Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 37,  2019

Inhoud

Colofon

Het Nieuws van de Week wordt samengesteld door de medewerkers van het bureau van de KBvG.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

Het Nieuws van de week wordt wekelijks per e-mail verzonden aan de leden en relaties van de KBvG. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Nieuwe taakverdeling bestuur

Met het aantreden van de nieuwe bestuursleden heeft het bestuur ervoor gekozen de portefeuilleverdeling gedeeltelijk los te laten en meer projectmatig te gaan werken.  Die portefeuilles zijn nu omgezet naar thema's, hetgeen tot gevolg heeft dat bepaalde onderwerpen onder verschillende thema's vallen en aldus voor rekening van verschillende bestuursleden zullen komen. 

Wilbert van de Donk zal zich - net als voorheen - bezig houden met de Algemene zaken, maar ook met de in- en externe betrekkingen. Binnen dat thema vallen onder meer de contacten met justitie en de politieke lobby, maar bijvoorbeeld ook het beleidsplan.

Sjef van der Putten zal zich gaan inzetten voor het thema Rechtshandhaving. Daaronder valt ook het beleidsplan, maar ook de modernisering van het executie- en beslagrecht, de wetgevingslobby en bijvoorbeeld de gegevensverstrekking door de leden. 

Arjan Boiten zal zich voornamelijk richten op het thema Financiën en ondernemerschap. Ook binnen dat thema valt de gegevensverstrekking door de leden, maar uiteraard ook de financiële huishouding van de KBvG en de tuchtrechtspraak. 

Jeroen Nijenhuis en Oscar Jans zullen zich blijven bezighouden met de thema's Wetgeving en Techniek. Die dossiers zien eveneens op de tuchtrechtspraak, maar ook op signaleringen, wetgevingstechniek, DBR en de BVV.

Barbara ter Kuile zal zich gaan inzetten voor de thema's Kennis, vaardigheden en onderzoek. Binnen dat thema vallen onder meer de toetsingen op grond van de Verordening Normen voor Kwaliteit, maar ook de beroepsstage, de PE-punten en andere opleidingsgerelateerde zaken. 

Paul Otter zal zijn weerkzaamheden blijven voortzetten voor de thema's Schuldenproblematiek, communicatie en imago. Hij onderhoudt daarbij de contacten met de NVVK, maar hij is ook de redacteur van De Gerechtsdeurwaarder, hij werkt aan een nieuwe website en aan de lancering van Schuldenwijzer. 

Bij vragen over bepaalde dossiers weet u dus bij welk bestuurslid u terecht kunt. Voor leden van de KBvG staan de contactgegevens van de bestuursleden vermeld op het KBvG net onder de tab 'Ledenraad'. Externen kunnen zich wenden tot het bureau van de KBvG.

Wetgevingsnieuws

Nieuw zegelcertificaat Kadaster vervangt beroepscertificaat van de bewaarder

Op 25 oktober vervalt de geldigheid van het huidige beroepscertificaat waarmee de uitgaande berichten, zoals de bewijzen van ontvangst en inschrijving (BVO en BVI), worden ondertekend. In lijn met de Europese regelgeving voor digitale handtekeningen (eIDAS) en de uitkomsten van de consultatie van de software leveranciers gebruikt het kadaster vanaf 25 september zegelcertificaten voor ondertekening. Alle informatie over de zegelcertificaten vindt u op de pagina Web-ELAN.

Nieuwe civiele vorderingsprocedure

Lees verder op rechtspraak.nl

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wijzigt in oktober

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wijzigt per 1 oktober 2019. De wet maakt een einde aan het digitaal indienen van handelsvorderingsprocedures bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Daarnaast wordt een aantal procesrechtelijke vernieuwingen in Rechtsvordering ingevoerd. Dit laatste betekent onder andere dat alle civielrechtelijke procesreglementen moeten worden aangepast. Lees verder op rechtspraak.nl

Wijziging van de Participatiewet en enige andere wetten in verband met het opheffen van discriminatoir onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte; Amendement;

Lees hier verder

Antwoord op vragen van de leden Peters en Renkema over de opnamestop bij de daklozenopvang van het Leger de Heils in Amsterdam

