Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 40,  2019

Inhoud

Colofon

Het Nieuws van de Week wordt samengesteld door de medewerkers van het bureau van de KBvG.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

Het Nieuws van de week wordt wekelijks per e-mail verzonden aan de leden en relaties van de KBvG. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Verslag regiobijeenkomst Oostzaan

Op 1 oktober jl. vond de eerste regiobijeenkomst van dit najaar plaats in Oostzaan. Gesproken is over de juist in werking getreden Verordening deelneming in gerechtsdeurwaarderskantoren en de Verordening grenzen tariefmodellen die bij het Ministerie van J&V ter goedkeuring voorligt. Ook het rapport van de commissie Oskam (herijking Btag) kwam aan bod. Het Bureau Financieel Toezicht was aanwezig met een bijdrage over de artikel 19a Gerechtsdeurwaarderswet-melding: het melden van situaties die aanmerkelijk negatieve gevolgen hebben voor de financiële positie van uw gerechtsdeurwaarderskantoor. Naar aanleidng hiervan ontstond een levendige discussie. Wilt u ook meepraten en -discussiëren over belangrijke en actuele dossiers? Kom dan naar één van de volgende regiobijeenkomsten:

Dinsdag 8 oktober 2019: Wolvega;
Dinsdag 29 oktober 2019: Nieuwerkerk aan den IJssel;
Dinsdag 5 november 2019: Apeldoorn;
Dindsag 12 november 2019 Eindhoven.

De bijeenkomsten beginnen om 18.30 uur. U kunt zich aanmelden via kbvg@kbvg.nl.

KBvG: richt een eenvoudige procedure voor onbetwiste vorderingen in

In de reactie van de KBvG op het wetsvoorstel dat de griffierechten wijzigt, doet de KBvG een dringende oproep aan de wetgever om een eenvoudige procedure voor onbetwiste vorderingen mogelijk te maken.

Het wetsvoorstel bevat een verlaging van de griffierechten en dat is een goede stap. De griffierechten bij verstekzaken, doorgaans onbetwiste incassovorderingen, staan echter in geen verhouding tot de in een dergelijke zaak te maken kosten door de overheid. In kantonzaken wordt in ruim 80% van de gevallen verstek verleend: de facto wordt de civiele rechtspraak in Nederland in belangrijke mate door deze griffierechten gefinancierd.

Een eerlijk proces, betekent een eerlijk tarief. Een snellere, meer efficiënte en goedkopere tenuitvoerlegging van erkende en onbetwiste schuldvorderingen is in het belang van de samenleving als geheel: voor het midden- en kleinbedrijf en voor de schuldenaar.

De KBvG vindt dan ook dat voor de inning van deze vorderingen een separate procedure moet worden ingericht en doet daartoe in haar reactie op het wetsvoorstel een concreet voorstel.

De reactie van de KBvG leest u hier.

Wetgevingsnieuws

Gelijkgestelde dagen 2020 ex artikel 3, derde lid, van de Algemene termijnenwet

Besluit van 20 september 2019, nr. 2016001827, houdende gelijkstelling van 22 mei 2020, 14 mei 2021 en 27 mei 2022 met een algemeen erkende feestdag. Lees verder op officielebekendmakingen.nl

Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet tot wijziging van de wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

Lees verder op officielebekendmakingen.nl

Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Incasso-Cowboys die geld verdienen aan de handel in schulden

Lees verder op officielebekendmakingen.nl

Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister); Brief regering

Lees verder op officielebekendmakingen.nl

Rechtsstaat en Rechtsorde; Brief regering; Opgaven voor een sterke rechtspraak

Lees verder op officielebekendmakingen.nl

Belastingdienst; Brief regering; Reactie op definitief BIT-advies Realisatie Doelarchitectuur Inning

Lees verder op officielebekendmakingen.nl

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2020); Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging

Lees verder op officielebekendmakingen.nl

Belastingdienst; Brief regering; Het ten onrechte stopzetten van kinderopvangtoeslag

Lees verder op officielebekendmakingen.nl

Belastingdienst; Brief regering; EDP onderzoek

Lees verder op officielebekendmakingen.nl

Vragen van het lid Jasper vanDijk (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de documentaire De schuldmachine (ingezonden 23 september 2019).

Lees hier verder.

