Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 3,  2019

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie

KBvG nieuws

Huisbezoek deurwaarder heeft alarmerende functie, die laat zich niet vervangen door een exploot via email

"Doordat deurwaarders bij mensen thuis komen, zien zij beter wie niet wil en wie niet kan betalen, zegt Wilbert van de Donk, voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders." Lees hier verder voor het artikel van de heer Van de Donk in de Volkskrant van 10 januari.

Na de Brexit: betekening en tenuitvoerlegging

Nu de Brexit-deal van de baan is, vervalt ook de daarin opgenomen overgangsperiode van alle bi- en multilaterale verdragen tot 1 januari 2020. Daarmee is de kans reëel, dat Groot-Brittannië en de EU per 29 maart aanstaande te maken krijgen met het zogenaamde 'harde Brexit'-scenario. De KBvG houdt de vinger aan de pols en brengt u, zodra meer bekend is, op de hoogte van de wijze waarop de betekening en tenuitvoerlegging in het Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië en Ierland) en vice versa zal moeten plaatsvinden.

Wetgevingsnieuws

Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

"In deze brief informeer ik u alvast over een aantal stappen die ik samen met partijen op dit terrein heb gezet:
– Het verkennend onderzoek naar Europese incassomodellen is afgerond. In dit onderzoek is gekeken of en zo ja welke elementen van de incassomodellen in andere landen kunnen bijdragen aan de optimalisatie van het Nederlandse (rijks)incassomodel. Het onderzoeksrapport bied ik uw Kamer hierbij aan, zoals eerder toegezegd.
– De Manifestpartijen, UWV, SVB, CJIB, Belastingdienst, DUO en CAK nemen initiatieven om hun incasso-activiteiten beter af te stemmen op de situatie van mensen met schulden, onder meer door direct contact met burgers. Ook is het vervolgtraject naar aanleiding van de onderzoeken van Berenschot en Atos4 naar invordering van schulden door rijksoverheidsorganisaties gestart. In deze brief bericht ik u over de voortgang."

Wettelijk leeftijdsontslag rechters

Lees hier verder

Overzicht wettelijke leeftijdsgrenzen rechters in 10 Europese landen

Verkenning wenselijkheid afschaffen verplichte procesvertegenwoordiging hoger beroep kantonzaken

Brief regering

Brief van de minister voor Rechtsbescherming over artificiële intelligentie (AI) en algoritmen in de rechtspleging

Lees hier verder

Jaarplan Rechtspraak 2019

Het jaarplan 2019 geeft onder meer inzicht in de prioriteiten van de Rechtspraak voor 2019 en de daarvoor in te zetten middelen.

De Rechtspraak heeft voor 2019 vier thema’s aangemerkt die hoge prioriteit hebben: verbetering van de doorlooptijden, maatschappelijk effectieve rechtspraak, deskundigheidsbevordering en digitalisering.

Het plan maakt duidelijk dat de Rechtspraak zich in 2019 (en de daarop volgende jaren) voor stevige uitdagingen gesteld ziet, met name op het gebied van de technische innovatie (digitalisering), maar ook op het gebied van de inhoudelijke vernieuwing, besturing, financiering en cultuur.

Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Verslag van een algemeen overleg

Jurisprudentie

Gerechtshof Amsterdam 18 december 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4801

Dwangsom verbeurd? Uitleg daartoe strekkende veroordeling. Lees verder op rechtspraak.nl

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 januari 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:162

Onbemand tankstation: 230a-bedrijfsruimte, 290-bedrijfsruimte of onbebouwde grond? Optierecht huurder. Lees verder op rechtspraak.nl

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15 januari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:85

Executiegeschil op de voet van artikel 438 lid 4 Rv (deurwaarderskortgeding). Geding na cassatie en verwijzing. Vervolg op het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 10 mei 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:3611, en het arrest van de Hoge Raad van 22 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2455. Er zijn geen dwangsommen verbeurd want de veroordeling tot afgifte van roerende zaken waaraan de dwangsom was verbonden was niet vatbaar voor gedwongen tenuitvoerlegging omdat ten laste van de executant derdenbeslag was gelegd onder de veroordeelde (op onder meer die roerende zaken). Lees verder op rechtspraak.nl

Gerechtshof Den Haag 18 december 2018 GHDHA:2018:3710

WGBZ; verzet ongegrond verklaard. Vordering is 5 ton gebleven en is in appel niet daadwerkelijk beperkt tot 1 ton. Lees verder op rechtspraak.nl

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 8 januari 2019 GHSHE:2019:48

