Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 42,  2019

Inhoud

Colofon

Het Nieuws van de Week wordt samengesteld door de medewerkers van het bureau van de KBvG.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

Het Nieuws van de week wordt wekelijks per e-mail verzonden aan de leden en relaties van de KBvG. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

CBS cijfers 1e halfjaar 2019 (2019H1)

De gerechtsdeurwaarders verstrekken 2x per jaar een door de KBvG vastgestelde set van gegevens aan het CBS. De ledenraad heeft de cijfers over de eerste helft van 2019 begin oktober gepresenteerd gekregen, het CBS heeft de cijfers gepubliceerd op hun website.

Enkele conclusies zijn:

In de eerste helft van 2019 (2019H1) is het totaal aantal medewerkers bij de gerechtsdeurwaarders gekrompen met 3,5 procent naar 3.752 voltijdsequivalenten (fte). De daling is sterker bij de ambtelijk bevoegde medewerkers (fte) dan bij de niet bevoegde medewerkers (fte).

In verhouding met geheel 2018 (bijgesteld naar 377,5 miljoen euro) is de omzet in de eerste zes maanden van 2019 toegenomen.

In totaal werden in 2018 door deurwaarderskantoren ruim 2 miljoen ambtshandelingen uitgevoerd. Naar verhouding is het aantal ambtshandelingen tussen 2018 en 2019H1 niet gewijzigd, ruim 1 miljoen handelingen werden in 2019H1 verricht.

In het eerste en tweede kwartaal werden door alle deurwaarderskantoren bijna 600 duizend betekeningen in persoon/huisgenoot uitgevoerd.

Ultimo juni 2019 geven de deurwaarderskantoren in Nederland op dat 3,5 miljoen dossiers in beheer zijn.

Er werden in 2019H1 bijna 1 miljoen incassodossiers en 259 duizend executiedossiers geopend. Het aantal afgesloten dossiers was 1,3 miljoen in deze periode. 62 procent van de dossiers werd in 2019H1 succesvol afgesloten, dat wil zeggen dat het dossier wordt afgesloten met een positieve afrekening/positieve kasstroom, ongeacht het bedrag of percentage ten overstaande van de vordering en ongeacht waar de betaling wordt ontvangen.

De totale hoofdsom van alle afgesloten dossiers bedroeg in 2019H1 bijna 2 miljard euro. De recuperatiegraad (de verhouding tussen de totale ontvangsten en de hoofdsommen van de afgesloten dossiers) bedroeg gemiddeld 36 procent 2019H1, een stijging ten opzichte van 2018 (33 procent).

Het percentage minnelijke ontvangsten (totale betalingen door debiteuren in de zaken zonder titel afgezet tegen het totaal van alle ontvangsten) was in de eerste helft van 2019: 46%.

Nieuwste Otter-blog: schuldenopkoopfonds is gebakken lucht

De PvdA en ChristenUnie hebben het idee opgevat om een nationaal schuldenfonds op te richten. Daarmee zou agressieve incassobureaus de pas afgesneden kunnen worden en het zou mensen ‘lucht’ kunnen geven, stellen PvdA en CU. Volgens Paul Otter is het schulden-opkoop-fonds  ongenuanceerd en gebakken lucht. Zo’n ballonnetje oplaten en als oplossing presenteren is serieuze politieke partijen onwaardig. Otter roept op: verdiep je in de materie, luister naar professionals en ga dan innoveren. Op dagdromers in Den Haag zitten we niet te wachten. Lees hier de blog van Paul Otter.

Wetgevingsnieuws

Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening naar tweede kamer

Lees verder en download het voorstel op rijksoverheid.nl

Brief commissie; Openbaarmaking van het eindverslag "Zicht op schulden" van het programma Schulden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Lees verder op parlementairemonitor.nl

Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2020

Lees verder op officielebekendmakingen.nl

Aanbieding van de Prinsjesdagstukken door de minister van Financiën.

Lees verder op officielebekendmakingen.nl

Kamervragen over het blog ‘Andere tijden voor de rechtsbescherming’

Lees verder op officielebekendmakingen.nl

Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting; Brief regering; Maatschappelijk verantwoorde incasso

Lees verder op officielebekendmakingen.nl

Antwoord op vragen van het lid Van Brenk over het SCP-rapport ‘Armoede in kaart 2019’

Lees verder op officielebekendmakingen.nl

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2020; Motie; Motie van de leden Kuiken en Van der Graaf over schuldhulpverlening voor Caribisch Nederland

Lees verder op officielebekendmakingen.nl

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over het rapport van de Commissie-Oskam over tarieven en marktwerking voor deurwaarders

Lees verder op officielebekendmakingen.nl

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over de documentaire De schuldmachine

Lees verder op officielebekendmakingen.nl

Tuchtrecht

Gerechtshof Amsterdam 8 oktober 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:3607