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2020)

Lees verder op officielebekendmakingen.nl

Jurisprudentie

Rechtbank Den Haag, 11 april 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:9536, C/09/568815 / KG ZA 19-179

Vordering ex artikel 843a Rv bij gebreke van aannemelijk gemaakt civielrechtelijk belang bij gevraagde bescheiden afgewezen; sprake van fishing-expedition. Lees verder op opmaat.sdu.nl

Rechtbank Amsterdam, 10 september 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:6993, C/13/671405 / KG ZA 19-905

Vordering gedaagde te verbieden het vonnis van de voorzieningenrechter inzake KG ZA 18-850 (ECLI:NL:RBAMS:2018:10095) en het daaropvolgend arrest van het Gerechtshof van 19 juni 2019 ten uitvoer te leggen en/of de daarin bedoelde dwangsom op te leggen. Lees verder op opmaat.sdu.nl

Rechtbank Oost-Brabant, 23 september 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:5388, C/01/349346 / KG ZA 19-496

Kort geding. Onderwerp opheffing beslag. Vordering summierlijk ondeugdelijk. Beslag wordt gehandhaafd op grond van een belangen afweging. Lees verder op opmaat.sdu.nl

Rechtbank Rotterdam, 18 september 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:7305, C/10/570617 / HA ZA 19-284

ncident zekerheidstelling proceskosten (art. 224 Rv). De door incidenteel eisers aangevoerde omstandigheid dat incidenteel verweerster (eiseres in de hoofdzaak) niet staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen is onvoldoende om aan te nemen dat gedaagde geen woonplaats of gewone verblijfplaats in Nederland heeft. Lees verder op opmaat.sdu.nl

Rechtbank Rotterdam, 18 september 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:7305, C/10/570617 / HA ZA 19-284

Incident zekerheidstelling proceskosten (art. 224 Rv). De door incidenteel eisers aangevoerde omstandigheid dat incidenteel verweerster (eiseres in de hoofdzaak) niet staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen is onvoldoende om aan te nemen dat gedaagde geen woonplaats of gewone verblijfplaats in Nederland heeft. Lees verder op opmaat.sdu.nl

Advocaat let even niet op: meedogenloos verstek

Als advocaat op enige afstand van de zittingszaal nog een praatje maken, terwijl je zaak elk moment kan worden uitgeroepen? Doe maar niet. Want als de bode de zaak vervolgens uitroept zonder dat jij het in de gaten hebt, krijg je toch echt een verstek aan je broek. Bij de Hoge Raad hoef je niet aan te kloppen, blijkt uit het arrest over deze kwestie bij het Gerechtshof Den Bosch. Advocaten hebben op Twitter verontwaardigd gereageerd op het arrest van de Hoge Raad. Lees verder op mr-online.nl

Svb is gehouden te veel uitgekeerde toeslag terug te vorderen

Svb keert tijdelijk te veel uit en vordert dit terug. Slechts in geval van dringende redenen is de Svb bevoegd geheel of gedeeltelijk af te zien van terugvordering. In alle andere gevallen is zij gehouden onverschuldigd betaalde toeslagen terug te vorderen.Lees verder op recht.nl

Parket bij de Hoge Raad 4 juni 1993 (publ. 26 september 2019), ECLI:NL:PHR:1993:6

Huurrecht bedrijfsruimte. Wegnemingsrecht ex art. 1603 BW (oud) niet uitgeoefend door directeur huurster terzake door huurster aangebrachte toevoegingen. Vergoeding waardevermeerdering, bijzondere omstandigheden. Ongerechtvaardigde verrijking wegens aangebrachte lichtarmaturen in straalhallen, bestanddeelvorming. Art. 48 Rv (thans art. 24 Rv). Naar het voor 1 januari 1992 geldende recht rust op de (mede-)eigenaar van een onroerende zaak, die is verrijkt als gevolg van door de huurder aangebrachte toevoegingen, in beginsel niet de verplichting om tot het bedrag van zijn verrijking de schade van de huurder, bestaande in de waarde van de toevoegingen, te vergoeden. De huurder heeft ingevolge art. 1603 BW (oud)de bevoegdheid die toevoegingen bij de ontruiming weg te nemen. Daaruit vloeit naar het voor 1 januari 1992 geldende recht voort dat de gewezen huurder in beginsel ter zake geen vordering tot schadevergoeding toekomt, behoudens bijzondere omstandigheden. Een bijzondere omstandigheid is dat de mede-eigenaar van de onroerende zaak als directeur van huurster die bevoegdheid niet heeft uitgeoefend nu deze daarbij belang had. Van verrijking door de eigenaar van een zaak door het toevoegen daaraan van aan een ander toebehorende zaken is sprake wanneer deze zaken bestanddeel worden van de zaak en daarmee aan de eigenaar daarvan gaan toebehoren. Geen schending van art. 48 Rv nu het gaat om een gevolgtrekking die het hof heeft verbonden aan de ten processe gestelde en gebleken omstandigheid dat de medeverhuurder tevens enig directeur van huurster was. Lees verder op rechtspraak.nl