Procesrecht. Hoger beroep. Uitzondering op hoofdregel dat zaak na vernietiging van een eindvonnis niet mag worden terugverwezen naar de rechter in eerste aanleg. De rechter heeft het verzet tegen het verstekvonnis ten onrechte wegens een vermeende termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard. Dit betreft een geval waarin de rechter in eerste aanleg op louter processuele gronden niet aan een inhoudelijke behandeling van de zaak is toegekomen (vergelijk de maatstaf van HR 11 december 2009, ECLI:NL:HR:2009:BK0857). Daarom is in dit geval een uitzondering op het terugverwijsverbod op zijn plaats. Lees verder op rechtspraak.nl

Voorzieningenrechter ’s-Hertogenbosch 8 januari 2019 RBOBR:2019:84

Kort geding, erkende geldvordering toegewezen , gebod om certificaten te verkopen (op basis van de geldleningsovereenkomst) afgewezen. Lees verder op rechtspraak.nl

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 8 januari 2019 GHSHE:2019:12

Executiegeschil. Opheffing dwangsommen. Onmogelijkheid om te voldoen aan de veroordeling waarop de dwangsommen zijn gesteld. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Den Haag 2 januari 2019 RBDHA:2019:126

Kort geding. Verhoging dwangsom, omdat van reeds bij vonnis opgelegde dwangsom - waarin geen evidente misslag voorkomt - kennelijk onvoldoende stimulans is uitgegaan. Dit moet worden aangemerkt als een 'gewijzigde omstandigheid. Lees verder op rechtspraak.nl

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 8 januari 2019 GHSHE:2019:47

Dwangsommen. Kort geding. Veroordeling van in Tunesië wonende erven van verhuurder tot herstel van gebreken aan gehuurde bedrijfsruimte in Nederland, op straffe van dwangsom. Executie van verbeurde dwangsommen door de huurder. Beroep door huurder op verrekening van huurachterstand met verbeurde dwangsommen. Kennelijke onwil en onmacht van de erven om tot herstel over te gaan. Geen verhoging van dwangsommen. In de gegeven omstandigheden is een andere uitweg geïndiceerd. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank ziet zichzelf als gegevensverwerker en splitst rechtszaak op vanwege AVG

Veel partijen worstelen met de AVG, tot rechtbanken aan toe. In de onderstaande beslissing merkt de Rechtbank Noord-Nederland zich aan als verwerker en splitst een lopende zaak op vanwege de AVG. Een korte analyse. Lees verder op recht.nl

Verhuurmakelaar aansprakelijk voor door huurder veroorzaakte schade

In deze zaak werd een makelaar die onvoldoende onderzoek had gedaan naar de kredietwaardigheid van een huurder, aansprakelijk gehouden voor de door die huurder veroorzaakte schade. Lees verder op recht.nl

Motiveringsplicht van notaris bij gestelde zorgplichtschending

Op de partij die stelt dat een notaris zijn zorgplicht heeft geschonden, rust een stelplicht en bewijslast. De aangesproken notaris dient evenwel voldoende feitelijke gegevens te verstrekken ter motivering van zijn betwisting dat de zorgplicht geschonden is, teneinde degene die hem aanspreekt aanknopingspunten voor eventuele bewijslevering te verschaffen. De HR bevestigt eerdere rechtspraak die behelst dat de notaris die geen aantekeningen bijhoudt en bewaart van hetgeen hij in het kader van zijn voorlichtingsplicht met betrokkene heeft besproken, mogelijk niet aan zijn motiveringsplicht kan voldoen. Lees verder op recht.nl

Raad van Discipline: geheimhoudingsplicht blijft gelden na het overlijden van een cliënt

De geheimhoudingsplicht blijft ook na het overlijden van een cliënt gelden. Dat is alleen anders als er sprake is van zwaarwegende gronden die een doorbreking van de geheimhoudingsplicht rechtvaardigen. Dat stelt de Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden in een deze week gepubliceerde beslissing van 20 augustus 2018. Lees verder op advocatie.nl

Bestuurder Stichting Derdengelden pas aansprakelijk na ‘ernstig persoonlijk verwijt’

Tot hoever gaat de controleplicht van de tweede bestuurder van een Stichting Derdengelden van een advocatenkantoor? Het Gerechtshof Amsterdam stelt dat aansprakelijkheid van de medebestuurder wegens ongeoorloofde betalingen alleen kan worden aangenomen als hem een ‘persoonlijk ernstig verwijt’ kan worden gemaakt. Gelet op de omstandigheden van dit geval is daarvan geen sprake, aldus het hof. Lees verder op advocatie.nl

Bijzondere bijstand als vangnet, ook bij loonbeslag!

