Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 27,  2019

Inhoud

Colofon

Het Nieuws van de Week wordt samengesteld door de medewerkers van het bureau van de KBvG.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

Het Nieuws van de week wordt wekelijks per e-mail verzonden aan de leden en relaties van de KBvG. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Hoge Raad schept duidelijkheid over betekening aan het briefadres

De KBvG heeft schriftelijke opmerkingen ingediend bij de Hoge Raad die hebben geleid tot beantwoording van de prejudiciële vragen over de betekening aan het briefadres. Na de jarenlange verdeeldheid bij feitelijke instanties over of nu op een briefadres of openbaar moet worden betekend luidt het verlossende antwoord dat voor de toepassing van de artikelen 45-47 Rv een briefadres worden aangemerkt als een gekozen woonplaats in de zin van artikel 1:15 BW. Bij een bekend briefadres is voor openbare betekening geen plaats, tenzij de deurwaarder moet aannemen dat het briefadres niet (meer) juist is en de stukken de betrokkene niet zulen bereiken bij betekening aan het briefadres. De rechter van de plaats van het briefadres is als rechter van de gekozen woonplaats de bevoegde rechter als bedoeld in artikel 99 lid 1 Rv.. Het voorgaande heeft geen gevolgen voor exploten die voor 1 augustus 2019 openbaar zijn of zullen worden betekend. Lees verder op rechtspraak.nl

Sessie HBV met de Rechtspraak

Op vrijdag 28 juni 2019 heeft een sessie plaatsgevonden bij de Rechtbank Den Haag met medewerkers van het OM van de parketten bij de rechtbanken door heel Nederland. Al voor langere tijd bestaat er bij de medewerkers enige onduidelijkheid over de verschillende (parket)betekeningen die door de gerechtsdeurwaarders bij de rechtbanken worden uitgebracht. Denk aan de betekeningen op grond van het Haags Betekeningsverdrag, het Rechtsvorderingsverdrag 1954, het Nederlands-Brits Rechtsvorderingsverdrag 1933 en de betekeningen ex artt. 54 en 55 Rv.

In een volle dag zijn door Jona van Leeuwen, Jeroen Nijenhuis en Wilbert van de Donk de ‘ins-and-outs’ van de verschillende betekeningen over het voetlicht gebracht. Maar ook zijn er over en weer praktische vraagstukken uitgewisseld. Zoals exploten die aan het parket worden betekend, maar waarvan de vertaling nog volgt: in sommige gevallen blijven die exploten nog maanden bij het parket liggen. Hoewel dat in het licht van termijnen wel te verklaren is, is dat uiteraard niet de bedoeling en formeel niet juist. Exploten die worden betekend maar waar de verklaring achterwegen blijft, dienen door het parket retour te worden gestuurd. Voor wat die vertalingen onder het HBV betreft, als reminder: de vertaling is wel vereist bij de formele afgifte maar niet vereist is bij de eenvoudige afgifte.

Verder is de betekeningsproblematiek in China besproken, waar de aangetekende verzending wordt gezien als een betekening ex art. 10a HBV en in China niet is toegestaan. Dat is echter strijdig met de Nederlandse wetgeving, waar de aangetekende verzending juist wordt voorgeschreven. Een overleg daarover met Buitenlandse Zaken volgt spoedig.

Tot slot zijn nog diplomatieke gevoeligheden besproken, zoals betekeningen aan landen waar de erkenning als staat ter discussie wordt gesteld, en afsluitend de betekeningen van CJIB of CAK-dwangbevelen: die leidden tot onduidelijkheid gezien dit administratieve zaken zijn en daarom niet onder het HBV wordt betekend, maar via de weg van art. 55 Rv.

Wetgevingsnieuws

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het via een centraal elektronisch systeem geautomatiseerd ontsluiten van identificerende gegevens alsmede enkele andere gegevens door banken en andere betaaldienstverleners (Wet verwijzingspor

Lees hier verder.

Antwoord op vragen van de leden Groothuizen (D66) en Van Nispen (SP) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de aanbesteding van het CJIB (ingezonden 13 mei 2019).

Lees hier verder. 

Eerste Kamer akkoord met wijziging Handelsregisterwet

Lees hier verder.

