Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 44,  2019

Inhoud

Colofon

Het Nieuws van de Week wordt samengesteld door de medewerkers van het bureau van de KBvG.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

Het Nieuws van de week wordt wekelijks per e-mail verzonden aan de leden en relaties van de KBvG. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Discussie ten einde: elk exploot is een ambtshandeling!

We hebben in de loop der jaren behoorlijk wat discussie gevoerd over de vraag of ieder exploot die een gerechtsdeurwaarder uitbrengt, een ambtshandeling is en dat daar dientengevolge ook een informatie voor gevraagd kan worden uit de BRP. Gisteren heeft het Hof van beroep een einde aan die discussie gemaakt.

We schetsen nog even de geschiedenis:

In een beslissing van de Kamer voor gerechtsdeurwaarders van 22 januari 2019 werd, naar de mening van de KBvG volstrekt ten onrechte, een oude uitspraak van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders (Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 8 februari 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:YB0533) aangehaald. Het was uitgerekend die uitspraak uit 2011, maar ook de onbegrijpelijke opmerkingen die de Minister in de Memorie van Toelichting maakte (zie, p.9: het doen van exploten werd onder de nevenwerkzaamheden van art. 20 GDW geschaard), die voor de KBvG destijds de aanleiding vormden het leerstuk "Elk exploot is een ambtshandeling” nader te motiveren en onderbouwen. Dat standpunt van de KBvG werd in februari 2016 gepubliceerd.

Deze gemotiveerde opinie van de KBvG bepaalde – kortheidshalve – dat uit artikel 3:37 BW onder omstandigheden wel degelijk gronden voor een exploot zijn af te leiden, nu dat wetsartikel de bewijslast voor de ontvangst van een verklaring neerlegt bij de verzender. Die kan dat alleen onomstotelijk bewijzen met een exploot, en dus moet het voor en verzender mogelijk zijn die te (laten) doen.

In 2018 werden vervolgens Kamervragen beantwoord die gesteld waren door de leden Van Nispen en Jasper van Dijk (beiden SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over e-Court (ingezonden 18 januari 2018). Op de vraag of de deurwaarder die wordt ingeschakeld door e-Court wel bevoegd is om in de Basisregistratie Personen persoonsgegevens te bekijken, antwoordde de Minister: “Op grond van het Autorisatiebesluit Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens en de toelichting daarop is de gerechtsdeurwaarder in principe uitsluitend bevoegd om het BRP te raadplegen ten behoeve van de uitoefening van een wettelijke taak. Daarvan is bij de oproeping ten behoeve van e-Court geen sprake. De gerechtsdeurwaarder kan echter voor deze oproeping wel een exploot uitbrengen. De KBvG stelt zich op het standpunt dat aangezien het arbitrage-geding met een exploot wordt ingeleid, de zorgvuldige beroepsuitoefening van de gerechtsdeurwaarder bevraging van het BPR vereist. Over deze interpretatie treed ik met de KBvG en BZK nader in overleg.”

Dit antwoord van de Minister veroorzaakte een naar de mening van de KBvG niet te aanvaarden lacune in de regelgeving die civielrechtelijk tot schade voor procespartijen en onacceptabele aansprakelijkheid van de gerechtsdeurwaarders zou kunnen leiden.

Het was dan ook met grote belangstelling dat de KBvG een tuchtprocedure heeft gevolgd, waarin de Kamer voor gerechtsdeurwaarders op 22 januari 2019 in eerste aanleg uitspraak deed. De Kamer overwoog (r.o. 4.4): “Ten aanzien van klachtonderdeel b overweegt de kamer dat de gerechtsdeurwaarder op grond van artikel 4 lid 2 van de Gedragscode gerechtsdeurwaarders ter bescherming van persoonsgegevens niet bevoegd was om een adresverificatie uit te voeren, nu geen sprake is van een ambtshandeling.”
Reden voor de gerechtsdeurwaarder in kwestie om hoger beroep in te stellen. Het Hof van beroep deed gisteren uitspraak in deze tuchtzaak.

