Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 20,  2019

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

 

 

Nieuws van de week wordt ook wekelijks per e-mail verzonden. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Vragen over de aanbesteding van het CJIB

Er zijn opnieuw vragen gesteld over de aanbesteding, u leest ze hier

ECLI:NL:PHR:2019:484

Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Procesrecht. Vereisten exploot (art. 45 lid 3 Rv) en betekeningsvereisten (art. 46 e.v. Rv). Is betekening aan een in de basisregistratie personen opgenomen ‘briefadres’ rechtsgeldig? Dient in exploten de woonplaats te worden vermeld van verzoekers/geëxploteerden met een ‘geheim adres’?

Ledenenquête 2019

De Ledenenquête 2019 is op dit moment 261 keer ingevuld. Dat is een mooi resultaat, maar meer is nog beter!

Met de enquête worden het ondernemersklimaat en de algehele stemming onder de leden gepeild. Daarnaast wordt de enquête gebruikt voor historisch perspectief: zijn er zaken waar de leden nu, vier jaar na het eerste onderzoek in 2015, anders over denken?

Het streven is zoveel mogelijk reacties te verwerken vóór de aankomende ALV van 24 mei 2019.

Tuchtrecht

Meer tuchtrechtuitspraken

Er zijn door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders een heel aantal tuchtrechtuitspraken gepubliceerd. Hieronder treft u aan een selectie. Meer uitspraken kunt u vinden op de website tuchtrecht.overheid.nl

ECLI:NL:TGDKG:2018:284 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Klacht (gedeeltelijk) gegrond. Maatregel: berisping. In geschil is onder meer of de gerechtsdeurwaarder bij het berekenen van de beslagvrije voet ten aanzien van de premie van de ziektekostenverzekering rekening moet houden met alleen de basispremie of ook de aanvullende ziektekostenpremie.

ECLI:NL:TGDKG:2018:283 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Klacht (gedeeltelijk) gegrond. Geen maatregel. Klager is bij het overeenkomen van de betalingsregeling met de gerechtsdeurwaarder per abuis niet geïnformeerd over de gevolgen van het niet nakomen van de regeling. Ook is klager nadien bij niet-nakoming van de regeling niet schriftelijk op de hoogte gesteld van de nadere executiemaatregelen.

ECLI:NL:TGDKG:2019:50 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Terugwerkende kracht aanpassing beslagvrije voet. Klaagster heeft alle gegevens verstrekt. Nu de gerechtsdeurwaarder niet aannemelijk heeft gemaakt dat klaagster onvolledige of onjuiste informatie heeft verstrekt, had de beslagvrije voet met terugwerkende kracht aangepast moeten worden tot de datum waarop de gerechtsdeurwaarder over die gegevens beschikte. Maatregel berisping opgelegd.

ECLI:NL:TGDKG:2019:52 kamer voor gerechtsdeurwaarders

De gerechtsdeurwaarder die vergeet een dagvaarding bij de rechtbank aan te brengen oefent daarmee geen ongeoorloofde druk uit, evenmin is sprake van een vergissing of fout waaruit blijkt dat sprake is van grote onzorgvuldigheid of handelen tegen beter weten in. klacht is ongegrond.

ECLI:NL:TGDKG:2019:60 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Klacht ongegrond. Klager verwijt het de gerechtsdeurwaarder dat deze bij de ontruiming van de loods de volledige bedrijfsinventaris heeft afgevoerd en, in plaats van de bedrijfsinventaris langs de kant van de weg te zetten, heeft (laten) vernietigen.

ECLI:NL:TGDKG:2019:65 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Klacht gegrond, zonder oplegging van een maatregel. De gerechtsdeurwaarder heeft bij het betekenen van de dagvaarding, de dagvaarding achtergelaten in de handen van een derde die zich presenteerde als een goede bekende van de klager. Het enige dat de derde hiervoor hoefde te doen is de gerechtsdeurwaarder ervan overtuigen dat zij de stukken in ontvangst mócht aannemen.