Hoge Raad 17 september 1993 (publ. 26 september 2019), ECLI:NL:HR:1993:ZC1062

Huurrecht bedrijfsruimte. Wegnemingsrecht ex art. 1603 BW (oud) niet uitgeoefend door directeur huurster terzake door huurster aangebrachte toevoegingen. Vergoeding waardevermeerdering, bijzondere omstandigheden. Ongerechtvaardigde verrijking wegens aangebrachte lichtarmaturen in straalhallen, bestanddeelvorming. Art. 48 Rv (thans art. 24 Rv). Naar het voor 1 januari 1992 geldende recht rust op de (mede-)eigenaar van een onroerende zaak, die is verrijkt als gevolg van door de huurder aangebrachte toevoegingen, in beginsel niet de verplichting om tot het bedrag van zijn verrijking de schade van de huurder, bestaande in de waarde van de toevoegingen, te vergoeden. De huurder heeft ingevolge art. 1603 BW (oud)de bevoegdheid die toevoegingen bij de ontruiming weg te nemen. Daaruit vloeit naar het voor 1 januari 1992 geldende recht voort dat de gewezen huurder in beginsel ter zake geen vordering tot schadevergoeding toekomt, behoudens bijzondere omstandigheden. Een bijzondere omstandigheid is dat de mede-eigenaar van de onroerende zaak als directeur van huurster die bevoegdheid niet heeft uitgeoefend nu deze daarbij belang had. Van verrijking door de eigenaar van een zaak door het toevoegen daaraan van aan een ander toebehorende zaken is sprake wanneer deze zaken bestanddeel worden van de zaak en daarmee aan de eigenaar daarvan gaan toebehoren. Geen schending van art. 48 Rv nu het gaat om een gevolgtrekking die het hof heeft verbonden aan de ten processe gestelde en gebleken omstandigheid dat de medeverhuurder tevens enig directeur van huurster was. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen), artikel 48. Lees verder op rechtspraak.nl. Overige vindplaatsen: NJ 1993, 740 en RvdW 1993, 180

Parket bij de Hoge Raad 12 september 1997 (publ, 26 september 2019), ECLI:NL:PHR:1997:9

Huurovereenkomst fotokiosk. Dringend nodig hebben voor eigen gebruik art. 7A:1631a lid 2 BW (thans art. 7:296 lid 1 sub b); identiteit huurder. Algemeen bedrijfseconomische redenen. In het geval verhuurder zijn huurder tot ontruiming dwingt en huurder een beroep doet de regeling van art. 1624 BW betrekking hebbende op “bedrijfsruimte”, staat niets eraan in de weg dat de rechter die twijfelt of hiervan sprake is maar dit beroep op andere gronden ondeugdelijk acht, veronderstellenderwijs zulk een bedrijfsruimte aanneemt en het beroep op die gronden verwerpt. De identiteit van de huurder kan in het midden worden gelaten indien het beroep op deze beëindigingsgrond terecht is, nu een belangenafweging hierdoor niet aan de orde is (HR 25 okt. 1991, NJ 1992, 148). Voor een beroep op een dringend nodig hebben voor eigen gebruik als bedoeld in art. 7A:1631a lid 2 onder 2 is niet vereist dat verhuurder in zijn maatschappelijk voortbestaan wordt bedreigd en dat hij de verhuurde ruimte nodig heeft om aan deze bedreiging het hoofd te kunnen bieden. Algemene bedrijfseconomische redenen kunnen voldoende zijn om een dringend nodig hebben voor eigen gebruik aannemelijk te achten. Lees verder op rechtspraak.nl

