Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 22,  2019

Inhoud

Colofon

Het Nieuws van de Week wordt samengesteld door de medewerkers van het bureau van de KBvG.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

Het Nieuws van de week wordt wekelijks per e-mail verzonden aan de leden en relaties van de KBvG. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Aanbeveling bij binnentreden i.v.m. nutsvoorziening

De rechtspraak heeft een aanbeveling geformuleerd over de vraag of de rechter het nutsbedrijf een machtiging kan geven om – bij wanbetaling – een woning binnen te kunnen gaan met het oog op het afsluiten van energie, het verzegelen van de meter, het opnemen van meterstanden of het wegnemen van de meter.

In de notitie "Aanbeveling binnentreding woning i.v.m. nutsvoorziening" wordt besproken in welke situaties een nutsbedrijf bevoegd is om binnen te treden in een woning. Verder komt aan de orde of en wanneer een machtiging is vereist voor het binnentreden van een woning, door wie en aan wie die machtiging kan worden verleend en of (gedeeltelijke) ontruiming van de woning mogelijk is om in de woning werkzaamheden te kunnen verrichten. De notitie sluit af met een aanbeveling.

Start campagne om taboe op schulden te doorbreken

Mensen met schulden vragen vaak geen hulp of doen dit erg laat, vanwege schaamte of trots. Hierdoor stapelen de problemen zich op. Het kabinet wil dit schuldentaboe doorbreken en roept met de landelijke campagne ‘Kom uit je schuld’ op om geldzorgen bespreekbaar te maken. Staatssecretaris Van Ark start de campagne als onderdeel van de Brede schuldenaanpak van het kabinet, een plan met een veertigtal maatregelen gericht op het voorkomen en terugdringen van problematische schulden. Op de website www.komuitjeschuld.nl delen de schuldenambassadeurs hun ervaringen.

Algemene Ledenvergadering: verslag

Op vrijdag 24 mei jl. vond de ALV van de KBvG plaats in Utrecht. Bestuursvoorzitter Wilbert van de Donk heette alle aanwezigen welkom, en deed dit mede namens de nieuwe bestuursleden Arjan Boiten, Barbara ter Kuile en Sjef van der Putten. In zijn openingstoespraak sprak hij uit dat de driehoeksrelatie waarin schuldeiser, schuldenaar en gerechtsdeurwaarder een belang hebben, maken dat de gerechtsdeurwaardersbranche zo’n uitzonderlijke branche is, dat daar niet de gewone marktwerkingsregels kunnen opgaan. Ook besprak hij de belangrijkste uitkomsten van de rapportage over de visie van de stakeholders op de identiteit van de KBvG: men kan niet om de input van de KBvG heen. Om die invloed te blijven houden, is eenheid binnen de eigen gelederen een noodzakelijkheid. Van de Donk eindigde zijn speech met de oproep om de discussie intern te voeren zoals de beroepsgroep extern gezien wordt: open, eerlijk, realistisch en voortvarend.
Na het vaststellen van de notulen van de ALV van 23 november 2018 werden Chris Bakhuis-van Kesteren, Mark Nouta, Jonathan van Leeuwen en Monique Dubbel verkozen tot nieuwe ledenraadsleden. Ook twee plaatsvervangend ledenraadsleden werden verkozen: Leonie Heskamp en Stephano Nocco.
Na de eensgezinde vaststelling van het financiële verslag werd aan de penningmeester Hans Mik décharge verleend. Aangezien de besturustermijn van Hans pr 1 juli eindigt, was dit zijn laatste presentatie van het financieel verslag. Het door de portefeuillehouder communicatie Paul Otter opgemaakte Jaarverslag 2018 werd vervolgens bij acclamatie vastgesteld.
Het gebruikelijk verslag van de portefeuillehouders van het bestuur over de actualiteiten werd onderbroken voor een smakelijke lunch en opgevolgd door een verslag vanuit de ledenraad door ledenraadsvoorzitter Michaël Brouwer.
Aansluitend werd het gewijzigde voorstel Verordening Grenzen tariefmodellen na een discussie en een aantal lovende woorden, van een positief advies voorzien. Van de aanwezige leden stemden 109 voor en 43 tegen.
Na afloop van de ALV werd als altijd lang nagepraat tijdens de borrel. De volgende ALV vindt plaats op 22 november 2019.