ECLI:NL:TGDKG:2018:276 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Klacht gedeeltelijk gegrond. Geen oplegging van maatregel. Vonnissen werken vanaf het moment dat het vonnis is uitgesproken. Aangenomen wordt dat de verplichting tot nakoming reeds bestaat voordat het vonnis executabel is. Dan kan er ook reeds voor dat tijdstip sprake zijn van niet-nakoming. Maar het afdwingen van nakoming en het verbeuren van dwangsommen door niet-nakoming, is pas mogelijk na het tijdstip waarop het vonnis executabel is. Conform art. 611a lid 3 Rv. is dat bij de betekening van de uitspraak. De gerechtsdeurwaarders hebben hier geen acht op geslagen en hebben een (aanzienlijk) bedrag aan verbeurde dwangsommen in het (betekenings)exploot opgenomen.

ECLI:NL:TGDKG:2018:242 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Klacht (gedeeltelijk) gegrond. Maatregel: berisping. De gerechtsdeurwaarder dient zorgvuldigheid te betrachten bij het overeenkomen van een betalingsregeling met de debiteur, helemaal in het geval waarbij de gerechtsdeurwaarder wéét dat het beslag, in verband met de beslagvrije voet, niets (meer) oplevert. Gebeurt dit niet, dan kan deze handelswijze – sterk afhankelijk van de hoogte van het afgesproken bedrag – gezien worden als een bewuste omzeiling van de beslagvrije voet. De gerechtsdeurwaarder had in dit geval de consequenties van de te maken betalingsafspraak met de debiteur te bespreken. Niet is gebleken dat dit is gebeurd.

ECLI:NL:TGDKG:2018:248 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Klacht gegrond. Maatregel: berisping. Het gebruik van een geautomatiseerd systeem om zaken in bulk aangeleverd te kunnen krijgen van zijn klanten, vrijwaart de gerechtsdeurwaarder niet van zijn verantwoordelijkheid om een (extra) controle uit te voeren om zo vast te kunnen stellen dat zaken niet dubbel zijn aangeleverd. Het bestaan van een duurzame vertrouwensband tussen de gerechtsdeurwaarder en zijn klant maakt een dergelijke controle geenszins overbodig.

ECLI:NL:TGDKG:2018:249 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Klacht (gedeeltelijk) gegrond. Maatregel: berisping. De gerechtsdeurwaarder heeft verzuimd – hoewel toegezegd – de betaalmomenten van de debiteur te agenderen, om zo beter zicht te kunnen houden of de debiteur zich aan de betalingsafspraak hield. Dit verzuim heeft ertoe geleid dat de (eerder) beslagen auto niet meer op de naam van de debiteur stond en in gerechtelijke bewaring nemen geen optie meer was, waardoor de klant van de gerechtsdeurwaarder met lege handen kwam te staan.

ECLI:NL:TGDKG:2018:255 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Klacht gegrond. Maatregel: waarschuwing. De gerechtsdeurwaarder stelt zich ten onrechteop het standpunt dat hij er vanuit mocht gaan dat de invoering van de kostendelersnorm door de gemeente niet het gevolg heeft gehad dat de beslagvrije voet het inkomen (uitkering) van klager oversteeg. Te meer nu de gerechtsdeurwaarder beschikte over een brief waarin de gemeente had meegedeeld dat inhouding niet meer mogelijk was vanwege voornoemde invoering. Als de gemeente, ondanks de mededeling in de brief, dan toch inhoudingen overmaakt aan de gerechtsdeurwaarder, lag het op de weg van de gerechtsdeurwaarder contact op te nemen met de gemeente om de juistheid van de afdrachten te verifiëren.

