Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 12,  2019

Inhoud

Colofon

Het Nieuws van de Week wordt samengesteld door de medewerkers van het bureau van de KBvG.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

Het Nieuws van de week wordt wekelijks per e-mail verzonden aan de leden en relaties van de KBvG. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Er zijn Kamervragen gesteld over het bericht dat marktwerking voor gerechtsdeurwaarders te ver is doorgeslagen

Leest u hier de vragen

Weten wat er speelt? Bezoek een regiobijeenkomst van de KBvG!

Ook in 2019 worden er regiobijeenkomsten gehouden. Die houden we in de maand april op vijf plekken verspreid door Nederland. Hier wordt u niet alleen geïnformeerd over lopende dossiers. We willen juist ook van ú horen wat er speelt binnen onze beroepsgroep. Waar maakt u zich zorgen over? Waar moet de KBvG mee aan de slag? Wat doen we goed en wat kan beter? Daarover gaan we graag met u in gesprek.

2 april regiobijeenkomst in Oostzaan;
3 april regiobijeenkomst in Rotterdam;
9 april regiobijeenkomst in Vught:
15 april regiobijeenkomst in Apeldoorn;
16 april regiobijeenkomst in Wolvega.

We beginnen telkens om 18.30 uur (de broodjes staan om 18.00 uur klaar) en we eindigen met een borrel. Meld u aan via regiobijeenkomst@kbvg.nl.

Vacatures in het bestuur en de ledenraad

Op dit moment staat er één bestuursvacature open, maar in de loop van het jaar zullen er nog een aantal vacatures ontstaan. Ook de bestuurstermijnen van de heren Jans, Mik en Van Etten lopen af, op respectievelijk 21 juni, 1 juli en 1 september 2019.

De ledenraad heeft twee vacatures.

Mocht u een bestuurs- of ledenraadsfunctie ambiëren en wilt u zich kandidaatstellen als bestuurs-/ledenraardslid? Stuur dan een beknopte CV en motivatiebrief naar kbvg@kbvg.nl, de Vacaturecommissie zal u dan uitnodigen voor een gesprek. Heeft u nog aanvullende vragen, neem dan contact op met het Bureau van de KBvG.

Wetgevingsnieuws

Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (algemene en juridische versie)

Lees hier en hier verder

Vragen over een app die de invoering van de wet vereenvoudiging beslagvrije voet kan versnellen

Lees hier verder

Antwoord op vragen over uitstaande belastingschuld

Lees hier verder

Antwoord op vragen over spookburgers en gemeenten die een briefadres weigeren

Lees hier en hier verder

Advies Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) over de erfrechtelijke gevolgen van meerouderschap (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Lees hier verder

Antwoord op vragen over de harde kritiek vanuit de rechtspraak op het beleid waardoor het vertrouwen in en het gezag van de rechtspraak ondermijnd wordt

Lees hier verder

Buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht

Verslag van een schriftelijk overleg

Wet omzetting aandelen aan toonder

Lees hier verder

Wijziging wetten in verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan

De Wet van 23 januari 2019, houdende wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan treedt in werking met ingang van 1 mei 2019.

Benoeming en herbenoeming van leden van de Commissie vennootschapsrecht

Tot leden van de Commissie vennootschapsrecht worden herbenoemd:
– Prof. dr. J.W. Bellingwout te Nederhorst den Berg (gemeente Wijdemeren);
– Prof. mr. G.T.M.J. Raaijmakers te Aerdenhout (gemeente Bloemendaal).

Tuchtrecht

ECLI:NL:GHAMS:2019:888

Klacht tegen twee gerechtsdeurwaarders. Klager verwijt de gerechtsdeurwaarders - in de kern - het volgende:

a. klager is slechts eenmaal op het kantoor van de gerechtsdeurwaarders geweest. Toen heeft hij samen met zijn debiteur de mogelijkheden van het incasseren van zijn vordering besproken. Hij heeft geen opdracht gegeven tot incasso. De gerechtsdeurwaarders hebben kosten en rente in rekening gebracht terwijl zij geen werkzaamheden hebben verricht;

b. de gerechtsdeurwaarders hebben een sms-bericht aan hem verstuurd waarin werd medegedeeld dat zij de volgende dag bij hem zouden binnenvallen vanwege een openstaande vordering.