Klacht tegen gerechtsdeurwaarder. Art. 45 lid 1 Gdw. Beroepschrift niet met redenen omkleed. Gronden niet binnen de beroepstermijn ingediend. Klager niet-ontvankelijk. rechtspraak.nl

Jurisprudentie

Terugkomen van bindende eindbeslissingen

Er bestaan uitzonderingen op de gebondenheid van de rechter aan bindende eindbeslissingen. Lees het artikel van Floor Veldhuis op advocatenblad.nl

Rechtbank Den Haag 21 augustus 2018 (publ. 10 okt. 2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:10387

Uitvoering incasso-opdracht, geen schending informatie- en verantwoordingsplicht, betalingsverplichting. Lees verder op rechtspraak.nl

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11 april 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1395

Vernietiging weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling ex artikel 288 lid 1 aanhef en sub b Fw nu schuldenaren thans onder beschermingsbewind staan en er sindsdien, althans zeer kort na het instellen van dit beschermingsbewind, geen nieuwe schulden meer zijn ontstaan. Voorts is het hof uit de houding en uitlatingen van schuldenaren gedurende de mondelinge behandeling in hoger beroep in voldoende mate gebleken van een daadwerkelijke gedragsverandering bij beiden. Daarbij komt dat schuldenaren op dit moment beiden een arbeidsbetrekking hebben. Lees verder op rechtspraak.nl

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 18 april 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1500

Bekrachtiging weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling ex artikel 288 lid 1 aanhef en sub b Fw nu schuldenaar ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van de schulden in de periode van vijf jaar voorafgaande aan het toelatingsverzoek niet te goeder trouw is geweest. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Rotterdam 4 september 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:7970

Afwikkeling van tussen partijen bestaande overeenkomsten van factoring en debiteurenbeheer, een leningsovereenkomst en een overeenkomst van opdracht tussen eiser en één van de gedaagden. Eindvonnis na tussenvonnis waarin eiser bewijsopdracht heeft gekregen ten aanzien van de omzetgegevens en de daaraan gekoppelde bonus. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Rotterdam 11 september 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:7542

Bevoegdheidsincident. Relatieve bevoegdheid. Forumkeuze (art. 108 Rv). Uitleg begrip “Partijen” in forumkeuzebeding. Haviltex. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 24 september 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:6956

Kort geding. Verbod strafrechtelijke ontruiming krakers 551a Sv afgewezen. We are here-achtige groep uitgeprocedeerde asielszoekers. Criterium. Bewijslast. Positie en belang eigenaar. Compensatie proceskosten. Griffierecht. Lees verder op rechtspraak.nl

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 oktober 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:7979

Hoger beroep van ECLI:NL:RBGEL:2019:1088; kort geding; executiegeschil over executiegeschil. Lees verder op rechtspraak.nl

Gerechtshof Amsterdam 8 oktober 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:3631

Incident ex artikel 351 Rv tot schorsing tenuitvoerlegging. Vordering afgewezen.Lees verder op rechtspraak.nl

Gerechtshof Amsterdam 8 oktober 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:3630

Kort geding, treffen van ordemaatregel niet meer aan de orde, proceskostenveroordeling, verzet tegen executie, art. 438 lid 5 jo. 456 lid 1 Rv. Lees verder op rechtspraak.nl

Gerechtshof Amsterdam 8 oktober 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:3620

Huur bedrijfsruimte. Aansprakelijkheid verhuurder voor rook- en roetschade als gevolg van brand in naastgelegen ruimte? Stelling dat de scheidingsmuur gebrekkig was, is tegen de achtergrond van de overgelegde deskundigenrapporten onvoldoende gemotiveerd. Verwijzing naar inhoud van het eerder gewezen arrest in kort geding tot ontruiming volstaat niet. Evenmin is voldoende gemotiveerd dat huurder zelf als gevolg van de onrechtmatige ontruiming (na vernietiging kortgedingvonnis tot ontruiming) schade heeft geleden. Nu het hof tot het oordeel is gekomen dat de verhuurder niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de gevolgen van de brand, valt niet in te zien waarom huurder in verband met de vervuiling met rook en roet gedurende twee maanden (de periode waarin het gehuurde had kunnen worden gereinigd als de huurder aan de salvage zou hebben meegewerkt) geen huur zou hebben hoeven betalen, maar tegen dat oordeel van de kantonrechter is verhuurder niet opgekomen in hoger beroep. Voor een langere periode van vrijstelling van huurbetaling bestaat a fortiori geen grond.Lees verder op rechtspraak.nl

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 8 oktober 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:8272

