Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 45,  2019

Inhoud

Colofon

Het Nieuws van de Week wordt samengesteld door de medewerkers van het bureau van de KBvG.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie.

Het Nieuws van de week wordt wekelijks per e-mail verzonden aan de leden en relaties van de KBvG. Wilt u zich uitschrijven voor die wekelijkse mailing, e-mail dan naar kbvg@kbvg.nl.    

KBvG nieuws

Definitieve informatieformulier consumentenzaken gereed

De (kanton)rechter moet op grond van Europese richtlijnen en jurisprudentie in consumentenzaken (dat wil zeggen: zaken tussen een professioneel handelende partij als eisende partij en een consument als gedaagde partij, inzake een vordering die betrekking heeft op goederen of diensten die gewoonlijk privé worden aangeschaft) ambtshalve te toetsen of sprake is van oneerlijke bedingen in de zin van Richtlijn 93/13 alsmede of sprake is van strijdigheid met (Europees) consumentenrecht.
De rechtspraak heeft besloten de benodigde gegevens voor die ambtshalve toetsing op te vragen door middel van een standaard formulier.
Het eerste concept van dat formulier was aanleiding voor de KBvG om met de Rechtspraak (LOVCK) van gedachten te wisselen over de tekst en de implementatie van dit formulier. Dat overleg heeft ertoe geleid dat er een aantal verduidelijkingen en vereenvoudigingen zijn aangebracht en dat de algemene voorwaarden nu bijvoorbeeld ook met behulp van een weblink kunnen worden bijgevoegd. Daarnaast is de implementatietermijn verlengd ten opzichte van de termijn die de kantongerechten initieel voor ogen hadden.
De definitieve versie van het gewijzigd informatieformulier is er nu. Het formulier gaat vanaf 1 december as. als leidraad dienen voor de stelplicht in dagvaardingen in zaken waarbij de gedaagde een natuurlijke persoon is. Dit betekent dat ook alle rechtbanken die daar tot dusver nog niet mee waren begonnen - vanaf die datum en tot 1 april 2020 - bij het wijzen van tussenvonnnissen en rolbeschikkingen met behulp van dit formulier aanvullende gegevens zullen opvragen.

Binnenkort zal op www.rechtspraak.nl een bericht over de werkwijze gepubliceerd worden. De KBvG houdt vinger aan de pols over hoe dit formulier in de praktijk uitwerkt. Met de Rechtspraak is afgesproken om over een aantal maanden te evalueren. Daarbij heeft de digitale uitwisseling met de Rechtspraak de bijzondere aandacht van de KBvG.

Tuchtrecht

ECLI:NL:TGDKG:2019:139 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Voor zover klager van oordeel is dat wettelijke vennootschappelijke normen door de gerechtsdeurwaarder zijn overschreden dient hij zich tot de civiele rechter te wenden. Verzet ongegrond. Lees hier verder.

ECLI:NL:TGDKG:2019:138 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Geen misbruik gemaakt van executierecht. Geen verplichting voor gerechtsdeurwaarder om aanplakbiljet bij gemeentehuis te verwijderen indien voorgenomen beslag niet doorgaat. Verzet ongegrond. Lees hier verder.

ECLI:NL:TGDKG:2019:137 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Klachtonderdeel dat gaat over een periode van langer dan drie jaar geleden is niet-ontvankelijk. Klager is onjuist geïnformeerd over renteberekening. Er is geen controleerbare specificatie aan klager verstrekt ondanks meerdere verzoeken daartoe. De gerechtsdeurwaarder heeft onvoldoende voortvarend gehandeld en is tevens onrechtmatig doorgegaan met executeren, nadat klager hem er op had gewezen dat de B.V. was ontbonden. Drie klachtonderdelen gegrond. Voor het overige is de klacht ongegrond. Boete € 1.000,- plus proceskostenveroordeling. Lees hier verder.

ECLI:NL:TGDKG:2019:136 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Dreigen met beslag. Verzet ongegrond. Lees hier verder.

Jurisprudentie

Parket bij de Hoge Raad, 04-10-2019, ECLI:NL:PHR:2019:1008

Procesrecht. Incident tot voeging in cassatie van in vorige instanties gevoegde partij; art. 217 Rv; voeging mogelijk? Lees hier verder.

Rechtbank Amsterdam, 18-09-2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:7794

Leningsovereenkomst. Art. 157 lid 2 en 159 lid 2 Rv. Stellige ontkenning handtekening. Bewijsopdracht. Scenario's na bewijslevering uitgewerkt: o.a. WCK (oud), art. 3:308 en 7:129c BW en kostencompensatie. Lees hier verder.

Gerechtshof Amsterdam, 29-10-2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:3794

Klacht tegen gerechtsdeurwaarder. Gdw heeft ten onrechte de oproep om voor e-court te verschijnen als ambtshandeling per exploot uitgebracht. Gdw heeft ten onrechte basisregistratie personen (BRP) en het digitaal beslagregister (DBR) geraadpleegd. Ten onrechte zijn de explootkosten bij de schuldenaar in rekening gebracht. Ten onrechte zijn kosten voor salaris gemachtigde in rekening gebracht. Is het doen van een exploot een ambtshandeling? Klachten deels gegrond, deels ongegrond. Lees hier verder. 

Parket bij de Hoge Raad, 11-10-2019, ECLI:NL:PHR:2019:1038

Band tussen echtscheiding en nevenvoorzieningen. Is uitvoerbaar bij voorraad verklaring van nevenvoorzieningen mogelijk nu de echtscheiding niet uitvoerbaar bij voorraad kan worden verklaard? Lees hier verder.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 01-10-2019, ECLI:NL:GHARL:2019:7950

Persoonlijke aansprakelijkheid faillissementscurator. Maclou-norm. Taak van de curator. Is een curator persoonlijk aansprakelijk wanneer hij een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis heeft geëxecuteerd dat in hoger beroep wordt vernietigd? Lees hier verder.