Hoge Raad 14 november 1997 (publ. 26 september 2019), ECLI:NL:HR:1997:ZC2493

Huurovereenkomst fotokiosk. Dringend nodig hebben voor eigen gebruik art. 7A:1631a lid 2 BW (thans art. 7:296 lid 1 sub b); identiteit huurder. Algemeen bedrijfseconomische redenen. In het geval verhuurder zijn huurder tot ontruiming dwingt en huurder een beroep doet de regeling van art. 1624 BW betrekking hebbende op “bedrijfsruimte”, staat niets eraan in de weg dat de rechter die twijfelt of hiervan sprake is maar dit beroep op andere gronden ondeugdelijk acht, veronderstellenderwijs zulk een bedrijfsruimte aanneemt en het beroep op die gronden verwerpt. De identiteit van de huurder kan in het midden worden gelaten indien het beroep op deze beëindigingsgrond terecht is, nu een belangenafweging hierdoor niet aan de orde is (HR 25 okt. 1991, NJ 1992, 148). Voor een beroep op een dringend nodig hebben voor eigen gebruik als bedoeld in art. 7A:1631a lid 2 onder 2 is niet vereist dat verhuurder in zijn maatschappelijk voortbestaan wordt bedreigd en dat hij de verhuurde ruimte nodig heeft om aan deze bedreiging het hoofd te kunnen bieden. Algemene bedrijfseconomische redenen kunnen voldoende zijn om een dringend nodig hebben voor eigen gebruik aannemelijk te achten. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen): artikel 176. Lees verder op rechtspraak.nl Overige vindplaatsen: NJ 1998, 148 en RvdW 1997, 229

Parket bij de Hoge Raad 19 juni 1992 (publ. 26 september 2019), ECLI:NL:PHR:1992:2

Huurrecht woonruimte. Overlast door huurder, geen overlastclausule in huurovereenkomst, goed huurderschap (art. 7:213 BW), verplichtingen verhuurder in geval van onrechtmatige overlast. Verplichting tot gedragen als goed huurder strekt zich ook uit tot zorg voor de woonomgeving. Een huurder die onrechtmatig overlast bezorgt aan omwonenden, schiet tevens tekort in de nakoming van een verbintenis jegens de verhuurder. Voor de verhuurder zal op grond van de redelijkheid en billijkheid jegens zijn huurders resp. op grond van hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt jegens andere omwonenden een verplichting kunnen bestaan alles te doen wat in zijn vermogen ligt om de stoornis te beëindigen. Ontbinding van de huurovereenkomst op grond van een tekortkoming van de huurder jegens de verhuurder, gevolgd door ontruiming van het gehuurde, is een effectieve wijze van beëindiging van de stoornis. Lees verder op rechtspraak.nl

Hoge Raad 16 oktober 1992 (publ. 26 september 2019), ECLI:NL:HR:1992:ZC0719

Huurrecht woonruimte. Overlast door huurder, geen overlastclausule in huurovereenkomst, goed huurderschap (art. 7:213 BW), verplichtingen verhuurder in geval van onrechtmatige overlast. Verplichting tot gedragen als goed huurder strekt zich ook uit tot zorg voor de woonomgeving. Een huurder die onrechtmatig overlast bezorgt aan omwonenden, schiet tevens tekort in de nakoming van een verbintenis jegens de verhuurder. Voor de verhuurder zal op grond van de redelijkheid en billijkheid jegens zijn huurders resp. op grond van hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt jegens andere omwonenden een verplichting kunnen bestaan alles te doen wat in zijn vermogen ligt om de stoornis te beëindigen. Ontbinding van de huurovereenkomst op grond van een tekortkoming van de huurder jegens de verhuurder, gevolgd door ontruiming van het gehuurde, is een effectieve wijze van beëindiging van de stoornis. Lees verder op rechtspraak.nl Overige vindplaatsen: NJ 1993, 167 met annotatie van prof. mr. P.A. Stein en RvdW 1992, 229

Parket bij de Hoge Raad 25 september 1998 (publ. 26 september 2019), ECLI:NL:PHR:1998:8