Lees hier en hier verder

Uitstel beantwoording vragen van het lid Jasper van Dijk over een incassobureau dat zijn klanten uitknijpt

Lees hier verder

Antwoorden op vragen van het lid Renkema (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Rotterdamse rechter passeert Participatiewet» (ingezonden 1 juli 2019)

Lees hier verder

Jurisprudentie

Rechtbank Overijssel 30 juli 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:2877

Eiseres vordert terugbetaling restant lening. Schuldhulpregeling. Aanvullende overeenkomst tussen partijen. Systeem van schuldhulpverlening ondermijnd. Misbruik maken van omstandigheden door eiseres. Eiseres gebonden aan de door haar verleende finale kwijting. Vordering afgewezen. Lees verder op rechtspraak.nl

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 27-08-2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3183

Ontbinding van samenhangende huurovereenkomsten ter zake woonruimte en werkruimte vanwege laten ontstaan van huurachterstanden en vanwege gedragingen die overlast en conflicten met omwonenden veroorzaken. Lees hier verder.

Rechtbank Den Haag, 13-08-2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:8425

Kort geding. Opheffing conservatoire beslagen nadat de vorderingen van gedaagde/de beslaglegger in de procedure tot vaststelling van de schade zijn afgewezen (de aansprakelijkheid van de beslagene was in een eerdere procedure wél vastgesteld). Gelet op de uitkomst van die laatste procedure is de ondeugdelijkheid van de vordering in beginsel gegeven. Een belangenafweging valt niet uit in het voordeel van de beslaglegger. Zij heeft niet inzichtelijk gemaakt hoe en waarmee zij in hoger beroep alsnog tot de vereiste onderbouwing van de schade zal komen. Het spoedeisend belang van de beslagene bij opheffing van de beslagen gaat onder deze omstandigheden voor op het belang van de beslaglegger bij zekerheid om haar eventuele vordering te kunnen verhalen. Lees hier verder.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 03-09-2019, ECLI:NL:GHARL:2019:7209

Indientele vordering schorsing uitvoerbaarverklaring bij voorraad ex art. 351 Rv. In eerder executiegeschil ex art. 438 lid 2 Rv vordering om executie te staken dan wel te schorsen afgewezen. Sprake van nieuwe feiten en omstandigheden die beoordeling ex art. 351 Rv rechtvaardigen. Vordering ex art. 351 Rv afgewezen. Niet gebleken dat noodtoestand zal ontstaan indien appellant en gezin door executieverkoop woning moeten verhuizen. Lees hier verder.

Rechtbank Rotterdam, 04-09-2019, ECLI:NL:RBROT:2019:7178

Lastgeving om op naam van een ander te procederen is toegestaan, ook als de last pas later in de procedure wordt overgelegd. Niet toegestaan is dat eisers van hoedanigheid wijzigen: eisers zijn erfgenamen en de executeur had de onderhavige vordering moeten instellen. Lees hier verder.

Rechtbank Noord-Nederland, 23-08-2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:3774

Relevante wetsartikelen: artt. 287b F en 305 Fw Bij een verzoek tot het instellen van een moratorium als bedoeld in art. 287b Fw is beslissend de vraag of de gevraagde voorziening noodzakelijk is om verzoekers in staat te stellen in het minnelijk traject tot overeenstemming met de schuldeisers te komen over een minnelijke schuldregeling. Blijkens de wetsgeschiedenis heeft een moratorium tot doel om de schuldenaar een adempauze te bieden om hem in staat te stellen het minnelijk traject voor te zetten om met zijn schuldeisers een regeling van zijn schulden te bereiken. Een moratorium kan niet alleen worden benut voor het stabiliseren van de (financiële) situatie van de schuldenaar. Lees hier verder. 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20-08-2019, ECLI:NL:GHARL:2019:6734

Gevoegde zaken. Executoriaal derdenbeslag op vordering ex artikel 475 Rv geen doel getroffen. Vordering bestond niet op moment dat derdenbeslag werd gelegd en vordering niet rechtstreeks uit bestaande rechtsverhouding verkregen. Voor ontstaan vordering waren onder andere wezenlijke rechtshandelingen van derden nodig. Vordering geïntimeerde jegens gerechtsdeurwaarder toegewezen. Geïntimeerde niet-ontvankelijk in vorderingen jegens vennootschap waarvan gerechtsdeurwaarder aandeelhouder en bestuurder is. Lees hier verder.

