Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 24,  2019

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

 

 

Nieuws van de week wordt ook wekelijks per e-mail verzonden. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

Wetgevingsnieuws

Gepensioneerden met een lager inkomen die arm zijn of moeilijk rond kunnen komen

Lees hier verder

Het bericht dat buitenlanders parkeerboetes ontlopen

Lees hier verder

Afschrift brief aan de Nationale ombudsman inzake kabinetsreactie op rapport 'Invorderen vanuit het burgerperspectief'

Lees hier verder

Stand van zaken Actieplan brede schuldenaanpak

Lees hier verder

Aansluiting gezocht! Verkenning aansluiting minnelijke schuldhulpverlening en wettelijke schuldsanering

Lees hier verder

Misstanden incassomarkt

Lees hier verder

Maatwerk bij schulden van zwerfjongeren

Lees hier verder

Tuchtrecht

ECLI:NL:GHAMS:2019:1757

Klacht tegen een (toegevoegd) gerechtsdeurwaarder. Klagers verwijten de gerechtsdeurwaarder - in de kern - het volgende:
a. De gerechtsdeurwaarder heeft meermalen beslag gelegd, waardoor onnodig kosten zijn gemaakt;
b. Er wordt geen rekening gehouden met de beslagvrije voet op een eventuele nabetaling door het UWV;
c. Het beslag op de auto is niet geëffectueerd hoewel openbare verkoop is aangezegd en de gerechtsdeurwaarder weigert het beslag op de auto op te heffen.

De kamer heeft in de bestreden beslissing de klachtonderdelen a en b ongegrond en klachtonderdeel c gegrond verklaard. Het hof vernietigt de bestreden beslissing en verklaart de klacht ongegrond. Toetsing in volle omvang. Een gerechtsdeurwaarder mag ter inning van een vordering ten laste van een schuldenaar in beginsel meer beslagen leggen. Tevens is het in beginsel aanvaardbaar dat beslag wordt gelegd terwijl van tevoren duidelijk is dat het beslag niet (geheel) zal kunnen worden uitgewonnen. Beslagvrije voet. Nabetaling periodieke betaling? Weigering opheffen beslag.

ECLI:NL:TGDKG:2019:81 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Beslissing op verzet. Executiegeschil, tuchtrechter niet bevoegd. Onbehoorlijk gedrag niet nader gespecificeerdnieuwe klachten kunnen niet in de verzetfase worden behandeld.

ECLI:NL:TGDKG:2019:82 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Beslissing op verzet. Voldoende aanleiding om aan te nemen dat inventaris en handelsvoorraad op het betreffende adres aan de onderrneming toebehoorden.

Jurisprudentie

ECLI:NL:RBGEL:2019:2444

Kort geding. In conventie schorsing tenuitvoerlegging toegewezen wegens misbruik van executiebevoegdheid. In reconventie nakoming vaststellingsovereenkomst afgewezen omdat wilsovereenstemming niet aannemelijk is geworden.

ECLI:NL:RBROT:2019:4391

Vervoerovereenkomst. Geen verrekening vracht. Schuldeisersverzuim nu gedaagde eiseres niet in de gelegenheid heeft gesteld de pallets te retourneren.

ECLI:NL:RBNHO:2019:4733

Wat is overeengekomen bij de koop van een keuken? Haviltex. Nu de offerte door ondertekening een opdracht is geworden, dient ervan te worden uitgegaan dat een "vermoedelijke levertijd" is overeengekomen en dat geen sprake is van een keuken "op afroep".