Huurrecht. Oplevering in erbarmelijke staat van woonruimte waar bij aanvang van de huur geen beschrijving van is opgemaakt en die voor ontruiming niet door verhuurder is geïnspecteerd. Voor schadevergoedingsvordering art. 7A:1600 BW (oud) noodzaak verzuim door ingebrekestelling en inspectie voor einde huurovereenkomst? De huurder die ingevolge art. 7A:1600 BW aansprakelijk is voor schade aan de gehuurde zaak, tenzij hij bewijst dat deze niet is ontstaan door een hem toerekenbare tekortkoming, is verplicht de zaak bij het einde van de huurovereenkomst in goede staat terug te geven. Deze verplichting, die niet kan worden gesplitst in een verplichting tot teruggave en de eventuele verplichting die zaak in goede staat te brengen, kan naar haar aard slechts worden nagekomen op het tijdstip waarop de huurovereenkomst eindigt. Is deze verplichting niet nagekomen, dan is de huurder in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Het achterwege laten van een inspectie voor de ontruiming, brengt niet mee dat verhuurder geen aanspraak kan maken op schadevergoeding. Lees verder op rechtspraak.nl

Hoge Raad 27 november 1998 (publ. 26 sptember 2019), ECLI:NL:HR:1998:ZC2790

Huurrecht. Oplevering in erbarmelijke staat van woonruimte waar bij aanvang van de huur geen beschrijving van is opgemaakt en die voor ontruiming niet door verhuurder is geïnspecteerd. Voor schadevergoedingsvordering art. 7A:1600 BW (oud) noodzaak verzuim door ingebrekestelling en inspectie voor einde huurovereenkomst? De huurder die ingevolge art. 7A:1600 BW aansprakelijk is voor schade aan de gehuurde zaak, tenzij hij bewijst dat deze niet is ontstaan door een hem toerekenbare tekortkoming, is verplicht de zaak bij het einde van de huurovereenkomst in goede staat terug te geven. Deze verplichting, die niet kan worden gesplitst in een verplichting tot teruggave en de eventuele verplichting die zaak in goede staat te brengen, kan naar haar aard slechts worden nagekomen op het tijdstip waarop de huurovereenkomst eindigt. Is deze verplichting niet nagekomen, dan is de huurder in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Het achterwege laten van een inspectie voor de ontruiming, brengt niet mee dat verhuurder geen aanspraak kan maken op schadevergoeding. Lees verder op rechtspraak.nl Overige vindplaatsen: NJ 1999, 380 met annotatie van prof. mr. P.A. Stein en RvdW 1998, 224

Parket bij de Hoge Raad 11 maart 1983 (publ. 26 september 2019), ECLI:NL:PHR:1983:AG4575

Burgerlijk procesrecht. Executiegeschil betreffende een ontruimingsvonnis in kort geding. Maatstaf staking tenuitvoerlegging. Staking in een dergelijk executiegeschil kan slechts worden bevolen indien de rechter van oordeel is dat de executant, mede gelet op de belangen aan de zijde van de geëxecuteerde die door de ontruiming zullen worden geschaad, geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij gebruikmaking van zijn bevoegdheid om in afwachting van de uitslag van het hoger beroep tot tenuitvoerlegging over te gaan. Dit zal het geval kunnen zijn indien het vonnis klaarblijkelijk op een juridische of feitelijke misslag berust of indien de ontruiming op grond van na dit vonnis voorgevallen of aan het licht gekomen feiten klaarblijkelijk aan de zijde van de geëxecuteerde een noodtoestand zal doen ontstaan, waardoor een onverwijlde tenuitvoerlegging niet kan worden aanvaard. Lees verder op rechtspraak.nl
Overige vindplaatsen: NJ 1984, 145 met annotatie van W.H. Heemskerk en RvdW 1983, 81

Hoge Raad 22 april 1983 (publ. 26 september 2019), ECLI:NL:HR:1983:AG4575

Burgerlijk procesrecht. Executiegeschil betreffende een ontruimingsvonnis in kort geding. Maatstaf staking tenuitvoerlegging. Staking in een dergelijk executiegeschil kan slechts worden bevolen indien de rechter van oordeel is dat de executant, mede gelet op de belangen aan de zijde van de geëxecuteerde die door de ontruiming zullen worden geschaad, geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij gebruikmaking van zijn bevoegdheid om in afwachting van de uitslag van het hoger beroep tot tenuitvoerlegging over te gaan. Dit zal het geval kunnen zijn indien het vonnis klaarblijkelijk op een juridische of feitelijke misslag berust of indien de ontruiming op grond van na dit vonnis voorgevallen of aan het licht gekomen feiten klaarblijkelijk aan de zijde van de geëxecuteerde een noodtoestand zal doen ontstaan, waardoor een onverwijlde tenuitvoerlegging niet kan worden aanvaard. Lees verder op rechtspraak.nl Overige vindplaatsen: NJ 1984, 145 met annotatie van W.H. Heemskerk en RvdW 1983, 81