In artikel 6:83 aanhef en onder c BW is geregeld dat verzuim zonder ingebrekestelling intreedt wanneer de schuldeiser uit een mededeling van de schuldenaar moet afleiden dat deze in de nakoming van de verbintenis zal tekortschieten. Die bepaling is van regelend recht, en partijen hebben een specifieke regeling voor het intreden van verzuim afgesproken die ervan afwijkt. Op grond van die afspraak kan de overeenkomst pas worden ontbonden (en kan een boete pas verschuldigd zijn) na een ingebrekestelling. Die bepaling is niet vatbaar voor een uitleg waarin deze uitdrukkelijke voorwaarde niet geldt. Onder bijzondere omstandigheden is wel denkbaar dat een beroep op deze regeling naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, maar dergelijke omstandigheden doen zich hier niet voor. Lees verder op rechtspraak.nl

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 8 oktober 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3670

Wijziging en nakoming zorgregeling. Dwangsommen: beperking in duur. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Limburg 9 oktober 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:9073

Kort geding - ontruiming woning – niet als goed huurder gedragen - incident met medewerker woningstichting. Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Limburg 9 oktober 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:9074

Vordering tot ontruiming in kort geding toegewezen. Verdenking van brandstichting door huurder. Lees verder op rechtspraak.nl

Hoge Raad 11 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1565

Cassatieprocesrecht. Procesinleiding niet langs elektronische weg ingediend (art. 30c Rv) en geen advocaat bij de Hoge Raad aangewezen (art. 407 lid 3 Rv). Cassatieberoep niet-ontvankelijk. Lees verder op rechtspraak.nl

Hoge Raad 11 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1580

Procesrecht. Incident tot zekerheidstelling proceskosten in art. 69 Fw-procedure in cassatie. Analoge toepassing van art. 289 Rv (HR 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3143) en van art. 224 Rv. Uitzondering van art. 224 lid 2 Rv van toepassing? Lees verder op rechtspraak.nl

Hoge Raad 11 oktober 2019, Hoge Raad

Verbintenissenrecht. Ontbinding, ingebrekestelling en verzuim. Art. 6:265 BW, art. 6:82 BW en art. 6:83 BW. Lengte van termijn voor nakoming die aan schuldenaar moet worden gegeven. Had hoofdaannemer het recht om, na periode van discussie en correspondentie met onderaannemer over de termijn en kwaliteit van nakoming door onderaannemer, de overeenkomst met onderaannemer te ontbinden, of verkeerde de onderaannemer nog niet in verzuim? Lees verder op rechtspraak.nl

Rechtbank Den Haag 12 oktober 2019, Rechtbank Den Haag

Beëindiging schuldsaneringsregeling zonder schone lei. Een schuldenaar die met € 12.000,- op zak op Schiphol staande wordt gehouden, moet daarvoor een goede verklaring hebben. Deze heeft schuldenaar niet. Lees verder op rechtspraak.nl

Nieuws van de Week verhuisd naar KBvG.nl

Het Nieuws van de week is met ingang van 22 juli 2020 verhuisd naar de website van de KBvG.

GDW.magazine, GDW.online en het KBvG Nieuws van de Week worden gratis toegezonden aan KBvG-leden, relaties en andere geïnteresseerden. Aanmelden kan via de KBvG website. Leden van de KBvG zijn automatisch aangemeld voor GDW Magazine en de nieuwsbrieven Nieuws van de Week en GDW Online.

Agenda

oktober

17

Stuurgroep Schuldenwijzer

17

Werkgroep marketing-communicatie Schuldenwijzer

18

Financiële cie inzake begroting 2020

18

Openingshandeling Schuldenwijzer

24

Stuurgroep Schuldenwijzer

24

Werkgroep marketing-communicatie Schuldenwijzer

25

Commissie Toetsing KBvG Normen voor kwaliteit

29

Stuurgroep keten voor derdenbeslag

29

KBvG Regiobijeenkomst Nieuwerkerk a/d IJssel

31

Stuurgroep Schuldenwijzer

31

Congres Nationale Ombudsman

31

Werkgroep marketing-communicatie Schuldenwijzer

november

4

KBvG bestuur

5

Bespreking digitale deurwaarderspen

5

KBvG regiobijeenkomst Apeldoorn

Actualiteiten

Overweldigende aandacht voor Schuldenwijzer na lancering

Vandaag vindt de officiële lancering van Schuldenwijzer plaats. Na een item in het RTL Nieuws van vanochtend, raakte de website zelfs korte tijd overbelast. In een mum van tijd hadden 2000 mensen ingelogd op het platform.

Op Schuldenwijzer.nl kan elke Nederlander via DigiD snel en eenvoudig inzicht krijgen in actuele informatie over zijn schuldenpositie (lees meer in het persbericht). Aan RTL Nieuws liet staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken weten blij te zijn met het initiatief. "Mensen met schulden missen vaak het overzicht over hun financiële situatie waardoor problemen verergeren," zei staatssecretaris Van Ark. "Met de schuldenwijzer kunnen professionals sneller en beter schuldhulp verlenen."