Rechtbank Oost-Brabant, 21-08-2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:4987


Verkapte exequaturprocedure in conventie; aan de orde is de vraag of een Amerikaans vonnis in Nederland kan worden erkend. Beoordeling aan de hand van de Gazprom-criteria. De vordering wordt afgewezen, omdat de bevoegdheid van de Amerikaanse rechter niet berust op een bevoegdheidsgrond die naar internationale maatstaven algemeen aanvaardbaar is. In reconventie is vervolgens allereerst aan de orde de vraag of de gelegde beslagen moeten worden opgeheven. De rechtbank wijst die vordering af. De enkele afwijzing van de vordering van de beslaglegger door de bodemrechter in eerste aanleg is onvoldoende. Ook in dat geval moet een belangenafweging worden gemaakt. Die valt hier uit in het voordeel van de beslaglegger. Wel acht de rechtbank de beslaglegger aansprakelijk uit hoofde van onrechtmatige beslaglegging. Uitgangspunt is immers dat degene die beslag legt op eigen risico handelt en de door het beslag geleden schade moet vergoeden indien het beslag ten onrechte blijkt te zijn gelegd. De beslaglegger heeft geen bijzondere omstandigheden gesteld om van deze hoofdregel te kunnen afwijken. Lees hier verder.

Rechtbank Den Haag, 23-08-2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:9100

Kort geding. Geen opheffing conservatoir beslag op aandelen eiseres in Nederlandse vennootschap. In de hoofdzaak zal de vraag moeten worden beantwoord of eiseres naar Venezolaans recht aansprakelijk kan worden gehouden voor de schuld van haar dochtermaatschappij aan gedaagde. Niet kan worden voorspeld wat de uitkomst daarvan zal zijn. Geen summierlijk ondeugdelijke vordering. Een belangenafweging leidt ook niet tot de conclusie dat het beslag moet worden opgeheven. Lees hier verder.

Rechtbank Den Haag, 23-08-2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:9101

Kort geding. Geen opheffing conservatoir beslag op door eiseres gehouden aandelen. Eiseres is er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat de vordering van gedaagde ondeugdelijk is. Ook de andere aangevoerde gronden rechtvaardigen niet de opheffing van het beslag. lees hier verder.

Rechtbank Rotterdam, 28-08-2019, ECLI:NL:RBROT:2019:7025

Art. 223 Rv. Incident opheffing beslag. Geen sprake van ondeugdelijkheid van de vordering of onnodig gelegd beslag. Belang van de curator bij behoud van het beslag moet prevaleren boven het belang van eisers in het incident. Afwijzing. Lees hier verder.

Rechtbank Limburg, 23-07-2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:6842

Opheffing conservatoir beslag. Niet summierlijk gebleken van de ondeugdelijkheid van de vordering tot zekerheid waarvan het beslag is gelegd. Lees hier verder.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20-08-2019, ECLI:NL:GHARL:2019:6731

Derdenbeslag onder v.o.f. op toekomstige vorderingen van vennoot op v.o.f.; criterium ‘rechtstreeks verkrijgen uit bestaande rechtsverhouding’ uit 475 Rv. Lees hier verder. 

Rechtbank Noord-Nederland, 28-08-2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:3723

Vervolg op 17 april 2019[ECLI:NL:RBNNE:2019:3732] en 14 december 2016[ECLI:NL:RBNNE:2016:5892]. Rechtbank ziet af van deskundigenbericht nu de vorderingen waarnaar onderzoek moest plaatsvinden zijn ingetrokken. Uitvoerbaarverklaring? Opheffing van enkele beslagen nu de beslagen zaken niet in de gemeenschap van vruchten en inkomsten zijn gevallen vanwege 1:124 lid 1 BW(oud). lees hier verder.