Wetgevingsnieuws

De middelen die het notariaat ter beschikking heeft om fraude te bestrijden

Lees hier verder

De vergelijking van rechtsstelsels en de methode van het World Justice Project

Lees hier verder

Voortgang Brede Schuldenaanpak

Lees hier verder

Antwoord op vragen over het bericht «Schuldhulpverlening lastig voor studenten met schulden»

Lees hier verder

Antwoord op vragen over het bericht «Breed moratorium schulden «dode letter»»

Lees hier verder

Tuchtrecht

ECLI:NL:TGDKG:2019:76 kamer voor gerechtsdeurwaarders

De gerechtsdeurwaarder heeft getracht om betaling van de openstaande vordering langs minnelijke weg met klaagster op te lossen, hetgeen niet is gelukt. Dat de opdrachtgever rechtsmaatregelen ten laste van klaagster wenste te nemen is een omstandigheid die niet aan de gerechtsdeurwaarder kan worden toegerekend.

ECLI:NL:TGDKG:2019:80 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Klager stelt dat het vonnis nooit aan hem is betekend. De gerechtsdeurwaarder heeft erkend dat de halve maand huur ten onrechte niet is meegenomen in het bankbeslag. Klager heeft herhaaldelijk verzocht om een overzicht en heeft meermalen aangegeven dat de berekening niet klopt. Er nog vanaf gezien dat een medewerker van de gerechtsdeurwaarder klager van verkeerde informatie is blijven voorzien, acht de kamer de manier van corresponderen en met name ook de daarin gebruikte toonzetting door de medewerker ongepast en daardoor tuchtrechtelijk laakbaar. Dat de vordering is opgelopen kan niet aan de gerechtsdeurwaarder worden verweten. Klacht gedeeltelijk gegrond, maatregel van waarschuwing.

Jurisprudentie

ECLI:NL:RBMNE:2019:2214

KEI-zaak; wat zijn partijen overeengekomen? Is eiser tekort geschoten in de nakoming van de overeenkomst? Boetebeding

ECLI:NL:RBROT:2019:4276

Executiegeschil. Vordering tot opheffing executoriaal beslag tot executie van kortgedingvonnis. In latere bodemprocedurevonnis is anders geoordeeld dan in het kortgedingvonnis. Beslag deels opgeheven wegens noodtoestand bij beslagene. Belangenafweging.

ECLI:NL:GHSHE:2019:1992

Hoger beroep tegen toewijzing van incidentele vordering tot het treffen van een voorlopige voorziening voor de duur van het geding als bedoeld in artikel 223 lid 1 Rv (verbod – op straffe van een dwangsom – tot het treffen van executiemaatregelen).

ECLI:NL:GHSHE:2019:1996

Externe bestuurdersaansprakelijkheid. Schuldeiser van een vennootschap stelt dat hij met de (middellijk) bestuurder van de vennootschap heeft afgesproken dat zijn lening zou worden afgelost zodra een derde een gelijk bedrag aan de vennootschap zou hebben uitgeleend. Volgens de schuldeiser is die afspraak niet nagekomen en heeft de bestuurder bewerkstelligd dan wel toegelaten dat de vennootschap niet aan haar verplichting jegens de schuldeiser voldeed en daarvoor ook geen verhaal bood (Ontvanger/Roelofsen).

ECLI:NL:RBMNE:2019:2304

Verzoek tot voorlopig getuigenverhoor inzake civielrechtelijke procedure tussen e-Court en de Staat toegewezen.

ECLI:NL:PHR:2019:432

IPR. Toepasselijk recht op garantieovereenkomst; verhouding art. 4 lid 2 EVO en art. 4 lid 5 EVO; maatstaf; antikiesregel. Peeters/Gatzen-vordering. Immuniteit van executie; tegoeden van buitenlandse centrale bank; internationaal gewoonterecht; art. 21 Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property.

ECLI:NL:RBLIM:2019:4766

Kort geding, executiegeschil, hoogte eindafrekening werkzaamheden advocaat, twee (onherroepelijke) botsende beslissingen, toewijzing vordering (verbod tenuitvoerlegging / staken tenuitvoerlegging) voor zover executie een bepaald bedrag te boven gaat, dwangsom.