De kamer heeft in de bestreden beslissing het verzet van klager tegen de beslissing van de voorzitter van de kamer, waarbij de klacht van klager als kennelijk ongegrond was afgewezen, gegrond verklaard en aan de gerechtsdeurwaarders de maatregel van berisping opgelegd. Het hof vernietigt de bestreden beslissing en verklaart de klacht ongegrond.

ECLI:NL:TGDKG:2019:11 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Beslissing op verzet. Klager stelt dat hij de betreffende vonnissen en het exploot van het gelegde derdenbeslag nooit heeft ontvangen en de kosten daarvan dan ook niet terecht zijn. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond.

ECLI:NL:GHAMS:2019:822

Klacht tegen een gerechtsdeurwaarder. Klaagster verwijt de gerechtsdeurwaarder dat hij zijn verplichtingen als bewaarder heeft geschonden en contante gelden heeft onttrokken aan pand- en retentierechten. Aangezien geen hoofdvordering is ingesteld, is het gelegde beslag tot afgifte komen te vervallen en had de gerechtsdeurwaarder de in bewaring genomen (contante) gelden volgens klaagster moeten terugbrengen naar de kluizen waar zij vandaan kwamen. De gerechtsdeurwaarder heeft ten onrechte niet het oordeel van de rechter afgewacht en zelf bepaald wie de rechthebbende op die gelden is. Doordat de gerechtsdeurwaarder de gelden heeft overgemaakt naar de huurster van de kluizen, zijn de pand- en retentierechten die klaagster op grond van de van toepassing zijnde huurvoorwaarden heeft op de inhoud van de gehuurde kluizen, tenietgegaan.

De kamer heeft in de bestreden beslissing het verzet van klaagster tegen de beslissing van de voorzitter van de kamer - waarbij de klacht als kennelijk ongegrond was afgewezen - gegrond verklaard, de beslissing van de voorzitter vernietigd, de klacht gegrond verklaard en aan de gerechtsdeurwaarder de maatregel van berisping opgelegd met de aanzegging dat indien andermaal een van de in artikel 34, eerste lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet bedoelde handelingen of verzuimen wordt gepleegd, een geldboete, schorsing of ontzetting uit het ambt zal worden overwogen.

Het hof bevestigt de bestreden beslissing. Vast staat dat in deze zaak is geen eis in de hoofdzaak ingesteld, zodat het gelegde conservatoir beslag tot afgifte van rechtswege is komen te vervallen. Dit betekent dat de in beslag en in bewaring genomen zaken dienden te worden teruggebracht in de situatie van vóór de beslaglegging, te weten in de kluizen van klaagster. Kostenveroordeling.

ECLI:NL:GHAMS:2019:841

Klacht tegen een (voormalig toegevoegd kandidaat-)gerechtsdeurwaarder. Klaagster verwijt de gerechtsdeurwaarder dat hij zich niet heeft gehouden aan de afspraak dat klaagster de incassokosten niet hoefde te betalen indien zij de vordering op 23 november 2015 zou betalen en bezwaar zou maken tegen de incassokosten.

De kamer heeft in de bestreden beslissing de klacht tegen de gerechtsdeurwaarder ongegrond verklaard. Het hof is, anders dan de kamer, van oordeel dat de klacht gegrond is. Het hof vernietigt de bestreden beslissing, verklaart de klacht gegrond en legt aan de gerechtsdeurwaarder ter zake daarvan de maatregel van waarschuwing op. Kostenveroordeling.