Agenda

september

11

Commissie Evaluatie KBvG Normen voor kwaliteit

12

Vacaturecommissie

12

Werkgroep Ledenonderzoek

12

Werkgroep Schuldenwijzer

12

Werkgroep Social Media

13

Directeurenoverleg VNO NCW MKB NL

17

Werkgroep Herijking KBvG regelgeving

17

Prinsjesdagborrel MKB NL

19

Stuurgroep Schuldenwijzer

20

Jaarcongres Schulden en armoede

20

Financiële commissie

23

Commissie Communicatie

24

Werkgroep Herijking KBvG regelgeving

24

Bestuurlijk overleg KBvG - BFt

26

Actualiteitencongres Schuldhulpverlening

26

KBvG Mediatraining

oktober

1

Klankbordgroep "Kom uit je schuld"

1

KBvG Regiobijeenkomst Oostzaan

Actualiteiten

Illegale onderverhuur levert verhuurder € 30.000,= op

In een recent arrest beantwoordt het Gerechtshof Amsterdam twee vragen in het kader van onderverhuur. Ten eerste of het oneerlijk, dan wel onredelijk bezwarend is als de huurder zijn inkomsten uit de verboden onderverhuur aan de verhuurder moet afstaan. En ten tweede of àlle huurinkomsten uit verboden onderverhuur aan de verhuurder moeten worden afgedragen. Lees hier verder.

Verhuurders dienen het gehuurde niet alleen te bezoeken, maar ook te controleren

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna; de Afdeling) heeft in een recente uitspraak (https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@116497/201808071-1-a3/) geoordeeld dat eigenaren, om met recht te kunnen stellen dat hen geen verwijt kan worden gemaakt van de aanwezigheid van drugs in het verhuurde pand, niet alleen het verhuurde pand moeten bezoeken, maar ook controles moeten uitvoeren die gericht zijn op het gebruik van het pand. Zeker als daar aanleiding voor is. Lees hier verder.

Misbruik van het recht op inzage uit de AVG

Het recht op inzage is bedoeld om ervoor te zorgen dat iemand kan nagaan of er persoonsgegevens van hem/haar worden verwerkt en of dat op een correcte manier gebeurt. Als het inzagerecht voor een ander doel wordt gebruikt kan er sprake zijn van misbruik van recht. De Nederlandse rechter heeft onder de Wet bescherming persoonsgegevens al enkele malen geoordeeld dat aan een inzageverzoek bij misbruik van recht niet hoeft te worden voldaan. Een recent vonnis zet deze lijn onder de AVG voort. Lees hier verder.  

Raden van discipline houden er verschillende oordelen op na

De vier raden van discipline houden er verschillende oordelen op na. In Den Bosch krijgen advocaten eerder een maatregel opgelegd dan elders. In Amsterdam verklaren ze klachten vaker ongegrond. Arnhem blijkt terughoudend met schorsingen en schrappingen. Lees hier verder.

‘Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht dienen rechtsstatelijk doel’

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de Nederlandse orde van advocaten vandaag de rechtsstatelijke urgentie van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van advocaten benadrukt. Lees hier verder.

Deken: acuut 30 miljoen euro nodig voor sociale advocatuur

Algemeen deken Johan Rijlaarsdam dringt in een nieuwe brief aan minister Dekker voor Rechtsbescherming aan op een acute uitgave van 25 tot 30 miljoen euro per jaar om de ergste nood onder sociaal advocaten op te lossen. Anders is er binnen de kortste keren weinig tot niets meer over van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand, waarschuwt hij. Lees hier verder.

Explosieven gevonden in kelderbox Johan Jongkindstraat

Bij de ontruiming van een kelderbox aan de Amsterdamse Johan Jongkindstraat in Nieuw-West is een doos met explosieven gevonden. Lees hier verder.

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wijzigt in oktober

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wijzigt per 1 oktober 2019. De wet maakt een einde aan het digitaal indienen van handelsvorderingsprocedures bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Daarnaast wordt een aantal procesrechtelijke vernieuwingen in Rechtsvordering ingevoerd. Dit laatste betekent onder andere dat alle civielrechtelijke procesreglementen moeten worden aangepast. Lees hier verder.

Máxima bij congres over schuldhulpverlening

UTRECHT - Koningin Máxima is vandaag in Utrecht voor het congres 'Kom uit je schuld'. De bijeenkomst in de Koninklijke Nederlandse Munt richt zich vooral op mensen die werken in de schuldhulpverlening. Lees hier verder.