Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 28,  2019

Inhoud

Colofon

Het Nieuws van de Week wordt samengesteld door de medewerkers van het bureau van de KBvG.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

Het Nieuws van de week wordt wekelijks per e-mail verzonden aan de leden en relaties van de KBvG. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Wijziging procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven

Dit procesreglement vindt zijn oorsprong in een initiatief van het Project procesreglementen, dat onderdeel uitmaakt van het Programma Civiele Sectoren, en is ontwikkeld door een door dit project geïnitieerde en door het Landelijk Overleg van de Voorzitters van de Civiele sectoren-Hoven  gefaciliteerde werkgroep, in samenspraak met de Nederlandse Orde van Advocaten. Op 26 mei 2008 heeft het LOVC-H het reglement goedgekeurd, waarna alle gerechtshoven het als eigen reglement hebben vastgesteld. et reglement is beoogd een verdere bijdrage te leveren aan het harmoniseren van de werkwijze en werkprocessen van de verschillende gerechtshoven in civiele dagvaardingszaken. Hierbij is het belang van de justitiabele vooropgesteld. Daarnaast is gestreefd naar een zo goed mogelijke interne werkbaarheid. Lees verder op officiëlebekendmakingen.nl en op rechtspraak.nl

Wetgevingsnieuws

Staatsblad 2019, 246

Wet van 3 juli 2019 tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd, de Wet versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd en de Wet tegemoetkomingen loondomein in verband met temporisering van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd (Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd. Lees verder op officiëlebekendmakingen.nl

Staatscourant 2019, 36341

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 juni 2019, nr. 2019-0000041749, tot wijziging van de Scholingsregeling WW. Lees verder op officiëlebekendmakingen.nl

Staatscourant 2019, 36337

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 juni 2019, nr. 2019-0000083364, ten behoeve van het verstrekken van financiële middelen aan het UWV teneinde het UWV een tijdelijk budget te geven voor het inkopen van scholingstrajecten voor werklozen met een grote kans op langdurige werkloosheid (Regeling tijdelijk scholingsbudget UWV 2019). Lees verder op officiëlebekendmakingen.nl

Staatscourant 2019, 37195

Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 juni 2019, nr. 2019-0000341888, houdende wijziging van de Regeling basisregistratie personen in verband met de invoering van versie 3.12 van het Logisch Ontwerp GB. Lees verder op officiële bekendmakingen.nl

Jurisprudentie

Gerechtshof Den Bosch verijdelt aanval op verschoningsrecht

Advocaten kunnen een beroep doen op hun verschoningsrecht als de fiscus stukken opvraagt die de advocaten hebben ontvangen van hun cliënten. De cliënten zelf hoeven de stukken evenmin ter beschikking te stellen aan de Belastingdienst. Dit geldt ook als stukken informatie bevatten die relevant is voor de belastingheffing. Lees verder op recht.nl

Tijdelijke contracten huurmarkt: de eerste jurisprudentie

Bij de invoering van de ‘Wet doorstroming huurmarkt 2015’ op 1 juli 2016 was nog niet geheel duidelijk hoe de nieuwe regeling van de tijdelijke verhuur van woonruimte zou moeten worden uitgelegd. Zo was het bijvoorbeeld onzeker of de huurovereenkomst voor bepaalde tijd, zoals die voor 1 juli 2016 werd gesloten, nog konden worden aangegaan. En het was nog ongewis wat er zou hebben te gelden als partijen tijdelijke verhuur beogen, maar niet de juiste (model)huurovereenkomst gebruiken. Verder bestonden er vragen over de mogelijke samenloop van verschillende soorten huurovereenkomsten en vreesden verhuurders de sanctie op het vergeten van de schriftelijke kennisgeving. Ook gaven verhuurder vrijwel direct eigen (inventieve) interpretaties aan het verbod op het aangaan van opeenvolgende tijdelijke huurovereenkomsten. Inmiddels zijn we bijna drie jaar verder en zijn de eerste gerechtelijke uitspraken over de tijdelijke huurovereenkomsten gewezen. Tijd om de balans op te maken en te bekijken of de onduidelijkheden zijn weggenomen. Lees verder op hielkemaco.nl

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 26 juni 2019, ECLI:NL:OGEAA:2019:387

Civiel. KG. Vordering tot staking van de tenuitvoerlegging van het vonnis, wordt afgewezen. Niet gesteld dat het vonnis klaarblijkelijk op een juridische of feitelijke misslag berust. Voorts is er geen na het vonnis voorgevallen of aan het licht gekomen feiten naar voren gebracht die klaarblijkelijk aan haar zijde een noodtoestand zullen doen ontstaan. Lees verder op rechtspraak.nl

Gerechtshof Amsterdam 25 juni 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:2137

Huur woonruimte. Huurder schort betaling van een deel van de huur op omdat hij meent dat verhuurder in gebreke blijft met het herstel van gebreken. Gebrek komt niet vast te staan. Voor opschorting van de huurbetaling is geen grond. Huurder is gerechtigd opdracht te geven voor het uitvoeren van een spoedreparatie wanneer de verhuurder niet meteen herstelt. Huurder is niet gerechtigd opdracht te geven voor niet spoedeisende herstelwerkzaamheden. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 3 juli 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:4731

Eigen Haard mag de huurder van een sociale huurwoning die werd gebruikt als pokerruimte, ontruimen. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Rotterdam 14 juni 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:5042

Ontbinding en ontruiming bedrijfsruimte. Huurverhoging met terugwerkende kracht afgewezen. Begroting schadevergoeding van huurprijs per maand tot einde huurovereenkomst niet mogelijk en daarom verwezen naar schadestaatprocedure. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Gelderland 25 april 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:2995