Jurisprudentie

Sms’jes en Whats­App-be­rich­ten op za­ke­lij­ke én pri­vé­te­le­foons zijn te ‘wob­ben’

Sms’jes en WhatsApp-berichten op zowel zakelijke als privételefoons van bestuurders en ambtenaren vallen onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), als deze in het kader van het werk zijn verstuurd. Dat staat in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (20 maart 2019) in een zaak tussen een branchevereniging voor zorgaanbieders en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De uitspraak heeft als gevolg dat zakelijke sms’jes en WhatsApp-berichten op die telefoons kunnen worden opgevraagd door bijvoorbeeld journalisten. Lees hier verder voor het nieuwsbericht en hier de uitspraak.

ECLI:NL:RBAMS:2019:1280

Betekening exploot aan vennootschap; ter post bezorgd bij afwezigheid van brievenbus; in strijd met beginsel van hoor en wederhoor om verstek te verlenen.

ECLI:NL:GHSHE:2019:966

Rechtsmacht Nederlandse rechter. Contractueel afwijkende regeling van de klachtplicht. Verhouding contractuele regeling klachtplicht en de wettelijke regeling in art. 7:23 lid 1 BW. Beroep op verjaring ex art. 7:23 lid 2 BW na eerder gevoerd principaal verweer. Kwalificatie beroep op verjaring. Beroep op verjaring naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaarKoop en levering zonnepanelen?

ECLI:NL:RBNHO:2019:1864

Gevorderde veroordeling in de volledige proceskosten in verstekzaak afgewezen. Geen verweer, dus geen sprake van misbruik van procesrecht of onrechtmatig handelen in de onderhavige kort geding procedure.

ECLI:NL:GHARL:2019:2230

Bevoegdheid Nederlandse rechter volgens herschikte EEX-verordening. Betaling facturen van koopovereenkomst. Ontbreken van een stelling ten aanzien van de juridische gevolgen van het verweer dat niet deugdelijk gepresteerd is (Droog/Bekaert).

ECLI:NL:RBDHA:2019:2288

Beschikking van de voorzieningenrechter. Verzoek tot benoeming van een arbiter op grond van art. 1027 Rv. Maatschapsovereenkomst. Vordering tot betaling uittreedvergoeding in arbitrage op afzonderlijke maten of op maatschap? Partijbedoeling bij arbitrageovereenkomst? Verzoek toegewezen.

ECLI:NL:RBGEL:2019:1088

Kort geding. Executiegeschil. Niet aannemelijk dat het voortzetten van twee bij de rechtbank aanhangige bodemprocedures wordt bestreken door het door het hof uitgesproken verbod tot tenuitvoerlegging van een vonnis dat door de rechtbank is gewezen in een andere bodemprocedure.

ECLI:NL:RBARN:2007:3918

Burgerlijk procesrecht. Executieverkoop van inbeslaggenomen aandelen. Verlenging van de daarvoor bij eerdere beschikking gegeven termijn. Afwijzing verzoek tot afgifte jaarstukken nu daarvoor een wettelijke grondslag ontbreekt en wel een specifieke rechtsvordering open staat.

ECLI:NL:RBOVE:2019:829

Executiegeschil

ECLI:NL:RBOVE:2019:875

Beslagrecht. Vordering tot opheffing beslag toegewezen.

ECLI:NL:RBMNE:2019:975

Onbetaalde factuur energielevering; naheffing voorgaande jaren; verjaring deel vordering (art. 7:28 BW); toepassing verjaringstermijn 2 jaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar; opeisbaarheid restant niet onderbouwd

ECLI:NL:RBGEL:2019:1124

Kort geding. De voorzieningenrechter is bevoegd: geen kort geding ex artikel 1043b lid 2 Rv overeengekomen, artikel 705 lid 1 Rv behelst een aanvullende bevoegdheid. Geldvordering staat grotendeels vast. Geen verrekening ex artikel 6:136 BW: hoogte tegenvordering is niet met voldoende mate van zekerheid te begroten. Opheffing beslag in reconventie onder opschortende voorwaarde van een bankgarantie.