ECLI:NL:TGDKG:2018:260 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Beslissing op verzet. Verzet gegrond. Maatregel: berisping. Klaagster beklaagt zich er over dat de gerechtsdeurwaarder de woning heeft ontruimd, terwijl zij en haar huisgenoten huurbescherming hadden. De gerechtsdeurwaarder beschikte echter niet over een titel jegens klaagster maar enkel tegen de hoofdhuurder. De vraag of klaagster huur- en ontruimingsbescherming toekwam hing daarmee af van de vraag of zij een zelfstandige of een onzelfstandige woonruimte onderhuurde. Naar het oordeel van de kamer was beklaagde als gerechtsdeurwaarder, niet in de positie om een oordeel te vellen over de door klaagster gestelde rechtsverhouding en het daaruit voorvloeiende rechtsgevolg. Onder deze omstandigheden had de gerechtsdeurwaarder zijn toevlucht kunnen zoeken tot de procedure als bedoeld in artikel 438 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (de deurwaardersrenvooiprocedure).

ECLI:NL:TGDKG:2018:266 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam

Vernietiging in beslag genomen goederen. Klager stelt dat de gerechtsdeurwaarder een onrechtmatige daad heeft gepleegd door de goederen van klager te laten vernietigen. Klacht gegrond met oplegging van een geldboete.

Jurisprudentie

ECLI:NL:RBNHO:2019:3937

Deurwaarders renvooi art. 438 lid 4 Rv. Beslagene dient inkomsten en uitgaven winkel partner aan de deurwaarder over te leggen om beslagvrije voet te kunnen vaststellen.

ECLI:NL:RBLIM:2019:3998

Executiegeschil. Spoedeisend belang bij de vordering ontbreekt. Overweging ten onvervloede.

ECLI:NL:RBROT:2019:3212

Executoriaal derdenbeslag op huurpenningen. Bevrijdend betaald aan verhuurder? Algemene voorwaarden ter hand gesteld? Onredelijk bezwarend? Huurovk vernietigd door hypotheekhouder. Dwangsom op betaling aan deurwaarder.

ECLI:NL:RBROT:2019:1662

Kort geding. Executoriaal beslag. Vordering tot opheffing afgewezen. Na het vonnis is een schuldregeling tot stand gekomen en doorlopen. Nu schuldeiser die ovk echter heeft ontbonden, is er geen sprake van misbruik van (executie)bevoegdheid.

ECLI:NL:GHARL:2019:3965

Vervolg op ECLI:NL:GHARL:2019:503. Appeldagvaarding uitgebracht aan verkeerde rechtspersoon. Geen herstelexploot. Na akte uitlating door de goede rechtspersoon, verklaart het hof het hoger beroep niet-ontvankelijk. De feiten in deze zaak wijken zodanig af van HR 10 juli 2015 (ECLI:NL:HR:2015:1844) dat partijwisseling aan de zijde van geïntimeerde niet toewijsbaar is. Het dagvaarden van de juiste rechtspersoon ligt in de risicosfeer van de aanlegger. De goede rechtspersoon zou onevenredig in haar belangen worden geschaad indien zij na het verstrijken van de appeltermijn tegen haar wil alsnog in de procedure in hoger beroep zou worden betrokken.

ECLI:NL:GHSHE:2017:11

Internationale handelszaak waarin partijen twisten over de rechtsmacht van de Nederlandse rechter.

ECLI:NL:RBROT:2019:3033

Incident. Internationale bevoegdheid. Bewijsopdracht aan gedaagde, wegens beroep op art. 12 Rv, dat inzake de 'Europese Vorderingen' het gestelde Turkse vonnis op grond van art. 431 Rv voor erkenning in Nederland in aanmerking komt. Bewijsopdracht aan eiser dat inzake de ‘Australische vorderingen’ het Erfolgsort ex art. 6 sub e Rv binnen het rechtsgebied van de rechtbank Rotterdam is gelegen.

ECLI:NL:RBNHO:2019:3935

Hoewel er bij het verzoek tot het leggen van een conservatoir derdenbeslag geen vrees voor verduistering behoeft te worden gesteld, dient in het beslagrekest wel te worden gemotiveerd waarom het beslag nodig is. Dat wordt ook vermeld in de Beslagsyllabus 2019, A. Voorwaarden conservatoir beslag, onder punt 4: “In het beslagrekest zal moeten worden gemotiveerd waarom het beslag nodig is”.

