op het verzoek, dat het nodig is om hierover vragen te stellen aan de Hoge Raad. Op de voet van artikel 392 Rv zijn partijen in de gelegenheid gesteld om zich hierover uit te laten. Dat heeft geleid tot de beschikking van 27 februari 2019 waarin de eerder geformuleerde vragen, die ongewijzigd zijn gebleven, aan de Hoge Raad worden gesteld.

ECLI:NL:RBAMS:2019:1338

Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Kort gezegd is niet duidelijk op welke wijze een verzoek ex artikel 1062 Rv (een verzoek om een arbitraal vonnis ten uitvoer te mogen leggen) moet worden beoordeeld als het én om een arbitraal verstekvonnis gaat én gedaagde een consument is. In de beschikking van 25 januari 2019 heeft de voorzieningenrechter uiteengezet, alvorens te beslissen op het verzoek, dat het nodig is om hierover vragen te stellen aan de Hoge Raad. Op de voet van artikel 392 Rv zijn partijen in de gelegenheid gesteld om zich hierover uit te laten. Dat heeft geleid tot de beschikking van 27 februari 2019 waarin de eerder geformuleerde vragen, die ongewijzigd zijn gebleven, aan de Hoge Raad worden gesteld.

ECLI:NL:GHARL:2019:1595

Bewijsbeslag. Vordering tot inzage in selectie van beslagen documenten en bescheiden. Is sprake van een redelijk vermoeden van het bestaan van een rechtsbetrekking? Reconventionele vordering tot opheffing van het bewijsbeslag. Afweging van wederzijdse belangen.

ECLI:NL:RBAMS:2019:1279

T-Mobile is bij het afsluiten van een telefoonabonnement met een jonge klant tekort geschoten in haar zorgplicht en kan daarom geen beroep doen op de goede trouw.

ECLI:NL:RBAMS:2019:1352

Omdat verzekeringsmaatschappij VGZ in haar aanmaningen niet duidelijk heeft gemaakt op grond waarvan zij 135 euro (terug)vorderde van een klant, hoeft deze klant geen incassokosten te betalen.

ECLI:NL:GHARL:2019:1833

Kort geding. Is er voldaan aan een vonnis (843a Rv) of zijn er dwangsommen verbeurd?

Echtgenote bestuurder Eurocommerce moet geld terugbetalen aan curator faillissement

De curator in het faillissement van de bestuurder van Eurocommerce eiste verschillende bedragen van de echtgenote van de bestuurder en de stichting Syanora terug. De rechtbank wijst de vordering tegen de echtgenote op 2 van de 3 onderdelen toe. De vordering tot het betalen van een boete van een bijna 6,5 miljoen voor het niet (op tijd) afgeven van kentekenbewijzen voor auto’s wijst de rechtbank af. Ook het bedrag dat de curator eiste van de stichting wijst de rechtbank toe. Lees verder op rechtspraak.nl

Onderverhurende huurder mag toch niet uit huurwoning worden gezet

De meeste huurovereenkomsten staan het onderverhuren van een woning niet toe, ook niet via websites als Airbnb. Doet een huurder dit toch, dan kan een verhuurder de huurovereenkomst meestal via de rechter ontbinden en de woning ontruimen. De Rechtbank Amsterdam oordeelde in de onderstaande zaak echter anders. Lees verder op recht.nl

Hof: Staat niet aansprakelijk voor vernietigde beslissingen Raad van Discipline

Advocate Marianne Dumont ligt jarenlang in de clinch met dekens en cliënten, maar ze krijgt – in één van de vele tegen haar gevoerde tuchtzaken – uiteindelijk op veel punten gelijk bij het Hof van Discipline. Dat leidt niet tot aansprakelijkheid van de staat voor de schade die ze heeft geleden als gevolg van de vernietigde uitspraken van de Raad van Discipline, aldus het Gerechtshof Den Haag. Lees verder op advocatie.nl

Hoge Raad moet oordelen over arbitrage bij verstek

In 2018 is veel ophef geweest over e-Court, een vorm van digitale arbitrage. Bijna alle zorgverzekeraars zorgden via de algemene voorwaarden, dat premie-achterstanden op eenvoudige wijze door e-Court van een vonnis werden voorzien. De rechtbank Overijssel zorgde voor een stempel zodat de vonnissen ten uitvoer konden worden gelegd. De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (Sociaal Werk Nederland) had bedenkingen bij deze werkwijze en bracht het rapport “Rechtspraak op bestelling?” uit. De Groene Amsterdammer kopte met “Vonnis te koop”. Is e-Court wel onafhankelijk en wordt er wel, ook als geen verweer wordt gevoerd, ambtshalve aan bepaalde regels getoetst? E-Court lijkt inmiddels een stille dood gestorven. De rechtbank Amsterdam stelt nu vragen aan de Hoge Raad over een vergelijkbare werkwijze door een ander arbitrage-instituut. Lees verder op schuldinfo.nl

Agenda

maart

6

Visie op data

7

NVVK Raad van Advies

13

Bijeenkomst Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak

13

E-codex and the (digital) service of writs

25

Symposium laaggeletterdheid

Actualiteiten

Deurwaarder neemt puppy van gezin met schulden in beslag en verkoopt hem op eBay (België)