ECLI:NL:RBOBR:2019:3107

Verzoek van een aantal advocaten gericht tegen de Staat tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor ex artikel 186 Rv, de verstrekking van bescheiden ex artikel 843a Rv en tot het houden van een voorlopig deskundigenbericht ex artikel 202 Rv.
Op bevel van de Fiod heeft een hostingbedrijf digitale gegevens verstrekt van een verdachte in een strafrechtelijk onderzoek, die zijn e-mailverkeer bij dat hostingbedrijf had ondergebracht. Tot de verstrekte gegevens behoort e-mailverkeer tussen de verdachte en zijn advocaten.
De advocaten stellen dat de Staat een groot aantal geprivilegieerde e-mails bij derden heeft gevorderd en in beslag genomen. Volgens de advocaten heeft de Staat in strijd met de wet- en regelgeving kennis genomen van de betreffende e-mails en deze operationeel gebruikt in een strafrechtelijk onderzoek en ook voor externe doeleinden. De advocaten wensen door middel van de gedane verzoeken de aard, omvang, ernst en de gevolgen van de inbreuken op hun verscho¬ningsrecht nader te onderzoeken, zodat zij in staat zijn zicht op de situatie te krijgen, hun proceskansen beter in te schatten en efficiënter te procederen.
De Staat heeft verweer gevoerd.
De verzoeken zijn door de rechtbank afgewezen omdat de advocaten bij de huidige stand van zaken geen voldoende feitelijk belang hebben bij hun verzoeken. Voor zover de advocaten nog enig belang zouden hebben bij hun verzoeken oordeelt de rechtbank dat de advocaten, vanwege de onevenredigheid van de over en weer betrokken belangen van de advocaten enerzijds en van de Staat anderzijds, in redelijkheid niet tot het uitoefenen van hun bevoegdheden hadden kunnen worden toegelaten.

ECLI:NL:OGEAC:2019:107

Belanghebbende is in verzet gekomen tegen de niet-ontvankelijkverklaring wegens het niet betalen van de verschuldigde griffierecht. Het Gerecht is van oordeel dat belanghebbende niet aannemelijk heeft gemaakt dat de nota’s griffierecht haar niet per e-mail hebben bereikt. Andere correspondentie in de zaak, verzonden naar hetzelfde e-mailadres, is wel ontvangen. De griffier heeft na verzending geen e-mail teruggekregen dat de bezorging niet is gelukt. Tevens heeft het Gerecht overwogen dat de gemachtigde van belanghebbende procesgemachtigde is in belastingzaken en geacht wordt bekend te zijn met de termijn voor de betaling van griffierecht. Het verzet is ongegrond.

Raad van Discipline schrapt nalatige advocaat

Het niet behalen van opleidingspunten, gevraagde inlichtingen aan de deken niet toesturen en het niet gereed hebben van jaarrapporten is een advocaat duur komen te staan. De Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden heeft deze advocaat geschrapt van het tableau. Lees verder op advocatenblad.nl

EU-Hof: geen openbare aanbesteding van juridische diensten

De uitsluiting van bepaalde juridische diensten van de aanbestedingsprocedures in het EU-recht is niet in strijd met het beginsel van gelijke behandeling, de vrijheid van vestiging of het vrije dienstenverkeer, of met het subsidiariteitsbeginsel. De bijzondere relatie tussen de juridische dienstverlener en de opdrachtgever verdraagt zich immers niet met een openbare aanbesteding. Lees verder op recht.nl

Huur van woonruimte en het bewijsbeding

Op grond van Europese regelgeving en rechtspraak is de rechter verplicht ambtshalve te toetsen of een beding waarop de wederpartij van de consument een beroep doet, onredelijk bezwarend is. In de rechtspraak wordt verschillend geoordeeld over de geldigheid van een (bewijs)beding in de algemene voorwaarden behorende bij consumentenovereenkomsten. Lees verder op recht.nl

Schadevergoeding na vermelden naam Wob-verzoeker

De rechtbank kent een schadevergoeding van 500 euro toe wegens schending van privacy door een gemeente. Betrokkene had twee Wob-verzoeken ingediend. Ambtenaren van de gemeente hebben hierover vervolgens ambtenaren van andere bestuursorganen per e-mail geïnformeerd. Aangezien bij een Wob-verzoek geen belang hoeft te worden gesteld, is de persoon van de verzoeker niet relevant voor de beoordeling van het verzoek. De uitspraak is, voor zover bekend, de eerste waarin schadevergoeding wordt toegekend wegens inbreuk op de AVG. Lees verder op recht.nl