Gerechtshof Amsterdam 23 april 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1462

Huur woonruimte. Verklaring voor recht dat huurder zich niet als een goed huurder heeft gedragen door geen hoofdverblijf in het gehuurde te hebben en dat ter beschikking te stellen aan derden. Ontbinding en ontruiming. Contractuele boete toewijsbaar. Lees verder op rechtspraak.nl

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 24 september 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3492

Veroordeling tot ontruiming van huurwoning in kort geding wegens exploitatie van hennepdrogerij in huurwoning door zoon van de huurder, terwijl huurder daarvoor sterke aanwijzingen had en er niet tegen heeft opgetreden. Een vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst zal in een bodemprocedure zeer waarschijnlijk worden toegewezen. Het is in dit geval gerechtvaardigd om daarop vooruitlopend in kort geding de huurder te veroordelen tot ontruiming van de woning. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Den Haag 18 september 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:9615

Strafrechtelijk beslag op renpaard.Teruggave onder zekerheidstelling van derde. Achteraf blijkt dat renpaard van derde, niet van beslagene is. OM kwam bevoegdheid artikel 118a Sv achteraf niet toe. Misbruik van recht door zekerheid niet terug te betalen. Lees verder op rechtspraak.nl

Parket bij de Hoge Raad 30 augustus 2019, ECLI:NL:PHR:2019:844

Reële executie veroordeling tot medewerking aan overdracht registergoed. Hoger beroep niet-ontvankelijk ex art. 3:301 lid 2 BW? Uitspraak in de zin van art. 3:300 lid 2 BW? Recht op het nemen van een memorie van grieven teneinde eis te kunnen wijzigen? Lees verder op rechtspraak.nl

Gerechtshof Amsterdam 16 juli 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:2580

Ongerechtvaardigde verrijking. Aandelen in Moldavische financiële instellingen zijn krachtens rechterlijke vonnissen overgegaan op derden en met tussenstappen (indirect) verkregen door Nederlandse BV. Is BV verrijkt als gevolg van onrechtmatige ‘raider attacks’? Verrijking ongerechtvaardigd indien aan (executie) Moldavische vonnissen ernstige gebreken kleven. Causaal verband tussen verrijking en verarming. Geldt klachtplicht (art. 6:89 BW) bij ongerechtvaardigde verrijking? Lees verder op rechtspraak.nl

Nieuws van de Week verhuisd naar KBvG.nl

Het Nieuws van de week is met ingang van 22 juli 2020 verhuisd naar de website van de KBvG.

GDW.magazine, GDW.online en het KBvG Nieuws van de Week worden gratis toegezonden aan KBvG-leden, relaties en andere geïnteresseerden. Aanmelden kan via de KBvG website. Leden van de KBvG zijn automatisch aangemeld voor GDW Magazine en de nieuwsbrieven Nieuws van de Week en GDW Online.

Agenda

oktober

2

Symposium DCN

3

Stuurgroep Schuldenwijzer

3

NVVK Raad van advies

3

Commissie Herijking KBvG regelgeving

3

KBvG Ledenraadsvergadering

4

Sollicitantendag vacatures KBvG

4

KNB jaarcongres

7

Sollicitanten vacatures KBvG

7

Bestuur Stichting leerstoel beslag- en executierecht

7

KBvG bestuur

8

KBvG Regiobijeenkomst Wolvega

10

Werkgroep marketing-communicatie Schuldenwijzer

10

AO TKcie SZW Armoede- en schuldenbeleid

14

Ondernemersdiner Grapperhaus en Dekker inz criminaliteit

15

Kwartiermakersoverleg vBVV

17

Stuurgroep Schuldenwijzer

17

Werkgroep marketing-communicatie Schuldenwijzer

18

Financiële cie inzake begroting 2020

18

Openingshandeling Schuldenwijzer

Actualiteiten

Oproep: geen piket in strafzaken eerste helft januari

Tientallen advocaten hebben laten weten dat ze de eerste twee weken van januari niet beschikbaar zijn voor piketdienst. Ze geven gehoor aan de oproep op Twitter van de Amsterdamse strafrechtadvocaat Robert Malewicz. NOvA, NVSA en NVSJA steunen het plan en roepen advocaten op het initiatief te volgen. Lees hier verder.

