Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 32,  2019

Inhoud

Colofon

Het Nieuws van de Week wordt samengesteld door de medewerkers van het bureau van de KBvG.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

Het Nieuws van de week wordt wekelijks per e-mail verzonden aan de leden en relaties van de KBvG. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Ontvangende en centrale instantie Denemarken

De informatie over de centrale en ontvangende instantie van denemarken voor de betekening van stukken blijkt moeilijk te vinden. Via deze link vindt u de informatie (het is de beta versie van de website, in het Engels).

Gerechtsdeurwaarders dagvaarden de Staat der Nederlanden

Gisteren publiceerden diverse media over de door de gerechtsdeurwaarders tegen de Staat der Nederlanden aangespannen procedure. De zaak gaat over de kosten die een schuldenaar moet betalen. Deze zijn vastgelegd in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders, maar ze zijn een aantal jaren verkeerd geïndexeerd. In de procedure wordt een verklaring voor recht gevorderd en om de zaak te adstrueren voor de rechtbank is voor een drietal deurwaardersorganisaties de schade daadwerkelijk berekend. Dat komt neer op enige miljoenen.

De KBvG heeft advocatenkantoor Stibbe ingeschakeld en procedeert zelf als lasthebber van de gerechtsdeurwaarders en op eigen titel. Daarnaast zijn ongeveer 300 deurwaarders (mede-)eiser. De zaak dient voor de rechtbank Den Haag. Eind augustus is de Staat in de gelegenheid op de vordering te reageren bij conclusie van antwoord. Het volledige persbericht van de KBvG leest u hier.

Nieuwe beslagsyllabus online

Op 1 augustus jl. is de nieuwe beslagsyllabus gepubliceerd. O.a. op pagina 16 is een belangrijke wijziging opgenomen:

"Voorlopig verlof kan worden verleend met een tijdsbepaling. Het voorlopig verlof is dan uitgewerkt door het enkele tijdsverloop zoals bepaald door de voorzieningenrechter. In het proces-verbaal van de deurwaarder moet deze beperking in tijd worden opgenomen. Het voorlopig verlof kan worden verleend in afwachting van een definitieve beschikking van de voorzieningenrechter. In dat geval vervalt het voorlopig verlof zodra de voorzieningenrechter een definitieve beschikking heeft afgegeven. In verband daarmee wordt in het (definitieve) verlof opgenomen: “verstaat dat het voorlopig beslag d.d. [datum] is vervallen vanaf d.d. [datum].” 

Zie voor de overige wijzigingen de volledige beslagsyllabus op www.rechtspraak.nl.

Experiment Rechtspraak met incassoprocedure

De kantonrechters starten in Amsterdam medio september een experiment om te onderzoeken of er een goedkoper en effectiever alternatief is dan de huidige dagvaardings-incassoprocedure. Voor dit experiment zal Achmea honderd zorgverzekeringszaken met een geldvordering van meer dan € 500 als verzoekschrift aanbrengen, die nu ook onder de bevoegdheid van de kantonrechter in Amsterdam vallen. De kantonrechter roept de verweerders in eenvoudige bewoording op om naar de zitting te komen. In de oproep wordt uitgelegd dat de kosten van een 96 Rv procedure lager zijn en dat een betalingsregeling kan worden getroffen. Voor de zitting neemt Achmea telefonisch of per e-mail contact op met verweerders om hen te vragen naar de zitting te komen. Ook de schuldhulpverlening gaat voorafgaand aan de zitting bij verweerders langs om het belang van de zitting te onderstrepen. Als een verweerder niet verschijnt of niet akkoord gaat met de behandeling in de vorm van een 96 Rv procedure, zal na een spoorwisselvonnis alsnog een exploot moeten worden uitgebracht. De procedure wordt dan op gebruikelijke wijze voortgezet, tenzij Achmea besluit om niet verder te procederen.
In het experiment worden in eerste instantie 100 zaken betrokken. Daarna worden de resultaten met de ketenpartners besproken en volgt een besluit om het experiment verder uit te breiden of daarmee te stoppen.