Bij een verzoek om bijzondere bijstand voor bepaalde kosten zal het college van B&W vaststellen hoeveel betrokkene zelf van deze kosten kan betalen. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft in een uitspraak op 28 maart 2006 bepaald dat bij deze zogenaamde draagkrachtberekening het deel van het inkomen waar beslag op ligt, niet meegenomen mag worden, omdat je over dat deel redelijkerwijze niet kunt beschikken. Een mooie uitspraak die recht doet aan bijstand als vangnet. De CRvB oordeelde echter op 14 februari 2017 anders. Er zou geen rekening hoeven worden gehouden met loonbeslag. Volgens de rechtbank Oost-Brabant kan echter uit deze laatste uitspraak, gedaan door een enkelvoudige kamer en niet goed onderbouwd, niet de conclusie worden getrokken dat sprake is van een koerswijziging van de CRvB. Lees verder op schuldinfo.nl

Agenda

januari

17

Kwartiermakersoverleg vereenvoudiging bvv

18

KBvG Commissie Toetsing

24

Kwaliteitsconferentie rechtbank Rotterdam

31

Bijeenkomst concretisering Rijkincassovisie

Actualiteiten

Proefschrift: Eigendomsvoorbehoud

Het eigendomsvoorbehoud is een belangrijke figuur in het handelsverkeer. Aan de ene kant kan een verkoper met het eigendomsvoorbehoud voorkomen dat hij zijn eigendomsrecht verliest, voordat de koper betaalt. Aan de andere kant zorgt het eigendomsvoorbehoud er ook voor dat de koper de zaak reeds voor betaling kan gebruiken en dat hij ook zonder meer eigenaar wordt, als hij de koopprijs betaalt.
In de doctrine bestaan echter de nodige onduidelijkheden: is het eigendomsvoorbehoud eigenlijk niet een soort zekerheidsrecht, omdat het de verkoper zekerheid biedt voor de betaling van de koopprijs? Waarom moeten partijen dan niet de eisen naleven die gelden voor de vestiging van een zekerheidsrecht en waarom gelden de regels die voor zekerheidsrechten gelden niet voor het eigendomsvoorbehoud? Lees verder op recht.nl

Oproep: denk mee met te publiceren 'oude' arresten van de Hoge Raad

De Hoge Raad gaat binnenkort een groot aantal belangrijke ‘oude’ arresten publiceren. Er wordt gestart met de publicatie van zo’n 500 arresten. De Hoge Raad heeft daarvoor zelf een eerste lijst gemaakt maar stelt ook graag anderen in de gelegenheid om deze lijst aan te vullen. Die mogelijkheid is er de komende weken. Lees verder op rechtspraak.nl

Wensen rechters voor een toegankelijke rechtspraak

Wat is er nodig om de rechtspraak ook in 2019 goed toegankelijk te houden voor iedereen? 5 rechters vertellen wat zij zelf doen om toegankelijk te zijn en wat hun wensen zijn om rechtspraak nog beter toegankelijk te maken. De Rotterdamse regelrechter Wim Wetzels vertelt bijvoorbeeld over hoe het mogelijk is om eenvoudiger en sneller een probleem voor te leggen aan de rechter. Lees verder op rechtspraak.nl

Remy van Leest nieuw lid gerechtsbestuur

Remy van Leest (57) treedt per 1 februari aan als nieuw bestuurslid van de rechtbank Gelderland. Van Leest stapte in 2015 over naar de Rechtspraak, daarvoor had hij diverse functies binnen het OM. Op dit moment is Van Leest afdelingsvoorzitter strafrecht bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Lees verder op rechtspraak.nl

Voorzitter Rechtspraak maakt excuus voor KEI

Henk Naves, sinds begin deze maand voorzitter van De Rechtspraak, heeft in zijn eerste nieuwjaarstoespraak excuses gemaakt voor het mislukken van de digitaliseringsoperatie KEI. Lees verder op advocatenblad.nl en rechtspraak.nl

Lokale ordes roepen op tot werkstaking

Lokale ordes hebben advocaten in hun arrondissement opgeroepen in de komende weken voor een half uur het werk neer te leggen. Aanvankelijk was het de bedoeling de acties komende woensdag te houden, op de dag dat de Tweede Kamer zou debatteren over de gefinancierde rechtsbijstand. Dat debat is echter verplaatst. Lees verder op advocatenblad.nl

Bouwrechter van start in Noord-Holland

Het rijtje gespecialiseerde rechters is uitgebreid met de bouwrechter, die vooralsnog alleen opereert in de rechtbank Noord-Holland. Daar zijn ze onlangs met de pilot ‘EHBO in bouwzaken’ begonnen. Lees verder op mr-online.nl