Kort geding. Tweede kort geding stelt in feite dezelfde (recht)vraag aan de orde als eerste kort geding. Voortzetten van twee bodemprocedures bij de rechtbank wordt niet bestreken door het door het hof uitgesproken executieverbod van een eindvonnis van de rechtbank in een andere bodemprocedure. Geen reden om daar in het tweede kort geding anders over te denken. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Rotterdam 3 juli 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:5340

Tenuitvoerlegging notariële akten, misbruik van recht, vereenzelviging. Lees verder op rechtspraak.nl

Gerechtshof Amsterdam 2 juli 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:2225

Vordering uit geldlening. Herstelexploot. Uitleg deurwaardersexploot. Meetekenen "in private". Hoofdelijkheid. Borgstelling. Matiging boete. Devolutieve werking en verslechtering. Lees verder op rechspraak.nl

Rechtbank Limburg 3 juli 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:6172

Vordering tot schorsing aangezegde parate executie; de vordering tot schorsing van de parate executie wordt afgewezen; hypotheekgever heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat hij één van de verhypothekeerde panden onderhands heeft verkocht; dit oordeel en het oordeel dat de hypotheekgever meer dan voldoende tijd heeft gehad om het pand onderhands te verkopen, maken dat de hypotheekhouder thans kan overgaan tot parate executie; vordering in reconventie, om hypotheekgever te veroordelen medewerking te verlenen aan bezichtigingen van de verhypothekeerde panden, wordt afgewezen, omdat de hypotheekhouder daarbij in het licht van het bepaalde in artikel 550 lid 1 Rv geen belang heeft. Lees verder op rechtspraak.nl

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11 juni 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:4942

Gerechtelijke rangregeling. Renvooiprocedure. Verdeling executie-opbrengst woning. Geschil over de vraag voor welke vorderingen de executant tot de rangregeling kan worden toegelaten. Beroep op overmacht ten aanzien van vordering tot betaling van dwangsommen wegens niet voldoen aan een rechterlijk bevel. Verjaring van de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging van een rechterlijke uitspraak die strekt tot betalingen bij het jaar of een kortere termijn. Gezag van gewijsde van een eerdere rechterlijke uitspraak tussen partijen in deze zaak? Lees verder op rechtspraak.nl

Agenda

juli

11

Kwartiermakersoverleg vBvv

16

SZW bijeenkomst verbreding beslagregister

19

Commissie Toetsing KBvG Normen voor kwaliteit

22

Bestuursvergadering

Actualiteiten

UWV minder streng bij schulden

Het UWV past zijn beleid aan bij beslaglegging op een uitkering om te voorkomen dat mensen in de financiële problemen raken. Ombudsman Renier van Zutphen had daarom gevraagd. Het UWV zal minder streng omgaan met de beslagvrije voet. Lees verder op nrc.nl

Dekker koerst op rol notaris bij digitale oprichting bv

De betrokkenheid van de notaris bij het oprichten van bv’s levert een nuttige bijdrage aan het voorkomen en bestrijden van misbruik van rechtspersonen. Digitale oprichting van een bv gaat in de toekomst mogelijk via een digitale notariële akte. Dit laat minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming weten. Hiermee reageert hij op Kamervragen van Tweede Kamerleden Michiel van Nispen en Mahir Alkaya (beiden SP) over middelen van het notariaat voor fraudebestrijding. Lees verder op knb.nl

Nieuwe zoekmachine ‘Zoek een advocaat’ online

Vanaf vandaag staat de website Zoekeenadvocaat.nl online. In deze zoekmachine kan iedereen eenvoudig een advocaat vinden op rechtsgebied, woonplaats of op naam. Rechtzoekenden kunnen ook gericht zoeken naar advocaten die gefinancierde rechtsbijstand verlenen. Lees verder op advocatenorde.nl

Rechter schrijft kritische columns op intern netwerk en krijgt schrijfverbod opgelegd

Een rechter van de Rechtbank Noord-Nederland mag van rechtbankpresident Maria van de Schepop geen stukjes meer schrijven op het interne netwerk van de rechtbankorganisatie. Een kritische column over het salaris van leidinggevenden en over een ontslagvergoeding van een bestuurder bij de rechtbank deed de deur dicht. Lees verder in de Leeuwarder Courant

Sterke daling wanbetalers zorgverzekering

Het aantal mensen met een betalingsachterstand op de zorgverzekerings-premie is flink afgenomen. Eind 2014 waren er circa 325.000 mensen wanbetalers. Op dit moment ligt dat aantal op ongeveer 215.000; een daling van 35%. De afgelopen jaren hebben zorgverzekeraars, VWS, CAK, gemeenten en schuldhulpverleners veel energie gestoken in het aanpakken van deze problematiek, bijvoorbeeld door persoonlijk contact en betalingsregelingen op maat. Minister Bruno Bruins (medische zorg) wil een verdere impuls geven aan de daling en verruimt daarom enkele voorwaarden van de uitstroomregeling. Lees verder op rijksoverheid.nl

Pilotgemeenten bieden 65 dak- en thuisloze jongeren maatwerktraject met ieder 10.000 euro

In de 13 pilotgemeenten van het actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren gaan 65 jongeren een bijzonder maatwerktraject volgen. Kansfonds staat hierbij voor 650.000 euro garant. Dit geld is bedoeld om te investeren in het perspectief van jongeren. De 65 maatwerkvoorbeelden en -oplossingen die hieruit voortkomen, vormen de basis voor gemeenten om alle dak- en thuisloze jongeren op een soortgelijke manier te helpen. Dit staat in de Actieagenda, waarin staatssecretaris Blokhuis (VWS) de programma aanpak toelicht en laat zien wat de eerste prioriteiten zijn voor de komende periode. Lees verder op rijksoverheid.nl