Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 29,  2019

Inhoud

Colofon

Het Nieuws van de Week wordt samengesteld door de medewerkers van het bureau van de KBvG.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

Het Nieuws van de week wordt wekelijks per e-mail verzonden aan de leden en relaties van de KBvG. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

KBvG blij met advies commissie Herijking tarieven ambtshandelingen

Gisteren is het rapport “Tussen ambt en markt” van de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders aangeboden aan de minister voor Rechtsbescherming en aan de Tweede Kamer. 

Het advies is opgesteld door een door de minister benoemde commissie. De commissie had tot taak te adviseren over aanpassingen binnen of van het huidige stelsel voor tarifering van de ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders om tot een toekomstbestendig stelsel te komen en op basis van de uitkomsten concrete aanbevelingen te doen over de bekostiging van ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders.

Een opsomming van de adviezen van de commissie:

• De commissie doet een voorstel voor een actualisering van de tarieven van ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders;
• De commissie adviseert dat voor zover de mogelijkheid bestaat dat gerechtsdeurwaarders en opdrachtgevers overeenkomsten sluiten die erop zijn gericht dat een opdrachtgever kan verdienen aan ambtshandelingen (of aan activiteiten die daarmee rechtstreeks verband houden), dat die mogelijkheid bij of krachtens de wet wordt uitgesloten;
• De commissie adviseert in regelgeving vast te leggen dat de gerechtsdeurwaarder uit ten uitvoerlegging ontvangen gelden eerst de afgesproken vergoeding en out-of-pocket-kosten inhoudt en daarna het overige afdraagt aan de opdrachtgever;
• De commissie adviseert in regelgeving vast te leggen dat indien er uiteindelijk geen verhaal is bij de schuldenaar, de opdrachtgever de kosten draagt van de verrichte ambtshandeling(en). Over de hoogte van die kosten moeten in het contract afspraken gemaakt zijn. De vergoeding moet op het niveau van de opdrachtenportefeuille redelijk zijn;
• De commissie acht het van belang dat binnen de marktwerking het tariefstelsel zodanig wordt ingericht dat minnelijke schikkingen worden aangemoedigd en (beter) worden beloond. De commissie adviseert artikel 4 Btag aan te vullen met een aanspraak op een vergoeding aan de gerechtsdeurwaarder in gevallen waarbij na het verkrijgen van een executoriale titel alsnog gedeeltelijke of gefaseerde nakoming van de betalingsverplichting wordt overeengekomen;
• Tenslotte adviseert de commissie dat de overheid de volledige kosten vergoedt van de ambtshandeling van de gerechtsdeurwaarder in zaken waarin sprake is van een toevoeging en het geïnde bedrag onvoldoende is om daaruit de kosten van de ambtshandeling te betalen.

Zoals aangegeven in ons persbericht: de KBvG is blij met de adviezen van de commissie en ziet daarin een erkenning van de bezwaren die de KBvG heeft tegen de huidige tariefstructuur. Ook ziet de KBvG er een bevestiging in van het belang van de KBvG Verordening Grenzen Tariefmodellen.

De minister heeft aangegeven in het najaar te zullen reageren op het advies.

KBvG: afspraken Veilige Publieke Taak worden niet nageleefd

De KBvG reageerde vorige week geschokt nadat een ernstig geweldsincident had plaats gevonden tegen een gerechtsdeurwaarder uit Amsterdam. De man werd geslagen en enige tijd gegijzeld toen hij een exploot uitreikte. De KBvG heeft vaker aan de bel getrokken bij poltie en justitie over de bescherming van de veiligheid van gerechtsdeurwaarders. Onze ervaring is dat opvolging na aangifte van een incident onder de maat is. Tijdens huisbezoeken kunnen gerechtsdeurwaarders in gevaarlijke situaties terechtkomen en te maken krijgen met agressie en geweld. Elk incident is er een te veel. Het is helemaal schrijnend als er vervolgens met de aangifte niets wordt gedaan. Al lange tijd staat agressie en geweld daarom als onderwerp op de agenda van het overleg dat de KBvG voert met het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Afspraken Veilige Publieke Taak worden niet nageleefd
Gerechtsdeurwaarders vervullen een staatstaak, daarom vallen zij onder bescherming van medewerkers met een publieke taak. In het programma Veilige Publieke Taak hebben politie en Openbaar Ministerie afgesproken dat agressie of geweld tegen werknemers met een publieke taak sneller en strenger gestraft moet worden. In de praktijk komt er van deze afspraken nauwelijks iets terecht. Pas als de KBvG er samen met de gerechtsdeurwaarder een rechtszaak van maakt, is er een kans dat de daders worden vervolgd. Politie en Openbaar Ministerie laten gerechtsdeurwaarders ernstig in de kou staan.