De KBvG heeft overigens op de vraag of er inzage in het beslagregister mogelijk is voor dit experiment, laten weten dat dat niet zo is. Het beslagregister is omgeven met strikte waarborgen en inzage ervan kan alleen door een gerechtsdeurwaarder en bij een opdracht tot het uitvoeren van een ambtshandeling. De KBvG is verder groot voorstander van innovatie en digitalisering van de rechtspraak, maar vraagt aandacht voor het belang van rechtseenheid en het gevaar dat dergelijke experimenten daar niet bevorderlijk voor zijn.

Tuchtrecht

ECLI:NL:TGDKG:2019:113 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Beslissing op verzet. Klager beklaagt zich er over dat de gerechtsdeurwaarder bij de ontruiming zijn administratie (over een specifieke periode) heeft vernietigd en/of heeft laten vernietigen Klager heeft hierdoor schade geleden en wenst deze vergoed te krijgen. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond. Lees hier verder.

ECLI:NL:TGDKG:2019:112 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Klacht ongegrond. Klager stelt dat de gerechtsdeurwaarder het beslag niet heeft doen opheffen, terwijl zijn brieven anders suggereerden. De kamer is wat dat betreft dan ook van oordeel dat de berichtgeving aan de kant van de gerechtsdeurwaarder beter had gekund, maar beschouwt dit als een losstaand incident van miscommunicatie, nu daar van enige stelselmatigheid op dit punt niet is gebleken. Lees hier verder.

ECLI:NL:TGDKG:2019:111 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Klacht ongegrond. Klaagster beklaagt zich er over dat de gerechtsdeurwaarder loonbeslag heeft gelegd, zonder dat klaagster op de hoogte was van het bestaan van de schuld. Niet alleen heeft klaagster de vordering nimmer betwist, maar uit de door klaagster overgelegde productie volgt dat klaagster (met betrekking tot een op handen zijnde minnelijk schuldsaneringtraject) in een eerder stadium heeft gecorrespondeerd met de gerechtsdeurwaarder over de betreffende schuld. Onder die omstandigheden kan klaagster niet worden gevolgd in haar stelling niet te hebben geweten van de schuld. Lees hier verder.

ECLI:NL:TGDKG:2019:109 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Klacht gegrond. Maatregel: geldboete van € 2.500,00. Bij vonnis van 16 april 1998 is klager veroordeeld tot betaling van fl. 157,50. In dit geval gaat om een hoofdsom van (omgerekend) € 71,47, € 101,84 aan proceskosten en € 50,87 rente. De totale vordering (exclusief betekenings-en executiekosten) bedroeg dus € 224,18. Vast is komen te staan dat (medio 2017) de executiekosten € 3.444,71 bedroegen. Klager had (medio 2017) inmiddels al € 2.586,67 aan de gerechtsdeurwaarder betaald en was thans nog € 1.051,63 verschuldigd, aldus de gerechtsdeurwaarder. Lees hier verder.

ECLI:NL:TGDKG:2019:103 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Beslissing op verzet. Klaagster beklaagt zich er over dat de gerechtsdeurwaarder een exploot heeft betekend aan het huisadres van de (franchise)bewindvoerder in plaats van het vestigingsadres van tot bewindvoerder benoemde besloten vennootschap. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond. Lees hier verder.

ECLI:NL:TGDKG:2019:102 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Beslissing op verzet. gegrond. Maatregel: waarschuwing. De gerechtsdeurwaarder beroept zich op (verregaande) voorwaarden uit een overeengekomen rentestop. Klaagster stelt dat er sprake is (geweest) van een onvoorwaardelijke rentestop. Bij de beslissing om de voorwaarden te handhaven betrekt de gerechtsdeurwaarder (bewijs)stukken van eigen hand, waarmee hij geen blijk heeft gegeven zijn beroep onafhankelijk en ambtelijk onpartijdig te hebben uitgeoefend, als bedoeld in artikel 2 van de Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarder. Lees hier verder.