Enkele overwegingen van het Hof uitgelicht:

Over Elk exploot is een ambtshandeling:
“6.4. Hetgeen de Hoge Raad in dit arrest heeft overwogen over “het doen van dagvaardingen” geldt ook voor “het doen van (…) verdere exploten als bedoeld in art. 2, lid 1, onder b, Gdw. Dat betekent dat de gerechtsdeurwaarder die een exploot doet, een ambtshandeling verricht, ongeacht de inhoud van het exploot en ongeacht het antwoord op de vraag of er een wettelijk voorschrift bestaat waaruit voortvloeit dat de handeling bij exploot dient te geschieden, bij exploot kan geschieden of niet bij exploot kan geschieden. Indien een gerechtsdeurwaarder een exploot doet waarbij een persoon wordt opgeroepen om voor e-Court te verschijnen, is dat dus een ambtshandeling.”

En:
“6.28. (…) Echter, indien -op welke basis dan ook- ervoor wordt gekozen om de oproeping bij exploot uit te brengen, dan kan een dergelijke handeling (…) niet anders worden gekwalificeerd dan als een ambtshandeling. Een en ander volgt rechtstreeks uit het bepaalde in artikel 2 lid 1, aanhef en sub b slot, en lid 2 Gdw. (…)”

Over de KBvG-notitie Ëlk exploot is een ambtshandeling”
“6.26. De notitie kan niet worden aangemerkt als een verordening op de voet van art. 57 lid 2 of art. 80 Gdw. De notitie bevat geen beroeps- of gedragsregels en geen verbindende voorschriften. De notitie bevat wel een rechtsopvatting. Gelet op het gezag dat binnen de beroepgroep pleegt toe te komen aan een dergelijke notitie, dient te worden aangenomen dat een gerechtsdeurwaarder die in overeenstemming met die rechtsopvatting handelt, in beginsel niet tuchtrechtelijk laakbaar handelt, zolang die rechtsopvatting niet door de tucht- of burgerlijke rechter als onjuist van de hand is gewezen.”

De KBvG is blij met deze helderheid.

Ledenraadsvergadering op 6 november 2019

Woensdag 6 november 2019 komt de ledenraad voor de vijfde keer dit jaar bijeen. Naast de standaard agendapunten,  waaronder de updates in lopende dossiers en verslagen van de commissies, zal onder meer aandacht worden besteed aan de resultaten van het ledenonderzoek, de status van de implementatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet, maar ook de verbreding van het beslagregister en de status van het traject ambtshalve toetsing. Daarnaast zal de ledenraad worden gevraagd de begroting en toelichting van een advies te voorzien ten behoeve van de ALV, evenals het Heffingsreglement voor 2020 vast te stellen. De agenda en de vergaderstukken zijn vanaf vrijdag 1 november 2019 terug te vinden op het KBvG net.

De nieuwe Otterblog: Vroegsignalering 3

De voordelen van vroegsignalering lijken duidelijk. Hoe kunnen we die realiseren zodat we snel, goedkoper en veel ellende besparen? Samenwerken is volgens Paul Otter het sleutelwoord. Niet alleen bij het vroegsignaleren maar ook in de gehele schulden – en incassoketen. Lees hier verder.

Wetgevingsnieuws

Het bericht ‘Een klik verwijderd van je schuldeisers’

Vragen van de leden Lodders, Wörsdörfer en Middendorp (allen VVD) aan de Staatssecretarissen van Financiën, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Een klik verwijderd van je schuldeisers» (ingezonden 25 oktober 2019). Lees hier verder.

De vertraging van de wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de vertraging van de wet vereenvoudiging beslagvrije voet (ingezonden 23 oktober 2019). Lees hier verder.

Jurisprudentie

Gerechtshof Den Haag, 01-10-2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2608

Non-conformiteit; tweedehands auto; gelegenheid herstel gebreken; bewijsvermoeden van art. 18 lid 2 BW; niet voor eerst in hoger beroep reconventionele vordering. Lees hier verder.

Rechtbank Amsterdam, 09-10-2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:7539

Termijn verzetdagvaarding, niet-ontvankelijkheid. daad van bekendheid. Nederlandse rechtspersoon met een buitenlandse bestuurder geeft geen reden tot het hanteren van een langere verzettermijn. Lees hier verder.