Met het feit dat een wederpartij een vordering betwist, is de noodzaak voor conservatoire maatregelen echter nog niet gegeven. Ook het enkele feit dat gerekwestreerde een financiële holding is, is onvoldoende om aan te nemen dat er voor verzoekster geen verhaalsmogelijkheden meer zullen zijn, indien de vordering zal worden toegewezen. Dit nog daargelaten de mogelijkheid dat gerekwestreerde in dat geval aan een veroordeling zal voldoen.

Gelet op het vorenstaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat de noodzaak om het verhaal voor de gestelde vordering door middel van een conservatoir beslag te verzekeren onvoldoende is onderbouwd.

ECLI:NL:RBDHA:2019:4561

Vonnis in incident ex art. 843a Rv.

ECLI:NL:RBDHA:2019:4515

Bevoegdheidsincident. Nederlandse rechter bevoegd ogv art 5 lid 3 EVEX als plaats waar schadebrengende feit zich kan voordoen. Negatieve verklaring voor recht in verband met octrooiaanvragen voor toekomstige octrooien en afgesplitste aanvragen daarvan.

ECLI:NL:RBDHA:2019:4540

Kan de Nederlandse rechter in deze zaak internationale bevoegdheid ontlenen aan artikel 25 Brussel I bis-Vo (forumkeuze) of aan artikel 7 Brussel I bis-Vo? Verstrekking van diensten of koop en verkoop van roerende lichamelijk zaken? Plaats waar de zaken volgens de overeenkomst geleverd werden of geleverd hadden moeten worden. Betekenis van de Incoterm Ex Works. In dit geval "ex works Sered SK".

ECLI:NL:RBNNE:2019:1913

Dagvaarding in persoon betekend? Tegenbewijs

ECLI:NL:RBROT:2019:1670

Executoriale verkoop woning. Niet gebleken van misbruik van bevoegdheid. Voorshands niet aannemelijk dat de inhoud van de hypotheekakte niet juist is.

ECLI:NL:HR:2019:707

Relatievermogensrecht. Samenwoning zonder huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract. Vrouw investeert geld in verbouwing woning van de man. Recht op vergoeding van de investering? Analoge toepassing van art. 1:87 BW? Gemeenschap in de zin van titel 3.7 BW? Ongerechtvaardigde verrijking door besparing van kosten? Redelijkheid en billijkheid (art. 6:2 lid 1 BW).

ECLI:NL:HR:2019:688

IPR. Internationale bevoegdheid Nederlandse rechter. Vordering tot medewerking aan vestiging van recht van hypotheek op in Frankrijk gelegen onroerende zaak. Vraag of sprake is van vordering betreffende zakelijk recht in de zin van art. 24, onder 1, Verordening Brussel-I-bis.

ECLI:NL:HR:2019:699

Procesrecht. Art. 32 Rv. Verzuim rechter om te beslissen over onderdeel van het gevorderde of verzochte. Mogelijkheid voor partij om rechter te verzoeken zijn uitspraak aan te vullen. Kan verzoek om aanvulling ook worden gedaan door de wederpartij?

ECLI:NL:HR:2019:685

Procesrecht. Ontvankelijkheid in cassatie, art. 426a lid 1 Rv; verzoekschrift niet ondertekend door advocaat bij HR. Vormt art. 46 lid 4 Wet bescherming persoonsgegevens een uitzondering op art. 426a Rv? Gelijkheidsbeginsel.

ECLI:NL:GHARL:2019:3949

Betwisting vordering bank ter zake van opgeëist krediet. Onrechtmatige executie in geval van executieveiling in plaats van onderhandse verkoop?

ECLI:NL:GHDHA:2019:1073

Kort geding; veroordeling tot afgifte van bedrijfsgegevens; werkgever legt eigenbeslag op loon; vraag of dwangsommen zijn verbeurd; belang bij hoger beroep; verplichting werknemer tot verschaffen informatie over inkomsten uit nevenbetrekking?

ECLI:NL:RBMNE:2018:4705

Kadaster is geen rechthebbende in de zin van artikel 25 lid 3 Wna en kan geen aanspraak maken op tegoed op de kwaliteitsrekening van de notaris.