ECLI:NL:RBAMS:2019:1726

Een ontevreden klant van een autohandelaar heeft terecht de koopovereenkomst buitengerechtelijk ontbonden omdat de auto – met ruim twee ton kilometers op de teller – direct na aflevering ernstige gebreken vertoonde.

ECLI:NL:RBAMS:2019:1851

Een Nederlandse importeur moet ruim 25.000 euro betalen aan een Turkse leverancier van (onder meer) Perzische vloerkleden.

ECLI:NL:GHARL:2018:11327

Bekrachtiging vonnis tot faillietverklaring van een ontbonden vennootschap in liquidatie.

Bevoegdheid tot het doen van een faillissementsaanvraag van een rechtspersoon in liquidatie is ex art. 2:23a lid 4 BW niet voorbehouden aan de vereffenaar. Ook op verzoek van een schuldeiser kan het faillissement worden uitgesproken, indien summierlijk is gebleken van feiten en omstandigheden die voldoende aannemelijk maken dat er nog baten zijn en daarnaast aan de overige vereisten voor faillietverklaring ex art. 1 Fw jo art. 6 lid 3 Fw is voldaan.

ECLI:NL:GHAMS:2019:800

Klacht tegen een notaris. Notaris had ministerie moeten weigeren en heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar de vraag of er belemmeringen waren voor de beoogde kavelruil. De kamer heeft de klacht met betrekking tot de onderzoeksplicht van de notaris gegrond verklaard en aan hem de maatregel van waarschuwing opgelegd. Het hof bevestigt de beslissing van de kamer + proceskostenveroordeling.

Geslaagd beroep op gelijkheidsbeginsel bij handhavend optreden

Een gemeente heeft veel vrijheid bij het nemen van besluiten, maar willekeur is niet toegestaan. Een beroep op het gelijkheidsbeginsel in een juridische procedure slaagt echter nagenoeg nooit; vaak zijn er nuances te vinden, die maken dat gevallen door een rechter niet als gelijk worden gezien. Des te interessanter is dan ook de onderhavige uitspraak, waarin dit beroep wél slaagt. Lees verder op recht.nl

Ten onrechte afwijzing verzoek om mondelinge behandeling ten overstaan meervoudige kamer

Een comparitie voor de meervoudige kamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden had onder meer als doel partijen de gelegenheid te geven hun stellingen nader toe te lichten en is voor dat doel ook benut. Het hof kan dan bij een voortzetting van de zaak niet voorbij gaan aan een nieuw verzoek voor een nadere mondelinge behandeling voor de meervoudige kamer, tenzij er zwaarwegende belangen in het spel zijn. Lees verder op recht.nl

Overheid kan verplicht zijn tot kennisgeving van rechtswege verleende vergunning

Een bestuursorgaan kan niet alleen onrechtmatig handelen door een onjuist besluit te nemen of door te laat op een aanvraag te beslissen, maar ook door het achterwege laten van een kennisgeving dat een aangevraagde vergunning van rechtswege is verleend. Lees verder op recht.nl

Is loonbeslag het gevolg van een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid?

Eerder berichtten we op SchuldInfo over een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant dat bij de draagkrachtberekening voor bijzondere bijstand, het deel van het inkomen waar beslag op is gelegd, niet meegenomen mag worden. De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep uit 2006 heeft z’n gelding niet verloren. Bijzondere bijstand geldt als vangnet, ook bij loonbeslag. De rechtbank Noord-Nederland moest oordelen over de vraag of het loonbeslag verwijtbaar is. In termen van de Participatiewet of er sprake is van een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan. Dit zou betekenen dat er alsnog geen rekening hoeft te worden gehouden met het loonbeslag. De rechtbank oordeelde echter anders. Lees verder op schuldinfo.nl

Agenda

maart

25

Symposium laaggeletterdheid

29

Commissie toetsing

april

1

Bestuursvergadering

2

Communicatiecommissie

2

Regiobijeenkomst Oostzaan

3

Regiobijeenkomst Rotterdam

4

Rondetafelgesprek over digitalisering en financiering van de rechtspraak

4

Financiële commissie

9

Regiobijeenkomst Vught

Actualiteiten

ACM tikt incassobureau op de vingers om agressieve werkwijze

Een incassobureau uit Dronten heeft een tik op de vingers gekregen van de consumentenwaakhond Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het bedrijf, Hendriks Incasso, ging volgens de ACM te agressief te werk. Lees verder op NOS.nl.