Nieuwe handtekening bij digitale uitspraken

De Rechtspraak gebruikt vanaf 27 september 2019 voortaan tweefactorauthenticatie bij de ondertekening van digitale uitspraken. Daarmee voldoet deze werkwijze aan de eisen van de wet en de uitspraak van de Raad van State. Lees hier verder.

Zaken overnemen wordt makkelijker voor rechtbanken

Rechtbanken en gerechtshoven kunnen elkaar straks makkelijker helpen als een gerecht te kampen heeft met een tijdelijk gebrek aan voldoende zittingscapaciteit. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) dat binnenkort voor advies naar de Raad van State gaat. De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) zet kritische kanttekeningen bij het voorstel van Dekker. Lees hier verder.

Advocaat let even niet op: meedogenloos verstek

Als advocaat op enige afstand van de zittingszaal nog een praatje maken, terwijl je zaak elk moment kan worden uitgeroepen? Doe maar niet. Want als de bode de zaak vervolgens uitroept zonder dat jij het in de gaten hebt, krijg je toch echt een verstek aan je broek. Bij de Hoge Raad hoef je niet aan te kloppen, blijkt uit het arrest over deze kwestie bij het Gerechtshof Den Bosch. Advocaten hebben op Twitter verontwaardigd gereageerd op het arrest van de Hoge Raad. Lees   hier verder.

AVG en de agenda-uitnodigingen, mag dat nog?

Binnen de organisatie of het bedrijf heb je eindelijk een meeting weten te plannen, met die paar externen erbij, en je wilt iedereen een agenda-uitnodiging sturen, zodat je zeker weet dat het ook in hun agenda komt te staan. Daar staan meteen de namen van de andere deelnemers ook in. De mythe leeft dat je voor bijna alle vormen van verwerking van persoonsgegevens toestemming nodig hebt, dus ook voor deze. Lees hier verder.

Gevolgen niet doorgeven aan Handelsregister van wijzigingen in bestuur

De wet schrijft voor dat in het Handelsregister ingeschreven moet staan wie de bestuurders van een onderneming zijn. Bovendien staat in diezelfde wet dat wijzigingen binnen één week ingeschreven moeten worden. Blijft die inschrijving uit? Dan kan dit gevolgen hebben voor de aansprakelijkheid van de ingeschreven bestuurders. Lees hier verder.

Svb is gehouden te veel uitgekeerde toeslag terug te vorderen

Svb keert tijdelijk te veel uit en vordert dit terug. Slechts in geval van dringende redenen is de Svb bevoegd geheel of gedeeltelijk af te zien van terugvordering. In alle andere gevallen is zij gehouden onverschuldigd betaalde toeslagen terug te vorderen. Lees hier verder.

'Flex-rechters' lossen capaciteitsprobleem niet op

In een brief aan de Raad voor de rechtspraak plaatst de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) haar bedenkingen bij de plannen om een ‘flexteam’ van rechters in te stellen. Het team zou er voor moeten zorgen dat achterstanden worden weggewerkt. lees hier verder.

Stok achter de deur tegen onnodig procederen door de overheid

Het kabinet verhoogt de proceskostenvergoeding die de burger krijgt als hij met succes een overheidsbesluit aanvecht bij de bestuursrechter. Het gaat om een verhoging van de standaardbedragen met 40% als de burger procedeert met bijstand van een advocaat. Dat leidt in een gemiddelde zaak tot een vergoeding van ruim € 1400, in plaats van nu ruim € 1000. Lees hier verder.

Kroongetuige Nabil B. heeft weer een advocaat

Kroongetuige Nabil B. heeft weer een advocaat. Dat bevestigt Simeon Burmeister, plaatsvervangend deken bij de Amsterdamse Orde van Advocaten, na berichtgeving door AT5. De vorige advocaat van de kroongetuige, Derk Wiersum, werd vorige week voor zijn woning in Buitenveldert doodgeschoten. Lees hier verder.