ECLI:NL:GHAMS:2019:1717

Mondelinge uitspraak. Internationale bevoegdheid van Nederlandse rechter kan i.c. niet worden gebaseerd op forumkeuzebeding noch op artikel 35 EEX-Vo (Herschikt). Onvoldoende connexiteit. Geen staking/schorsing van lopende executiemaatregelen, zo volgt uit artikel 24 lid 5 EEX-Vo (Herschikt), welk artikel prevaleert boven art. 8 EEX-Vo (Herschikt).

ECLI:NL:GHARL:2019:4390

Kort geding tot schorsing van executie van een veroordelend vonnis (Ritzen/Hoekstra). Vernietiging van het toewijzende vonnis van de voorzieningenrechter.

ECLI:NL:RBMNE:2019:2216

Vrijwaring; derdenbeslag; zekerheidsstelling ex art. 118a Sv; derdebeslagene mag niet in slechtere positie komen te verkeren door beslag; vordering tot meewerken aan aflossen hypothecaire lening toegewezen; niet uitvoerbaar bij voorraad

ECLI:NL:RBNNE:2019:2267

Vordering tot opheffing conservatoir beslag gelegd in Engeland. Bevoegdheid voorzieningenrechter. Artikel 24 lid 5 EEX-Vo II. (Stilzwijgende) forumkeuze. Onjuiste tenuitvoerlegging van beschikking waarbij beslagverlof is verleend.

Artikel 2, aanhef en onder a, EEX-Vo II. Zelfstandige freezing order High Court?

ECLI:NL:RBMNE:2019:2215

Executiegeschil: geen juridische of feitelijke misslag, geen misbruik van recht. In strijd met erfdienstbaarheid gehandeld, verwijderd houden van bloembakken.

ECLI:NL:RBMNE:2019:2137

Opheffingskortgeding. Conservatoir beslag. Geen grond voor opheffing. Vordering niet evident ondeugdelijk. Schending van art. 21 Rv

ECLI:NL:RBGEL:2019:2279

Proces-verbaal mondeling vonnis. Gedaagde heeft de vordering erkend, zodat dat deze is toegewezen met uitzondering van de btw over de buitengerechtelijke incassokosten.”

ECLI:NL:GHARL:2019:4160

Incident schorsing procedure ex artikel 225 Rv vanwege gestelde rechtsopvolging onder bijzondere titel. Bevoegdheid inroepen schorsingsgrond komt uitsluitend toe aan (opvolger) partij aan wier zijde oorzaak schorsing zich voordoet. Voor beoordeling van belang dat hof beschikt over kopie akte(s) van cessie.

ECLI:NL:HR:2019:791

Procesrecht. Verstekprocedure waarin een derde tussenkomt of zich aan de zijde van gedaagde voegt. Toepasselijkheid art. 140 lid 3 Rv. Verplichting derde de niet verschenen gedaagde van de voeging/tussenkomst op de hoogte te stellen. Omstandigheden waaronder niet-ontvankelijkverklaring wegens overschrijding appeltermijn achterwege blijft. Gedaagde in deze zaak kan alsnog appelleren (vgl. HR 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2894).

ECLI:NL:RBOVE:2019:1778

De kantonrechter in Almelo heeft Belana Bewind & Inkomensbeheer ontslagen als bewindvoerder of mentor van ongeveer 200 mensen, voornamelijk uit Twente. Het bewindvoeringsbedrijf uit Enschede liet haar cliënten onnodig verzekeringen afsluiten via haar zusterbedrijf, rekende te hoge kosten en vroeg in enkele gevallen geen bijstand aan. Daarnaast werd adequaat toezicht onmogelijk gemaakt. Voor de 200 cliënten is een vervangende bewindvoerder of mentor gevonden.

ECLI:NL:GHARL:2019:4187

Incidentele vordering tot voeging in hoger beroep niet-ontvankelijk. Eiseres in incident was in eerste aanleg reeds gevoegde partij. Geen gebruik gemaakt van zelfstandig recht om hoger beroep in te stellen. Voeging kan niet dienen als middel tot herstel van dat verzuim.