ECLI:NL:RBROT:2019:2839

Eiseres beweert op grond van vier cessies rechthebbende te zijn geworden op enorme vordering. De vordering is echter verjaard omdat deze niet van de zijde van een eerdere rechthebbende is gestuit. Ontbreken belang bij gevorderde verklaring voor recht.

Gegevensverwerking en gerechtelijke taken

Wie is toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens door de gerechten? Die vraag stond centraal in een klacht die een rechtsbijstandverlener bij de Raad van State indiende. Anders dan de klager van mening is, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens geen bevoegdheid toe te zien op gegevensverwerking door gerechten bij de uitoefening van hun rechterlijke taken. De Uitvoeringswet AVG laat het toezicht over aan de rechtspraak zelf. Lees verder op recht.nl

Agenda

mei

15

Klankbordgroep 'Kom uit je schuld'

16

De Grote Schuldenpreventie Bijeenkomst

17

Commissie Toetsing

17

Auditorenmiddag

23

Mediationtafelgesprek

24

Bureau KBvG gesloten i.v.m. ALV

24

ALV KBvG

30

Bureau KBvG gesloten (Hemelvaartsdag)

31

Bureau KBvG gesloten

juni

3

Bestuursvergadering

Actualiteiten

Voorjaarsvergadering 2019 Nederlandse Vereniging voor Procesrecht

De Nederlandse Vereniging voor Procesrecht houdt op vrijdag 21 juni 2019 haar Voorjaarsvergadering

Merendeel sociaal advocaten denkt over stoppen

Bijna zeventig procent van de sociaal advocaten heeft wel eens overwogen te stoppen met het werk in de gesubsidieerde rechtsbijstand. Dat blijkt uit een tussenresultaat van een door EenVandaag gepresenteerde enquête van de SP onder sociaal advocaten. Bijna alle advocaten maken zich zorgen over de aangekondigde plannen van minister Dekker van Rechtsbescherming voor een stelselherziening van de rechtsbijstand. Lees verder op mr-online.nl

Rechters willen hoger loon, geduld raakt op

De laatste fase van de cao-onderhandelingen van de rechterlijke macht lijkt te zijn ingegaan. In deze cao zet de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) in op ‘serieuze’ loonstijgingen, met terugwerkende kracht. Bij de achterban begint het geduld op te raken. Lees verder op mr-online.nl

Proefschrift: Billijkheidsuitzonderingen

Wanneer kan de rechter besluiten af te wijken van de wettelijke voorschriften? Soms is een individuele situatie immers zo uniek, dat de toepassing van het geldende recht onbillijk zou zijn. Floor Bakker verkent hoe billijkheidsuitzonderingen worden gemaakt in het civiele recht, het strafrecht en het bestuursrecht. Vaak gebeurt dit onder verschillende noemers, waardoor het ontbreekt aan een algemeen leerstuk in literatuur en jurisprudentie. Dat leidt ertoe dat rechters geregeld billijkheidsuitzonderingen voor specifieke gevallen over het hoofd zien. Deze titel brengt daarom uiteenlopende leerstukken samen onder één noemer. Verhelderende praktijkvoorbeelden leggen terugkerende factoren bloot die een rol spelen bij billijkheidsbeslissingen. Lees verder op recht.nl

International mediation in employment matters: a Dutch perspective

Mediation wordt nationaal en internationaal steeds vaker gebruikt bij arbeidsconflicten. De manier waarop mediation wordt ingezet, verschilt per land. Dit artikel legt uit hoe mediation in Nederland werkt en welke aandachtspunten er zijn. Lees verder op recht.nl

Reportage: Community Court krijgt Nederlands gezicht

Rechtspraak, Openbaar Ministerie en gemeenten willen in wijkrechtbanken gericht de problemen van verdachten oplossen. De mens achter de strafzaak staat daarom centraal. Net als in het Red Hook Community Justice Center in Brooklyn. Lees verder op rechtspraak.nl