Initiatieven beroepsgroep: alarmeringssystemen en aangiftewijzer
De KBvG heeft een aantal initiatieven genomen om haar leden te ondersteunen. Zo liet zij  deurwaarders verschillende draagbare alarmeringssystemen testen. Dit zijn systemen die gerechtsdeurwaarders tijdens hun werk op straat bij zich dragen en waarmee ze in
geval van nood direct alarm kunnen slaan en in contact staan met de meldkamer van de politie. Met de systemen zijn bovendien geluidsopnames te maken, die als bewijs kunnen dienen bij de aangifte. De resultaten van de test heeft de KBvG in het dossier op de website gepubliceerd.
Daarnaast is de KBvG is in 2017 gestart met de ‘1-2-3 Aangiftewijzer’. De Aangiftewijzer moet de kwaliteit van een aangifte door een gerechtsdeurwaarder verbeteren. Dit gebeurt door de bijstand van een strafrechtadvocaat bij het doen van de aangifte.

Wetgevingsnieuws

KBvG-reacties op internetconsultaties

De KBvG reageert op voorstellen van wet(swijziging) die relevant zijn voor de beroepsuitoefening door Nederlandse gerechtsdeurwaarders. Een deel van de wetsvoorstellen worden ter consultatie aangeboden op www.internetconsultatie.nl. Een selectie van onze reacties in 2019 op openbare consultaties is nu ook via de website van de KBvG raadpleegbaar.

Staatsblad 2019, 247

Besluit van 5 juli 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot intrekking van de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en tot verruiming van de mogelijkheden van de mondelinge behandeling in het civiele procesrecht (Stb. 2019, 241. Lees verder op officiële bekendmakingen.

Staatsblad 2019, 241


Wet van 3 juli 2019 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot intrekking van de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en tot verruiming van de mogelijkheden van de mondelinge behandeling in het civiele procesrech. Lees verder op officiële bekendmakingen.nl

Tuchtrecht

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 9 juli 2019, ECLI:NL:TGDKG:2019:87

Hoogte beslagvrije voet niet ter beoordeling aan tuchtrechter. Klager betwist dat de gerechtsdeurwaarder op zijn klacht heeft gereageerd. Beslag is te laat overbetekend. Klacht gedeeltelijk gegrond. Geen maatregel, want klager is niet in zijn belangen geschaad. Lees verder op tuchtrecht.overheid.nl

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 9 juli 2019, ECLI:NL:TGDKG:2019:86

Beslissing op verzet. Nieuwe klachten in verzet worden niet meegenomen. Voor het overige is de kamer het met de beslissing van de voorzitter eens. Verzet ongegrond. Lees verder op tuchtrecht.overheid.nl

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 9 juli 2019, ECLI:NL:TGDKG:2019:85

Beslissing op verzet. Klachten gaan voor het grootste deel over periode van meer dan drie jaar geleden en waarover in eerdere beslissingen al is geoordeeld. Voor het overige is niet gebleken dat klaagster om het dossier heeft verzocht. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond. Lees verder op tuchtrecht.overheid.nl

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 9 juli 2019, ECLI:NL:TGDKG:2019:84

Klager heeft meermalen om betekeningsexploten verzocht, de klacht ziet ook op het ontbreken van betekeningsexploten, maar ten aanzien van de gelegde bankbeslagen zijn deze pas na de zitting overgelegd, nadat de voorzitter van de kamer de gemachtigde van de gerechtsdeurwaarders hiertoe alsnog in de gelegenheid heeft gesteld. Klacht gegrond. Gerechtsdeurwaarder sub 2 wordt de maatregel van geldboete opgelegd en veroordeeld in proceskosten en vergoeden griffierecht. Lees verder op tuchtrecht.overheid.nl

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 9 juli 2019, ECLI:NL:TGDKG:2019:83

Brief aankondiging beslag is niet duidelijk. Gerechtsdeurwaarder is twee keer niet verschenen op de aangekondigde datum van beslaglegging. Klacht op deze onderdelen gegrond. Klacht voor het overige ongegrond. Maatregel van geldboete, veroordeling in proceskosten en griffierecht. Lees verder op tuchtrecht.overheid.nl