ECLI:NL:RBDHA:2019:4895

Intellectuele Eigendom. Inbreuk op Uniemerk? Gedaagde toegelaten gestelde uitputting te bewijzen. Aanwezigheid vertegenwoordigers eiser bij beslaglegging in dit geval geen grond voor opheffing beslag.

ECLI:NL:RBNHO:2019:4283

Afwijzing van verzoek om de Staat (de rechtbank Amsterdam) op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te bevelen kopieën te verstrekken van alle bij de rechtbank Amsterdam aanwezige interne en externe (dossier)stukken waarin persoonsgegevens van verzoekers voorkomen. Het recht op inzage betekent niet dat de betrokkene zonder meer recht heeft op inzage in of kopieën van de stukken of dossiers als zodanig als daarin zijn persoonsgegevens voorkomen. Wel bestaat een recht op een volledig overzicht, in begrijpelijke vorm, van alle persoonsgegevens. Dat wil zeggen in een vorm die de betrokkene in staat stelt kennis te nemen van zijn gegevens en te controleren of zij juist zijn en zijn verwerkt in overeenstemming met de AVG. Voor zover daaraan kan worden voldaan met een andere vorm van verstrekking kan de betrokkene aan de AVG niet het recht ontlenen om een afschrift te verkrijgen van het originele document of bestand waarin de gegevens staan.

Kroniek AVG-rechtspraak juni 2018–mei 2019

Een greep uit de jurisprudentie en publicaties van de Autoriteit Persoonsgegevens na het eerste jaar ervaring met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die eind mei 2018 van kracht werd. Lees verder op recht.nl

Vonnis op tegenspraak bij niet-verschenen gedaagde en tussenkomst/voeging

Indien er meerdere gedaagden zijn en ten minste één van hen in het geding verschijnt, dan wordt tussen alle partijen één vonnis gewezen dat als vonnis op tegenspraak wordt beschouwd (artikel 140 lid 3 Rv). De Hoge Raad oordeelt dat als gedaagde(n) niet is (zijn) verschenen, maar wel een partij is tussengekomen of aan de zijde van die gedaagde(n) een procespartij is gevoegd, dan met overeenkomstige toepassing van artikel 140 lid 3 Rv een vonnis op tegenspraak wordt gewezen.
Om te voorkomen dat een niet-verschenen gedaagde niet tijdig kennis heeft van het op tegenspraak gewezen vonnis en daardoor in feite zijn mogelijkheid van hoger beroep verliest, geeft de Hoge Raad nog enkele aanvullende regels. Onder omstandigheden kan de rechter die beslist op de vordering tot voeging of tussenkomst, bij toewijzing van die vordering bepalen dat de toegelaten partij de niet-verschenen gedaagde(n) van die toelating in kennis stelt. Verder kan onder omstandigheden een niet-verschenen gedaagde die met termijnoverschrijding hoger beroep instelt, toch ontvankelijk zijn. Lees verder op recht.nl

E-Court mag hoge rechters horen over ‘tegenwerking door rechterlijke macht'

De rechtbank Midden-Nederland heeft vrijdag een door e-Court verzocht getuigenverhoor toegewezen. De online rechtbank mag in het kader van een eventuele civielrechtelijke procedure tegen de Staat zes rechters horen, waarvan drie verbonden aan de Hoge Raad. E-Court vermoedt bewuste tegenwerking door de rechterlijke macht. Lees verder op Advocatie.nl

Agenda

mei

30

Bureau KBvG gesloten (Hemelvaartsdag)

31

Bureau KBvG gesloten

juni

3

Bestuursvergadering

7

Bureau KBvG gesloten

7

Werkbezoek Kamercommissie SZW aan gerechtsdeurwaarderskantoor

10

Bureau KBvG gesloten (Tweede Pinksterdag)

13

NVVK Raad van advies

Actualiteiten

Rechters gehoord om complot

Succes voor online geschillenbeslechter E-Court in haar strijd tegen de staat. Om te bewijzen dat overheid via een complot E-Court de nek om draaide, mag E-Court binnenkort zes hooggeplaatste magistraten ondervragen via een getuigenverhoor. Dat heeft de rechtbank Utrecht vrijdag beslist. Lees verder op nrc.nl

Deurwaarders willen drones gebruiken (België)