Gerechtshof Den Haag, 30-04-2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2834

Gezagsgeschil. Kort geding. Verhuizing met minderjarig kind ondanks uitgesproken verbod in kort geding. Nu in de bodemzaak in hoger beroep een regeling is getroffen, is het spoedeisend belang komen te vervallen. Verbeurde dwangsommen komen voor rekening van de moeder nu zij eigenmachtig heeft gehandeld. Hettzelfde geldt voor de kostenveroordeling in eerste aanleg. Lees hier verder.

Gerechtshof Amsterdam, 22-10-2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:3848

Incident ex artikel 351 Rv tot schorsing tenuitvoerlegging, subsidiair ex artikel 235 Rv tot zekerheidstelling. Geen misbruik van executiebevoegdheid. Onvoldoende belang bij zekerheidstelling. Zie ECLI:NL:GHAMS:2019:2236. Lees hier verder.

Gerechtshof Amsterdam, 29-10-2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:3897

Incident ex artikel 351 Rv tot schorsing tenuitvoerlegging. Vordering afgewezen. Lees hier verder.

Rechtbank Rotterdam, 14-10-2019, ECLI:NL:RBROT:2019:8613

Kort geding. Executiegeschil. Misbruik van bevoegdheid. De executoriale titel is op gebrekkige wijze tot stand gekomen. Gebleken is dat mede door een fout van de rechtbank eiseres de mogelijkheid is ontnomen haar lezing van de feiten naar voren te brengen. Lees hier verder.

Nieuws van de Week verhuisd naar KBvG.nl

Het Nieuws van de week is met ingang van 22 juli 2020 verhuisd naar de website van de KBvG.

GDW.magazine, GDW.online en het KBvG Nieuws van de Week worden gratis toegezonden aan KBvG-leden, relaties en andere geïnteresseerden. Aanmelden kan via de KBvG website. Leden van de KBvG zijn automatisch aangemeld voor GDW Magazine en de nieuwsbrieven Nieuws van de Week en GDW Online.

Agenda

november

6

Nova Gerbrandydebat

6

Ledenraadsvergadering

8

Diploma uitreiking HU

12

KBvG regiobijeenkomst Eindhoven

13

Bijeenkomst samenwerking brede schuldenaanpak

14

AO Armoede- en schuldenbeleid

18

bestuurlijk overleg KBvG en SNG

19

Stuurgroep Keten voor Derdenbeslag

19

bestuurlijk overleg KBvG en NVVK

20

Overleg NvK en gedragscode

20

ALV MKB-Nederland

21

Overleg KBVG - Min JenV

22

Bureau KBvG gesloten i.v.m. ALV

22

ALV KBvG

Actualiteiten

Banken pakken schulden aan | Hulploket bij gemeente

Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties op een rij. Lees hier verder.

Aankondiging Inkoop Gerechtsdeurwaarders in de West

Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) heeft behoefte aan de diensten van een incassobureau of deurwaarder die op alle drie de eilanden van Caribisch Nederland (BES) werkt. Lees hier verder.

President rechtbank Noord-Nederland stapt op na interne onrust

Maria van de Schepop legt per direct haar functie als president van de rechtbank Noord-Nederland neer. Dit heeft de rechtbank maandagmorgen bekendgemaakt, nadat er afgelopen week berichten over ‘een angstcultuur’ op de werkvloer van de rechtbank naar buiten kwamen. Lees hier verder.

Bijna 200 minder actieve toevoegingsadvocaten in 2018

Het aantal advocaten dat in 2018 actief deelnam aan het stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand is met ongeveer 200 afgenomen naar 7.072 advocaten. Dat is zo’n drie procent lager dan in 2017, blijkt uit cijfers en trends van de Raad voor Rechtsbijstand. Lees hier verder.

Vroeg conclusies publiceren is trial by media vindt advocaat spong

De praktijk dat conclusies van advocaten-generaal eerder worden gepubliceerd dan de uitspraak van de Hoge Raad – dat gebeurt sinds 2018 – blijft vooralsnog ongewijzigd. Advocaat Gerard Spong had procureur-generaal Jos Silvis gevraagd om daar eens kritisch naar te kijken omdat er anders ‘trial by media’ zou kunnen ontstaan. Lees hier verder.

Dwangsommen die zien op een situatie in het verleden

(i) Als de rechter in eerste aanleg een dwangsom heeft opgelegd, en de appelrechter de hoofdveroordeling geheel of gedeeltelijk in stand laat, kan hij dat doen onder vermindering, vermeerdering of volledige afwijzing van de in eerste aanleg opgelegde dwangsom.
(ii) Als sprake is van een vermindering van de in eerste aanleg opgelegde dwangsom, dan kan de dwangsom tot het verminderde bedrag worden verbeurd in de periode tussen de betekening van de beslissing in eerste aanleg en de betekening van de beslissing in hoger beroep.  Lees hier verder.

Rechtbank beperkt verschoningsrecht van advocaten in dienstbetrekking

In een zaak tegen Shell heeft de officier van justitie gevorderd dat de rechter-commissaris op grond van artikel 98 Sv beoordeelt of bepaalde gegevens die in beslag zijn genomen in het kader van strafrechtelijk onderzoek onder het verschoningsrecht van bij Shell werkzame inhouse lawyers vallen. Lees hier verder.