Rechtbank Rotterdam, 16-10-2019, ECLI:NL:RBROT:2019:8418

Schade ten gevolge van onrechtmatig beslag. Kans dat project daadwerkelijk gestelde winst opgeleverd had. Lees hier verder.

Parket bij de Hoge Raad, 27-09-2019, ECLI:NL:PHR:2019:967

Verbintenissenrecht. Zorgplicht bank. Heeft de bank bij het adviseren van rentederivaten voldaan aan de op haar rustende zorgplicht? Verjaring van bevoegdheid tot vernietiging wegens dwaling en/of andere wilsgebreken. Uitleg van een tussen partijen gesloten vaststellingsovereenkomst. Lees hier verder.

Gerechtshof Den Haag, 16-10-2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2802

De man wordt in de werkelijke proceskosten van de vrouw veroordeeld nu hij de vrouw meerdere malen nodeloos in de procedure heeft betrokken. Lees hier verder.

Gerechtshof Den Haag, 15-10-2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2598

Executiegeschil; ontruiming woning. Reeds onherroepelijk bodemvonnis. Thans in kort geding slechts toetsing noodtoestand op basis nieuwe feiten. Geen grond om opnieuw naar bodemrechter te verwijzen. Lees hier verder.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 16-05-2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1870

Bekrachtiging weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling ex artikel 288 lid 1 aanhef en sub b Fw nu schuldenaren ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van de schulden in de periode van vijf jaar voorafgaande aan het toelatingsverzoek niet te goeder trouw zijn geweest alsmede ex artikel 288 lid 1 aanhef sub c FW nu onvoldoende aannemelijk is dat de schuldenaren de uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen naar behoren zullen (kunnen) nakomen en zich zullen (kunnen) inspannen zoveel mogelijk baten voor de boedel te verwerven. Lees hier verder.

Gerechtshof Amsterdam, 15-10-2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:3715

Klacht tegen een gerechtsdeurwaarder. Klager verwijt de gerechtsdeurwaarder onrechtmatig derdenbeslag te hebben gelegd op al zijn tegoeden onder de bank. Verder verwijt klager de gerechtsdeurwaarder dat hij niet per omgaande is overgegaan tot het opheffen van het derdenbeslag. De kamer heeft de klacht ongegrond verklaard. Het hof bevestigt de beslissing van de kamer en verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn nieuwe klacht

Rechtbank Overijssel, 25-10-2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:3956

Huurder vordert een verbod tot het executeren van een ontbindings- en ontruimingsvonnis. Verbod wordt afgewezen; verhuurder maakt geen misbruik van recht. Lees hier verder.

Gerechtshof Den Haag, 15-10-2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2624

Vordering tot nakoming betaling restschuld, zorgvuldigheidsnorm banken, onzorgvuldige executie, onrechtmatige daad mede-eigenaar, onrechtmatige daad taxateur. Lees hier verder.

Agenda

oktober

31

Stuurgroep Schuldenwijzer

31

Congres Nationale Ombudsman

31

Werkgroep marketing-communicatie Schuldenwijzer

november

4

KBvG bestuur

5

Bespreking digitale deurwaarderspen

5

KBvG regiobijeenkomst Apeldoorn

6

Nova Gerbrandydebat

6

Ledenraadsvergadering

8

Diploma uitreiking HU

12

KBvG regiobijeenkomst Eindhoven

13

Bijeenkomst samenwerking brede schuldenaanpak

14

AO Armoede- en schuldenbeleid

18

bestuurlijk overleg KBvG en SNG

19

Stuurgroep Keten voor Derdenbeslag

19

bestuurlijk overleg KBvG en NVVK

Actualiteiten

Gerechtshof Den Haag, 08-10-2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2792

Erfrecht. Geschil over waardering nalatenschap vader, met name percelen grond. Anti-speculatiebeding. Boedelbeschrijving. Akte tot legaat en vestiging vruchtgebruik onrechtmatig? Eiswijziging aan beide zijden. Doorhaling beslag. Geldleningen zoon aan ouders. Hoedanigheid waarin moeder procedeert: zowel pro se als in haar hoedanigheid van executeur nalatenschap vader. Lees hier verder.