Jurisprudentie

Gerechtshof Den Haag, 30-07-2019, Zoekresultaat - ECLI:NL:GHDHA:2019:1980

Vordering in k.g. tot opheffing beslag door Vzr toegewezen. Hof wijst vordering alsnog af. Niet summierlijk gebleken van ondeugdelijkheid van het ingeroepen recht. Hof herbegroot de vordering waarvoor beslag was gelegd. Lees hier verder.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 30-07-2019, ECLI:NL:GHARL:2019:6242

Beslagperikelen tussen gewezen echtelieden. Lees hier verder.

Rechtbank Rotterdam, 17-07-2019, ECLI:NL:RBROT:2019:5773

Kort geding; ontruiming van een ligplaats in water waar twee schepen liggen; zowel huurder ligplaats als eigenaar schepen veroordeeld te ontruimen; schepen liggen (deels) buiten ligplaats maar veroordeling de gehele kolk te ontruimen. Lees hier verder. 

Rechtbank Den Haag, 02-07-2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:7920

De dagvaarding is in strijd met artikelen 111 en 21 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De vordering wordt daarom afgewezen. Lees hier verder.

Gerechtshof Amsterdam, 23-07-2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:2682

Verbintenissenrecht – vordering tot schadevergoeding bij verstek toegewezen – betekening van een (verstek)vonnis aan een (vreemde) staat - internationale rechtsmacht – artikel 9 aanhef en onder c – forumkeuze en forum necessitatis – feiten die relevant zijn voor zowel de beoordeling van de internationale bevoegdheid als de beoordeling van de gegrondheid van de vordering. Lees hier verder.

Gerechtshof Amsterdam, 30-07-2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:2259

Klacht tegen gerechtsdeurwaarder. Deurwaarder heeft geen tijdige, volledige en juiste informatie verstrekt. Deurwaarder heeft onnodige kosten gemaakt. Deurwaarder heeft ten onrechte ambtshandelingen per afzonderlijke exploten aan klagers betekend. Klachten gegrond. Maatregel berisping en kostenveroordeling. Lees hier verder.

Gerechtshof Amsterdam, 30-07-2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:2745

Klacht tegen een gerechtsdeurwaarder. Klacht ziet onder meer op niet onafhankelijk optreden door de gerechtsdeurwaarder. De kamer heeft de gerechtsdeurwaarder de maatregel van schorsing voor de duur van drie weken opgelegd. Het hof verklaart de klacht (deels) gegrond zonder oplegging van een maatregel. Naar het oordeel van het hof heeft de gerechtsdeurwaarder te weinig afstand gehouden en zich niet zakelijk jegens klager opgesteld. Lees hier verder.

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 26-07-2019, ECLI:NL:OGEAC:2019:145

Nader bevel tot afgifte van bescheiden m.b.t. schilderijen, met bevel tot teruggave van bijvangst uit eerder bewijsbeslag. Art. 843a Rv. Vervolg op ECLI:NL:OGEAC:2019:120. Lees hier verder.

Agenda

augustus

13

Kwartiermakersoverleg vBVV

20

Stuurgroep keten voor derdenbeslag

20

Commissie KBvG gedragscode bescherming persoonsgegevens

22

Stuurgroep Schuldenwijzer

22

Werkgroep Governance en beheer vBvv

26

Bestuursvergadering

27

KBvG beroepsstage

Actualiteiten

Deurwaarders eisen 10 miljoen euro van ministerie van Justitie

Ruim driehonderd gerechtsdeurwaarders zijn rond de 10 miljoen euro aan inkomsten misgelopen door een fout van het ministerie van Justitie, zegt hun beroepsorganisatie KBvG. De deurwaarders eisen daarom alsnog het geld via de rechter, schrijft het Financieele Dagblad (FD) dinsdag. Lees hier verder.

Harde Brexit heeft gevolgen voor VK-advocaten in Nederland

Hoewel nog steeds onduidelijk is hoe en wanneer het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU) gaat verlaten, wordt de mogelijkheid van een ‘harde Brexit’ steeds reëler. Het scenario waarin uittreding plaatsvindt zonder afspraken heeft ook gevolgen voor de advocatuur. Mocht het tot een ‘no-deal Brexit’ komen, heeft de algemene raad verduidelijkt wat dit betekent voor personen die hun beroepskwalificatie in het VK hebben behaald. Lees hier verder.