Jurisprudentie

Gerechtshof Amsterdam 11 juni 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1962

Huur bedrijfsruimte ex 7:230a BW. Doorbreking appelverbod. Verhuurder heeft niet rechtsgeldig opgezegd. Huurder is niet-ontvankelijk in het verzoek om de ontruimingstermijn te verlengen. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Midden-Nederland 3 juli 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:3107

Executiegeschil. Terme de grace verleend. Termijn loopt nog. Ontruiming aangezegd wegens niet tijdig betaalde lopende huurtermijn. Onterecht, dus tenuitvoerlegging geschorst. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Den Haag 16 mei 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:6753

Particuliere verhuurder vordert in kort geding ontbinding van de huurovereenkomst wegens tekortkomingen van huurder. De geringe huurachterstand en het tijdelijk in gebruik geven van het gehuurde via AirBnB zijn niet zodanig ernstig dat dit de ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. Lees verder op rechtspraak.nl

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27 november 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:4891

Nietig herstelexploot (bij fout parket betekend). Hof staat hernieuwd herstel toe. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Noord-Holland 26 juni 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:5923

Volledige advocaatkosten toegewezen op grond van artikel 21 Rv: eiseres heeft van belang zijnde feiten achtergehouden. Lees verder op rechtspraak.nl

Gerechtshof Amsterdam 25 juni 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:2129

Incident. Provisionele vordering ex 223 Rv tot veroordeling tot betaling van een voorschot voor de duur van het geding afgewezen. Eiseres in het incident heeft onvoldoende onderbouwd een zodanig spoedeisend belang te hebben bij de provisionele vordering, dat de uitkomst van de hoofdzaak niet kan worden afgewacht. In dit stadium kan ook niet worden geoordeeld dat het in het incident gevorderde bedrag voldoende vaststaat of op eenvoudige wijze kan worden vastgesteld en verweerders in het incident daarom tot betaling van een voorschot kunnen worden veroordeeld. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Den Haag 3 juli 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:6874

Parallelimport champagne en cognac. Exhibitie-incident met het oog op uitputtingsverweer in de hoofdzaak. Inbreukmakende aanbiedingen, in voorraad houden en merkgebruik in zakelijke stukken in Nederland/de Benelux. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Overijssel 27 juni 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:2293

Executiegeschil. Het gevorderde dat ertoe strekt om RNHB te verbieden om tot onderhandse verkoop van het pand over te gaan, althans haar te verbieden over te gaan tot parate executie van haar recht van hypotheek ten aanzien van het pand en RNHB te verbieden enige executiemaatregel ten opzichte van [B] te treffen zolang eiser zijn betalingsverplichting jegens RNHB correct nakomt, wordt afgewezen. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Overijssel 2 juli 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:2350

De kantonrechter oordeelt dat een transportondernemer uit Nieuwleusen bijna 280.000 euro moet betalen aan de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg. Lees verder op rechtspraak.nl

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 juni 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:5303

 Afwijzing incidentele vordering ex art. 351 Rv tot schorsing tenuitvoerlegging vonnis. Toewijzing incidentele vordering ex art. 235 Rv tot zekerheidstelling d.m.v. bankgarantie. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Gelderland 18 april 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:2822

Kort geding. Geschil over de tenuitvoerlegging van een door de gemeente uitgevaardigd dwangbevel. Geen sprake van misbruik van bevoegdheid aan de zijde van de gemeente (3:13 BW). Vorderingen van eiseres afgewezen. Lees verder op rechtspraak.nl

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 9 juli 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:2403

executiegeschil m.b.t. gelegd loonbeslag, hoogte van de inhouding mag niet verder gaan dan de bij besluit vastgestelde aflossingscapaciteit. Lees verder op rechtspraak.nl

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29 september 2016 en 2 november 2017, ECLI:NL:GHARL:2016:7839

Het gaat in deze zaak om de verdeling van een boedel. De man moet wegens overbedeling bijna 700.000 euro betalen aan de vrouw. De vrouw heeft executoriaal beslag gelegd op aandelen van de man. In eerste aanleg heeft de kantonrechter op 17 maart 2016 beslist dat de vrouw de aandelen onderhands mag verkopen. Bij tussenbeschikking van 29 september 2016 heeft het hof dit vonnis - conform de wens van partijen - geschorst. Omdat inmiddels de helft van de aandelen aan de vrouw is toegedeeld, heeft de vrouw geen belang meer bij de executie van het vonnis van de kantonrechter van 17 maart 2016. Onder deze omstandigheden, waarbij de vrouw haar verzoek niet langer handhaaft, heeft het hof de bestreden beschikking van de kantonrechter vernietigd. Lees  hier en  hier verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Gelderland 4 juni 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:2829

