Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 15,  2019

Inhoud

Colofon

Het Nieuws van de Week wordt samengesteld door de medewerkers van het bureau van de KBvG.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

Het Nieuws van de week wordt wekelijks per e-mail verzonden aan de leden en relaties van de KBvG. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Schulden online in één oogopslag overzichtelijk

De Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) (red: dit moet ´beroepsorganisatie´ zijn) en de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG) verwachten voor deze zomer de Schuldenwijzer te lanceren. Daarmee kunnen burgers, schuldhulpverleners en gerechtsdeurwaarders in een paar clicks een actueel totaaloverzicht krijgen van iemands schulden.

De schuldenwijzer zal alle schuldendossiers omvatten die voor inning bij een gerechtsdeurwaarder zijn neergelegd, vertelt KBvG-voorzitter Wilbert van de Donk. In de eerste fase van de ontwikkeling is door een koppeling aan het Digitaal Beslagregister (DBR) geregeld dat de schulden waarvoor beslag is gelegd in de wijzer zijn verwerkt. In een tweede fase moeten ook alle openstaande vorderingen waarbij nog geen sprake van beslag is, worden verwerkt. ‘Het enige nadeel daarbij is wel dat veel overheidsschuldeisers nog niet bij het DBR zijn aangesloten. Dat is alleen het geval als zij via een gerechtsdeurwaarder werken, zoals soms het geval is bij de inning van studieschulden en verkeersboetes.’ Lees verder op binnenlandsbestuur.nl

Ledenraadsvergadering 18 april 2019

Op donderdag 18 april 2019 komt de ledenraad dit jaar voor de tweede keer bijeen en er staan belangrijke zaken op de agenda. Zo zullen er onder meer drie nieuwe bestuursleden worden benoemd, voor de vacatures hebben zich in totaal zes kandidaten gemeld. Daarnaast zal de ledenraad worden verzocht haar advies te geven over het Jaarverslag en het Financieel verslag over 2018, zullen de resultaten van het CBS over heel 2018 worden gepresenteerd, staat er een aangepaste versie van het Reglement DBR t.b.v. Schuldenwijzer op de agenda en staat de Verordening Grenzen Tariefmodellen voor vaststelling geagendeerd.

De vergaderstukken zijn in de loop van deze week terug te vinden op het KBvG net.

U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.
U kunt zich aanmelden via kbvg@kbvg.nl

Weten wat er speelt? Bezoek een regiobijeenkomst van de KBvG!

Afgelopen week zijn er regiobijeenkomsten geweest in Amsterdam, Rotterdam en Vught. Voorzitter Wilbert van de Donk en ledenraadsvoorzitter Michaël Brouwer gingen in gesprek over lopende dossiers zoals btag, beperking tariefmodellen en participatie. Omdat deze bijeenkomsten geen strakke agenda hebben, is er veel ruimte voor vragen en interactie. Zowel het hoe en waarom van deze dossiers komen aan bod, maar ook vragen waar u als lid mee zit. Waar maakt u zich zorgen over? Waar moet de KBvG mee aan de slag? Wat doen we goed en wat kan beter? Daarover gaan we graag met u in gesprek.

15 april regiobijeenkomst in Apeldoorn;
16 april regiobijeenkomst in Wolvega.

We beginnen om 18.30 uur (de broodjes staan om 18.00 uur klaar) en we eindigen met een borrel. Meld u aan via regiobijeenkomst@kbvg.nl.

Wetgevingsnieuws

Advies Raad van State inzake het voorstel van wet verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en tot verruiming van de mogelijkheden van de mondelinge behandeling in het civiele procesrecht

Lees hier verder

Verkenningsaanvraag werkende armen

Lees hier verder

Vragen over schuldenlast

Lees hier verder

Tuchtrecht

ECLI:NL:TGDKG:2019:28 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Overschrijding betekeningstermijn art. 475 i Rv. Niet naleven wettelijk voorschrift zonder dat daar enige concrete verklaring voor is, is tuchtrechtelijk laakbaar.

ECLI:NL:TGDKG:2019:29 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Kleine omissie bij behandeling interne klacht, klager niet in belang geschaad.Enige druk uitgeoefend in nieuw betalingsvoorstel is niet tuchtrechtelijk laakbaar, gelet op het feit dat executietraject al liep sinds 2010.Doordat klager niet voldeed aan betalingsregeling is deze komen te vervallen. Beslag op bankrekening kan zonder aankondiging worden gelegd.Dat een jaar te voren is gebleken dat beslag op gezamenlijke rekening opgeheven moest worden omdat er slechts geld op stond dat van klager afkomstig was en niet van zijn echtgenote, die eigenlijke debiteur is, wil niet zeggen dat de gerechtsdeurwaarder niet opnieuw beslag zou mogen leggen op die rekening. De situatie kan immers wijzigen binnen een jaar.