Belastingdienst bracht gezinnen in grote financiële problemen

De Belastingdienst heeft op grote schaal gezinnen in ernstige financiële problemen gebracht door geen betalingsregelingen te treffen als toeslagen moesten worden terugbetaald. De fiscus merkte hen aan als fraudeur, ook als daar geen bewijs voor was, en verweet mensen 'opzet' of 'grove schuld'. Lees hier verder.

Zes maanden schorsing na kwalijke rol in vechtscheiding

De schorsing voor een advocaat die vele zinloze procedures aanspande bij een vechtscheiding is in hoger beroep verhoogd van één naar zes maanden. Het Hof van Discipline stelt vast dat de vrouw geen inzicht toont in haar foutieve gedrag en daardoor al jaren in herhaling valt. Lees hier verder.

Onrust over angstcultuur bij rechtbank Noord-Nederland

Bij de Rechtbank Noord-Nederland heerst onrust over de managementcultuur en gebrekkige communicatie door het gerechtsbestuur. Na het vervangen van de bedrijfsarts, het vertrek van drie managementassisentes, het beëindigen van de kritische columns van rechter Edzard van Weringh op het interne netwerk Intro en het aftreden van de voorzitter van de integriteitscommissie, wordt geklaagd over een onveilig werkklimaat. Lees hier verder.

De wijze van afhandeling van een Wob-verzoek in geval van wettelijke geheimhouding

Het komt voor dat burgers op grond van de Wet openbaarheid bestuur documenten opvragen ten aanzien waarvan een wettelijke geheimhouding is opgelegd. Hoe moet een dergelijk verzoek getoetst worden? De Afdeling Bestuursrechtspraak heeft verschillende uitspraken gedaan over de verhouding tussen de Wob en artikel 55 Gemeentewet. In de onderstaande uitspraak gaat de Afdeling evenwel concreet in op de wijze waarop een dergelijk verzoek moet worden afgehandeld. Lees hier verder.

Geen nader cliëntonderzoek door accountant na witwassignalen: terechte boete

Een middelgrote accountantsorganisatie heeft volgens de rechtbank Rotterdam terecht een boete gekregen van het Bureau Financieel Toezicht, omdat na witwassignalen bij een cliënt niet werd voldaan aan de monitoringsverplichting, geen verscherpt cliëntenonderzoek is uitgevoerd en is verzuimd om ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit. Wel was de opgelegde boete te hoog; die wordt gematigd van 50.000 naar 7.500 euro. Lees hier verder.

Foutieve informatie in parkeerapp komt voor rekening van parkeerder

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat parkeerders ook bij gebruik van een parkeerapp een onderzoeksplicht hebben om na te gaan welk parkeertarief verschuldigd is voor de door hen gekozen parkeerlocatie. Lees hier verder.

Motiveert de Hoge Raad arresten voldoende?

Taru Spronken, NJB-redacteur en Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad (strafzaken) stelt aan de kaak dat onderliggende redeneringen in arresten van de Hoge Raad vaak ver te zoeken zijn en dat ook al niet naar voren komt welke dilemma’s in de raadkamer besproken zijn. Volgens Spronken is er kennelijk een diep verankerde overtuiging bij de Hoge Raad dat er wel gemotiveerd moet worden, maar niet te veel. Lees hier verder.

Deurwaarder voelt zich veiliger met alarmknop op zak

In Zwolle stond vandaag een tweetal voor de rechter dat verdacht wordt van het gijzelen en een poging tot doodslag van een gerechtsdeurwaarder. De man werd in juli tijdens zijn werk in de Overijsselse plaats Nieuwleusen anderhalf uur lang vastgebonden en met een stalen pijp geslagen. Hij liep meerdere botbreuken op. Lees hier verder.

Nieuwleusens stel ontkent poging doodslag op deurwaarder

Gewezen transportondernemer Dennis D. (35) en zijn vrouw Sophie B. (36) uit Nieuwleusen ontkennen poging tot doodslag op en afpersing van een deurwaarder. Het stelt tuigde volgens Justitie op 10 juli van dit jaar bij hun woning met een stalen pijp de deurwaarder af. Lees hier verder.