Wie achterstallige betalingen heeft, kan al eens een deurwaarder op bezoek krijgen. In buurland Duitsland is dat niet anders. Daar werd zelfs puppy Edda in beslag genomen toen bleek dat haar baasjes de rekeningen niet betaalden. Het hondje werd verkocht via verkoopwebsite eBay, maar die verkoop krijgt nu nog een staartje. Lees verder op nieuwsblad.be

Rotterdam doet foute incasso in de ban

De gemeente Rotterdam laat haar incasso-opdrachten binnenkort alleen nog op sociaal verantwoorde wijze uitvoeren. De gemeente gaat er ook voor zorgen dat klachten van Rotterdammers over oneerlijke incassopraktijken en malafide schuldhulpverleners makkelijker bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) terechtkomen. Lees verder op binnenlandsbestuur.nl

KPN kiest voor soepelere procedures voor klanten met schulden

KPN heeft afspraken gemaakt met schuldhulpverleners om de rompslomp rond betalingsregelingen en incassoprocedures aanzienlijk te verminderen. Het stapelen van kosten wordt daarmee teruggebracht en betalingsregelingen worden sneller getroffen. Lees verder op nos.nl

Verkeershinder door werkzaamheden Waalbrug Nijmegen vanaf 4 maart

Door werkzaamheden op de Waalbrug in Nijmegen is de rechtbank in Nijmegen vanaf 4 maart anderhalf jaar lang minder goed bereikbaar. Dit heeft gevolgen voor mensen die met de auto naar de rechtbank komen. Lees verder op rechtspraak.nl

Gerechtshof Den Haag start met proef Bemiddelingsraadsheer in handelszaken

Het gerechtshof Den Haag biedt per 1 maart 2019 een nieuwe zittingsvorm aan om handelszaken sneller af te handelen. Wanneer partijen in een hoger beroepzaak samen kostenefficiënt tot een snelle en definitieve afwikkeling van hun conflict willen komen, kunnen ze hun geschil voorleggen aan een Bemiddelingsraadsheer. Partijen en hun advocaten zoeken met de Bemiddelingsraadsheer in een zo vroeg mogelijk stadium van de hoger beroepsprocedure naar maatwerkoplossingen. Deze oplossingen moeten rekening houden met de belangen van beide partijen. Een schikking leidt in dat geval tot een voor alle partijen bevredigend resultaat. De naleving van afspraken wordt daarmee doorgaans beter gewaarborgd. Lees verder op rechtspraak.nl

Legal big data en wet- en regelgeving: perspectieven en uitdagingen

De wereld van big data is dynamisch, snel en vol verwachtingen, maar ook omgeven met zorgpunten. In dit artikel benoemt Frans Leeuw enkele kenmerken van (legal) big data en hij gaat daarna onder meer in op de vraag of er (meer/specifieke) wetgeving zou moeten komen met het oog op big data, de analyses en het gebruik. Lees verder op recht.nl

Drie mechanismen voor een snellere behandeling van prejudiciële verwijzingen

Het Hof van Justitie behandelt een prejudiciële verwijzing in beginsel volgens de standaardprocedure. Als de zaak noopt tot een snellere afdoening, dan kan echter van deze procedure worden afgeweken. Dit artikel biedt een overzicht van deze afwijkingen van de standaardprocedure. Lees verder op recht.nl

Proef met LegalGuard van start

De Raad voor Rechtsbijstand start begin maart met een ‘eerste verkenning’ naar de dienstverlening van LegalGuard, een dochteronderneming van verzekeraar Achmea. Lees verder op advocatenblad.nl

Commercial Court hoopt zaken in Nederland te houden

Het nieuwe Netherlands Commercial Court in Amsterdam werkt met zo laag mogelijke griffierechten. Het wil een betaalbaar alternatief zijn voor dure buitenlandse courts en arbitrage. Lees verder op advocatenblad.nl

Twintig publieke schrappingen in 2018

De Nederlandse orde van advocaten heeft vorig jaar de namen gepubliceerd van twintig advocaten die door de tuchtrechter van het tableau waren geschrapt. Dat aantal ligt aanzienlijk hoger dan in 2017 toen er tien advocaten publiekelijk werden geschrapt. Lees verder op advocatenblad.nl

Nieuwe broedplaats voor recht in Amsterdam

Dinsdag 26 februari heeft burgemeester Femke Halsema de Amsterdam Law Hub geopend. Hier werken studenten en medewerkers van de UvA samen met maatschappelijke partners en juridische ondernemers aan juridische dienstverlening en innovatie. Lees verder op mr-online.nl

‘Steeds meer interesse in procesfinanciering’

Steeds meer ondernemers kiezen voor procesfinanciering. Volgens Liesker Procesfinanciering kwam in 2018 70 procent van aanvragen van ondernemers, tien procent meer dan in 2017. Lees verder op mr-online.nl

ARAG neemt 65.000 Aegon-polissen over van SRK Rechtsbijstand

De rechtsbijstandportefeuille die Aegon nu nog heeft ondergebracht bij SRK Rechtsbijstand, wordt per 1 juli 2019 overgenomen door rechtsbijstandverzekeraar en juridisch dienstverlener ARAG. Dit meldt ARAG donderdag in een persbericht. Het gaat om 65.000 polissen. Lees verder op advocatie.nl