NN brengt rechtsbijstandsportefeuille SRK Rechtsbijstand onder bij DAS

Nationale-Nederlanden (NN) en ING gunnen de rechtsbijstandsportefeuilles die nu nog bij SRK Rechtsbijstand zijn ondergebracht per 1 juli 2019 aan DAS. Dit meldt DAS zelf in een persbericht. Enkele honderden SRK-juristen en -advocaten maken naar verwachting de overstap naar DAS, zegt een woordvoerder van DAS desgevraagd. Lees verder op advocatie.nl

'Stop het deurwaardersmonopolie voor het innen van overheidsschulden' (België)

Bij het lezen van het voorstel van parlementslid Gennez vraag ik me af of ze wel op de hoogte is van de werkwijze van deurwaarders en incassobureaus. Dat zegt Etienne van der Vaeren, voorzitter Belgische Vereniging van Incasso-ondernemingen. Lees verder op knack.be

CRvB start met maandelijkse Nieuwsbrief Jurisprudentie

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft zijn eerste Nieuwsbrief Jurisprudentie pepubliceerd voor juristen binnen en buiten de Rechtspraak. De nieuwsbrief is hier te vinden. Lees verder op rechtspraak.nl

Schadevergoeding uit onrechtmatige overheidsdaad in bestuurs­procesrechtelijk perspectief

In deze door de redactie van het Nederlands Juristenblad geselecteerde masterscriptie staan twee ontwikkelingen centraal: de subjectiveringstendens in het bestuursprocesrecht en de toenemende wens tot relativering van de formele rechtskracht in het overheidsaansprakelijkheidsrecht. Beide ontwikkelingen lijken de mogelijkheid van een van het vernietigingsberoep onafhankelijke verzoekschriftprocedure voor schadevergoeding uit onrechtmatige overheidsdaad te ondersteunen. De scriptie onderzoekt de wenselijkheid van een dergelijke procedure vanuit een breder bestuursprocesrechtelijk perspectief, door te bekijken of en hoe daarin 'subjectieve onrechtmatigheid' kan worden vastgesteld. Lees verder op recht.nl

Beleidsregels voor opleggen boetes schending privacywet

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een aangepaste versie van de beleidsregels voor boeteoplegging bij schending van de verschillende privacywetten gepubliceerd. De nieuwe boetebeleidsregels lijken qua structuur en opbouw sterk op de vorige beleidsregels. De AP lijkt in de basis niet direct te denken aan de wettelijke boetemaxima van 10 en 20 miljoen. Die zijn kennelijk voor extreme situaties bedoeld. Lees verder op recht.nl

Gevolgen Brexit voor notariaat lijken beperkt

Een Brexit heeft voor het notariaat waarschijnlijk niet veel gevolgen. Wel hebben cliënten die met het Verenigd Koninkrijk (VK) te maken hebben goed advies nodig. Veel van hun vragen zullen echter pas in de toekomst kunnen worden beantwoord. Dat concludeert de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), die over de Brexit nauw overleg heeft met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Lees verder op knb.nl

‘Bestuursrechter mag best eigen koers varen’

De bestuursrechter is te voorzichtig wanneer hij beoordeelt of een algemene regel voldoet aan algemene rechtsbeginselen. Volgens promovenda Melanie van Zanten (Universiteit Utrecht) mag die toetsing best indringender. Dat schrijft zij in een blog op de website van het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging. Lees verder op mr-online.nl