Gerechtsdeurwaarders hebben een memorandum opgemaakt en vragen de volgende regering de mogelijkheid om in de toekomst ook vaststellingen te doen met een drone. De onbemande vliegtuigjes met camera moeten deurwaarder helpen inschatten over welke eigendommen iemand beschikt. Vanop de grond kunnen ze namelijk niet alles zien. Bovendien helpen drones ook om schade gedetailleerd in kaart te brengen. Ten slotte is er nog een erg praktische overweging: gerechtsdeurwaarders kunnen een medewerker met drone ter plaatse sturen om vervolgens vaststellingen te doen aan de hand van de beelden. Lees verder op hln.be

Wat u moet weten als u te maken krijgt met een gerechtsdeurwaarder

8 vragen aan Wilbert van de Donk, voorzitter van de Koninklijke Beroepsvereniging (Beroepsorganisatie, red.) van Gerechtsdeurwaarders (KBvG)

Bij het woord ‘deurwaarder’ denkt u misschien aan iemand die uw huis leeg komt halen. Dit idee hebben veel mensen, volgens Wilbert van de Donk. Hij is voorzitter van de Koninklijke Beroepsvereniging van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Toch klopt dat beeld niet helemaal. Al op het moment dat u een boete of openstaande rekening niet betaalt, komt de (gerechts)deurwaarder in actie. Wij vroegen Wilbert wat er precies gebeurt als u te maken krijgt met een (gerechts)deurwaarder. En hoe u dan het beste kunt handelen. Lees verder op nationaleombudsman.nl

273 advocaten op de vingers getikt

In 2018 zijn advocaten 273 keer op de vingers getikt door de tuchtrechter. Op een totaal van 17.784 advocaten gaat om 1,5 procent dat in de fout ging. Dat is iets minder dan in 2017 toen een krappe 2 procent over de schreef ging. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Raden van Discipline en het Hof van Discipline over 2018. Lees verder op mr-online.nl

Helft mkb vindt AVG ‘draak van een wet’

De helft van de bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (mkb) noemt de Algemene Verordening Gegevensbescherming ‘een draak van een wet’. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Motivaction in opdracht van privacyadviesbureau Rendement. Iets meer dan de helft van de 1276 ondervraagde professionals ziet geen grote voordelen in de invoering van de AVG. De toepassing van de wet neemt meer tijd in beslag dan verwacht. Lees verder op mr-online.nl

De Werd: ‘Rechters moeten meer verbinding leggen met de politiek’

Rechters moeten in hun rechtsvormende taak beter de verbinding leggen met de politieke staatsmachten en tussen het nationale en het internationale recht. Dat stelt hoogleraar rechtspleging Marc de Werd (UvA) in zijn oratie op 7 juni. Lees verder op mr-online.nl

Vrouwen worden liever toegevoegd notaris

De vrouwen zijn in opmars binnen het notariaat, en de toename van het aantal toegevoegd notarissen houdt daarmee gelijke tred. Dat blijkt uit cijfers van de notariële beroepsorganisatie KNB, waarover het FD heeft gepubliceerd. Lees verder op mr-online.nl

Notariaat neemt deel aan mediationtafelgesprek

Een mediator moet ruimere bevoegdheden bij echtscheidingszaken krijgen en conflicten met de overheid kunnen oplossen. Kortom: mediation moet beter worden ingebed in de samenleving en het rechtsbestel. Dat standpunt gaan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging Mediators in het Notariaat (VMN) donderdag toelichten aan het ministerie van Justitie en Veiligheid tijdens een gesprek over mediation. Lees verder op knb.nl

‘UBO-register heeft centraal aandeelhoudersregister nodig’

Een UBO-register zonder een centraal aandeelhoudersregister (CAHR) is niet veel waard. Het UBO-register is fraudegevoelig en de handhaving is beperkt effectief. De goeden komen in het register, de kwaden niet. Een CAHR is een noodzakelijke aanvulling op het UBO-register. Dit bracht notaris Laurens Kelterman woensdag naar voren tijdens het rondetafelgesprek over het wetsvoorstel UBO-register in de Tweede Kamer. Hij kreeg gehoor bij verschillende Kamerleden. Lees verder op knb.nl