Rabobank speelt rol in nieuw tv-programma over mensen met schulden ‘De Sleutel’

Vijf daklozen met hoge schulden uit verschillende milieus krijgen de kans om weer wat van hun leven te maken. Dat is het format van een nieuw tv-programma van RTL, gepresenteerd door Beau van Erven Dorens. Vijf adviseurs van Rabobank maken hun opwachting en helpen de daklozen met hun schuldenpositie. Lees verder op banken.nl

Kamerleden willen duidelijkheid over wetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister

Wat zijn de verschillen tussen het UBO-register en het centraal aandeelhoudersregister? Wat is de rol van de notaris bij dat centraal aandeelhoudersregister? En wat zijn de administratieve lasten voor bedrijven? Op donderdag 3 oktober stelden Tweede Kamerleden vragen over het wetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister (CAHR) aan initiatiefnemers Henk Nijboer (PvdA) en Mahir Alkaya (SP). Lees verder op knb.nl

Belastingdienst geeft eenmanszaken nieuw btw-identificatienummer

Ondernemers ontvangen uniek btw-id dat privacy beter waarborgt. Lees verder op rijksoverheid.nl

Onderzoek naar het gebruik van betaalprofielen

Publicatie eindrapportage van het onderzoek naar betaalprofielen dat Decisio en DSP in 2019 voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid hebben uitgevoerd. Het onderzoek betrof een inventarisatie van bestaande betaalprofielen, hoe deze worden gebruikt en de effecten van dat gebruik. Download het rapport op rijksoverheid.nl

Oprop: frysk tolke yn ‘e rjochtseal moat kinne − ek sûnder eksamen

De Friese Ammerins Moss-de Boer pleit er bij de rechtbankpresident en de hoofdofficier van justitie in Noord-Nederland voor om tolken Fries zonder examen te beëdigen. Zij zou graag Fries in de rechtbank tolken. Alleen kan dat niet, omdat er momenteel geen examen is dat toegang geeft tot accreditatie voor de rechtspraak. Lees verder op mr-online.nl

KNB: zorg eerst dat bestaande anti-witwasregels worden toegepast

Meer Europese regels tegen witwassen zijn niet nodig, de toepassing van bestaande regels is belangrijker. Dat was het belangrijkste pleidooi van de KNB bij enkele gesprekken met Nederlandse Europarlementariërs. Lees verder op knb.nl

Minister Hoekstra: ‘Privacy UBO verbeterd’

UBO’s krijgen inzicht in hoe vaak hun informatie wordt geraadpleegd. Ook wordt de identificatie van raadplegers van het UBO-register verbeterd. Met deze twee maatregelen wil minister Wopke Hoekstra van Financiën de privacy van UBO’s verbeteren. Dit schrijft hij in antwoord op vragen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel UBO-register. Op 10 januari 2020 moet het UBO-register in werking treden. Lees verder op knb.nl

Debat over rechtsbijstand muurvast

Een ultieme poging van de NOvA om de patstelling rondom de gefinancierde rechtsbijstand te doorbreken, heeft vooralsnog niets uitgehaald. De verhouding met minister Sander Dekker is nu gedaald tot het absolute nulpunt. Lees het artikel van Kees Pijnappels op advocatenblad.nl

Onafhankelijke rechtspraak draagt bij aan concurrentiepositie Nederland

Uit onderzoek van het World Economic Forum blijkt dat Nederland de meest concurrerende economie van Europa is. Wereldwijd staan we op plek 4. Als een van de factoren die daaraan bijdragen wordt de sterke onafhankelijke rechtspraak genoemd.Lees verder op rechtspraak.nl

Uitsluiting van aanbesteding wegens verwijzing naar algemene voorwaarden disproportioneel

Aanbestedingsstukken bevatten vaak een regeling die voorziet in de situatie dat een inschrijver bij zijn inschrijving algemene voorwaarden van toepassing verklaart. Dit leidt in veel gevallen tot uitsluiting. De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft een advies uitgebracht, waarin zij aangeeft dat een dergelijke regeling disproportioneel kan zijn. Lees verder op recht.nl

Mkb is drijvende kracht achter groei Nederlandse economie

Het gaat goed met de Nederlandse economie en het mkb is het fundament. Dat is af te lezen uit het vijfde Jaarbericht 'De Staat van het mkb' van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap. Het bruto binnenlands product (bbp) is in 2018 voor het vijfde jaar op rij gegroeid en het midden- en kleinbedrijf is goed voor maar liefst 71 procent van de werkgelegenheid en 62 procent van de toegevoegde waarde.Lees verder op mkb.nl