Kort geding. Vordering opheffing conservatoir beslag afgewezen. Gedaagde mocht er gerechtvaardigd op vertrouwen dat eiser een overeenkomst wilde sluiten. Sprake van (schijn van) vertegenwoordigingsbevoegdheid en ovk op hoofdlijnen. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Midden-Nederland 4 juli 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:3140

Kort geding. Opheffing (executoriaal) beslag. Lees verder op rechtspraak.nl

Parket bij de Hoge Raad 13 januari 1989 (publ. 12 juli 2019), ECLI:NL:PHR:1989:AB9740

Procesrecht. Tussenkomst. Huurgeschil. Partijen die tussenkomen, worden partijen in het geding. Zij zijn bevoegd beroep in cassatie in te stellen. De rechter is in beginsel vrij de volgorde te bepalen waarin hij conventionele en reconventionele vorderingen zal behandelen. Verschillende klachten over de ontbinding van een huurovereenkomst. Lees verder op rechtspraak.nl

Agenda

juli

19

Commissie Toetsing KBvG Normen voor kwaliteit

22

Bestuursvergadering

Actualiteiten

Gerechtsdeurwaarders willen hogere tarieven

De tarieven van deurwaarders moeten worden aangepast ‘aan de huidige tijd’. Dat staat in het rapport van de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders. De commissie adviseert veel van de tarieven die in regelgeving zijn vastgelegd, op gepaste manier te verhogen. Lees verder op Mr-online.

Aantal faillissementen neemt toe in juni

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is toegenomen. Er zijn in juni 7 bedrijven meer failliet verklaard dan in mei, meldt het CBS. De trend is afgelopen jaren redelijk vla. Lees verder op cbs.nl

'Dwangakkoord' voor bedrijven met schulden

Bedrijven die door een te zware schuldenlast failliet dreigen te gaan, maar beschikken over bedrijfsactiviteiten die nog levensvatbaar zijn, kunnen een 'dwangakkoord' sluiten met hun schuldeisers en aandeelhouders om schulden te saneren. Lees verder op accountant.nl

Tien miljoen voor pilots rechtsbijstand

Het kabinet maakt 10 miljoen euro beschikbaar om vernieuwende initiatieven uit de praktijk van de rechtsbijstand financieel te ondersteunen. Dat schrijft minister Dekker voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer. Lees verder op advocatenblad.nl

Dekker: kwart toevoegingszaken kan zonder advocaat

Minister Dekker voor Rechtsbescherming verwacht dat 15 tot 25 procent van de huidige toevoegingszaken in de toekomst zonder tussenkomst van advocaten kan worden afgehandeld. Die gaan per toevoegingspunt wel meer verdienen, blijkt uit een eerste doorrekening van zijn plannen voor het nieuwe stelsel. Lees verder op advocatenblad.nl

Aanpak witwassen leidt tot uitbreiding BFT

Uitbreiding van de capaciteit van het Bureau Financieel Toezicht (BFT), dat onder meer toezicht houdt op het notariaat en gerechtsderuwaarders, is een van de maatregelen die worden voorgesteld in de ‘Nationale aanpak witwassen’. Lees verder op mr-online.nl

Deurwaarder gegijzeld en zwaar mishandeld tijdens werk

Een deurwaarder is deze week in Nieuwleusen in Overijssel gegijzeld, bedreigd en mishandeld. Er is aangifte gedaan. Inmiddels zijn er twee mensen aangehouden: een man en een vrouw uit dezelfde plaats. Ze zitten nog vast. Lees verder op Nos.nl.

KNB start onderzoek naar burn-outproblematiek

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) start een nader onderzoek naar burn-outproblematiek bij notarissen en kandidaat-notarissen. De KNB wil daarbij vooral onderzoeken hoe de beroepsorganisatie haar leden kan helpen burn-outproblemen te herkennen, voorkomen en verminderen. Ook heeft het KNB-bestuur nu een portefeuille burn-outpreventie. Lees verder op Mr Online.