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg: agressie tegen gerechtsdeurwaarders, participatie, doorgeschoten marktwerking en CJIB

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de minister van Justitie en Veiligheid over agressie tegen gerechtsdeurwaarders (Kamerstuk 28 684, nr. 493). Lees hier verder.

Kamerbrief over onderzoek naar opgekochte vorderingen

Lees hier verder.

Jurisprudentie

Rechtbank Den Haag 1 juli 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:6396

Eindvonnis ambtshalve toetsing. Eisende partij is een zogenaamde ‘repeat player’. (...) Eisende partij mag daarom bekend worden verondersteld met de informatie die ontbreekt in de (standaard)dagvaardingen in zaken als de onderhavige en eisende partij is dienaangaande als voldoende gehoord en geïnformeerd te beschouwen. Tot op heden heeft eisende partij haar (standaard)dagvaarding evenwel niet (in voldoende mate) aangepast. (...) Door de kantonrechter te Den Haag zal dan ook met ingang van 1 oktober 2019 in vergelijkbare verstekzaken van alle zogenaamde ‘repeat players’ waarin de waarheidsvinding en de toetsing van de vordering aan dwingend consumentenrecht en consumentenbeschermende bepalingen wordt gefrustreerd op bovenvermelde wijze, beslissen op basis van de dagvaarding. Een gelegenheid om nadere informatie te verschaffen en zich uit te laten over een mogelijk beroep op oneerlijke bedingen en strijdigheid met dwingend consumentenrecht en zo nodig stellingen aan te passen zal niet langer worden geboden. De eventuele gevolgen daarvan voor de vordering komen voor rekening van de eisende partijen. Lees verder op rechtspraak.nl

Hoge Raad inzake het briefadres, 28-06-2019, ECLI:NL:HR:2019:1052

Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Kan en moet de deurwaarder een exploot uitbrengen aan een in de basisregistratie personen (BRP) opgenomen briefadres in plaats van openbaar te betekenen op de voet van art. 54 Rv? Art. 45-47 Rv; art. 54 lid 1 Rv; art. 1:15 BW. Lees hier verder.

Parket bij de Hoge Raad, 24-05-2019, ECLI:NL:PHR:2019:551

Huurrecht. Verbeurde dwangsom. Kort geding. Vervallen spoedeisend belang hoger beroep; beoordeling ‘ex tunc’ (vgl. HR 31 mei 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE3437). Hof acht toegewezen dwangsommen excessief. Kan appelrechter dwangsom verlagen, met instandhouding van de rest van de veroordeling? BenGH 20 april 2010, ECLI:NL:XX:2010:BN3277. Heeft hof juist toetsingskader toegepast? Afstemmingsregel kort geding. Lees hier verder.

Rechtbank Oost-Brabant, 21-06-2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:3540

Kort geding: Executiegeschil. Ontruiming standplaats. Wet Bibob. Geen sprake van misbruik van (executie)bevoegdheid. Partijen hebben afspraken gemaakt en dat is een nieuw feit, maar daarin ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding te concluderen dat daarmee misbruik wordt gemaakt van haar (executie)bevoegdheid. Lees hier verder.

Gerechtshof Amsterdam, 19-06-2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2034

Overeenkomst tot stellen van bankgarantie tegenover opheffing van beslagen. Verplichting tot instandhouden van de garantie ook tijdens eventuele cassatieprocedure. In casu is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat de begunstigde de steller nog langer houdt aan die verplichting. Gebod aan de begunstigde de bank te ontslaan uit de bankgarantie c.a. Art. 6:248 lid 2 BW. Lees hier verder.

Gerechtshof Amsterdam, 27-11-2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4332

Kort geding. Vordering van Rhea tot opheffing van conservatoire verhaalsbeslagen toegewezen door de eerste rechter, echter tegen zekerheidstelling. Vordering van Rhea tot opheffing van een conservatoir leveringsbeslag op aandelen in een Nederlandse BV afgewezen. Beroep van Rhea op een forumbeding waardoor de Nederlandse rechter niet bevoegd zou zijn in de bodemzaak. Die onbevoegdheid is echter niet zo evident dat nu al kan worden geoordeeld dat de bodemzaak niet tijdig bij de bevoegde rechter is aangebracht. Dit zal de bodemrechter moeten beoordelen, en daarbij zal hij zich, in verband met art. 9 Rv, een oordeel moeten vormen over de staat van het recht in Turkije; daarop wordt in dit geding niet vooruitgelopen. Bekrachtiging. Lees hier verder.