ECLI:NL:TGDKG:2019:30 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Beslagvrije voet aangepast op 11 augustus 2017 terwijl gegevens waren aangeleverd op 21 juni 2017. Dit heeft te lang geduurd.Maatregel van berisping opgelegd.

Jurisprudentie

ECLI:NL:PHR:2019:343

IPR. Vreemdelingenbeslag, art. 765 Rv; ‘beslag schept competentie’ op voet art. 767 Rv; immuniteitsverweer; stilzwijgende aanvaarding van rechtsmacht?; immuniteit van executie.

ECLI:NL:RBOVE:2019:1198

Onrechtmatig executoriaal beslag op goederen die beslaglegger uit hoofde van een retentierecht onder zich had? Nee. Beslaglegger was op grond van een door het hof in stand gelaten proceskostenveroordeling van de voorzieningenrechter in eerste aanleg gerechtigd tot executie over te gaan.

ECLI:NL:RBAMS:2018:6312

Verdeling vermogen vof. Rechtbank komt terug op beslissing in tussenvonnis. Redelijkheid en billijkheid brengen met zich dat niet de formele ontbindingsdatum van de vof maar de datum waarop feitelijk de samenwerking is beëindigd, als peildatum voor de verdeling wordt genomen.

ECLI:NL:GHAMS:2019:1115

Incident ex artikel 351 Rv tot schorsing tenuitvoerlegging, subsidiair ex artikel 235 Rv tot zekerheidsstelling. Geen klaarblijkelijke misslag. Geen misbruik van executiebevoegdheid.

ECLI:NL:RBSHE:2011:6286

Vorderingen in conventie worden afgewezen. Het gelegde conservatoir bewijsbeslag wordt niet geacht te zijn vervallen en voor opheffing van het bewijsbeslag is geen aanleiding: geen ondeugdelijke vordering, en belangenafweging leidt niet tot opheffing van de bewijsbeslagen. Evenmin aanleiding het door gedaagde gelegde executoriale derdenbeslag op te heffen. Gedaagde was bevoegd het executoriale beslag te leggen.
Vordering in reconventie: belangenafweging leidt er toe dat het conservatoir eigen beslag dat eiseres in conventie heeft gelegd ten laste van gedaagde in conventie wordt opgeheven onder de voorwaarde van garantstelling.

ECLI:NL:RBLIM:2019:2712

Vordering tot opheffing, vermindering of opschorting van dwangsom op grond van artikel 611d Rv. Vordering afgewezen omdat met de vordering de juistheid van de hoofdveroordeling wederom aan de orde werd gesteld. Dwangsom was inmiddels ook al verbeurd waardoor art. 611d Rv geen uitkomst meer kon bieden.

ECLI:NL:RBOBR:2019:1897

Verlof voorzieningenrechter tot het leggen van conservatoir bewijsbeslag onder de Staat der Nederlanden op grond van artikel 730 in verband met artikel 843a Rv

ECLI:NL:GHARL:2019:2659

Kort geding, spoedappel. Hoger beroep van ECLI:NL:RBOVE:2019:875. Vordering tot opheffing conservatoir leveringsbeslag alsnog afgewezen.

ECLI:NL:RBMNE:2019:1300

Kort Geding. Executie. Er zijn geen dwangsommen verbeurd. Gelegde beslagen worden opgeheven. Geen grond voor schorsing van de tenuitvoerlegging. Schadevergoedingsvordering wordt afgewezen.

ECLI:NL:RBMNE:2019:1374

Verzetprocedure. Eiser niet-ontvankelijk in verzet omdat de verzetdagvaarding te laat is uitgebracht. Daad van bekendheid.

ECLI:NL:GHARL:2019:2435

[A] en [B] hadden een affectieve relatie. Een gezamenlijk gekocht bedrijfspand is op naam van [B] gezet. [B] is dus juridisch eigenaar. Dat is echter niet bepalend voor wat tussen partijen heeft te gelden. Voor de vraag wat tussen partijen geldt, neemt het hof de tussen hen bestaande (rechts)verhouding en alle feiten en omstandigheden in aanmerking.

ECLI:NL:GHARL:2019:2784

Pilotenlening. Geen sprake van de situatie waarin redelijkerwijs is te voorzien dat de schuldenaar niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of dat hij thans in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen.

ECLI:NL:RBROT:2019:1957

Huurovereenkomst aangegaan met v.o.f., procespartij na ontbinding v.o.f.