Notarissen melden 65% meer ongebruikelijke transacties

Notarissen hebben in 2018 65% meer ongebruikelijke transacties gemeld dan in 2017: het aantal meldingen vanuit het notariaat steeg van 486 naar 800. Dit meldt de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) in haar jaarverslag. Vanuit de advocatuur kwamen slechts 22 meldingen, tegenover 10 meldingen in 2017. Lees hier verder.

De smartphone van een schuldenaar: een juridisch niemandsland?

In 2016 dwong het OM drie verdachten om hun telefoon te ontgrendelen. De verdachten werd namelijk verweten via phishing geld afhandig te hebben gemaakt van hun slachtoffers. Toen de verdachten het verzoek om de toegangscode te verschaffen afwezen, werden zij geboeid en werden de iPhones, die vergrendeld waren met hun vingerafdrukken, ontgrendeld. Recentelijk heeft de rechtbank Noord-Holland deze handelswijze toegestaan. De strafrechter achtte het afdwingen van de vingerafdruk een beperkte – en daarmee toegestane – inbreuk op de lichamelijke integriteit van de verdachten. Lees hier verder.

’Donkere wolken boven Nederlandse economie’

Amsterdam - Het gaat nog goed met de Nederlandse economie, maar de vraag is voor hoe lang. Economen van Rabobank zien de eerste haarscheurtjes ontstaan. Lees hier verder.

Verkoopgolf op beurzen houdt aan

De Europese beurzen gingen maandag opnieuw hard omlaag. De verkoopgolf die vrijdag werd ingezet door de opgelaaide handelsvrees bleef de markten overspoelen. Beleggers deden hun aandelen van de hand en gingen op zoek naar veiligere beleggingen als staatsobligaties en goud. Lees hier verder.

Economie eurozone koelt af, groei naar 0,2 procent

De economische groei in de eurozone is in het tweede kwartaal gedaald naar 0,2 procent, meldt statistiekbureau Eurostat woensdag in een eerste raming. In het eerste kwartaal groeide de economie van het eurogebied nog met 0,4 procent. Lees hier verder.

Gewilde Duitse schulden duiken naar recorddiepte

De rentes op gewilde, veilige Duitse staatsobligaties gaan vrijdag in hoog tempo omlaag. De dertigjaars staatsobligatie ging voor het eerst onder nul procent. Lees hier verder.

Belrobot moet problemen door schulden voorkomen

Zorgverzekeraar Menzis wil voorkomen dat verzekerden in de problemen raken omdat ze hun zorgpremies niet tijdig hebben betaald. Daarvoor zet Menzis een belrobot in, een toepassing die mensen herinnert aan een betalingsachterstand. Het gaat volgens de zorgverzekeraar om een belangrijke dienst die schuldenproblematiek kan beperken, maar waarvoor anders te weinig mankracht is. Eerste reacties van klanten zouden positief zijn. Lees hier verder.

NVvR wil niet meer macht voor RvdR

De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) is tegen het verlies van zeggenschap van rechters. Ook meer macht voor de Raad voor de rechtspraak wijst zij af. De Raad wil meer te zeggen krijgen over in welk gerecht welke rechter werkt: door met rechters te ‘schuiven’ zouden knelpunten beter kunnen worden aangepakt. Lees hier verder.

Dwangbevel van 'Gerbens Incasso & Gerechtsdeurwaarders' is nep

Er gaat opnieuw een mail rond met een dwangbevel, ditmaal van de niet-bestaande deurwaarder 'Gerbens Incasso & Gerechtsdeurwaarders'. Betaal je het bedrag van € 281,54 niet vóór dinsdag 6 augustus 2019, dan staat de deurwaarder aanstaande vrijdag op de stoep om beslag te leggen op je eigendommen. Maar geen zorgen, deze mail is natuurlijk nep. Lees hier verder.