Rechtbank Overijssel, 02-07-2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:2222

Afgifte roerende zaken. Beroep op retentierecht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Lees hier verder. 

Gerechtshof Amsterdam, 18-12-2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4792

Appel van ECLI:NL:RBAMS:2017:5592. Kort geding. De eerste rechter hief conservatoir beslag gedeeltelijk op. In hoger beroep alsnog weigering opheffing en herbegroting van de vordering op een hoger bedrag. lees hier verder.

Rechtbank Noord-Holland, 12-02-2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:1118

Verzoek conservatoir beslag afgewezen, omdat niet summierlijk is gebleken van de deugdelijkheid van een op dit moment bestaande vordering. Voorts is de noodzaak van het gevraagde beslagverlof onvoldoende toegelicht, gelet op de al eerder gelegde beslagen door verzoekster. Lees hier verder.

Agenda

juli

11

Kwartiermakersoverleg vBvv

16

SZW bijeenkomst verbreding beslagregister

19

Commissie Toetsing KBvG Normen voor kwaliteit

22

Bestuursvergadering

Actualiteiten

Tijdige informatieuitwisseling helpt bij preventie en vroegsignalering van schulden

Door het tijdig signaleren van schulden kunnen gemeenten mensen met beginnende schulden hulp aanbieden voordat zij zelf aan de bel trekken. Steeds meer gemeenten werken daarom samen met woningcorporaties, zorgverzekeraars en energie- en drinkwaterbedrijven. De wetswijziging gemeentelijke schuldhulpverlening geeft gemeenten expliciet toestemming om bijvoorbeeld vroegtijdig informatie over huurachterstanden te ontvangen van woningcorporaties. Gemeenten kunnen mensen met huurachterstanden daardoor beter en sneller vinden en vervolgens helpen. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met deze wijziging van de Wet gemeenten schuldhulpverlening. Lees hier verder.

Rechter procedeert over reiskosten van € 9,69

Een rechter van de rechtbank Midden-Nederland vond dat ze te veel moest afdragen aan haar werkgever voor het woon-werkverkeer voor eerste klas treinreizen. Daarover procedeerde ze – twee keer – bij de hoogste ambtenarenrechter. Maakte het rechtbankbestuur zich schuldig aan ongerechtvaardigde verrijking? Lees hier verder.

Helft Nederlanders ervaart juridische problemen

De helft van alle Nederlanders heeft in de afgelopen twee jaar juridische problemen ervaren. Ruim een derde van de mensen heeft zich gewend tot een professionele juridische dienstverlener. Lees hier verder.

Zorg om rechtsgebiedenregister blijft

Het nieuwe rechtsgebiedenregister blijft een bron van zorg voor het College van Afgevaardigden (CvA) van de NOvA. Diverse fracties wezen woensdag tijdens de periodieke vergadering van het college op ‘de valse start’ die het register dreigt te maken. De Algemene Raad houdt vast aan het live gaan van het register op 1 juli. Lees hier verder.

Staatssecretaris Van Ark scherpt toegang tot bijstand aan bij fraude

Het kabinet wil voorkomen dat mensen met een bijstandsuitkering die vermogen verzwijgen en daarvoor zijn beboet direct weer een uitkering kunnen krijgen. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bereidt een wetswijziging voor die dit regelt. Lees hier verder. 

Gemeente, ga langs bij afhakers schuldhulpverlening

De wijkteams en de Kredietbank moeten Rotterdammers die aankloppen voor schuldhulp actiever en individueel gaan benaderen. Dat beveelt de gemeentelijke ombudsman Anne Mieke Zwaneveld aan in haar rapport over de stand van zaken van de schuldhulpverlening in de Maasstad. Lees hier verder.

Rotterdamse rechter passeert Participatiewet

De Rotterdamse rechtbank dwingt de gemeente Rotterdam om mee te werken met een schuldenregeling voor een vrouw met een fraudeschuld. Die uitspraak gaat recht tegen artikel 60c van de Participatiewet in. Dat schrijft voor dat een gemeente niet mag meewerken aan regelingen van schulden die zijn ontstaan doordat uitkeringsontvangers de inlichtingenplicht hebben geschonden. Lees hier verder.