ECLI:NL:GHARL:2019:2953

Beroepsaansprakelijkheid notaris. In hoger beroep staan alleen het causaal verband en de omvang van de schade ter discussie. Het hof gelast een deskundigenbericht.

Wanneer kunnen gebreken middels art. 6:22 Awb worden gepasseerd?

In deze kwestie stelde appellant zich in hoger beroep op het standpunt dat de rechtbank het bestreden besluit had moeten vernietigen, omdat er in strijd met artikel 7:7 Awb geen schriftelijk verslag van de hoorzitting in bezwaar is gemaakt. De Afdeling is van oordeel dat de rechtbank er niet zomaar aan voorbij mocht gaan dat van de hoorzitting geen schriftelijk verslag is gemaakt, maar dat dit niet leidt tot een vernietiging, aangezien dit gebrek met toepassing van artikel 6:22 Awb kan worden gepasseerd. Voor de praktijk is van belang dat het passeren van gebreken mogelijk is, mits belanghebbende door het gebrek in het bestreden besluit niet is benadeeld. Lees verder op recht.nl

Meer dan 250 zienswijzen: geen individuele mededeling van het besluit

De wet is duidelijk: na de zienswijzenprocedure moet het bestuursorgaan een individuele mededeling over het genomen besluit doen aan wie zienswijzen hebben ingediend. Die mededeling geschiedt door toezending van het besluit. Dat hoeft niet indien toezending zou moeten geschieden aan meer dan 250 indieners van zienswijzen. Lees verder op recht.nl

Peilmoment verjaring invorderingsbevoegdheid verbeurde dwangsommen

Een belangrijke uitspraak over het peilmoment voor de verjaring van de bevoegdheid tot invordering van verbeurde dwangsommen. De Afdeling stelt vast dat in het dwangsombesluit verbeuring van de dwangsom niet afhankelijk is gesteld van het controlemoment van het college. Dat aan een invorderingsbesluit een deugdelijke en controleerbare vaststelling van relevante feiten en omstandigheden ten grondslag dient te liggen, staat los van het antwoord op de vraag of het college tijdig is overgegaan tot vaststelling of waarneming van de feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot verbeurte van een dwangsom. Lees verder op recht.nl

Terecht beroep ex-vrouw op schenking met uitsluitingsclausule

Een gescheiden vrouw heeft van de Hoge Raad gelijk gekregen in haar stelling dat een schenking van € 30.000 die tijdens het huwelijk is gedaan, aan haar toekomt. Ze kan terecht een beroep doen op de toen geformuleerde uitsluitingsclausule. Lees verder op recht.nl

Nietigheid dagvaarding door nalaten onderbouwen stellingen

Een te summiere dagvaarding in combinatie met het (strategisch) laat indienen van stukken kan tot zure situaties leiden. Lees verder op recht.nl

Raadsheer Hoge Raad: spijt van uitglijder op Linkedin

Een raadsheer van de Hoge Raad heeft van president Maarten Feteris een tik op de vingers gekregen. De rechter van het hoogste rechtscollege heeft op LinkedIn gedetailleerd en inhoudelijk zijn mening gegeven over een vonnis van de Haagse kantonrechter. Lees verder op mr-online.nl

Zinloze procedures: vier weken schorsing

Een advocaat is door de Raad van Discipline in Noord-Holland vier weken geschorst wegens het aanwakkeren van het conflict in een vechtscheiding. Dat deed ze door een reeks kansarme procedures te starten. Ook stelde ze de wederpartij onnodig in een kwaad daglicht. Lees verder op advocatenblad.nl

Klikken bij de ACM? Kijk maar uit

Klikken over verboden prijsafspraken bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in de hoop zelf een lagere straf te krijgen? Kijk maar uit. Want naar het oordeel van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) mogen de ‘verlinkte’ medeschuldigen volledige inzage krijgen in de belastende verklaringen. Voor het college weegt het succes van het zogeheten ‘clementieprogramma’ niet zwaarder dan het verdedigingsbelang van beboete ondernemingen. Lees verder op mr-online.nl

Agenda

april

15

Regiobijeenkomst Apeldoorn

16

Regiobijeenkomst Wolvega

17

bijeenkomst Governance NVVK-stekker

18

Ledenraad

19

Bureau gesloten (Goede Vrijdag)

22

Bureau gesloten (2e paasdag)

23

Overleg aanbestedingsplicht van het CJIB

26

Commissie Toetsing

26

bezoek Indonesische delegatie

Actualiteiten

Vrouwelijke advocaten vaker opgebrand dan mannen

Vrouwelijke advocaten vallen door burn-out klachten twee keer zo vaak uit als hun mannelijke collega’s. Dat blijkt uit gegevens van verzekeraar Movir, met duizenden verzekerde advocaten marktleider bij arbeidsgeschiktheidsverzekeringen voor vrije beroepen. Lees verder op mr-online.nl