Geschrapte advocaat ook na 25 jaar niet meer welkom op tableau

In september 1994 schrapte het Hof van Discipline een advocaat van het tableau vanwege schending van de financiële integriteit. De voormalig advocaat had destijds geen derdengeldenrekening en liet geld voor een cliënt storten op een particuliere rekening. Eind 2018 wil de ex-advocaat opnieuw beëdigd te worden, maar het Hof van Discipline stak hier vorige week een stokje voor. Lees hier verder.

'Overheid grijpt flink in bij no-dealbrexit'

De Britse overheid grijpt "significant" in als het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder deal. Dat zei de Britse minister van Financiën Sajid Javid in een interview. Lees hier verder.

'Centrale banken willen dat overheden ingrijpen in huizenmarkt'

Centrale banken willen dat overheden ingrijpen in de huizenmarkt om stijgende huizenprijzen tegen te gaan. Bij elf van de dertig landen in de Europese Unie moet actie worden ondernomen, vindt toezichthouder European Systemic Risk Board (ESRB). Lees hier verder.

Stok achter de deur tegen onnodig procederen door de overheid

Het kabinet verhoogt de proceskostenvergoeding die de burger krijgt als hij met succes een overheidsbesluit aanvecht bij de bestuursrechter. Het gaat om een verhoging van de standaardbedragen met 40% als de burger procedeert met bijstand van een advocaat. Dat leidt in een gemiddelde zaak tot een vergoeding van ruim € 1400, in plaats van nu ruim € 1000. Lees verder op rijksoverheid.nl

Dubbele verzekering schuld van adviseur

Amsterdam - Een adviseur die een dubbele verzekering afsloot voor een klant, moet daarvoor boeten. Hij betaalt een deel van de te veel betaalde premie terug, maar de klant had zelf ook schuld. Lees hier verder.

CEO Ryanair: ‘omvallen Thomas Cook schuld van autoriteiten’

De Britse luchtvaartautoriteit CAA is er mede verantwoordelijk voor dat de Britse airline Thomas Cook failliet is. Dit stelt Ryanair-CEO Michael O’Leary in een interview met persbureau Reuters. Lees hier verder.

Nieuwe handtekening bij digitale uitspraken

De Rechtspraak gebruikt vanaf 27 september 2019 voortaan tweefactorauthenticatie bij de ondertekening van digitale uitspraken. Daarmee voldoet deze werkwijze aan de eisen van de wet en de uitspraak van de Raad van State. lees verder op mr-online.nl

Transporteur Dennis D. behalve mishandeling deurwaarder ook voor rechter voor verkeersruzie

Transporteur Dennis D. uit Nieuwleusen moet zich behalve voor de mishandeling en gijzeling van een deurwaarder ook voor de rechter verantwoorden voor een verkeersruzie. Daarbij zou hij met een knuppel een glazen toegangsdeur van de woning van het slachtoffer aan gruzelementen hebben gemept, waarna de bewoner ook nog enkele rake klappen zou hebben opgelopen. Lees hier verder.

Zaken overnemen wordt makkelijker voor rechtbanken

Rechtbanken en gerechtshoven kunnen elkaar straks makkelijker helpen als een gerecht te kampen heeft met een tijdelijk gebrek aan voldoende zittingscapaciteit. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) dat binnenkort voor advies naar de Raad van State gaat. De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) zet kritische kanttekeningen bij het voorstel van Dekker. Lees verder op mr-online.nl

'Flex-rechters' lossen capaciteitsprobleem niet op

In een brief aan de Raad voor de rechtspraak plaatst de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) haar bedenkingen bij de plannen om een 'flexteam' van rechters in te stellen. Het team zou ervoor moeten zorgen dat achterstanden worden weggewerkt.Lees verder op recht.nl

Onbetaalde factuur: mag de deurwaarder jouw bitcoins claimen?

Facturen zijn er om te betalen. Doe je dat niet, dan zal er uiteindelijk een deurwaarder ten tonele verschijnen. De deurwaarder zal niet alleen de onbetaalde factuur komen innen, aan het volledig incassotraject zijn ook nog extra kosten verbonden. De deurwaarder kan jou op verschillende manieren tot betaling dwingen. Zo kan de deurwaarder zelfs beslag leggen op jouw wagen, televisietoestel of jouw spiksplinternieuwe fauteuil. Maar kan de deurwaarder ook met jouw bitcoins gaan lopen? Dat blijft toch vooral een praktische vraag. Lees hier verder