Agenda

juni

13

NVVK Raad van advies

20

Ledenraadsvergadering

Actualiteiten

Gemeenten niet gericht op schuldenvrij maken inwoners

De huidige decentrale uitvoering van de minnelijke schuldhulpverlening zit het schuldenvrij maken van mensen in de weg. Dat is één van de zorgwekkende hoofdconclusies van het rapport Aansluiting gezocht! van Bureau Berenschot over het schuldhulpverleningsstelsel. Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) stuurde het rapport vorige week met een summiere mededeling naar de Tweede Kamer als bijlage bij een brief over de Brede Schuldenaanpak. Lees verder op binnenlandsbestuur.nl

‘Schuldhulpverlening loopt in de soep’

Leden van de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid reageren kritisch naar aanleiding van de conclusies uit het rapport van Berenschot over de werking van het schuldhulpverleningsstelsel. Daarin concluderen de onderzoekers dat gemeenten in de huidige setting niet gericht zijn op het schuldenvrij maken van cliënten. Ook de NVVK roept op tot verbetering. Lees verder op binnenlandsbestuur.nl

De moneymakers van de schuldenindustrie (België)

Gerechtsdeurwaarders verdienen miljoenen met het massaal invorderen van schulden. Dat blijkt uit een financiële doorlichting van De Tijd. De grote kantoren worden daarbij steeds machtiger en wagen zich op het randje van het toelaatbare. ‘Alles draait om volume, winstbejag en zelfbehoud.’ Lees verder op tijd.be

Incasso in de ban na fraude

Handig voor de consument, maar een groeiende ergernis voor dienstverleners. Het zelf terug kunnen boeken van automatische incasso’s. Steeds meer energie-, telecom- en verhuurbedrijven stappen hierdoor over op betaalverzoeken. Die kun je namelijk niet terugboeken. Lees verder op telegraaf.nl

Opvolger KEI loopt nu al vertraging op

Het Basisplan Digitale Toegankelijkheid van de rechtspraak, dat het afgeblazen programma KEI moet vervangen, zal later worden ingevoerd dan gepland. De rechtspraak heeft meer tijd nodig om zich voor te bereiden op de zogenoemde BIT-toets en kampt met een gebrek aan ICT’ers. Lees verder op mr-online.nl

Rechtbank Rotterdam start met wijkrechtspraak

In 2020 start de rechtbank Rotterdam met het project ‘Wijkrechtspraak’. Dat zal plaatsvinden in Rotterdam Zuid. Het doel van deze vorm van rechtspraak is om effectief bij te dragen aan het oplossen van problemen van mensen en daarmee het verbeteren van de veiligheid, de leefbaarheid en het maatschappelijk welzijn in de wijken. Lees verder op mr-online.nl

Gedoe over vertaling Latijnse spreuk Hoge Raad

Weer is er onduidelijkheid over de Latijnse spreuk Ubi iudicia deficiunt, incipit bellum die de Hoge Raad pontificaal in zijn nieuwe onderkomen toont. Wat is precies de betekenis? Lees verder op mr-online.nkl

Dekens: in 2018 meer structuur in het toezicht

Advocaten hebben in 2018 te maken gekregen met ‘risicogestuurd toezicht’ op hun werk. Ook is de harmonisering van het toezicht en klachtbehandeling verder doorgevoerd. Lees verder op mr-online.nl

Van klaretaaltoets tot voorleesvonnis

De Rechtspraak wil graag dat uitspraken begrijpelijk zijn. De politiek vraagt om ‘B1-taal’. Er zijn verschillende initiatieven om klare taal, of gewonemensentaal zoals de Raad voor de rechtspraak het ook noemt, te bevorderen. Lees verder op mr-online.nl

KNB en GCV plaatsen kanttekeningen bij wetsvoorstel personen­vennootschap

Modernisering van het personenvennootschapsrecht is noodzakelijk. Daar zijn de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) het mee eens. Ook zien zij de voordelen van rechtspersoonlijkheid van een personenvennootschap. Maar de beroepsorganisatie en de GCV plaatsen wel enkele kanttekeningen bij het voorontwerp van het wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen. Lees verder op knb.nl