Notariaat overhandigt Europees wensenlijstje tijdens Juridische Poort

Help het opzetten en onderling verbinden van registers in Europa, vergemakkelijk en bevorder de kennis van juridische beroepsgroepen over anti-witwasregelgeving en maak een regeling over de digitale erfenis. Deze punten staan in het wensenlijstje dat Nick van Buitenen, voorzitter van de KNB, maandag 8 april overhandigde aan 6 kandidaten voor het Europees Parlement. Lees verder op knb.nl

Man opgepakt in Baarn na verzet tegen deurwaarder

In Baarn is vanochtend een man aangehouden nadat hij zich verzette toen een deurwaarder aan de deur kwam. Dat meldt de politie. Lees hier verder.

Kritiek op aanpak frauderende deurwaarders

Het Openbaar Ministerie doet te weinig om deurwaarders die fraude plegen aan te pakken, vindt de voorzitter van de beroepsorganisatie van deurwaarders. Hij vertelt morgen bij Reporter Radio dat veel zaken op de plank blijven liggen en dat er geen beslag wordt gelegd op onroerend goed van de malafide deurwaarders. Lees hier en hier verder.

NVRA-evenement: Het ZomerGerecht 2019

De NVRA organiseert ‘Het ZomerGerecht 2019’ op 21 juni aanstaande. Hét event voor juristen om inhoudelijk inspiratie op te doen en bij te praten met interessante vakgenoten. In een interactief programma geven Bram Moskowicz en een aantal andere topsprekers hun visie op actuele wetgeving. Lees hier meer.

Mark van de Streek nieuw bestuurslid rechtbank Overijssel

Mark van de Streek (39) is sinds 1 april bestuurslid van de rechtbank Overijssel. Van de Streek komt over van het Openbaar Ministerie parket Noord-Nederland waar hij werkzaam was als directeur Bedrijfsvoering. Ook is hij lid van de Raad van Toezicht van Zorggroep Noordwest-Veluwe. Lees verder op rechtspraak.nl

Jaarverslag Hoge Raad 2018

In dit verslag wordt een aantal beschouwingen gegeven over 2018, waarbij de rechtsontwikkeling en de maatschappelijke betekenis van de Hoge Raad centraal staan. Per rechtsgebied wordt vervolgens een klein aantal belangrijke arresten beschreven.
In zogenoemde 'signalen aan de wetgever' gaat de Hoge Raad in op juridisch-technische onvolkomenheden in wet- en regelgeving waar hij bij de behandeling van zaken tegenaan loopt. Als de tekortkoming van voldoende belang is, geeft men dit nu explicieter terug aan de wetgever: via arresten en via het jaarverslag. In 2018 heeft de Hoge Raad in tien arresten een dergelijk signaal afgegeven. Lees verder op recht.nl

Autoriteit Persoonsgegevens niet overtuigd van noodzaak aandeelhoudersregister

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is op een aantal belangrijke punten nog niet overtuigd van de noodzaak van het instellen van een centraal aandeelhoudersregister (CAHR). Dit schrijft de privacy-waakhond in een advies aan de Tweede Kamer. De autoriteit adviseert de procedure niet voort te zetten, tenzij deze punten genoeg zijn weerlegd. Indien de procedure wordt voortgezet adviseert de autoriteit nog rekening te houden met een aantal opmerkingen over de vormgeving van het wetsvoorstel. Lees verder op knb.nl

UBO-register januari 2020 in werking

Het UBO-register treedt vanaf januari 2020 in Nederland in werking. Ondernemingen en rechtspersonen zijn dan verplicht om hun UBO’s te registreren. Minister Wopke Hoekstra van Financiën heeft het wetsvoorstel om het UBO-register te implementeren donderdag ingediend bij de Tweede Kamer. Lees verder op knb.nl

Ed Engelen nieuw bestuurslid KNB

Ed Engelen is vanaf 1 mei het nieuwe bestuurslid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Hij werd woensdag 3 april door de ledenraad benoemd voor een periode van drie jaar. Engelen vervangt Anne-Marie Smelt die per 10 april aftreedt. Lees verder op knb.nl

Ethische dilemma’s lokken advocaten uit de tent

Is het betalen van 2000 euro provisie zuiver op de graat? Mag je getuigen tegen je eigen cliënt? Over dat soort dilemma’s ging donderdag in Deventer een sessie over gedragsregels voor advocaten van de lokale orde Overijssel en de NOvA. Lees verder op Advocatenblad.nl